επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Press Release

Συνεχίζεται η βελτίωση των ευρωπαϊκών υδάτων κολύμβησης

Αλλαγή γλώσσας
Press Release Δημοσίευση 21/05/2013 Τελευταία τροποποίηση : 02/10/2017
Photo: © Tim Poultney
Το 94 % των περιοχών κολύμβησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας των υδάτων, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος σχετικά με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Ευρώπη. Η ποιότητα των υδάτων είναι άριστη στο 78 % των περιοχών, ενώ αυξήθηκε σχεδόν κατά 2% ο αριθμός των περιοχών που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις, σε σύγκριση με τα στοιχεία της περυσινής έκθεσης.

Από τα φιόρδ του Βορρά μέχρι τις υποτροπικές ακτές, η Ευρώπη διαθέτει πλήθος τοποθεσιών που προσφέρουν δροσιά το καλοκαίρι.

Jacqueline McGlade, Εκτελεστική Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος,

Ξεχωρίζουν η Κύπρος και το Λουξεμβούργο, καθώς έχουν επιτύχει εξαιρετική ποιότητα υδάτων στο σύνολο των οικείων καταχωρισμένων περιοχών κολύμβησης. Σε οκτώ άλλες χώρες οι τιμές ποιότητας είναι εξαιρετικές σε ποσοστά που υπερβαίνουν τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ): Μάλτα (97 %), Κροατία (95 %), Ελλάδα (93 %), Γερμανία (88 %), Πορτογαλία (87 %), Ιταλία (85 %), Φινλανδία (83 %) και Ισπανία (83 %). Τα ποσοστά αυτά αντιπροσωπεύουν βελτίωση των περυσινών αποτελεσμάτων, διατηρώντας τη θετική τάση που διαπιστώνεται από το 1990, οπότε άρχισε η παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης βάσει της σχετικής οδηγίας.

Ο Επίτροπος Janez Potočnik, αρμόδιος για το περιβάλλον, δήλωσε τα εξής: «Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι συνεχίζεται η βελτίωση των ευρωπαϊκών υδάτων κολύμβησης. Εν τούτοις, χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια για να διασφαλιστεί η καταλληλότητα των υδάτων της Ευρώπης για κολύμβηση και πόση και η καλή κατάσταση της υγείας των υδάτινων οικοσυστημάτων. Τα ύδατα αποτελούν ανεκτίμητο πόρο και οφείλουμε να εφαρμόσουμε κάθε αναγκαίο μέτρο για την πλήρη προστασία τους.»

Η Κυρία Jacqueline McGlade, Εκτελεστική Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, δήλωσε τα εξής: «Από τα φιόρδ του Βορρά μέχρι τις υποτροπικές ακτές, η Ευρώπη διαθέτει πλήθος τοποθεσιών που προσφέρουν δροσιά το καλοκαίρι. Η έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα δείχνει ότι, παρόλο που η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης είναι γενικά πολύ καλή, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα ρύπανσης σε κάποιες περιοχές. Για τον λόγο αυτό προτρέπουμε ένθερμα τους πολίτες να ελέγχουν σε ποια θέση κατατάσσεται η τοποθεσία στην οποία προτιμούν να κολυμπούν.»

Κάθε χρόνο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) συνθέτει τα στοιχεία για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης που συγκεντρώνουν οι τοπικές αρχές σε περισσότερες από 22.000 περιοχές των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της Κροατίας και της Ελβετίας, και τα οποία προκύπτουν από μετρήσεις των επιπέδων βακτηριδίων που οφείλονται στην αποχέτευση και στην κτηνοτροφία. Πάνω από τα δύο τρίτα των περιοχών κολύμβησης είναι θαλάσσιες ακτές και το υπόλοιπο ποταμοί και λίμνες.

Δεδομένου ότι κάθε ετήσια έκθεση βασίζεται στα δεδομένα που αφορούν την προηγούμενη κολυμβητική περίοδο, η φετινή έκθεση αποτελεί σύνθεση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν το καλοκαίρι του 2012. Παρά τη γενική βελτίωση, από τη φετινή έκθεση προκύπτει ότι η ποιότητα των υδάτων είναι ανεπαρκής σχεδόν στο 2 % των παράκτιων, λιμναίων και ποτάμιων περιοχών κολύμβησης. Τα υψηλότερα ποσοστά περιοχών κολύμβησης που δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις παρατηρούνται στο Βέλγιο (12 %), στις Κάτω Χώρες (7 %) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (6 %). Σε ορισμένες από αυτές τις περιοχές χρειάστηκε να απαγορευθεί η κολύμβηση κατά την κολυμβητική περίοδο 2012. Σε γενικές γραμμές, οι επιδόσεις στις παράκτιες περιοχές κολύμβησης είναι καλύτερες, καθώς πάνω από το 95 % των περιοχών της Ένωσης πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις, ενώ το 81 % χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικής ποιότητας. Συγκριτικά, το ελάχιστο όριο υπερβαίνει το 91 % των λιμναίων και ποτάμιων περιοχών κολύμβησης, ενώ εξαιρετική ποιότητα παρουσιάζει το 72 % αυτών.

Οι υπερχειλίσεις ομβρίων, που συμβαίνουν όταν το αποχετευτικό δίκτυο δεν μπορεί να αντεπεξέλθει σε ισχυρές βροχοπτώσεις, εξακολουθούν να αποτελούν πρόβλημα σε κάποιες περιοχές, αν και η ποιότητα έχει βελτιωθεί χάρη στην καλύτερη επεξεργασία των λυμάτων και στον περιορισμό της απόρριψης ανεπεξέργαστων λυμάτων στο περιβάλλον. Στις αρχές της δεκαετίας του ’90, τα ύδατα ήταν εξαιρετικής ποιότητας μόλις στο 60 % των περιοχών περίπου, ενώ τα ελάχιστα πρότυπα τηρούνταν στο 70 %.

Ιστορικό

Στην Ευρώπη, τα ύδατα κολύμβησης πρέπει να πληρούν τα πρότυπα που καθορίζονται στην οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης, η οποία εκδόθηκε το 2006, επικαιροποιώντας και απλουστεύοντας την προγενέστερη νομοθεσία. Τα κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεούνται να θέσουν σε εφαρμογή την οδηγία αυτή έως τον Δεκέμβριο του 2014. Η ΕΕ δημοσιεύει ετήσιες συνοπτικές εκθέσεις σχετικά με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, βασιζόμενες στις εκθέσεις που οφείλουν να υποβάλλουν τα κράτη μέλη πριν από το τέλος του προηγούμενου έτους. Κατά τη φετινή έκθεση, τα 27 κράτη μέλη στο σύνολό τους, καθώς και η Κροατία και η Ελβετία, παρακολούθησαν την ποιότητα των οικείων υδάτων κολύμβησης και υπέβαλαν τα σχετικά στοιχεία, στην πλειονότητά τους σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.

Για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης προσδιορίζονται με αναλύσεις σε εργαστήρια τα επίπεδα ορισμένων ειδών βακτηριδίων, στα οποία συγκαταλέγονται οι εντερόκοκκοι κοπράνων και τα βακτηρίδια Escherichia coli. Τα επίπεδα αυτά αποτελούν ένδειξη ρύπανσης, κυρίως από λύματα των αποχετευτικών δικτύων ή της κτηνοτροφίας. Οι περιοχές κολύμβησης ταξινομούνται ως περιοχές όπου τηρούνται οι υποχρεωτικές τιμές, περιοχές όπου τηρούνται οι ―αυστηρότερες― κατευθυντήριες τιμές και περιοχές που δεν πληρούν τις απαιτήσεις.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με την ποιότητα των υδάτων της περιοχής κολύμβησης που προτιμούν από τον σχετικό ιστότοπο του ΕΟΠ. Ο ιστότοπος αυτός παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να κατεβάζουν δεδομένα και να ανατρέχουν σε διαδραστικούς χάρτες. Οι πολίτες μπορούν επίσης να αναφέρουν την κατάσταση των υδάτων της περιοχής τους μέσω του ιστότοπου Eye on Earth (Ματιά στη Γη).

Περισσότερες πληροφορίες

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Ενέργειες Εγγράφων