næste
forrige
emner

Nyheder

EU's drivhusgasemissioner faldt sidste år, men der er stadig behov for en fremskyndet indsats for at nå de ambitiøse 2030-mål

Skift sprog
Nyheder Udgivet 22/12 2023 Sidst ændret 22/01 2024
4 min read
Photo: © Nikolaus Spannbauer, Well with Nature /EEA
Drivhusgasemissionerne faldt med to procent sidste år i hele EU sammenlignet med 2021-niveauet ifølge beregninger i den seneste rapport fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA), "Trends and Projections", der blev offentliggjort i dag. Men på trods af de fremskridt der er gjort, med hensyn til emissionsreduktionerne, vedvarende energi og energieffektivitet, minder rapporten om, at der er et presserende behov for en fremskyndet indsats for at nå EU's ambitiøse klima- og energimål.

Nu, hvor størstedelen af EU's klima- og energilovgivning under "Fit for 55-pakken" er på plads, arbejder EU og EU-medlemsstaterne på at nå de fastsatte mål. Det fremgår af rapporten Trends and projections in Europe 2023, der skildrer de fremskridt, der hidtil er gjort.

Da drivhusgasemissionerne igen begyndte at falde efter covid-19-pandemiens opsving i 2021, rapporterede medlemslandene også om et højere ambitionsniveau med hensyn til reduktionerne i 2030 og tusindvis af nationale politikker og tiltag iværksat for at nå klima- og energimålene. Mens rapporten fremhæver enkelte lyspunkter, understreger den også, at indsatsen mindst skal fordobles for at nå de ambitiøse mål, der er opstillet for slutningen af dette årti.

 

Klima- og energifremskridt frem til 2030

EU har reduceret nettodrivhusgasemissionerne, herunder fra den internationale luftfart, med 31 % i forhold til 1990-niveauet, samtidig med, at der er skabt grobund for økonomisk vækst. På baggrund af de kraftigt stigende naturgaspriser sås der i 2022 emissionsreduktioner på 2 % som følge af betydelige fald i bygge- og industrisektorerne, mens emissionerne fra energiforsyning og transport steg.

For at nå emissionsreduktionsmålet for 2030 skal tempoet i de årlige reduktioner af drivhusgasemissioner mere end fordobles, set i forhold til de årlige fremskridt siden 2005, lyder det i EEA-rapporten. Hurtigere reduktioner er især nødvendige med hensyn til emissionerne fra vejtransport, bygninger, landbrug, affald og mindre industrier, der alle er omfattet af forordningen om indsatsfordeling. Reduktioner i energiforbruget og vækst inden for vedvarende energi skal yderligere fremskyndes for at nå 2030-målene, som anført i de nyligt vedtagne direktiver for energieffektivitet og vedvarende energi. 

Samtidig fremgår det af rapporten, at der er sket mærkbare fremskridt på specifikke områder. Vind- og solenergi, der kun spillede en begrænset rolle i elsektoren i 2005, stod i 2022 for mere end 20 % af elproduktionen. Den seneste tids øgede udbredelse af solenergi var særlig bemærkelsesværdig, med en stigning på 28 % i løbet af 2022. Rapporten fremhæver også en bemærkelsesværdig stigning i salget af varmepumper i 2022 samt el-køretøjer, der tegnede sig for 22 % af det samlede salg af nye biler sidste år.

I marts 2023 rapporterede medlemslandene om mere end 3 000 politikker og tiltag iværksat for at nå energi- og klimamålene. De anslår, at de tiltag, der allerede er iværksat i Europa, vil føre til en reduktion på 43 % i 2030 af de samlede nettodrivhusgasemissioner, herunder fra international luftfart, mens yderligere tiltag, der i øjeblikket er på tegnebordet, vil øge reduktionerne til 48 %. Sidste år lød forventningen blandt medlemslandene på i alt 41 %, og det tyder på et generelt øget ambitionsniveau i hele Europa det seneste år. Der mangler dog stadig syv procentpoint for at nå EU's klimamål på 55 % i 2030.


Efter 2030

Kigger man endnu længere ud i fremtiden, er kløften mellem den forventede effekt af politikker og tiltag og de fastsatte mål dybere, lyder det i EEA-rapporten. Den advarer om, at mulighederne for at træffe de rette beslutninger og indføre de rette teknologier er begrænsede, hvilket gør det bydende nødvendigt at tage højde for klimaneutralitet i politikker, der berører mange sektorer. Rapporten fremhæver især, at der er et presserende behov for at fremskynde indsatsen inden for transport- og landbrugssektorerne frem mod 2050. Disse har hidtil været bagud i forhold til andre sektorer med hensyn til at reducere emissioner. Rapporten nævner i den forbindelse vigtigheden af at øge kapaciteten til CO2-fjernelse inden for sektorerne for arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug.

Opdateringen af medlemsstaternes nationale energi- og klimaplaner (NECP'er) med udkast, der er blevet indsendt siden sommeren 2023, og de endelige opdaterede NECP'er, der forventes fremlagt inden 30. juni 2024, giver medlemslandene mulighed for at implementere stærkere politikker og tiltag og dermed øge ambitionsniveauet. I rapporten fastslås det, at opdateringen af disse planer sammen med en hurtig implementering af de tiltag, der er vedtaget på EU-plan, er afgørende for at nå disse mål.


EEA-støtte til rapportering om fremskridt i forbindelse med EU's klimalovgivning

EEA lancerer også sin briefing om status over indberettede nationale tilpasningstiltag i 2023, der redegør for den aktuelle situation med hensyn til de nationale tilpasningspolitikker. Begge udgivelser er et led i EU-vurderingen af fremskridtene inden for klimalovgivningen med hensyn til både modvirkningen af og tilpasningen til klimaændringer i EU-medlemslandene.

 

 

Do you want to know more about the EU's progress towards its 2030 climate and energy goals?

Explore our Climate and Energy platform

© Image by Manh Ngoc Nguyen, Well with Nature /EEA

 

EEA's climate and energy package 

Updated climate and energy indicators: 

Datasets:

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage