nästa
föregående
poster

Press Release

Föroreningar: nytt europeiskt register ger allmänheten tillgång till information om utsläpp från europeisk industri

Ändra språk
Press Release Publicerad 2009-11-09 Senast ändrad 2016-06-03
Europeiska kommissionen och Europeiska miljöbyrån lanserade idag ett nytt omfattande europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar. I registret ingår information om utsläpp och föroreningar i luft, vatten och på land, orsakade av industrianläggningar över hela Europa. Det innehåller uppgifter om 91 ämnen och omfattar över 24 000 anläggningar inom 65 näringsgrenar. Registret ger även kompletterande information, t.ex. avseende mängd och typ av avfall som överförs från industrin till företag för avfallshantering både inom och utanför varje land.

För att det mål för allmänhetens deltagande som fastställts genom Århuskonventionen ska kunna uppnås måste människor först veta vad som händer med miljön och vad som står på spel. Med detta nya register tar vi ett viktigt steg för att allmänheten ska få mer miljöinformation lätt till hands. Vem som helst kan nu se hur mycket föroreningar som släpps ut i luft och vatten från anläggningar i grannskapet eller regionen.

Den verkställande direktören för Europeiska miljöbyrån, professor Jacqueline McGlade

Kommissionens ledamot med ansvar för miljöfrågor, Stavros Dimas: "Öppenhet är nödvändigt för att förbättra miljön. Detta register ger allmänheten direkt tillgång till information om utsläpp från anläggningar över hela Europa och gör det lättare att engagera sig i beslut som har en inverkan på miljön. Det är ett bevis för det starka åtagande som finns hos offentliga myndigheter och industrin att sprida information till allmänheten och öka öppenheten."

Den verkställande direktören för Europeiska miljöbyrån, professor Jacqueline McGlade, säger: "För att det mål för allmänhetens deltagande som fastställts genom Århuskonventionen ska kunna uppnås måste människor först veta vad som händer med miljön och vad som står på spel. Med detta nya register tar vi ett viktigt steg för att allmänheten ska få mer miljöinformation lätt till hands. Vem som helst kan nu se hur mycket föroreningar som släpps ut i luft och vatten från anläggningar i grannskapet eller regionen."

Vad ingår i registret?

För att förbättra allmänhetens tillgång till miljöinformation har ett nytt europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar upprättats. Det innehåller uppgifter som rapporterats av enskilda anläggningar. Registret finns här: http://prtr.ec.europa.eu/ I registret ingår detaljerad information om föroreningar som släppts ut i luft, vatten och på land från enskilda anläggningar under 2007. Informationen i registret täcker 30 % av de totala utsläppen av NOx (kväveoxid) – dvs. de största utsläppen från andra källor än transporter – och 76 % av de totala utsläppen av SOx (svaveloxid) i luften i EU-27 och Norge. Det visar också mängden avfall och avloppsvatten som skickas till andra platser, inbegripet gränsöverskridande transport av farligt avfall, och ger preliminär information om föroreningar från diffusa källor till föroreningar som släpps ut i vatten, t.ex. kväve och fosfor från jordbruket.

Webbplatsen har en kraftfull sökmotor som ger besökaren möjlighet att söka med ett eller flera kriterier. En kartfunktion finns också. Man kan t.ex. söka på mängden farligt eller icke farligt avfall som skickats från anläggningar i ett land (avfallssökning), eller utsläpp från en särskild industrianläggning efter namn eller plats (anläggningssökning).

Vilken typ av information finns?

Av det europeiska registret över utsläpp och överföringar av föroreningar framgår t.ex. följande:

  • Ofta bidrar ett litet antal anläggningar på det hela taget mycket till den totala mängden förorenande utsläpp i Europa. Enligt registret stod t.ex. endast fem stora förbränningsanläggningar tillsammans för över 20 % av alla svaveloxidutsläpp i luften under 2007. Svaveloxider bidrar både till försurning och till att hälsovådliga partiklar bildas.

  • Över 54 miljoner ton farligt avfall skickades från anläggningar i registret. Den största delen farligt avfall återvinns eller bortskaffas i ursprungslandet. Endast en liten del (omkring 6 %) transporteras över gränserna.

Bakgrund

Unece:s (FN:s ekonomiska kommission för Europa) konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen) säkerställer allmänhetens rätt till miljöinformation.

Under 2003 antog parterna i Århuskonventionen protokollet om register över utsläpp och överföringar av föroreningar, som trädde i kraft den 8 oktober 2009. Europeiska gemenskapen har undertecknat protokollet och antagit förordning (EG) nr 166/2006 för genomförandet av det. I förordningen definieras de miniminivåer för verksamhet och förorening över vilka information måste rapporteras. Den går även längre än protokollet om register över utsläpp och överföringar av föroreningar genom att kräva att medlemsstaterna rapporterar om ytterligare fem förorenande ämnen och införa stängare rapporteringskrav för ytterligare sex.

Från och med 2010 kommer det europeiska registret över utsläpp och överföringar av föroreningar att uppdateras varje år i april. Utöver information från EU:s 27 medlemsländer innehåller det även uppgifter från Island, Liechtenstein och Norge. Webbplatsen och informationen om utsläpp från diffusa källor kommer att förbättras efter hand under de kommande månaderna.

Det tidigare europeiska registret över förorenande utsläpp (EPER) omfattade 50 förorenande ämnen i luft och vatten från 56 industriella verksamheter i 12 000 anläggningar i 26 länder (EU-25 och Norge). Med EPER behövde länderna bara rapportera vart tredje år, och det registret innehöll information från endast två år, 2001 och 2004.

Om Europeiska miljöbyrån

Europeiska miljöbyrån har sitt säte i Köpenhamn. Byrån bidrar till påtagliga och mätbara förbättringar av miljön i Europa genom att tillhandahålla beslutsfattare och allmänhet riktad, relevant och tillförlitlig information i rätt tid.

Kontaktpersoner:

Gülçin Karadeniz, gulcin.karadeniz at eea.europa.eu; +45 23 68 36 53

 

Dokumentåtgärder