nästa
föregående
poster

Press Release

Övergripande pan-europeisk miljöutvärdering ställer frågan: – Vad vet vi om vatten och grön ekonomi?

Ändra språk
Press Release Publicerad 2011-09-08 Senast ändrad 2016-06-03
I dag träffas ministrar i Astana, Kazakstan, för att diskutera vattenfrågor och en grönare ekonomi vid den sjunde ministerkonferensen ”Miljö för Europa” som pågår den 21–23 september 2011. I anslutning till konferensen ger Europeiska miljöbyrån (EEA) ut en innovativ utvärdering av utvärderingsrapporter, med rekommendationer om hur miljöinformation och politiskt beslutsfattande bättre kan anpassas till varandra.

Den övergripande utvärderingen visar att vi behöver ytterligare stärka sambandet mellan policy och information. Processen fungerar i båda riktningarna. Beslutsfattare behöver i större utsträckning använda den stora mängd miljöinformation som är tillgänglig och samtidigt bör miljöutvärderingarna vara så relevanta som möjligt för policyn.

Professor Jacqueline McGlade, Europeiska miljöbyråns verkställande direktör

I ministerkonferensen deltar delegater från 53 länder inom den pan-europeiska regionen samt deltagare från Förenta staterna, Kanada och Israel. Konferensens fokus ligger på utmaningarna med att skydda vatten och tillhörande ekosystem och på arbetet för en grön ekonomi. Den arrangeras av FN:s ekonomiska kommission för Europa (ECE) i samarbete med Kazakstans regering.

I anslutning till konferensen ombads EEA att utarbeta rapporten ”Miljön i Europa – en utvärdering av utvärderingar”. Denna innehåller en omfattande översikt över tillgängliga resurser när det gäller miljöinformation i hela regionen med direkt relevans för konferensens tema. Experterna  har studerat över 1 000 rapporter, varav över hälften i detalj. Föreliggande rapport har tagits fram med stöd av ECE:s styrgrupp för miljöutvärderingar. Den kompletteras av en rad regionala rapporter med inriktning på specifika pan-europeiska underregioner.

-Den övergripande utvärderingen visar att vi behöver ytterligare stärka sambandet mellan policy och information. Processen fungerar i båda riktningarna. Beslutsfattare behöver i större utsträckning använda den stora mängd miljöinformation som är tillgänglig och samtidigt bör miljöutvärderingarna vara så relevanta som möjligt för policyn, säger professor Jacqueline McGlade, Europeiska miljöbyråns verkställande direktör.

– För att stödja den sociala och ekonomiska utvecklingen i hela den pan-europeiska regionen behöver vi göra våra ekonomier grönare, vilket innebär att begränsade resurser måste hanteras rättvist utan att grundläggande ekosystemfunktioner äventyras. För att vi som samhälle ska klara denna utmaning krävs tillgång till relevant, trovärdig och legitim miljöinformation och bedömningar från hela regionen.

Miljön i Europa – en utvärdering av utvärderingarna

Den föreliggande utvärderingen är inriktad på frågor kring vatten och vattenrelaterade ekosystem och på främja utvecklingen av en grönare ekonomi. Rapporten avslutas med en rad rekommendationer om hur kunskapsbasen kan stärkas för att stödja beslutsprocesserna, förbättra verktygen för utvärdering och säkra ett större informationsutbyte i hela den pan-europeiska regionen men också på global nivå.

I rapporten dokumenteras fördelarna med ett ”regelbundet rapporteringsförfarande” för miljöutvärdering, baserat på det gemensamma miljöinformationssystemet (SEIS) som är ett samarbetsinitiativ mellan Europakommissionen, EEA och EEA’s medlemsländer. Ett sådan samverkan skulle effektivisera och förbättra befintliga informationssystem och processer och samtidigt göra information tillgänglig för beslutsfattare och allmänhet i hela regionen. Utifrån slutsatserna i  utvärderingsrapporten förväntas ministrarna i Astana besluta om att inrätta ett stadigvarande förfarande för miljöutvärdering och utveckla SEIS i hela regionen.

Vatten – de viktigaste resultaten

En hållbar hantering av vatten och vattenrelaterade ekosystem är extremt viktigt i hela den pan-europeiska regionen. Torkan har förvärrats de senaste åren i södra Europa och Centralasien, samtidigt som översvämningar leder till allt fler dödsfall och ekonomiska förluster. Rent vatten är också ett problem eftersom cirka 120 miljoner människor i regionen lever utan tillgång till säkert dricksvatten eller sanitär utrustning.

Det finns en stor mängd information om tillståndet inom vattenområdet från länder i hela regionen. Rapportens författare har analyserat över 300 rapporter om vatten som publicerats de senaste fem åren från totalt 48 länder. Tyvärr saknas ofta viktig information eller också är den inte relevant för policyn. För närvarande begränsas många utvärderingar till miljöstatus och trender. Framtida rapporter behöver bli mer inriktade på åtgärder och hantering, särskilt när det gäller bristen på vatten, extrema händelser och ekosystem med vatten.

Grön ekonomi – de viktigaste resultaten

Den ”gröna ekonomin” är fortfarande ett begrepp som håller på att växa fram. Kärnan och den bärande tanken är att vitalisera ekonomin efter den senaste tidens ekonomiska kriser och samtidigt avsevärt minska miljöriskerna samt att ta itu med ekologiska brister. Globalt står en grönare ekonomi i centrum för förnyade ansträngningar för att integrera miljömässiga och sociala överväganden med ett effektivt ekonomiskt beslutsfattande med hänvisning till målen för FN:s konferens om hållbar utveckling i Rio 2012, men även efteråt.

Informationen om grön ekonomi är i allmänhet fragmenterad och fortfarande något begränsad. Även om det finns flera utvärderingar av olika ekonomiska sektorers miljöpåverkan saknas det fortfarande rapporter som konsekvent utvärderar framstegen i riktning mot en grön ekonomi inom alla dessa sektorer.

Information till redaktören

Processen ”Miljö för Europa” (EfE) som inleddes 1991 är ett unikt pan-europeiskt forum för att hantera miljöutmaningar och främja ett brett horisontellt samarbete på miljöområdet, som ett fundament för hållbar utveckling i regionen. Det är ett partnerskap som består av stater, mellanstatliga organisationer, regionala miljöcentra och det civila samhället, inklusive den privata sektorn. Processen främjar överensstämmelsen mellan ”policy” och synsätt inom miljöområdet och hjälper samtidigt länderna i Östeuropa, Kaukasus, Centralasien och Sydosteuropa att förbättra sina miljöresultat.

De tidigare pan-europeiska utvärderingsrapporterna om läget för miljön, som utarbetades av EEA i samarbete med partners för EfE-konferenserna 1995, 1998, 2003 och 2007, bidrog till att identifiera större hot och utmaningar när det gäller utvecklingen av regionala miljöpolicyer.

Följande länder är medlemmar i ECE: Albanien, Andorra, Armenien, Österrike, Azerbajdzjan, Vitryssland, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Kanada, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Georgien, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Irland, Israel, Italien, Kazakstan, Kirgizistan, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Malta, Moldavien, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, San Marino, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Tadzjikistan, Turkiet, Turkmenistan, Ukraina, Förenade kungariket, Förenta staterna och Uzbekistan.

Rapporten ”Miljön i Europa – en utvärdering av utvärderingar” omfattar: Albanien, Andorra, Armenien, Österrike, Azerbajdzjan, Vitryssland, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Georgien, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Irland, Italien, Kazakstan, Kosovo (under FN:s förvaltning enligt säkerhetsrådets resolution 1244), Kirgizistan, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Malta, Moldavien, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, San Marino, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Tadzjikistan, Turkiet, Turkmenistan, Ukraina, Förenade kungariket och Uzbekistan.

Länkar

 

Kontaktuppgifter:

Förfrågningar från medier besvaras av

 

EEA

Arthur Girling

Pressansvarig

Kongens Nytorv 6

1050 Copenhagen K, Danmark

Tfn: +45 33367109

arthur.girling@eea.europa.eu

www.eea.europa.eu

 

 

 

ECE

Informationsavdelningen

Palais des Nations

CH-1211 Genève 10

Schweiz

Tfn.:+41 229174444

info.ece@unece.org

www.unece.org

 

Permalinks

Dokumentåtgärder