volgende
vorige
items

Nieuws

Uitstoot van broeikasgassen in de EU vorig jaar gedaald, maar grotere inspanningen nodig om de ambitieuze doelstellingen voor 2030 te halen

Taal wijzigen:
Nieuws Gepubliceerd 22-01-2024 Laatst gewijzigd 22-01-2024
4 min read
Photo: © Nikolaus Spannbauer, Well with Nature /EEA
De broeikasgasemissies in de Europese Unie zijn vorig jaar met twee procent gedaald ten opzichte van de niveaus van 2021, volgens ramingen in het meest recente verslag over trends en prognoses van het Europees Milieuagentschap (EEA), dat vandaag is gepubliceerd. Ondanks de geboekte vooruitgang op het gebied van emissiereductie, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie wordt er in het verslag echter op gewezen dat er dringend versnelde actie nodig is om de ambitieuze klimaat- en energiedoelstellingen van de EU te halen.

Nu het grootste deel van de klimaat- en energiewetgeving van de EU in het kader van het “Fit for 55-pakket” is aangenomen, werken de EU en haar lidstaten aan de verwezenlijking van de doelstellingen. Dat blijkt uit het verslag “Trends en prognoses in Europa 2023”, waarin de geboekte vooruitgang wordt beschreven.

De broeikasgasemissies vertoonden opnieuw een dalende trend na de stijging in 2021 door het economische herstel na de COVID-19-pandemie. Daarnaast maakten de lidstaten ook melding van een hoger ambitieniveau voor de reductie in 2030 en kondigden ze duizenden nationale beleidslijnen en maatregelen aan om de klimaat- en energiedoelstellingen te verwezenlijken. Hoewel in het verslag wordt gewezen op enkele bemoedigende tekenen van vooruitgang, wordt ook benadrukt dat de inspanningen ten minste moeten worden verdubbeld om de ambitieuze doelstellingen te halen die zijn vastgelegd voor het einde van dit decennium.

 

Vooruitgang op het gebied van klimaat en energie tegen 2030

De EU heeft de netto-uitstoot van broeikasgassen, met inbegrip van de internationale luchtvaart, met 31 % verminderd ten opzichte van de niveaus van 1990 terwijl tegelijkertijd de economische groei werd gestimuleerd. Tegen de achtergrond van de sterk stijgende aardgasprijzen is de uitstoot van broeikasgassen in 2022 met 2 % gedaald als gevolg van aanzienlijke afnames in de residentiële en de industriële sector, terwijl de emissies uit energievoorziening en transport zijn toegenomen.

Om de emissiereductiedoelstelling voor 2030 te halen, moet het tempo van de jaarlijkse broeikasgasemissiereducties in Europa meer dan verdubbelen ten opzichte van de jaarlijkse vooruitgang sinds 2005, aldus het EEA-verslag. Snellere reducties zijn met name nodig voor de emissies uit wegvervoer, gebouwen, landbouw, afval en kleine industrieën, die allemaal onder de verordening inzake de verdeling van de inspanningen vallen. Het energieverbruik moet nog sneller afnemen en de hernieuwbare energie moet nog sneller toenemen om de doelstellingen voor 2030 te halen die zijn vastgelegd in de onlangs aangenomen richtlijnen inzake energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.

Tegelijkertijd wordt in het verslag melding gemaakt van aanzienlijke vooruitgang op specifieke gebieden. De vertegenwoordiging van wind- en zonne-energie in de elektriciteitssector van 2005 was nog bescheiden, maar in 2022 bedroeg hun geschatte aandeel in de elektriciteitsproductie meer dan 20 %. Met name de recente uitrol van zonne-energie was opmerkelijk; deze nam in de loop van 2022 met 28 % toe. Het verslag wijst ook op een opmerkelijke stijging van de verkoop van warmtepompen in 2022 en een toenemend aandeel van elektrische voertuigen, die vorig jaar goed waren voor 22 % in de totale verkoop van nieuwe auto’s.

In maart 2023 rapporteerden de lidstaten meer dan 3 000 beleidslijnen en maatregelen om de energie- en klimaatdoelstellingen te halen. Ze gaan ervan uit dat de maatregelen die al van kracht zijn in Europa in 2030 zullen leiden tot een reductie van 43 % in de totale netto-uitstoot van broeikasgassen, de internationale luchtvaart meegerekend, terwijl de aanvullende maatregelen die momenteel worden gepland deze reductie zullen optrekken tot 48 %. Vorig jaar raamden de lidstaten dit cijfer op slechts 41 % in totaal, wat erop wijst dat de gezamenlijke ambitie in Europa het afgelopen jaar is toegenomen. Dit betekent echter wel dat er nog steeds een kloof is van 7 procentpunten ten opzichte van de EU-klimaatdoelstelling van 55 % voor 2030. 


Na 2030

Als we verder kijken dan 2030, dan is de kloof tussen het verwachte effect van het beleid en de maatregelen enerzijds en de doelstellingen anderzijds groter, zo staat te lezen in het EEA-verslag. In het verslag wordt gewaarschuwd dat er nog maar weinig tijd is om de juiste beslissingen te nemen en de juiste technologieën in te zetten, waardoor het absoluut noodzakelijk is dat klimaatneutraliteit in aanmerking wordt genomen in het beleid voor tal van sectoren. Het verslag benadrukt in het bijzonder dat de inspanningen in de transport- en landbouwsector dringend moeten worden opgevoerd met het oog op 2050, aangezien deze sectoren op het gebied van emissiereductie tot nu toe achterop hinken, en wijst op de cruciale bijdrage die ligt besloten in het verhogen van de CO2-verwijderingscapaciteit in de sectoren van landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw.

De actualisering van de nationale energie- en klimaatplannen van de lidstaten, waarvoor sinds de zomer van 2023 ontwerpversies worden ingediend en waarvan de definitieve bijgewerkte versies uiterlijk op 30 juni 2024 worden verwacht, biedt de lidstaten de gelegenheid om sterkere beleidslijnen en maatregelen vast te stellen en de ambitieniveaus te verhogen. In het verslag wordt gesteld dat de actualisering van deze plannen, samen met de snelle uitvoering van de op EU-niveau aangenomen maatregelen, de belangrijkste stappen zijn om de doelstellingen te halen.


EEA-steun voor voortgangsrapportage in het kader van de Europese klimaatwet

Tegelijkertijd lanceert het EEA zijn briefing over de stand van zaken van de gemelde nationale adaptatiemaatregelen in 2023, waarin de balans wordt opgemaakt met betrekking tot het nationale adaptatiebeleid. Beide documenten worden tegelijkertijd gepubliceerd in het kader van de voortgangsbeoordeling van de Europese klimaatwet, waarbij zowel de mitigatie- als de aanpassingsinspanningen van de EU-lidstaten onder de loep worden genomen.

 

 

Do you want to know more about the EU's progress towards its 2030 climate and energy goals?

Explore our Climate and Energy platform

© Image by Manh Ngoc Nguyen, Well with Nature /EEA

 

EEA's climate and energy package 

Updated climate and energy indicators: 

Datasets:

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage