nästa
föregående
poster

Nyheter

Att ta itu med föroreningar och klimatförändringar i Europa kommer att förbättra hälsan och välbefinnandet, särskilt för de mest utsatta

Ändra språk
Nyheter Publicerad 2020-09-08 Senast ändrad 2020-11-23
5 min read
Luftföroreningar och buller konsekvenser av klimatförändringar såsom värmeböljor, samt exponering för farliga kemikalier leder till ohälsa i Europa. Undermåliga miljöförhållanden bidrar till 13 % av dödsfallen enligt en omfattande hälso- och miljöbedömning som offentliggörs i dag av Europeiska miljöbyrån (EEA).

Samtidigt som vi ser förbättringar för miljön i Europa och ett tydligt fokus på den gröna given om en hållbar framtid, visar rapporten att det behövs kraftfulla åtgärder för att skydda de mest utsatta i samhället, eftersom fattigdom ofta går hand i hand med ett liv i undermåliga miljöförhållanden och dålig hälsa. Att ta itu med dessa samband måste ingå i en integrerad strategi för ett mer inkluderande och hållbart Europa

Hans Bruyninckx, EEA:s verkställande direktör

Att förbättra de europeiska invånarnas hälsa och välbefinnande är viktigare än någonsin, nu när uppmärksamheten riktas mot att hantera covid-19-pandemin. Pandemin är ett tydligt exempel på de komplicerade sambanden mellan miljön, våra sociala system och vår hälsa.

En betydande del av sjukdomsbördan i Europa fortsätter att tillskrivas miljöförstöring till följd av mänsklig aktivitet, enligt EEA:s rapport ”Healthy environment, healthy lives: how the environment influences health and well-being in Europe”. Rapporten, som till stora delar bygger på Världshälsoorganisationens data om dödsfalls- och sjukdomsorsaker, betonar hur miljökvaliteten i Europa spelar en central roll för vår hälsa och vårt välbefinnande. Den visar hur social misär, ohälsosamma beteenden och demografiska förskjutningar i Europa påverkar miljörelaterad hälsa, där de mest utsatta drabbas hårdast.

”Det finns ett tydligt samband mellan hur miljön mår och hur befolkningen mår. Alla måste förstå att om vi tar hand om vår planet räddar vi inte bara ekosystemen utan också liv, särskilt de som är mest utsatta. EU har åtagit sig detta angreppssätt, och med den nya strategin för biologisk mångfald, handlingsplanen för den cirkulära ekonomin och andra kommande initiativ är vi på väg att bygga ett mer motståndskraftigt och hälsosammare Europa för de europeiska invånarna och andra,” sade Virginijus Sinkevičius, kommissionsledamot med ansvar för miljö, hav och fiske.

”Covid-19 har varit ännu en varningssignal som gjort oss högst medvetna om sambandet mellan våra ekosystem och vår hälsa och att vi måste inse fakta – att vårt sätt att leva, konsumera och producera är skadligt för klimatet och påverkar vår hälsa negativt. Alltifrån strategin Från jord till bord för hållbara och hälsosamma livsmedel till Europas framtida plan för Kampen mot cancer har vi tydligt förbundit oss att skydda våra invånares och vår planets hälsa”, sade Stella Kyriakides, kommissionsledamot med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet.

”Samtidigt som vi ser förbättringar för miljön i Europa och ett tydligt fokus på den gröna given om en hållbar framtid, visar rapporten att det behövs kraftfulla åtgärder för att skydda de mest utsatta i samhället, eftersom fattigdom ofta går hand i hand med ett liv i undermåliga miljöförhållanden och dålig hälsa. Att ta itu med dessa samband måste ingå i en integrerad strategi för ett mer inkluderande och hållbart Europa”, sade Hans Bruyninckx, EEA:s verkställande direktör.

 

Viktiga resultat

  • Luftföroreningar fortsätter att vara Europas främsta miljöhot mot hälsan, med över 400 000 förtida dödsfall som varje år orsakas av luftföroreningar i EU. Buller kommer på andra plats och bidrar till 12 000 förtida dödsfall, följt av klimatförändringarnas konsekvenser, särskilt värmeböljor.
  • Bördan av föroreningar och klimatförändringar varierar inom Europa, med tydliga skillnader mellan länderna i Europas östra och västra delar. Den största andelen nationella dödsfall (27 %) tillskrivs miljön i Bosnien och Hercegovina och den lägsta på Island och i Norge, på 9 %.
  • Samhällen präglade av social misär kämpar vanligtvis under en tredelad börda i form av fattigdom, undermåliga miljöförhållanden och ohälsa. Fattigare områden utsätts ofta för högre nivåer av föroreningar och buller och för höga temperaturer, medan redan befintliga hälsotillstånd ökar känsligheten för miljöhälsorisker. Det krävs riktade åtgärder för att förbättra miljöförhållandena för de mest utsatta i Europa.
  • Människor utsätts hela tiden för många olika risker samtidigt, inräknat luft-, vatten- och buller, och kemikalier, vilka kombineras och i vissa fall samverkar med negativeffekt för hälsan. Europeiska städer är särskilt känsliga för dessa multipla hot, då de också erbjuder färre grön- och vattenområden.
  • Pågående forskning undersöker sambanden mellan den aktuella covid-19-pandemin och miljöaspekter. Viruset bakom covid-19 antas ha ”hoppat mellan arter” från djur till människa; ett oförutsett resultat av det tryck som en ökande konsumtion sätter på våra naturliga system. Angående effekten av covid-19 på samhällena tyder tidiga belägg på att luftförorening och fattigdom kan vara kopplade till en högre dödlighet. Enligt en första bedömning i rapporten krävs det ännu mer forskning för att klargöra dessa samband.

Bättre politisk integration och fler grön- och vattenområden är avgörande för lösningen

Rapporten betonar att ett integrerat tillvägagångssätt för miljö- och hälsopolitiken är nödvändigt för att hantera miljörisker, skydda de mest utsatta och fullt ut förverkliga de fördelar som naturen erbjuder till stöd för hälsan och välbefinnandet.

En livskraftig natur är en central del för folkhälsan då den ger att sjukdomar minskar och att god hälsa och välbefinnande främjas. Gröna lösningar erbjuder en trippelvinst för hälsan, samhället och miljön. Kvalitativa grön- och vattenområden i tätorter understöder hälsan och välbefinnandet och erbjuder möjligheter till fysisk aktivitet, avkoppling och social integration, med stora fördelar för fattiga områden. Grön- och vattenområden kyler ner städer vid en värmebölja, motverkar översvämning, minskar bulle och stöder biologisk mångfald i urban miljö. Under covid-19-pandemin har många debattörer lagt märke till en förnyad uppskattning av tillgången på grön- och vattenområden för den nytta de har för människors psykiska hälsa och välbefinnande, särskilt i tätorter.

Inom EU innebär den europeiska gröna given en avgörande förändring av inriktningen på EU:s politiska agenda genom att lägga fram en hållbar och inkluderande strategi för att förbättra människors hälsa och livskvalitet, värna naturen och inte lämna någon utanför.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage