ďalej
späť
body

Novinky

Emisie skleníkových plynov v EÚ v uplynulom roku síce klesli, ale na splnenie ambicióznych cieľov do roku 2030 je potrebné zintenzívnenie snáh

Zmeniť jazyk
Novinky Publikované 22. 12. 2023 Posledná zmena 22. 01. 2024
5 min read
Photo: © Nikolaus Spannbauer, Well with Nature /EEA
Podľa odhadov v najnovšej správe Európskej environmentálnej agentúry (EEA) s názvom Trendy a prognózy, ktorá bola dnes uverejnená, emisie skleníkových plynov v uplynulom roku v celej Európskej únii klesli o dve percentá v porovnaní s úrovňou v roku 2021. Napriek pozitívnemu trendu v oblasti znižovania emisií, energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti sa v správe upozorňuje, že na splnenie ambicióznych cieľov EÚ v oblasti klímy a energetiky sú naliehavo potrebné urýchlené opatrenia.

Väčšina právnych predpisov EÚ v oblasti klímy a energetiky podľa balíka opatrení Fit for 55 sa už uplatňuje v praxi a v správe Trendy a prognózy v Európe 2023 sa podrobne opisuje pokrok, ktorý dosahuje EÚ a jej členské štáty v plnení vytýčených cieľov.

Keďže emisie skleníkových plynov začali opätovne klesať po odznení pandémie Covid-19 v roku 2021, členské štáty oznámili vyššiu úroveň ambícií v oblasti znižovania emisií do roku 2030 a tisíce vnútroštátnych stratégií a opatrení na dosiahnutie cieľov v oblasti klímy a energetiky. Správa síce poukazuje na niektoré povzbudzujúce známky pokroku, ale zároveň zdôrazňuje, že snahy sa musia aspoň zdvojnásobiť, aby sa dosiahli ambiciózne ciele stanovené na koniec tohto desaťročia.

 

Pokrok v oblasti klímy a energetiky do roku 2030

znížila čisté emisie skleníkových plynov vrátane medzinárodnej leteckej dopravy o 31 % v porovnaní s úrovňou z roku 1990, pričom zároveň podporila hospodársky rast. Vzhľadom na prudko rastúce ceny zemného plynu došlo v roku 2022 k zníženiu emisií skleníkových plynov o 2 %, za čím hlavne stál pokles emisií v stavebníctve a priemysle, zatiaľ čo emisie z dodávok energie a dopravy zaznamenali nárast.

Na dosiahnutie cieľa do roku 2030 sa tempo ročného znižovania emisií skleníkových plynov v Európe musí viac než zdvojnásobiť v porovnaní s ročným pokrokom zaznamenaným od roku 2005, ako sa uvádza v správe EEA. Zrýchlenie znižovania je potrebné najmä v prípade emisií z cestnej dopravy, stavebníctva, poľnohospodárstva, odpadového hospodárstva a malých priemyselných odvetví, na ktoré sa vzťahuje nariadenie o spoločnom úsilí. Znižovanie spotreby energie a väčšie využívanie energie z obnoviteľných zdrojov sa musí ešte viac zrýchliť, aby sa dosiahli ciele na rok 2030, ktoré sú zahrnuté v nedávno prijatých smerniciach o energetickej efektívnosti a energii z obnoviteľných zdrojov.

Zároveň sa v správe uvádza, že v konkrétnych oblastiach bol zaznamenaný výrazný pokrok. Zatiaľ čo v roku 2005 bola veterná a solárna energia len skromne zastúpená v odvetví energetiky, v roku 2022 jej odhadovaný podiel na výrobe elektrickej energie presiahol 20 %. Aktuálne zintenzívnenie využívania solárnej energie je obzvlášť pozoruhodné, keďže v priebehu roka 2022 stúplo o 28 %. Správa sa tiež spomína pozoruhodný nárast predaja tepelných čerpadiel v roku 2022 a rastúci podiel elektrických vozidiel, ktoré v minulom roku tvorili 22 % zo všetkých predaných nových automobilov.

V marci 2023 členské štáty oznámili viac ako 3000 stratégií a opatrení na dosiahnutie cieľov v oblasti energetiky a klímy. Vyplýva z nich, že opatrenia, ktoré sa už uplatňujú v celej Európe, by do roku 2030 mali viesť k zníženiu celkových čistých emisií skleníkových plynov o 43 % vrátane medzinárodného letectva, zatiaľ čo ďalšie opatrenia, ktoré sa v súčasnosti plánujú, by mali prispieť k zníženiu o 48 %. Minulý rok členské štáty odhadovali toto zníženie len na 41 %, čo naznačuje spoločné zvýšenie ambícií v celej Európe v minulom roku. Naďalej však pôjde o rozdiel sedem percentuálnych bodov v porovnaní s cieľom 55 % stratégie EÚ v oblasti klímy do roku 2030.


Obdobie po roku 2030

Na obdobie po roku 2030 sa rozdiel medzi cieľmi a predpokladaným účinkom stratégií a opatrení javí byť väčší, ako sa uvádza sa v správe EEA. Poukazuje sa v nej na to, že príležitosti na zavedenie správnych rozhodnutí a technológií sú obmedzené, a preto je nevyhnutné, aby sa v stratégiách, ktoré sa týkajú mnohých odvetví, zohľadnila klimatická neutralita. V správe sa zdôrazňuje najmä naliehavá potreba zintenzívniť úsilie v odvetví dopravy a poľnohospodárstva do roku 2050, ktoré doteraz zaostávali za ostatnými odvetviami pri znižovaní emisií, a poukazuje sa v nej na rozhodujúci prínos zvýšenia kapacity na odstraňovanie CO2 v rámci využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy a lesnom hospodárstve.

Aktualizácia národných energetických a klimatických plánov (NECP) členských štátov, ktorých návrhy sa predkladajú od leta 2023, a konečné aktualizované NECP sa očakávajú do 30. júna 2024, poskytuje členským štátom príležitosť zaviesť silnejšie politiky a opatrenia a zvýšiť ambície. V správe sa uvádza, že aktualizácia týchto plánov spolu s rýchlou implementáciou opatrení prijatých na úrovni EÚ sú kľúčovými prvkami na dosiahnutie cieľov.


Podpora EEA pri podávaní správ o pokroku v oblasti európskeho klimatického predpisu

EEA zároveň vydáva informačný materiál Status of reported national adaptation actions in 2023 (Stav nahlásených národných adaptačných opatrení v roku 2023), ktorý predstavuje súčasný stav národných adaptačných politík. Obe správy sa zverejňujú súčasne v rámci hodnotenia pokroku v oblasti klimatického práva EÚ, ktoré sa zaoberá úsilím o zmiernenie zmeny klímy a adaptáciu na ňu v členských štátoch EÚ.

 

 

Do you want to know more about the EU's progress towards its 2030 climate and energy goals?

Explore our Climate and Energy platform

© Image by Manh Ngoc Nguyen, Well with Nature /EEA

 

EEA's climate and energy package

Updated climate and energy indicators:

Datasets:

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage