li jmiss
preċedenti
punti

News

L-emissjonijiet ta’ gassijiet serra tal-UE naqsu s-sena l-oħra, iżda għad hemm bżonn ta’ sforzi aċċellerati biex jintlaħqu l-miri ambizzjużi tal-2030

Biddel il-lingwa
News Ippubblikat 22 Dec 2023 Mibdul l-aħħar 22 Jan 2024
4 min read
Photo: © Nikolaus Spannbauer, Well with Nature /EEA
L-emissjonijiet ta’ gassijiet serra naqsu bi tnejn fil-mija s-sena l-oħra fl-Unjoni Ewropea kollha, meta mqabbla mal-livelli tal-2021 skont l-istimi fir-rapport l-aktar reċenti tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) “Xejriet u Projezzjonijiet” ippubblikat illum. Madankollu, minkejja l-kisbiet li saru fit-tnaqqis tal-emissjonijiet, fl-enerġija rinnovabbli u fl-effiċjenza enerġetika, ir-rapport iwissi li hija meħtieġa b’mod urġenti azzjoni aċċellerata biex jintlaħqu l-miri ambizzjużi tal-UE dwar il-klima u l-enerġija.

Issa li l-biċċa l-kbira tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-klima u l-enerġija skont il-“pakkett Lesti għall-mira ta’ 55%” hija fis-seħħ, l-UE u l-Istati Membri tagħha qed jaħdmu biex jilħqu l-miri, skont ir-rapport  “Trends and projections in Europe 2023” (Tendenzi u projezzjonijiet fl-Ewropa 2023) li jagħti dettalji dwar il-progress li sar.

Peress li l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra reġgħu lura f’perkors ta tnaqqis konsistenti wara l-irkupru tal-2021 mill-pandemija tal-Covid-19, l-Istati Membri rrappurtaw ukoll livell ogħla ta’ ambizzjoni għat-tnaqqis tal-emissjonijiet sal-2030 u eluf ta’ politiki u miżuri nazzjonali biex jintlaħqu l-objettivi tal-klima u tal-enerġija. Filwaqt li r-rapport jenfasizza xi sinjali ta’ progress inkoraġġanti, jenfasizza wkoll li l-isforzi se jkollhom bżonn mill-inqas id-doppju biex jintlaħqu l-miri ambizzjużi stabbiliti għal tmiem dan id-deċennju.

 

Progress fil-klima u l-enerġija sal-2030

L-UE naqqset l-emissjonijiet netti ta’ gassijiet serra inkluża l-avjazzjoni internazzjonali, b’31% meta mqabbla mal-livelli tal-1990, filwaqt li fl-istess ħin rawmet it-tkabbir ekonomiku. Fl-isfond taż-żieda qawwija fil-prezzijiet tal-gass naturali, l-2022 rat tnaqqis ta’ 2% fl-emissjonijiet ta’ gassijiet serra, xprunat minn tnaqqis sostanzjali fis-settur tal-bini u dak industrijali, filwaqt li l-emissjonijiet mill-provvista tal-enerġija u mit-trasport raw żieda.

Sabiex tintlaħaq il-mira tat-tnaqqis tal-emissjonijiet għall-2030, il-pass tat-tnaqqis annwali tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra fl-Ewropa jrid ikun aktar mid-doppju meta mqabbel mal-progress annwali li deher sa mill-2005, jgħid ir-rapport tal-EEA. Tnaqqis aktar rapidu huwa partikolarment meħtieġ għall-emissjonijiet mit-trasport bit-triq, il-bini, l-agrikoltura, l-iskart u l-industriji żgħar, li kollha huma koperti taħt ir-Regolament dwar il-Kondiviżjoni tal-Isforzi. It-tnaqqis fil-konsum tal-enerġija u t-tkabbir tal-enerġija rinnovabbli jridu jaċċelleraw saħansitra aktar malajr biex jintlaħqu l-miri tal-2030 kif inklużi fid-Direttivi dwar l-Effiċjenza Enerġetika u l-Enerġija Rinnovabbli li ġew adottati reċentement.

Fl-istess ħin, ir-rapport jindika progress notevoli f’oqsma speċifiċi. Filwaqt li r-riħ u x-xemx kellhom preżenza modesta fis-settur tal-elettriku tal-2005, is-sehem stmat tagħhom fil-produzzjoni tal-elettriku qabeż l-20% fl-2022. It-tnedija reċenti tal-użu solari kienet partikolarment notevoli peress li kibret bi 28% matul l-2022. Ir-rapport jinnota wkoll żieda notevoli fil-bejgħ tal-pompi tas-sħana matul l-2022 u s-sehem dejjem akbar ta’ vetturi elettriċi, li jirrappreżenta sehem ta’ 22% fil-bejgħ totali ta’ karozzi ġodda s-sena l-oħra.

F’Marzu 2023, l-Istati Membri rrappurtaw aktar minn 3000 politika u miżura biex jintlaħqu l-objettivi tal-enerġija u tal-klima. Huma jipproġettaw li l-miżuri diġà fis-seħħ fl-Ewropa kollha għandhom iwasslu għal tnaqqis ta’ 43% fl-2030 għall-emissjonijiet netti totali ta’ gassijiet serra inkluża l-avjazzjoni internazzjonali, filwaqt li aktar miżuri li qed jiġu ppjanati bħalissa għandhom jagħtu spinta lit-tnaqqis għal 48%. Is-sena l-oħra, l-Istati Membri pproġettaw biss dan it-tnaqqis għal total ta’ 41%, li jindika żieda konġunta fl-ambizzjoni fl-Ewropa kollha fl-aħħar sena. Madankollu, dan xorta se jħalli distakk ta’ seba’ punti perċentwali għall-mira klimatika ta’ 55% tal-UE għall-2030.


Lil hinn mill-2030

Meta wieħed iħares lil hinn mill-2030, id-distakk bejn l-effett previst tal-politiki u l-miżuri u l-miri huwa usa’, jgħid ir-rapport tal-EEA. Dan iwissi li t-tieqa ta’ opportunità biex jiddaħħlu fis-seħħ id-deċiżjonijiet u t-teknoloġiji t-tajba hija limitata, u dan jagħmilha imperattiva li n-newtralità klimatika titqies fil-politiki li jindirizzaw ħafna setturi. B’mod partikolari, ir-rapport jenfasizza li hemm ħtieġa urġenti li jitħaffu l-isforzi fit-trasport u l-agrikoltura lejn l-2050, li s’issa waqgħu lura f’setturi oħra fit-tnaqqis tal-emissjonijiet u jsemmi l-kontribut kruċjali taż-żieda tal-kapaċità ta’ tneħħija tas-CO2 fis-settur tal-Użu tal-Art, it-Tibdil fl-Użu tal-Art u l-Forestrija.

L-aġġornament tal-Pjanijiet Nazzjonali dwar l-Enerġija u l-Klima (NECPs) tal-Istati Membri, bl-abbozzi li ġew sottomessi mis-sajf tal-2023, u l-NECPs aġġornati finali li huma mistennija sat-30 ta’ Ġunju 2024, jipprovdi opportunità għall-Istati Membri biex jistabbilixxu politiki u miżuri aktar b’saħħithom u jtejbu l-livelli ta’ ambizzjoni. Ir-rapport jgħid li l-aġġornament ta’ dawn il-pjanijiet, flimkien mal-implimentazzjoni rapida tal-miżuri adottati fil-livell tal-UE, huma ingredjenti ewlenin biex jintlaħqu l-miri.


L-appoġġ tal-EEA għar-rapportar tal-progress dwar il-Liġi tal-UE dwar il-Klima

L-EEA qiegħda fl-istess ħin tniedi l-Istatus tal-azzjonijiet ta’ adattament nazzjonali rrapportati fil-briefing tal-2023 li jippreżenta s-sitwazzjoni attwali tal-politiki ta’ adattament nazzjonali. It-tnejn li huma qed jiġu rilaxxati fl-istess ħin taħt il-Valutazzjoni tal-Progress tal-Liġi tal-UE dwar il-Klima li tħares kemm lejn l-isforzi ta’ mitigazzjoni kif ukoll lejn l-isforzi ta’ adattament fl-Istati Membri kollha tal-UE.

 

 

Do you want to know more about the EU's progress towards its 2030 climate and energy goals?

Explore our Climate and Energy platform

© Image by Manh Ngoc Nguyen, Well with Nature /EEA

 

EEA's climate and energy package 

Updated climate and energy indicators: 

Datasets:

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage