ďalej
späť
body

Press Release

Európske vody určené na kúpanie sa neustále zlepšujú

Zmeniť jazyk
Press Release Publikované 21. 05. 2013 Posledná zmena 02. 10. 2017
Photo: © Tim Poultney
Podľa výročnej správy o kvalite vôd určených na kúpanie v Európe, ktorú vydala Európska environmentálna agentúra (EEA), spĺňa minimálne požiadavky na kvalitu vody v Európskej únii 94 % lokalít určených na kúpanie. Kvalita vody je výborná v 78 % lokalít a počet lokalít, ktoré spĺňajú aspoň minimálne požiadavky, sa v porovnaní s minuloročnou správou zvýšil takmer o 2 %.

Európa je bohatá na miesta, kde je možné sa v lete ochladiť – od severských fjordov po subtropické pláže.

Jacqueline McGladeová, Výkonná riaditeľka agentúry EEA

V tomto rebríčku vyčnievajú Cyprus a Luxembursko, kde bola vo všetkých evidovaných lokalitách na kúpanie zaznamenaná výborná kvalita vody. Priemer EÚ, pokiaľ ide o výbornú kvalitu vody, prekračuje osem ďalších krajín: Malta (97 %), Chorvátsko (95 %), Grécko (93 %), Nemecko (88 %), Portugalsko (87 %), Taliansko (85 %), Fínsko (83 %) a Španielsko (83 %). Oproti minuloročným výsledkom ide o zlepšenie, pričom pokračuje pozitívny trend, ktorý v roku 1990 v rámci smernice o vode určenej na kúpanie odštartovalo monitorovanie vôd na kúpanie.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik povedal: „Skutočnosť, že sa kvalita európskych vôd určených na kúpanie naďalej zlepšuje, je povzbudivá. Stále je však potrebné urobiť viac, ak chceme zabezpečiť, aby boli všetky naše vody vhodné na kúpanie a pitie a naše vodné ekosystémy zdravé. Voda je cenným zdrojom, a preto musíme do praxe zaviesť všetky potrebné opatrenia, aby sme ju čo najlepšie chránili.“

Výkonná riaditeľka agentúry EEA Jacqueline McGladeová povedala: „Európa je bohatá na miesta, kde je možné sa v lete ochladiť – od severských fjordov po subtropické pláže. Dnešná správa potvrdzuje, že kvalita vôd určených na kúpanie je vo všeobecnosti veľmi dobrá, ale stále existujú niektoré lokality, kde pretrvávajú problémy so znečistením, a preto vyzývame ľudí, aby si pozreli hodnotenie ich obľúbených miest na plávanie.“

Európska environmentálna agentúra (EEA) každoročne spracováva údaje o vodách určených na kúpanie, ktoré zozbierali miestne orgány vo viac ako 22 000 lokalitách v 27 členských štátoch Európskej únie, v Chorvátsku a vo Švajčiarsku a ktorými sa meria úroveň výskytu baktérií z odpadových vôd a z chovu hospodárskych zvierat. Viac ako dve tretiny lokalít tvoria prímorské pláže a zvyšok rieky a jazerá.  

Každá výročná správa je založená na údajoch z predchádzajúcej kúpacej sezóny, a preto je tohtoročná správa súhrnom údajov zozbieraných v lete 2012. Napriek všeobecnému zlepšeniu tohtoročná správa poukazuje na to, že takmer 2 % lokalít určených na kúpanie na plážach, pri jazerách a riekach má nedostatočnú kvalitu vody. Najväčší podiel nevyhovujúcich lokalít na kúpanie bol zaznamenaný v Belgicku (12 %), Holandsku (7 %) a v Spojenom kráľovstve (6 %). Niektoré z ich pláží museli byť počas sezóny 2012 zatvorené. Vo všeobecnosti dosiahli prímorské lokality určené na kúpanie veľmi dobré výsledky, pričom viac ako 95 % prímorských pláží v EÚ spĺňa minimálne požiadavky a  v prípade 81 % bola kvalita označená za výbornú. Na porovnanie: 91 % vôd určených na kúpanie v jazerách a riekach dosiahlo hranicu minimálnych požiadaviek a 72 % má výbornú kvalitu vody.

V niektorých oblastiach pretrvávajú problémy spojené s vodou zo silných dažďov, keď kanalizácia nepostačuje na jej odvádzanie, hoci sa kvalita vody vďaka jej lepšiemu čisteniu a menšiemu objemu nespracovaných odpadových vôd vypustených do životného prostredia zlepšila. Začiatkom 90. rokov minulého storočia malo výbornú kvalitu vody len približne 60 % lokalít, zatiaľ čo minimálne požiadavky spĺňalo 70 %. 

Súvislosti

Voda určená na kúpanie musí v Európe spĺňať normy stanovené v smernici o vode určenej na kúpanie z roku 2006, ktorou sa aktualizujú a zjednodušujú predchádzajúce právne predpisy. Túto smernicu musia členské štáty EÚ implementovať do decembra 2014. EÚ vydáva ročnú súhrnnú správu o kvalite vôd na kúpanie, pri zostavovaní ktorej vychádza zo správ, ktoré členské štáty musia predložiť do konca predchádzajúceho roka. Na účely tohtoročnej správy kvalitu vôd na kúpanie monitorovalo a nahlásilo všetkých 27 členských štátov, ako aj Chorvátsko a Švajčiarsko, väčšina z nich na základe nových ustanovení. 

V rámci monitorovania kvality vody určenej na kúpanie laboratóriá analyzujú úroveň určitých druhov baktérií vrátane črevných baktérií enterococcus a Escherichia coli. Tieto baktérie môžu byť príznakom znečistenia, najmä z odpadových vôd alebo zo živočíšneho odpadu. Lokality sú zatriedené buď ako vyhovujúce povinným hodnotám, vyhovujúce najprísnejším orientačným hodnotám alebo nevyhovujúce. 

Občania môžu nájsť informácie o kvalite vody na ich obľúbenom mieste na plávanie na webovej stránke agentúry EEA venovanej vode na kúpanie. Stránka ponúka možnosť stiahnuť si údaje a overiť si situáciu pomocou interaktívnych máp. Takisto je možné nahlásiť stav vody na určitom mieste prostredníctvom stránky Eye on Earth

Viac informácií:

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Akcie dokumentu