nästa
föregående
poster

Press Release

De senaste miljösignalerna belyser vilka politiska åtgärder som krävs i Europa

Ändra språk
Press Release Publicerad 2001-05-29 Senast ändrad 2016-06-28
De politiska åtgärderna måste på ett effektivare sätt påverka såväl tillväxttakten i produktion och konsumtion som utvecklingsmönstret om Europa skall kunna uppnå de uppsatta målen i fråga om miljö och hållbar utveckling.

PRESSMEDDELANDE

Köpenhamn den 29 maj 2001

De senaste miljösignalerna belyser vilka politiska åtgärder som krävs i Europa

De politiska åtgärderna måste på ett effektivare sätt påverka såväl tillväxttakten i produktion och konsumtion som utvecklingsmönstret om Europa skall kunna uppnå de uppsatta målen i fråga om miljö och hållbar utveckling.

Detta är huvudbudskapet i rapporten Miljösignaler 2001 som publiceras av den Europeiska miljöbyrån, EEA idag.

"Rapporten visar tyvärr att de mest svårlösta miljöproblemen kvarstår, exempelvis utsläppen av växthusgaser, belastningen på land- och vattentillgångar, nitratföroreningar och avfallsproduktion" säger Domingo Jiménez-Beltrán, miljöbyråns verkställande direktör.

"Dessa problem är följden av den nuvarande nivån på vårt resursutnyttjande. Om målsättningarna för miljö och hållbarhet skall uppnås i enlighet med vad som föreslås i Europeiska gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram är det nödvändigt att råvaror och energi utnyttjas på ett effektivare sätt".

"Detta kräver i sin tur ytterligare åtgärder för att påverka både omfattning karaktär på produktion och konsumtion inom olika ekonomiska sektorer. Skatter är ett huvudinstrument då det gäller att styra efterfrågan men det måste används på ett slagkraftigt sätt eftersom ekonomiska stimulansåtgärder blir mindre effektiva allteftersom inkomsterna stiger".

Miljösignaler 2001 ger en ögonblicksbild av några av de otaliga påfrestningar som miljön i de arton EES-länderna utsätts för, drivkrafterna bakom dem och inte minst de komplexa sambanden dem emellan.

Rapporten, som utarbetats för beslutsfattare och allmänhet, utgör ett viktigt underlag tilltoppmötet i Göteborg den 15-16 juni, då EU:s ledare kommer att diskutera strategier för att integrera miljöfrågor i nio ekonomiska sektorer och att anta EU:s första strategi för en hållbar utveckling.

De årliga rapporterna, Miljösignaler, använder både viktiga samhällsekonomiska indikatorer och miljöindikatorer för att belysa framsteg vid genomförandet av miljöstrategier och när miljöhänsyn inom andra politiska områden införs. Sådana indikatorer ökar öppenheten till och insynen i den beslutsprocessen och ger möjlighet att genomföra fintrimningsåtgärder för att uppnå bästa tänkbara effektivitet.

Serien Miljösignaler, som lanserades förra året, håller på att utvecklas till den viktigaste indikatorrapporten om hållbar miljö i Europa och kommer därför att spela en viktig roll för att följa upp Europeiska gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram (6 EAP).

Rapporterna koncentrerar sig på särskilda sektorer och frågeställningar och framhåller både positiva och negativa utvecklingstendenser. De är inte tänkta att vara så detaljrika som EEAs femåriga rapporter om miljösituationen.

I årets Miljösignaler studeras hushållens/konsumtionssamhällets och turismens återverkningar på miljön, vilka för första gången ingår i en studie samt de viktigaste sektorerna transport, energi och jordbruk.

Vad gäller de miljömässiga aspekterna har följande nya områden kommit i blickpunkten: vattenkvalité i floder, miljöfarliga ämnen i havet, markföroreningar och vall- och ängsmarker, detaljerad uppföljning av klimatförändringar, luftföroreningar och avfall.

Rapportens slutsatser omfattar följande:

  • Tillförseln till nordöstra Atlanten av sex viktiga, miljöfarliga tungmetaller och organiska föreningar minskade betydligt mellan 1990 och 1998
  • Utsläppen inom EU av de, i Kyotoprotokollet fastlagda, sex växthusgaserna minskade med 2% mellan 1990 och 1998 (och enligt senare uppgifter sjönk de med 4% fram till 1999, medan utsläppen i USA ökade med 11% under samma tidsperiod)
  • Avfallsproduktionen fortsätter att öka och är även fortsättningsvis tätt förknippad med den ekonomiska tillväxten
  • Efterfrågan på transportbränslen ökar snabbare än den allmänna efterfrågan på energi
  • Anläggning av motorvägar tog under perioden 1990 till 1998 varje dag 10 hektar land i anspråk
  • El från förnybara energikällor ökade med ca 3% per år under perioden 1989 till 1998. Den årliga tillväxttakten måste dock stiga till 5,5% för att EU:s föreslagna mål för 2010 skall kunna uppnås
  • Nationell och lokal miljömärkning av inkvartering av turister har ökat avsevärt sedan 1990 men är fortfarande bara marginell.

I Miljösignaler 2001 fastställs också att "ekoeffektivitet" - den effektivitet med vilken miljöresurser används för att producera en produktionsenhet - har förbättrats sedan 1990 inom transport-, energiförsörjnings- och jordbrukssektorerna.

Detta har lett till en minskning av utsläppen av försurande gaser och prekursorer till marknära ozon från dessa sektorer.Emellertid har de vinster som gjorts i fråga om energieffektivitet eliminerats av tillväxten inom dessa sektorer.

Till följd av det beslut som fattades vid Europeiska rådets Stockholmsmöte i mars om att se över utvecklingen vad gäller alla aspekter av hållbar utveckling vid EU:s årliga sommartoppmöten, avser EEA att utforma och tidsmässigt anpassa de kommande Miljösignalerna så att dessa på effektivast möjliga sätt bidrar till denna process.

Dokumentet Miljösignaler 2001 publiceras i sin helhet på miljöbyråns webbplats under http://reports.eea.europa.eu/signals-2001/index_html

Information om miljöbyrån

Miljöbyrån, EEA syftar till att stödja en hållbar utveckling och bidra till att åstadkomma avsevärd och markant förbättring av miljön i Europa genom att förse beslutsfattande instanser och allmänheten med aktuell, målinriktad, relevant och tillförlitlig information. Miljöbyrån inrättades av Europeiska unionen 1990 genom rådets förordning 1210/90 (vilken ändrades genom rådets förordning 933/1999). Den utgör navet i det Europeiska miljöinformations- och miljöövervakningsnätverket (EIONET), ett nätverk som omfattar ungefär 600 miljöorgan och -inrättningar i Europa.

EEA har sitt säte i Köpenhamn och har varit verksam sedan 1994. Miljöbyrån är öppen för alla länder som delar dess målsättningar och som kan delta i byråns verksamhet. För närvarande har miljöbyrån 18 medlemsstater - gemenskapens 15 medlemsstater samt Island, Norge och Liechtenstein, som är medlemmar av den Europeiska frihandelssammanslutningen EFTA. De 13 staterna i Central- och Östeuropa och i Medelhavsområdet som ansökt om EU-medlemskap förväntas ansluta sig till miljöbyrån under de kommande månaderna. Därmed kommer miljöbyrån att bli det första organ som välkomnar dessa länder.Permalinks

Topics

Dokumentåtgärder