další
předchozí
položky

Press Release

Celoevropské hodnocení klade otázku: „Co víme o vodě a zeleném hospodářství?“

Změnit jazyk
Press Release Publikováno 07.09.2011 Poslední změna 03.06.2016
V kazašské Astaně se dnes uskuteční setkání ministrů s cílem projednat problematiku vody a posilování ekologických aspektů ekonomiky v rámci sedmé ministerské konference s názvem Životní prostředí pro Evropu, která se koná ve dnech 21.–23. září 2011. Na podporu této konference vydává Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) novátorskou zprávu Hodnocení hodnotících zpráv (Assessment of assessments), která obsahuje doporučení týkající se možností užšího propojení informací z oblasti životního prostředí a tvorbu souvisejících politik.

Ze zprávy zaměřené na hodnocení hodnotících zpráv vyplývá, že musíme dále posilovat vazbu mezi tvorbou politik a informacemi. Tato potřeba je oboustranná: tvůrci politik musí lépe využívat velkého množství informací z oblasti životního prostředí, které máme v současnosti k dispozici, a hodnocení v oblasti životního prostředí by se zároveň měla co nejvíce zaměřovat na oblasti významné z hlediska tvorby politik

Profesorka Jacqueline McGladeová, výkonná ředitelka agentury EEA

Na ministerské konferenci se sejdou delegáti z 53 zemí z celé Evropy a dále ze Spojených států, Kanady a Izraele. Konference se zaměřuje na úkoly v oblasti ochrany vod a souvisejících ekosystémů a na to, jakým způsobem postupovat na cestě k dosažení zeleného hospodářství. Konferenci pořádá Evropská hospodářská komise OSN (UNECE) ve spolupráci s vládou Kazachstánu.

EEA byla požádána, aby na podporu konference vypracovala zprávu nazvanou „Životní prostředí v Evropě – hodnocení hodnotících zpráv“. Uvedená zpráva poskytuje komplexní přehled dostupných pramenů informací v oblasti životního prostředí v celém evropském regionu, které přímo souvisejí se zaměřením konference. Do této zprávy odborníci zahrnuli více než 1 000 hodnotících zpráv, z nichž více než polovinu podrobili důkladnému přezkumu. Zpráva, která byla vypracována za podpory řídící skupiny v oblasti životního prostředí UNECE, je doplněna řadou regionálních hodnotících zpráv, které se zaměřují na specifické oblasti jednotlivých subregionů celé Evropy.

Profesorka Jacqueline McGladeová, výkonná ředitelka agentury EEA, uvedla: „Ze zprávy zaměřené na hodnocení hodnotících zpráv vyplývá, že musíme dále posilovat vazbu mezi tvorbou politik a informacemi. Tato potřeba je oboustranná: tvůrci politik musí lépe využívat velkého množství informací z oblasti životního prostředí, které máme v současnosti k dispozici, a hodnocení v oblasti životního prostředí by se zároveň měla co nejvíce zaměřovat na oblasti významné z hlediska tvorby politik.“

„V zájmu zachování sociálního hospodářského rozvoje v celém evropském regionu musíme posílit ekologické aspekty našich hospodářství – to znamená, že musíme spravedlivě využívat omezené zdroje, aniž bychom přitom ohrožovali základní funkce ekosystémů. Schopnost celé společnosti úspěšně plnit tyto úkoly závisí na tom, zda budeme mít přístup k příslušným, důvěryhodným a legitimním informacím a hodnocením v oblasti životního prostředí v celém regionu.“

Evropské životní prostředí – hodnocení hodnotících zpráv

Hodnocení hodnotících zpráv se zaměřuje na témata vody a s vodou souvisejících ekosystémů a posilování ekologických aspektů ekonomiky. Ze závěrů zprávy vyplývá řada doporučení, jak posílit znalostní základnu, která podpoří rozhodovací postupy, jak zlepšit hodnotící nástroje a jak zajistit rozsáhlejší výměnu informací v celém evropském regionu i na globální úrovni.

Zpráva rovněž popisuje přínosy procesu pravidelného podávání zpráv v rámci hodnocení životního prostředí prostřednictvím sdíleného informačního systému o životním prostředí (SEIS) – iniciativy vzniklé na základě spolupráce Evropské komise, agentury EEA, členských států EEA a spolupracujících zemí. Tento přístup by zjednodušil a zlepšil stávající informační systémy a procesy a zároveň by zpřístupnil informace tvůrcům politik a veřejnosti v celém regionu. Očekává se, že na základě zjištění hodnocení hodnotících zpráv ministři v Astaně rozhodnou o vytvoření pravidelného procesu hodnocení životního prostředí a rozvoji informačního systému SEIS v celém regionu.

Voda – hlavní závěry

Udržitelné hospodaření s vodou a s ekosystémy, které s vodou souvisejí, je v celém evropském regionu nesmírně důležité. V posledních letech postihují jižní Evropu a střední Asii stále větší sucha, zároveň dochází k záplavám, které šíří smrt a způsobují hospodářské škody. Jedním z problémů je rovněž čistá voda, protože podle odhadů 120 milionů lidí v celém regionu žije bez přístupu k nezávadné pitné vodě nebo k hygienickým zařízením.

O stavu vody existuje obrovské množství informací, které produkují země v celém regionu. Autoři zprávy analyzovali více než 300 hodnotících zpráv souvisejících s vodou, zveřejněných v posledních 5 letech ve 48 zemích. Informace jsou však často nedostatečné nebo nejsou z hlediska politik významné. Řada hodnotících zpráv se v současnosti příliš omezuje na stav životního prostředí a jeho vývojové trendy, zatímco je třeba, aby se více zaměřovaly na opatření a hospodaření, zejména v souvislosti s nedostatkem vody, mimořádnými událostmi a vodními ekosystémy.

Zelené hospodářství – hlavní závěry

Koncept ekologického neboli „zeleného“ hospodářství se ještě stále rozvíjí. Jeho podstatu tvoří představa oživení ekonomik, které se vzpamatovávají ze současné hospodářské krize, ruku v ruce se zásadním omezením rizik pro životní prostředí a řešením ekologických nedostatků. Posilování ekologických aspektů ekonomiky tvoří celosvětově jednu z nejdůležitějších součástí obnovených snah o začlenění environmentálních a sociálních hledisek do hlavního proudu hospodářského rozhodování v období do konference OSN o udržitelném rozvoji v Riu v roce 2012 i po ní.

Informace o zeleném hospodářství jsou obecně nesourodé a stále značně omezené. I když existuje řada hodnocení, která se zabývají dopadem jednotlivých odvětví hospodářství na životní prostředí, je zjevně málo zpráv, které by uceleně hodnotily pokrok na cestě k zelenému hospodářství v těchto odvětvích.

Poznámky pro redaktory

Proces Životní prostředí pro Evropu, který byl zahájen v roce 1991, je jako jeden z pilířů udržitelného rozvoje regionu jedinečným celoevropským fórem pro řešení úkolů v oblasti životního prostředí a prosazování široké horizontální spolupráce v oblasti životního prostředí. Jedná se o partnerství států, mezivládních organizací, regionálních středisek životního prostředí a občanské společnosti, včetně soukromého sektoru. Podporuje sbližování environmentálních politik a přístupů a zároveň pomáhá zemím východní Evropy, Kavkazu, střední Asie a jihovýchodní Evropy zlepšovat jejich výsledky v oblasti životního prostředí.

Celoevropská hodnocení stavu životního prostředí, která ve spolupráci s partnery vypracovala agentura EEA pro konference v rámci procesu Životní prostředí pro Evropu v letech 1995, 1998, 2003 a 2007, pomohla odhalit hlavní hrozby a úkoly pro rozvoj regionálních politik v oblasti životního prostředí.

Členy komise UNECE jsou tyto státy: Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Kanada, Kazachstán, Kyrgyzstán, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Moldavská republika, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tádžikistán, Turecko, Turkmenistán, Ukrajina, Spojené státy americké a Uzbekistán.

Zpráva „Životní prostředí v Evropě — hodnocení hodnotících zpráv“ se týká: Albánie, Andorry, Arménie, Ázerbájdžánu, Belgie, Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Černé Hory, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Gruzie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kazachstánu, Kosova (region pod správou OSN, rezoluce Rady bezpečnosti č. 1244), Kyrgyzstánu, Kypru, Lichtenštejnska, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Moldavské republiky, Monaka, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Ruské federace, Řecka, San Marina, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska, Tádžikistánu, Turecka, Turkmenistánu, Ukrajiny a Uzbekistánu.

Odkazy

Kontaktní informace

Kontaktní osoby pro média:

EEA

Mr Arthur Girling

tiskový mluvčí

Kongens Nytorv 6

1050 Copenhagen K,

Dánsko

Tel: +45 3336 7109

arthur.girling@eea.europa.eu

www.eea.europa.eu

 

 

 

UNECE

Information Service

Palais des Nations

CH-1211 Geneva 10

Švýcarsko

Tel.:+41 (0) 22 917 44 44

info.ece@unece.org

www.unece.org

 

 

Permalinks

Akce dokumentů