ďalej
späť
body

Press Release

V rámci celoeurópskeho posúdenia si kladieme otázku: „Čo vieme o vode a ekologickom hospodárstve?“

Zmeniť jazyk
Press Release Publikované 08. 09. 2011 Posledná zmena 03. 06. 2016
Ministri sa dnes stretnú v meste Astana (Kazachstan), aby rokovali o otázkach súvisiacich s vodou a ekologizáciou hospodárstva na siedmej ministerskej konferencii „Životné prostredie pre Európu", ktorá sa bude konať v dňoch 21. – 23. septembra 2011. S cieľom podporiť túto konferenciu Európska environmentálna agentúra (EEA) vydáva novú správu Hodnotenie hodnotení (Assessment of Assessments), ktorá obsahuje odporúčania týkajúce sa lepšieho zosúladenia informácií o životnom prostredí s tvorbou politiky.

V správe Hodnotenie hodnotení sa poukazuje na to, že je potrebné ďalej posilňovať vzťah medzi politikou a informáciami. Funguje to v oboch smeroch – politici musia lepšie využívať bohatstvo aktuálnych dostupných environmentálnych informácií a zároveň by environmentálne hodnotenia mali byť zamerané tak, aby sa čo najviac dotýkali príslušných oblastí politiky.

Výkonná riaditeľka agentúry EEA profesorka Jacqueline McGlade

Na konferencii ministrov sa zídu delegáti z 53 krajín z celého európskeho regiónu a tiež aj zástupcovia USA, Kanady a Izraela. Konferencia je zameraná na výzvy v oblasti ochrany vôd a súvisiacich ekosystémov a na to, ako postupovať smerom k ekologickému hospodárstvu. Organizátorom tejto konferencie je Európska hospodárska komisia Organizácie Spojených národov (EHK OSN) v spolupráci s vládou Kazachstanu.

Agentúra EEA bola požiadaná, aby s cieľom podporiť túto konferenciu vypracovala správu s názvom Europe’s Environment – An Assessment of Assessments (Životné prostredie v Európe – Hodnotenie hodnotení). Táto správa poskytuje ucelený prehľad dostupných zdrojov informácií v oblasti životného prostredia v celom regióne, ktoré priamo súvisia so zameraním konferencie. Pri príprave tejto správy odborníci preskúmali viac než 1 000 správ a viac než polovicu z nich veľmi podrobne. Táto správa, prípravu ktorej podporila riadiaca skupina EHK OSN pre hodnotenie životného prostredia, je doplnená radom regionálnych správ, ktoré sú zamerané na konkrétne subregióny v rámci celej Európy.

Výkonná riaditeľka agentúry EEA profesorka Jacqueline McGlade povedala: „V správe Hodnotenie hodnotení sa poukazuje na to, že je potrebné ďalej posilňovať vzťah medzi politikou a informáciami. Funguje to v oboch smeroch – politici musia lepšie využívať bohatstvo aktuálnych dostupných environmentálnych informácií a zároveň by environmentálne hodnotenia mali byť zamerané tak, aby sa čo najviac dotýkali príslušných oblastí politiky.“

„Na udržanie sociálneho a ekonomického rozvoja v rámci celého európskeho regiónu musíme naše hospodárstvo ekologizovať – to znamená spravodlivo riadiť obmedzené zdroje bez ohrozenia základných funkcií ekosystémov. Naša schopnosť, aby sme ako spoločnosť dokázali úspešne riešiť túto výzvu, závisí od toho, či máme prístup k relevantným, dôveryhodným a legitímnym environmentálnym informáciám o životnom prostredí a hodnoteniam z celého regiónu.“

Životné prostredie Európy – Hodnotenie hodnotení

Hodnotenie hodnotení je zamerané na témy voda a ekosystémy súvisiace s vodou a ekologizácia hospodárstva. Z tejto správy vyplývajú viaceré odporúčania týkajúce sa toho, ako zlepšiť vedomostnú základňu, z ktorej sa vychádza pri rozhodovacích procesoch, ako zlepšiť nástroje hodnotenia a ako zabezpečiť lepšiu výmenu informácií v rámci celého európskeho regiónu a na globálnej úrovni.

V správe sú tiež zdokumentované výhody tzv. procesu pravidelného poskytovania správ v oblasti environmentálneho hodnotenia, postavenom na princípoch zdieľaného environmentálného informačného systému (SEIS). Proces bol spoločnou iniciatívou Európskej komisie, agentúry EEA a členských a spolupracujúcich krajín agentúry EEA. Takýmto prístupom by sa zefektívnili a zlepšili existujúce informačné systémy a procesy pri sprístupňovaní informácií tvorcom politík a verejnosti v celom regióne. Na základe zistení z Hodnotenia hodnotení sa očakáva, že v Astane ministri rozhodnú o ustanovení pravidelného procesu environmentálneho hodnotenia a rozvoji systému SEIS v celom regióne.

Voda – hlavné zistenia

Udržateľné hospodárenie s vodou a ekosystémami súvisiacimi s vodou má nesmierny význam v celom európskom regióne. V celej južnej Európe a v strednej Ázii dochádza v posledných rokoch k častejším výskytom sucha a súčasne v dôsledku záplav dochádza k nárastu počtu úmrtí a hospodárskych škôd. Čistá voda je tiež problémom, odhaduje sa, že 120 miliónov ľudí v celom regióne žije bez prístupu k bezpečnej pitnej vode alebo kanalizácii.

O situácii v oblasti vody existuje obrovské množstvo informácií, ktoré uverejnili krajiny v celom regióne. Autori správy analyzovali viac než 300 správ týkajúcich sa vody, ktoré 48 krajín vydalo v priebehu posledných piatich rokov. Potrebné informácie však často chýbajú alebo sú pre politiku irelevantné. Mnohé hodnotenia sa v súčasnosti príliš obmedzujú na stav životného prostredia a trendy a je potrebné, aby sa väčšia pozornosť venovala opatreniam a riadeniu, najmä pokiaľ ide o nedostatok vody, extrémne javy a vodné ekosystémy.

Ekologické hospodárstvo – hlavné závery

Koncept ekologického hospodárstva alebo tzv. zelenej ekonomiky sa ešte stále rozvíja. Vo svojej podstate ide o myšlienku oživenia ekonomík, ktoré sa dostávajú z nedávnej hospodárskej krízy pri súčasnom výraznom znižovaní rizík pre životné prostredie a riešení ekologických nedostatkov. Ekologizácia hospodárstva je na celom svete stredobodom obnoveného úsilia o integráciu environmentálnych a sociálnych aspektov do hlavného hospodárskeho rozhodovania v období do konferencie OSN o trvalo udržateľnom rozvoji Rio 2012, ako aj po nej.

Informácie o ekologickom hospodárstve sú spravidla nesúrodé a ešte stále pomerne obmedzené. Aj keď existuje niekoľko hodnotení týkajúcich sa vplyvov rôznych odvetví hospodárstva na životné prostredie, stále pretrváva výrazný nedostatok správ, v ktorých sa ucelene posudzuje pokrok smerom k  ekologickému hospodárstvu v rámci týchto odvetví.

Poznámky pre redaktorov:

Proces Životné prostredie pre Európu (Environment for Europe, EfE), ktorý sa začal v roku 1991, je jedinečné celoeurópske fórum na riešenie problémov v oblasti životného prostredia a na podporu širokej horizontálnej spolupráce v oblasti životného prostredia ako jeden z pilierov trvalo udržateľného rozvoja v regióne. Je to partnerstvo štátov, medzivládnych organizácií, regionálnych environmentálnych centier a občianskej spoločnosti vrátane súkromného sektora. Podporuje zbližovanie environmentálnych politík a prístupov, pričom pomáha krajinám východnej Európy, Kaukazu, strednej Ázie a juhovýchodnej Európy zlepšovať ich výsledky v oblasti životného prostredia.

Na základe celoeurópskych hodnotiacich správ o stave životného prostredia, ktoré pripravila agentúra EEA v spolupráci s partnermi, pre konferencie EfE v roku 1995, 1998, 2003 a 2007 bolo možné určiť hlavné hrozby a výzvy pre prípravu regionálnych environmentálnych politík.

Členské krajiny EHK OSN sú: Albánsko, Andorra, Arménsko, Azerbajdžan, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Chorvátsko, Island, Írsko, Izrael, Kanada, Kazachstan, Kirgizsko, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Ruská federácia, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Tadžikistan, Taliansko, Turecko, Turkménsko, Ukrajina, USA a Uzbekistan.

Správa Životné prostredie v Európe – posúdenie hodnotení sa týka týchto krajín: Albánsko, Andorra, Arménsko, Azerbajdžan, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Kazachstan, Kirgizsko, Kosovo (správny región podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1244) Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Maďarsko, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Ruská federácia, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Tadžikistan, Taliansko, Turecko, Turkménsko, Ukrajina a Uzbekistan.

Odkazy

 

Kontaktné údaje

Kontakt pre médiá:

 

EEA

Arthur Girling

tlačový zástupca

KongensNytorv 6

1050 Kodaň K, Dánsko

Tel: +45 3336 7109

arthur.girling@eea.europa.eu

www.eea.europa.eu

 

 

 

EHK OSN

Informačný servis

Palais des Nations

CH-1211 Ženeva 10

Švajčiarsko

Tel.:+41 (0) 22 917 44 44

info.ece@unece.org

www.unece.org

Permalinks

Akcie dokumentu