nästa
föregående
poster

Nyheter

Tåg, flyg, bil eller båt – vilket transportsätt är miljövänligast?

Ändra språk
Nyheter Publicerad 2021-03-26 Senast ändrad 2023-02-09
3 min read
Photo: © Vidar Nordli-Mathisen on Unsplash
Om man ser till utsläppen av växthusgaser är tåg generellt sett det miljövänligaste motordrivna färdmedlet för persontransporter i Europa, jämfört med flyg och bil. Det visar två transport- och miljöstudier som Europeiska miljöbyrån (EEA) offentliggör i dag.

Om det miljövänligaste valet är flyg, tåg eller bil är dock inte alltid uppenbart. I transport- och miljörapporten 2020 (den årliga TERM-rapporten) behandlas frågan om hur flyg- och tågresor ska bedömas i samband med ansträngningarna för att genomföra den europeiska gröna given. Ett av målet i denna är att minska utsläppen av växthusgaser från transporter med 90 procent fram till 2050 (jämfört med 1990 års nivåer). En övergång till mer hållbara transportsätt kan i hög grad bidra till att detta mål uppnås. När det gäller passagerartransporter kan en övergång från flyg- till tågresor spela en viktig roll, enligt rapporten.

 

Tåg- och flygtrafikens miljöpåverkan

Transportsektorn stod för 25 procent av EU:s totala växthusgasutsläpp 2018. Utsläppen från denna sektor kommer främst från vägtransporter (72 procent), medan sjöfarten står för 14 procent och luftfarten för 13 procent av utsläppen. Tågtrafikens andel är endast 0,4 procent (och består av utsläpp från dieseltåg). Förutom de här färdmedlens luftföroreningar och direkta bidrag till den globala uppvärmningen beaktas även de utsläpp som sker under produktionen, överföringen och distributionen av den energi som används av tåg och flygplan. Transporter orsakar även andra luftföroreningar än avgaser, till exempel genom slitage av bromsar, hjul, däck och järnvägsspår.

 

Tåg eller flyg?

I rapporten undersöks särskilt effekterna av tåg- och flygresor, som båda utgör en stor del av Europas persontransportsektor. I bedömningen dras slutsatsen att tåg är det bästa och förnuftigaste sättet att resa, om man bortser från att gå eller cykla.  Flygtrafiken lämnar ett mycket större avtryck sett till utsläppen per personkilometer. I rapporten konstateras dock att flyget inte nödvändigtvis är det sämsta valet för miljön. Att resa med bensin- eller dieselbilar kan till exempel vara skadligare för miljön, särskilt om man reser ensam. 

I bedömningen dras slutsatsen att tåg är det bästa och förnuftigaste sättet att resa, om man bortser från att gå eller cykla.

Enligt rapporten avtar dock miljöavtryckets ökning vid längre flygningar, med tanke på att utsläppen för start och landning är desamma oavsett hur lång flygresan är (vid flygresor utan mellanlandningar).

Bedömningen bygger på en jämförelse av 20 tåglinjer mellan olika städer i Europa.

I en separat briefing från EEA, som bygger på en undersökning som Europeiska miljöbyrån låtit göra och som även den offentliggörs i dag, dras slutsatsen att järnväg och sjöfart är de minst koldioxidintensiva alternativen för motordrivna transporter. Järnvägs- och sjötransporter har de lägsta utsläppen per kilometer och transporterad enhet, medan flyg- och vägtransporterna släpper ut avsevärt mycket mer.

Tåg- och flygtrafikens effektivitet förbättrades påtagligt under den femårsperiod som undersökningen omfattar, men effektivitetsförbättringen hos andra transportsätt tycks ha avstannat. En övergång till järnvägs- och sjötransporter bör uppmuntras samtidigt som effektiviteten i fråga om växthusgasutsläpp bör förbättras för samtliga motoriserade transportsätt, fastslås det i briefingen.

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage