nästa
föregående
poster

Press Release

Europas badvatten blir allt renare

Ändra språk
Press Release Publicerad 2013-05-21 Senast ändrad 2017-10-02
Photo: © Tim Poultney
Nittiofyra procent av Europeiska unionens badplatser uppfyller minimikraven på vattenkvalitet, enligt Europeiska miljöbyråns årliga rapport om kvaliteten på EU:s badvatten. Vid 78 5 av badplatserna är kvaliteten utomordentlig och nästan 2 % fler badplatser uppfyller minimikraven än förra året.

EU erbjuder en mängd möjligheter att svalka sig under sommaren, från Nordens fjordar till subtropiska stränder

Jacqueline McGlade, Europeiska miljöbyråns verkställande direktör

Cypern och Luxemburg går i spetsen, där har alla badplatser högsta betyg. Åtta andra länder ligger över EU-snittet: Malta (97 %), Kroatien (95 %), Grekland (93 %), Tyskland (88 %), Portugal (87 %), Italien (85 %), Finland (83 %) och Spanien (83 %). Det är en förbättring av förra årets resultat, och en fortsättning på den positiva utvecklingen sedan man började kontrollera badvatten inom ramen för badvattendirektivet år 1990.

–Det är roligt att se att kvaliteten på EU:s badvatten fortsätter att öka, men mycket återstår att göra för att se till att alla våra vatten lämpar sig för bad och som dricksvatten, och att vi har sunda ekosystem i våra vatten. Vatten är en dyrbar resurs, och vi måste göra allt vi kan för att skydda den, säger miljökommissionär Janez Potočnik.

–EU erbjuder en mängd möjligheter att svalka sig under sommaren, från Nordens fjordar till subtropiska stränder. Den nya rapporten visar att vattenkvaliteten över lag är utmärkt. Men det finns fortfarande en del platser med föroreningsproblem, och därför uppmanar vi alla att kontrollera hur deras favoritbad ligger till i rankningen, säger Jacqueline McGlade, Europeiska miljöbyråns verkställande direktör.

Varje år sammanställer Europeiska miljöbyrån de badvattenuppgifter som samlats in av lokala myndigheter från över 22 000 platser i EU:s 27 medlemsländer samt i Kroatien och Schweiz. Bland annat mäts bakteriehalten från avlopp och tamdjur. Över två tredjedelar är kuststränder, och resten är floder och insjöar.  

Varje årsrapport grundar sig på uppgifter från föregående badsäsong, så detta års rapport är en sammanställning av uppgifter som samlats in under sommaren 2012. Trots de allmänna förbättringarna visar årets rapport att nästan 2 % av badplatserna vid våra kuster, floder och insjöar har dålig vattenkvalitet. Den största andelen badplatser som inte uppfyller kraven finns i Belgien (12 %), Nederländerna (7 %) och Storbritannien (6 %). Några av dessa stränder fick stängas under 2012. I allmänhet har kustbadplatserna högt betyg, och över 95 % av EU:s kustbadplatser uppfyller minimikraven, medan 81 % har högsta betyg. Som jämförelse uppfyller bara 91 % av badvattnen i insjöar och floder minimikraven, och 72 % har högsta betyg.

Dagvatten som flödar över när avloppsbrunnar inte klarar av att ta emot stora mängder av regnvatten är fortfarande ett problem i vissa områden, ven om bättre vattenrening och färre utsläpp av orenat avloppsvatten i miljön har lett till bättre vattenkvalitet. Under början av 1990-talet hade bara ungefär 60 % av badplatserna högsta betyg, och 70  uppfyllde minimikraven.

Bakgrund

Badvattnen i EU måste uppfylla de normer som fastställs i 2006 års badvattendirektiv, som uppdaterar och förenklar tidigare lagstiftning. Direktivet ska vara genomfört i EU:s medlemsländer senast i december 2014. Varje år offentliggör EU en sammanfattande årsrapport om kvaliteten på badvatten, utgående från de rapporter som medlemsländerna är skyldiga att lämna in till föregående års slut. I årets rapport redogör alla 27 medlemsländer plus Kroatien och Schweiz för sina kontroller av vattenkvaliteten, de flesta enligt de nya bestämmelserna.

För att kontrollera badvattnet analyseras halten av vissa bakterier på laboratorier. Bland annat kontrolleras halten av intestinala enterokocker och escherichia coli-bakterier. Dessa kan tyda på att vattnet är förorenat med exempelvis avloppsvatten eller avföring från tamdjur. Badplatserna klassificeras antingen som överensstämmande med obligatoriska vården, överensstämmande med strängare riktlinjer eller inte överensstämmande med normerna.

Du kan själv se hur vattenkvaliteten är på din favoritbadplats genom att gå in på Europeiska miljöbyråns (EEA) webbplats för badvatten. Där kan man ladda ned uppgifter och se interaktiva kartor. Man kan också rapporter hur kvaliteten är på lokala vatten genom att använda webbplatsen Eye on Earth (jordövervakning). 

Läs mer

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Dokumentåtgärder