ďalej
späť
body
Novinky Zdravotné riziká súvisiace so zmenou klímy, ktoré sú spôsobené povodňami, suchom a kvalitou vody, si vyžadujú naliehavé opatrenia — 01. 07. 2024
Podľa dnes zverejnenej správy Európskej environmentálnej agentúry (EEA) zmeny klímy zhoršujú povodne, suchá a znižujú kvalitu vody, čím čoraz viac ohrozujú naše zdravie. V súčasnosti je naliehavo potrebné, aby vlády, vodohospodárske orgány a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti rýchlejšie presadzovali a lepšie koordinovali svoje snahy na prevenciu a zníženie negatívnych vplyvov na zdravie.
Novinky OpenOffice.org Impress presentation template Agentúry EÚ: na zaistenie bezpečnosti a udržateľnosti chemických látok je potrebné viac práce — 15. 05. 2024
V niektorých oblastiach prechod k bezpečnejším a udržateľnejším chemickým látkam napreduje, v iných sa práve začína. Toto je zistenie prvého spoločného celoeurópskeho posúdenia faktorov a vplyvu chemického znečistenia, ktoré dnes uverejnili Európska environmentálna agentúra (EEA) a Európska chemická agentúra (ECHA). Pri referenčnom porovnávaní sa zistilo, že na zníženie vplyvu škodlivých látok na ľudské zdravie a životné prostredie je potrebné vynaložiť ešte viac úsilia.
Novinky Nastal čas urýchliť prechod k „obehovejšej“ Európe — 25. 04. 2024
Napriek legislatívnemu pokroku dosiahnutému za posledných päť rokov si snaha o premenu prevažne lineárneho európskeho hospodárstva „výrobkov na jedno použitie“ na obehové hospodárstvo vyžiada ďalšie opatrenia. Na túto skutočnosť upozorňuje aj správa zverejnená Európskou environmentálnou agentúrou (EEA), ktorá hodnotí súčasný stav obehového hospodárstva a vyplýva z nej nevyhnutnosť prijať opatrenia na výrazné zníženie množstva odpadu, stanoviť ako prioritu obmedzovanie využívania zdrojov a zvýšiť mieru recyklácie. Rovnako dôležité je vo väčšej miere uvádzať na trh výrobky, u ktorých sa už od začiatku počíta s obehovosťou.
Novinky Octet Stream Európa nie je pripravená na rýchlo rastúce klimatické riziká — 14. 03. 2024
Európa je najrýchlejšie sa otepľujúcim kontinentom na svete a klimatické riziká ohrozujú jej energetickú a potravinovú bezpečnosť, ekosystémy, infraštruktúru, vodné zdroje, finančnú stabilitu a zdravie ľudí. Podľa dnes zverejneného hodnotenia Európskej environmentálnej agentúry (EEA) mnohé z týchto rizík už dosiahli kritickú úroveň a bez okamžitýcha ráznych opatrení by sa mohli stať katastrofickými.
Novinky Úroveň znečistenia ovzdušia v celej Európe je stále príliš vysoká – je naďalej najväčším environmentálnym zdravotným rizikom — 12. 03. 2024
Znečistenie ovzdušia v Európe zostáva výrazne nad odporúčanými úrovňami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), čo predstavuje významnú hrozbu pre naše zdravie. Podľa najnovšieho hodnotenia zdravia v súvislosti s kvalitou ovzdušia Európskej environmentálnej agentúry (EEA), ktoré bolo dnes uverejnené, by bolo možné zabrániť 253 000 úmrtiam v EÚ, ak by koncentrácie jemných tuhých častíc spĺňali odporúčania WHO. Podľa nových odhadov vplyvov na zdravie vystavenie znečistenému ovzdušiu spôsobuje alebo zhoršuje určité ochorenia, ako je rakovina pľúc, ochorenie srdca, astma a cukrovka.
Novinky object code Zníženie znečistenia by významne znížilo počet srdcových infarktov a mozgových príhod v Európe — 15. 02. 2024
Z vedeckých dôkazov vyplýva, že environmentálne riziká sú príčinou značného počtu prípadov srdcovo-cievnych ochorení, ktoré sú najčastejšou príčinou úmrtí v Európe. Dnes uverejnená analýza Európskej environmentálnej agentúry poskytuje prehľad súvislostí medzi životným prostredím a srdcovo-cievnymi ochoreniami, pričom sa v nej zdôrazňuje, že riešenie problematiky znečistenia, extrémnych teplôt a iných environmentálnych rizík sú nákladovo efektívnymi opatreniami na zníženie záťaže ochorení vrátane srdcových infarktov a mozgových príhod.
Novinky Vystavenie verejnosti široko používanému bisfenolu A prekračuje prijateľnú bezpečnú úroveň pre zdravie — 01. 02. 2024
Podľa aktualizovaných vedeckých údajov je vystavenie obyvateľstva syntetickej chemikálii bisfenol A (BPA), ktorá sa používa vo všetkom od plastových a kovových nádob na potraviny až po recyklovateľné fľaše na vodu a potrubia na pitnú vodu v Európe, výrazne nad prijateľnou bezpečnou úrovňou pre zdravie. Podľa dnes uverejneného prehľadu Európskej environmentálnej agentúry (EEA) to predstavuje potenciálne zdravotné riziko pre milióny ľudí.
Novinky object code Naliehavá potreba zvážiť, ako čo najlepšie využívať biomasu v Európe — 30. 01. 2024
V EÚ narastajú protichodné požiadavky na využívanie biomasy, ktorá sa využíva na bioprodukty v odvetviach, ako je stavebníctvo, energetika, doprava, nábytkársky a textilný priemysel, ale aj na ochranu prírody a sekvestráciu uhlíka. V dnes uverejnenej správe Európskej environmentálnej agentúry (EEA) sa zdôrazňuje naliehavá potreba uprednostniť využívanie biomasy vzhľadom na rôzne úlohy, ktoré sa v súvislosti s biomasou predpokladajú v Európskej zelenej dohode, a vzhľadom na potenciálny nedostatok dodávok biomasy v budúcnosti.
Novinky Emisie skleníkových plynov v EÚ v uplynulom roku síce klesli, ale na splnenie ambicióznych cieľov do roku 2030 je potrebné zintenzívnenie snáh — 22. 12. 2023
Podľa odhadov v najnovšej správe Európskej environmentálnej agentúry (EEA) s názvom Trendy a prognózy, ktorá bola dnes uverejnená, emisie skleníkových plynov v uplynulom roku v celej Európskej únii klesli o dve percentá v porovnaní s úrovňou v roku 2021. Napriek pozitívnemu trendu v oblasti znižovania emisií, energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti sa v správe upozorňuje, že na splnenie ambicióznych cieľov EÚ v oblasti klímy a energetiky sú naliehavo potrebné urýchlené opatrenia.
Novinky Mestá predstavujú novú príležitosť pre výrobcov-spotrebiteľov energie z obnoviteľných zdrojov — 30. 05. 2023
Podľa dnes zverejnenej informačnej správy Európskej environmentálnej agentúry (EEA) ponúkajú centrá európskych miest možnosti na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov pre občanov ako výrobcov-spotrebiteľov. Mestá môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri posune Európy smerom k nízkouhlíkovej budúcnosti. Zjednodušenie mestskej výroby-spotreby môže pomôcť urýchliť tento proces.
Novinky Octet Stream EÚ zrejme nesplní ciele na zníženie hluku do roku 2030 — 23. 03. 2023
Približne 18 miliónov ľudí je v Európskej únii (EÚ) dlhodobo vystavených hlukom z dopravy. Cieľom Akčného plánu Európskej komisie pre nulové znečistenie je do roku 2030 znížiť počet osôb, ktoré sú chronicky vystavené hlukom z dopravy, a to o 30 % v porovnaní s rokom 2017. Podľa dnes zverejneného posúdenia Európskej environmentálnej agentúry (EEA) nie je dosiahnutie tohto cieľa pravdepodobné, pokiaľ sa nevykonajú ďalšie regulačné alebo legislatívne zmeny, predovšetkým z dôvodu ťažkostí pri znižovaní veľkého počtu osôb vystavených hluku z cestnej dopravy.
Novinky Nulové znečistenie: ciele do roku 2030 sú na dosah, vyžadujú si však ráznejšie opatrenia — 23. 03. 2023
Európska komisia dnes uverejňuje prvú Správu o monitorovaní a výhľade nulového znečistenia, v ktorej sa stanovujú cesty k čistejšiemu vzduchu, vode a pôde. Zo správy Komisie spolu s monitorovacím hodnotením Európskej environmentálnej agentúry (EEA) vyplýva, že politické opatrenia EÚ prispeli k zníženiu znečistenia ovzdušia, ako aj znečistenia spôsobeného pesticídmi. V iných oblastiach, akými sú napríklad škodlivý hluk, znečistenie živinami alebo vznik komunálneho odpadu, však problémy pretrvávajú. Z výsledkov vyplýva, že na dosiahnutie cieľov nulového znečistenia do roku 2030 sú celkovo potrebné oveľa prísnejšie opatrenia, a to prijatím nových právnych predpisov proti znečisťovaniu a lepším vykonávaním existujúcich právnych predpisov.
Novinky Troff document V EÚ naďalej klesá počet predčasných úmrtí spôsobených znečistením ovzdušia, ale vytvorenie netoxického prostredia si vyžiada ešte intenzívnejšie úsilie — 23. 03. 2023
Kvalita ovzdušia v Európe sa neustále zlepšuje a klesá aj počet osôb, ktoré predčasne zomrú alebo ochorejú v dôsledku znečistenia ovzdušia. Podľa analýzy, ktorú dnes uverejnila Európska environmentálna agentúra (EEA), však znečistenie ovzdušia zostáva najväčším environmentálnym zdravotným rizikom v Európe a na splnenie zdravotných usmernení Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) treba prijať ambicióznejšie opatrenia.
Novinky Troff document Trendy a vyhliadky: mierny nárast emisií EÚ v súvislosti s obnovou po pandémii a energetickou krízou — 01. 12. 2022
Podľa najnovšej správy „Trends and Projections“ (Trendy a vyhliadky), ktorú dnes uverejnila Európska environmentálna agentúra (EEA), sa emisie skleníkových plynov a spotreba energie v roku 2021 zvýšili najmä v dôsledku obnovy Európy po pandémii. Väčšina členských štátov EÚ úspešne dosiahla ciele EÚ v oblasti klímy a energetiky do roku 2020 a v súčasnosti obracia pozornosť na klimatickú neutralitu a zároveň rieši súčasnú krízu dodávok energie. Dosiahnutie ambicióznejších cieľov v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 si bude vyžadovať viac než zdvojnásobenie ročného pokroku pri zavádzaní využívania obnoviteľných zdrojov energie, znižovaní spotreby energie a emisií skleníkových plynov.
Novinky C source code header Vystavenie znečisteniu spôsobuje 10 % všetkých prípadov rakoviny v Európe — 30. 06. 2022
Podľa dnes zverejnenej správy Európskej environmentálnej agentúry (EEA) je vystavenie znečistenému ovzdušiu, pasívnemu fajčeniu, radónu, ultrafialovému žiareniu, azbestu, niektorým chemikáliám a iným znečisťujúcim látkam príčinou viac ako 10 % všetkých prípadov rakoviny v Európe. Dobrou správou je, že týmto rizikám možno predchádzať.
Novinky Fotografická súťaž agentúry EEA 2022: „Well with Nature“ — 29. 06. 2022
Robíte dobré fotografie? Radi trávite čas v prírode? Ak je vaša odpoveď na obidve otázky „áno“, možno máte šancu vyhrať jednu z peňažných cien v novej fotografickej súťaži Európskej environmentálnej agentúry (EEA) s názvom „Well with Nature“. Svoje najlepšie fotografie nám pošlite do 1. októbra 2022.
Novinky D source code Nulové znečistenie: väčšina európskych vôd na kúpanie spĺňa najprísnejšie kvalitatívne normy — 03. 06. 2022
Podľa dnes zverejnenej výročnej správy o vode na kúpanie v roku 2021 splnilo tie najprísnejšie normy Európskej únie na „výbornú“ kvalitu vody takmer 85 % európskych lokalít na kúpanie. Z hodnotenia sa plavci dozvedia, kde toto leto nájdu najkvalitnejšie miesta na kúpanie po celej Európe. Vypracovala ho Európska environmentálna agentúra (EEA) v spolupráci s Európskou komisiou na základe monitorovania 21 859 lokalít na kúpanie po celej Európe. Ide o lokality nachádzajúce sa v členských štátoch EÚ, Albánsku a vo Švajčiarsku, ktoré boli monitorované počas celého roka 2021.
Novinky Jasné príležitosti na oddelenie tvorby európskeho odpadu od hospodárskeho rastu — 09. 02. 2022
Vo väčšine európskych krajín a v EÚ ako celku rastie tvorba odpadu, ale pomalším tempom ako hospodárstvo. Podľa nedávno uverejnenej správy Európskej environmentálnej agentúry však neexistujú žiadne náznaky toho, že by sa sme sa priblížili k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je zníženie celkovej tvorby odpadu. Zistenia správy poukazujú na príležitosti na účinnejšie predchádzanie vzniku odpadu, pričom pozornosť sa upriamuje na textílie.
Novinky Podľa nového zverejneného regionálneho prehľadu sa frekvencia a závažnosť klimatických nebezpečenstiev v Európe zvyšujú — 15. 12. 2021
Keďže sa v Európe zvyšuje frekvencia a závažnosť extrémnych poveternostných javov a ďalších klimatických nebezpečenstiev, na posúdenie klimatických rizík a plánovanie adaptácie na zmenu klímy sú potrebné spoľahlivé informácie. Nová interaktívna správa Európskej environmentálnej agentúry (EEA) poskytuje aktualizovaný prehľad o tom, ako sa klimatické nebezpečenstvá menia v rôznych regiónoch Európy
Novinky Čistejšie ovzdušie mohlo v roku 2019 zachrániť najmenej 178 000 životov v EÚ — 15. 12. 2021
Znečistenie ovzdušia predstavovalo v Európe v roku 2019 naďalej významnú záťaž z hľadiska predčasných úmrtí a chorôb. Analýza Európskej environmentálnej agentúry (EEA) ukazuje, že zlepšenie kvality ovzdušia na úrovne, ktoré nedávno odporučila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), mohlo zabrániť viac než polovici predčasných úmrtí spôsobených vystavením jemným tuhým časticiam.
Novinky Príroda v Európe pod tlakom — výzvy a riešenia — 15. 12. 2021
Z práce Európskej environmentálnej agentúry (EEA) a iných posúdení vyplynulo, že európske ekosystémy sú vážne ohrozené. Stáročia využívania natrvalo poznačili prírodu v Európe a väčšina chránených biotopov a druhov sa nenachádza v dobrom stave ochrany. V správe Signály EEA 2021 je uvedený prehľad problémov, ktorým príroda v Európe čelí, a poukazuje sa na stratégie na zvrátenie tejto situácie.
Novinky Námorná doprava v EÚ: v prvej správe o vplyve na životné prostredie sa uznáva značný pokrok dosiahnutý smerom k udržateľnosti a potvrdzuje sa, že na prípravu na rastúci dopyt je potrebné vynaložiť väčšie úsilie — 01. 09. 2021
Námorná doprava zohráva a bude naďalej zohrávať zásadnú úlohu v svetovom a európskom obchode a hospodárstve. V posledných rokoch odvetvie námornej dopravy prijalo významné opatrenia na zmiernenie svojho vplyvu na životné prostredie. Pred plánovaným nárastom celosvetového objemu lodnej dopravy sa v novej správe po prvýkrát odhaľuje plný rozsah vplyvu odvetvia námornej dopravy EÚ na životné prostredie a identifikujú sa výzvy na dosiahnutie udržateľnosti.
Novinky C source code header Nový Prehliadač kvality ovzdušia európskych miest vám umožní kontrolovať úrovne znečistenia ovzdušia v mieste vášho bydliska — 24. 06. 2021
Znečistenie ovzdušia je v mnohých európskych mestách vážnym problémom, ktorý predstavuje vysoké zdravotné riziko. Európska environmentálna agentúra (EEA) dnes spustila Prehliadač kvality ovzdušia európskych miest. Vďaka tomuto prehliadaču máte teraz možnosť skontrolovať kvalitu ovzdušia za posledné dva roky v meste v ktorom žijete, a porovnať ju s inými európskymi mestami.
Novinky Fotografická súťaž na tému dôsledkov zmeny klímy a ich riešení — 15. 06. 2021
Zmena klímy ovplyvňuje našu spoločnosť a životné prostredie mnohými spôsobmi. V rámci boja proti zmene klímy je potrebné znížiť emisie, aby sme najhoršie dôsledky zmiernili a prispôsobili sa tým, ktorým nemožno zabrániť. Fotografická súťaž Európskej environmentálnej agentúry (EEA) s názvom Climate Change PIX vyzýva účastníkov, aby sa pokúsili zobraziť ako vyzerá zmena klímy v Európe a spôsoby, akými na ňu reagujeme.
Novinky D source code Nulové znečistenie: prevažná väčšina vôd na kúpanie v Európe spĺňa najprísnejšie kvalitatívne normy — 01. 06. 2021
Podľa dnes zverejnenej výročnej správy o vode na kúpanie v roku 2020 splnilo tie najprísnejšie normy Európskej únie na „výbornú“ kvalitu vody takmer 83 % európskych lokalít na kúpanie. Najnovšie hodnotenie, ktoré vypracovala Európska environmentálna agentúra (EEA) v spolupráci s Európskou komisiou, vychádza z monitorovania z roku 2020, ktoré zahŕňalo 22 276 lokalít na kúpanie v celej Európe. Ide o lokality nachádzajúce sa v členských štátoch EÚ, Albánsku a vo Švajčiarsku, ktoré boli monitorované počas celého roka 2020.
Novinky Octet Stream Motorizovaná doprava: železničná, letecká, cestná alebo lodná — ktorá je najzelenšia? — 26. 03. 2021
Podľa dvoch štúdií o doprave a životnom prostredí, ktoré dnes uverejnila Európska environmentálna agentúra (EEA), je cestovanie vlakom stále ekologicky najprijateľnejšia forma motorizovaného cestovania v Európe, pokiaľ ide o emisie skleníkových plynov, v porovnaní s cestnou a leteckou dopravou.
Novinky Plastové výrobky predstavujú čoraz väčší environmentálny a klimatický problém: ako môže Európa tento trend zvrátiť? — 28. 01. 2021
Čoraz väčšie množstvo plastov, ich vplyv na biodiverzitu a podiel na zmene klímy a spôsoby, ako sa s nimi vyrovnať z hľadiska obehového hospodárstva, sú témy, ktoré sú už roky súčasťou politického programu Európskej únie. Pandémia ochorenia COVID-19 len zvýšila pozornosť venovanú plastovému odpadu prostredníctvom fotografií rúšok v našich moriach a množstva ochranného vybavenia na jedno použitie. Európska environmentálna agentúra (EEA) v dnes uverejnenej správe o obehovom hospodárstve v oblasti plastov analyzuje potrebu a potenciál prechodu na obehový a udržateľný prístup k nášmu používaniu plastov.
Novinky Výrazné zlepšenie kvality ovzdušia v Európe za posledné desaťročie, menej úmrtí v dôsledku znečistenia — 23. 11. 2020
Lepšia kvalita ovzdušia viedla v Európe k výraznému zníženiu počtu predčasných úmrtí v poslednom desaťročí. Z najnovších oficiálnych údajov Európskej environmentálnej agentúry (EEA) však vyplýva, že takmer všetci Európania stále trpia znečistením ovzdušia, čo vedie približne k 400 000 predčasným úmrtiam na celom kontinente.
Novinky Na ceste k nulovému znečisteniu v Európe — 21. 10. 2020
Čo je znečistenie a aký má vplyv na ľudí a životné prostredie? V Európe sa prijímajú opatrenia na zníženie znečistenia a Európska komisia v rámci Európskej zelenej dohody prezentovala ambíciu nulového znečistenia pre Európu. Nová správa, ktorú Európska environmentálna agentúra (EEA) dnes zverejnila, skúma problematiku znečisťovania v Európe z rôznych uhlov pohľadu a pozornosť venuje aj príležitostiam na odstránenie a zabránenie vzniku znečistenia.
Novinky Najnovšie hodnotenie ukazuje, že stav prírody v Európe sa naďalej vážne zhoršuje — 19. 10. 2020
Neudržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo, rozrastanie miest a znečisťovanie sú najväčšími tlakmi, ktoré spôsobujú drastický úbytok biodiverzity v Európe, a to ohrozuje prežitie tisícov druhov zvierat a biotopov. Členské štáty okrem toho ešte stále nie vždy dostatočne vykonávajú smernice Európskej únie v oblasti ochrany prírody a iné environmentálne právne predpisy. Podľa správy Európskej environmentálnej agentúry s názvom State of nature in the EU (Stav prírody v EÚ), ktorá bola zverejnená dnes, nie je stav ochrany „najviac chránených biotopov a druhov“ priaznivý a aby bolo možné túto situáciu zvrátiť, je potrebné urobiť toho oveľa viac.
Novinky Riešenie znečisťovania a zmeny klímy v Európe znamená zlepšenie zdravia a dobré životné podmienky, najmä pre tých najzraniteľnejších — 08. 09. 2020
Znečistenie ovzdušia a hluk, vplyv klimatickej zmeny, ako sú vlny horúčav, a vystavenie nebezpečným chemickým látkam, sú príčinou zlého zdravotného stavu v Európe. Podľa rozsiahleho posúdenia zdravia a životného prostredia, ktoré dnes vydala Európska environmentálna agentúra (EEA), zlá kvalita životného prostredia prispieva k 13 % úmrtnosti.
Novinky Octet Stream Európske moria budú vystavené neistej budúcnosti, ak sa neprijmú urýchlené a jednotné opatrenia — 02. 07. 2020
Vzhľadom na nárast hrozieb v dôsledku nadmerného využívania morských zdrojov, znečisťovania a zmeny klímy, je potrebné urýchlene konať, aby sa opäť obnovil dobrý stav európskych morí. Podľa správy Európskej environmentálnej agentúry o európskych morských ekosystémoch, ktorá bola dnes uverejnená, zostáva nám len málo času na zvrátenie toho, čo sa celé desaťročia zanedbávalo a zneužívalo.
Novinky Octet Stream REDISCOVER Nature – tohtoročná fotografická súťaž agentúry EEA — 09. 06. 2020
Bez ohľadu na to, kde sa nachádzame, môžeme všetci spoločne obdivovať zázraky prírody, teraz možno viac ako kedykoľvek predtým. Tohtoročná fotografická súťaž Európskej environmentálnej agentúry (EEA) s názvom REDISCOVER Nature (Znovu objavte prírodu), ktorá sa začína dnes, vám ponúka možnosť zachytiť a podeliť sa o svoj vzťah k prírode a životnému prostrediu okolo vás.
Novinky Kvalita vôd na kúpanie v Európe je podľa posledných výročných hodnotení aj naďalej vysoká — 08. 06. 2020
Podľa dnes uverejneného výročného hodnotenia je kvalita vôd v Európe naďalej vysoká. Takmer 85 % lokalít určených na kúpanie monitorovaných v roku 2019 v celej Európe spĺňa tie najvyššie a najprísnejšie normy výbornej kvality vody.
Novinky Počet Európanov vystavených škodlivému znečisteniu hlukom bude stúpať — 05. 03. 2020
Podľa dnes uverejnenej správy Európskej environmentálnej agentúry (EEA) o znečistení environmentálnym hlukom je minimálne jeden z piatich Európanov v súčasnosti vystavený zdraviu škodlivej hladine hluku. Predpokladá sa, že tento počet bude v nasledujúcich rokoch ďalej stúpať.
Novinky Stav životného prostredia Európy 2020: aby sme mohli čeliť výzvam v oblasti zmeny klímy, zvrátiť degradáciu a zabezpečiť budúcu prosperitu, treba urýchlene zmeniť smerovanie — 04. 12. 2019
Bez naliehavých opatrení v priebehu najbližších 10 rokov nedosiahne Európa svoje ciele do roku 2030 zamerané na riešenie alarmujúcej miery straty biodiverzity, rastúcich vplyvov zmeny klímy a nadmernej spotreby prírodných zdrojov. V najnovšej správe Európskej environmentálnej agentúry (EEA) o stave životného prostredia, ktorá bola uverejnená dnes, sa uvádza, že Európa čelí environmentálnym výzvam bezprecedentného rozsahu a naliehavosti. Avšak existuje aj dôvod na nádej vzhľadom na zvyšovanie informovanosti verejnosti o potrebe prechodu na udržateľnú budúcnosť, technologické inovácie, nárast iniciatív spoločenstiev a zintenzívnenie opatrení EÚ, akým je napríklad Európsky ekologický dohovor.
Novinky object code Hodnotenie „výborná kvalita vody“ získalo viac než 85 % lokalít na kúpanie v Európe — 06. 06. 2019
Podľa aktuálnej ročnej správy o kvalite vody na kúpanie dosiahlo vyše 85 % vôd na kúpanie v Európe pri minuloročnom monitorovaní hodnotenie EÚ „výborná“. Znamená to, že spĺňajú najprísnejšie kvalitatívne normy na čistotu vody. Dnes uverejnené výsledky poskytujú dobrý prehľad, kde možno toto leto nájsť lokality s najkvalitnejšou vodou. Z
Novinky Fotosúťaž na zviditeľnenie udržateľných potravín, udržateľnej energetiky a mobility — 28. 02. 2019
Spôsob výroby a spotreby potravín a energie a spôsob dopravy ľudí a tovarov vplýva na naše životné prostredie, ovzdušie a zdravie. Európska environmentálna agentúra vyhlásila novú fotosúťaž s názvom Sustainably Yours (S udržateľným pozdravom) a vyzýva Európanov, aby poslali súťažné príspevky o výzvach spojených s lepšou udržateľnosťou potravín, energie a mobility, ako aj o možnostiach, ktoré v týchto oblastiach existujú.
Novinky Členské štáty EÚ musia byť ambicióznejšie, ak chcú dosiahnuť spoločný cieľ v oblasti obnoviteľnej energie — 18. 02. 2019
Podiel obnoviteľných zdrojov energie na spotrebe energie v Európskej únii (EÚ) sa od roku 2005 zdvojnásobil. Tento rast sa však v uplynulých rokoch spomalil, a to najmä z dôvodu zvyšujúcej sa spotreby energie a chýbajúceho pokroku v odvetví dopravy. Z novej správy Európskej environmentálnej agentúry (EEA) vyplýva, že nato, aby členské štáty dosiahli cieľ, ktorý bol v oblasti problematiky energie z obnoviteľných zdrojov stanovený na rok 2020, musia zintenzívniť úsilie.
Novinky Octet Stream Potrebné sú ďalšie opatrenia na ochranu najzraniteľnejších občanov Európy pred znečistením ovzdušia, hlukom a extrémnymi teplotami — 04. 02. 2019
Na lepšiu ochranu chudobných a starších ľudí, ako aj detí pred environmentálnymi nebezpečenstvami, akými sú znečistenie ovzdušia, hluk a extrémne teploty, a to najmä v regiónoch východnej a južnej Európy, je potrebné prijať cielené opatrenia. Európska environmentálna agentúra (EEA) vo svojej správe uverejnenej dnes varuje, že aj napriek celkovému zlepšeniu kvality životného prostredia v Európe majú tieto nebezpečenstvá naďalej neúmerne veľký vplyv na zdravie najzraniteľnejších občanov Európy.
Novinky Ovzdušie v Európe naďalej nadmerne znečistené — 29. 10. 2018
Z aktualizovaných údajov a informácií, ktoré uverejňuje Európska environmentálna agentúra (EEA), vyplýva, že napriek slabým zlepšeniam znečistenie ovzdušia naďalej prekračuje limity a hodnoty Európskej únie a Svetovej zdravotníckej organizácie. Znečistenie ovzdušia stále predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie.
Novinky Octet Stream Dobré správy pre dovolenkárov: väčšina európskych vôd na kúpanie má výbornú kvalitu — 29. 05. 2018
Z výsledkov dnes zverejnenej výročnej správy o kvalite európskych vôd na kúpanie vyplýva, že napriek miernemu poklesu viac ako 85 % lokalít určených na kúpanie monitorovaných v roku 2017 v celej Európe, spĺňa tie najvyššie a najprísnejšie normy výbornej kvality vody prevažne bez znečisťujúcich látok. Výsledky poskytujú dobrý prehľad, kde možno toto leto nájsť lokality s najvyššou kvalitou vody.
Novinky Fotosúťaž: Pošlite nám vašu najzaujímavejšiu fotku o vode — 16. 04. 2018
Aká je vaša predstava vody? Dokážete ju zachytiť fotografiou? Európska environmentálna agentúra (EEA) vyhlasuje súťaž WaterPIX o najzaujímavejšiu fotografiu na tému voda. Najlepšie príspevky budú finančne odmenené.
Novinky Video súťaž: predstavte ostatným svoje ekologické opatrenia — 01. 12. 2017
Ako ste dnes išli do práce alebo do školy? Autom, na bicykli alebo verejnou dopravou? Každý deň prijímame rozhodnutia, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie. Niektorými z nich sa vedome usilujeme prispieť k tomu, aby sme žili v čistejšom a zdravšom prostredí. Video súťaž s názvom I LIVE GREEN (Žijem ekologicky), ktorú organizuje Európska environmentálna agentúra (EEA) a jej sieť partnerov, vyzýva všetkých Európanov, aby predviedli svoju kreativitu a predstavili svoje opatrenia v prospech životného prostredia. Najlepšie video príspevky budú finančne odmenené.
Novinky Európsky index kvality ovzdušia: aktuálne informácie o kvalite ovzdušia na dosah — 16. 11. 2017
Nový európsky index kvality ovzdušia, ktorý dnes prestavila Európska environmentálna agentúra (EEA) a Európska komisia, umožňuje používateľom sledovať aktuálny stav kvality ovzdušia v európskych mestách a regiónoch. K indexu je pripojený nový informačný leták pre každú krajinu a prináša aktualizované informácie o kvalite ovzdušia v členských krajinách EEA.
Novinky C source code header Zlepšenie kvality ovzdušia v európskych mestách prinesie výrazné zlepšenie v oblasti zdravia — 06. 10. 2017
Väčšina ľudí žijúcich v európskych mestách je vystavená zlej kvalite ovzdušia. Z najnovších odhadov Európskej environmentálnej agentúry (EEA), ktoré dnes boli zverejnené, vyplýva, že jemné tuhé častice naďalej spôsobujú predčasnú smrť viac než 400 000 Európanov ročne. Najväčšími zdrojmi látok znečisťujúcich ovzdušie sú cestná doprava, poľnohospodárstvo, elektrárne, priemysel a domácnosti.
Novinky Požiadavky na výbornú kvalitu vody určenej na kúpanie dnes spĺňa viac európskych lokalít ako kedykoľvek predtým — 23. 05. 2017
Z výsledkov dnes zverejnenej výročnej správy o kvalite vody na kúpanie vyplýva, že viac ako 85 % lokalít určených na kúpanie monitorovaných v roku 2016 v celej Európe spĺňa tie najprísnejšie požiadavky na výbornú kvalitu vody, t. j. vody, ktorá je prevažne bez znečisťujúcich látok škodlivých pre ľudské zdravie a životné prostredie. Minimálne požiadavky stanovené v predpisoch Európskej únie spĺňa viac ako 96 % lokalít určených na kúpanie.
Novinky ODA document Čo pre vás znamená príroda? Prebieha fotografická súťaž NATURE@work — 15. 03. 2017
Príroda sa urputne snaží chrániť a podporovať náš každodenný život, čo je často nedoceňovaná skutočnosť. Zohráva však kľúčovú úlohu, keďže poskytuje čistý vzduch a pitnú vodu, oblečenie, potraviny a suroviny, ktoré používame na stavbu príbytkov. Menej viditeľný je okrem iných aj prínos, ktorým príroda prispieva k zmierňovaniu účinkov zmeny klímy. S cieľom poukázať na významnú úlohu, ktorú príroda zohráva v našom živote, vám Európska environmentálna agentúra (EEA) prostredníctvom fotografickej súťaže s názvom NATURE@work ponúka možnosť predstaviť váš pohľad na to, čo pre vás znamená príroda.
Novinky Klimatická zmena predstavuje čoraz vážnejšie riziká pre ekosystémy, zdravie ľudí a hospodárstvo v Európe — 25. 01. 2017
Regióny v Európe čelia rastúcej hladine morí a extrémnejšiemu počasiu, napríklad častejším a intenzívnejším vlnám horúčav, záplavám, obdobiam sucha a búrok v dôsledku klimatickej zmeny, ako sa uvádza v dnes uverejnenej správe Európskej environmentálnej agentúry. Posudzujú sa v nej najnovšie trendy a prognózy ohľadom klimatickej zmeny a jej vplyvov v celej Európe a konštatuje sa, že na zmiernenie týchto vplyvov budú nevyhnutne lepšie a flexibilnejšie adaptačné stratégie, politiky a opatrenia.
Press Release object code 40 rokov investícií sa prejavilo na kvalite európskych vôd na kúpanie — 20. 05. 2016
Európska únia sa už 40 rokov usiluje zabezpečiť čistú a zdravú vody na kúpanie, pričom na začiatku tohto úsilia stála smernica o kvalite vody určenej na kúpanie. Výročná správa o kvalite vôd určených na kúpanie je dôkazom hodnoty legislatívy a dlhoročných investícií do infraštruktúry v oblasti odpadových vôd a iných opatrení zameraných na zníženie miery znečistenia. Ilustruje, že kvalita vody na kúpanie sa časom sústavne zlepšovala, pričom v roku 2015 spĺňalo v EÚ minimálne požiadavky na kvalitu vody 96 % monitorovaných oblastí určených na kúpanie.
Press Release Európania sa naďalej tešia vysokej kvalite vôd na kúpanie — 13. 05. 2015
V roku 2014 splnilo minimálne požiadavky na kvalitu vody 95 % monitorovaných oblastí určených na kúpanie v Európskej únii. Kvalita vody bola výborná v 83 % lokalít, čo predstavuje nárast o takmer 1 percentuálny bod v porovnaní s rokom 2013.
Press Release Octet Stream Životné prostredie Európy 2015: budúca prosperita závisí od odvážnejších krokov v oblasti politiky, znalostí, investícií a inovácií — 23. 02. 2015
Politické opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy priniesli Európe značné výhody - zlepšenie stavu životného prostredia a kvality ľudského života a zároveň stimuláciu inovácií, tvorbu pracovných miest a hospodársky rast. Napriek tomu Európa stále čelí celému radu pretrvávajúcich a rastúcich výziev v oblasti životného prostredia. Ich riešenie si vyžaduje zásadné zmeny v modeloch výroby a spotreby, ktoré sú základnou príčinou environmentálnych problémov.
Press Release Výborná kvalita vody na kúpanie vo väčšine európskych miest — 23. 05. 2014
Voda na plážach, v riekach a jazerách Európy mala vo všeobecnosti v roku 2013 vysokú kvalitu, pričom viac ako 95 % týchto lokalít spĺňalo minimálne požiadavky. Ako vyplýva z údajov, pobrežná voda vykazovala o niečo lepšie výsledky ako vnútrozemské vody na kúpanie.
Press Release Znečistené ovzdušie naďalej ohrozuje Európu — 25. 10. 2013
Podľa posledných zistení je viac ako 90 % obyvateľov európskych miest vystavených látkam znečisťujúcim ovzdušie, čo vážne ohrozuje ich zdravie. Toto vyplýva zo správy Air quality in Europe – 2013 report z dielne Európskej environmentálnej agentúry (EEA).
Press Release Klimatické a energetické ciele EÚ — 23. 10. 2013
Európska environmentálna agentúra v novom hodnotení uvádza, že plnenie troch klimatických a energetických cieľov EÚ určených pre rok 2020 sa v jednotlivých krajinách líši. Napriek tomu môže EÚ zredukovať emisie skleníkových plynov o 21 % v roku 2020 a to prostredníctvom už prijatých opatrení na národných úrovniach.
Novinky Európa hlási zdravšie životné prostredie – novým rizikám sa ale nevyhne — 02. 07. 2013
V porovnaní s minulosťou žijú Európania zdravšie a dlhšie. Čiastočne je to výsledok politiky ochrany životného prostredia, ktorá prispela k zníženiu množstva škodlivých znečisťujúcich látok v ovzduší, vode a potravinách. Niektoré z nich, ako nové chemikálie a produkty, a výrazne sa meniaci životný štýl vyvolávajú nové zdravotné riziká ohrozujúce zdravie Európanov.
Press Release Európske vody určené na kúpanie sa neustále zlepšujú — 21. 05. 2013
Podľa výročnej správy o kvalite vôd určených na kúpanie v Európe, ktorú vydala Európska environmentálna agentúra (EEA), spĺňa minimálne požiadavky na kvalitu vody v Európskej únii 94 % lokalít určených na kúpanie. Kvalita vody je výborná v 78 % lokalít a počet lokalít, ktoré spĺňajú aspoň minimálne požiadavky, sa v porovnaní s minuloročnou správou zvýšil takmer o 2 %.
Press Release Najvyššie miery recyklácie sú v Rakúsku a Nemecku, ale najrýchlejší rast vykazujú Spojené kráľovstvo a Írsko — 14. 03. 2013
Najviac komunálneho odpadu v Európe sa v roku 2010 recyklovalo v Rakúsku, Nemecku a Belgicku. Aj keď niektoré krajiny prudko zvýšili mieru recyklácie, v Európe sa stále plytvá obrovským množstvom cenných zdrojov, ktoré sa vyhadzujú na skládky, a mnohé krajiny riskujú, že nesplnia právne záväzné ciele recyklácie.
Novinky Invázne druhy spôsobujú v Európe škody za 12 miliárd eur ročne — 08. 03. 2013
Živočíchy a rastliny prinesené do Európy z iných častí sveta sú pre zdravie, životné prostredie i hospodárstvo väčšou hrozbou než sa predpokladalo. Ročne pritom spôsobia škody vo výške najmenej 12 miliárd eur, vyplýva z dnes zverejnenej štúdie.
Press Release Nákladná doprava verzus náklady na zdravie — 07. 03. 2013
Cestné poplatky pre ťažké nákladné vozidlá by mali reálne vyjadrovať dopady na zdravie obyvateľstva spôsobené znečistením ovzdušia dopravou v rôznych európskych krajinách. Z analýzy Európskej environmentálnej agentúry (EEA) vyplýva, že poplatky v niektorých krajinách by mali byť oveľa vyššie v porovnaní s ostatnými.
Press Release Znečistenie prostredia z dopravy je v mnohých častiach Európy stále škodlivé pre zdravie — 26. 11. 2012
Doprava v Európe je zodpovedná za škodlivé hladiny látok znečisťujúcich ovzdušie a za štvrtinu emisií skleníkových plynov v EÚ. Podľa poslednej správy Európskej environmentálnej agentúry (EEA) je možné mnohé z environmentálnych problémov, ktoré z toho vyplývajú, vyriešiť zintenzívneným úsilím zameraným na splnenie nových cieľov EÚ.
Press Release Evidentná zmena klímy v celej Európe potvrdzuje naliehavú potrebu na prispôsobenie — 20. 11. 2012
Zmena klímy postihuje všetky regióny v Európe a rozmanitými spôsobmi ovplyvňuje spoločnosť a životné prostredie. Podľa najnovšieho hodnotenia, ktoré dnes zverejnila Európska environmentálna agentúra, sa v budúcnosti očakávajú ďalšie vplyvy, ktoré môžu viesť k vysokým nákladom na nápravu environmentálnych škôd.
Press Release Mnohí Európania sú naďalej vystavení škodlivým látkam znečisťujúcim ovzdušie — 24. 09. 2012
Takmer tretina obyvateľov európskych miest je vystavená nadmerným koncentráciám tuhých častíc (PM) v ovzduší. Tuhé častice patria z hľadiska škodlivosti pre ľudské zdravie k najzávažnejším látkam znečisťujúcim životné prostredie, pretože prenikajú do citlivých častí dýchacej sústavy. EÚ dosiahla v uplynulých desaťročiach pokrok pri znižovaní úrovne látok, ktoré spôsobujú acidifikáciu ovzdušia. Z novej správy, ktorú dnes uverejnila Európska environmentálna agentúra (EEA), však vyplýva, že v mnohých európskych regiónoch pretrvávajú problémy s koncentráciou PM v ovzduší a prízemným ozónom.
Press Release object code Životné prostredie: Čistá voda vo väčšine dovolenkových destinácií v EÚ — 23. 05. 2012
Dobré správy pre všetkých, ktorí plánujú letnú dovolenku na plážach v Európe. Až 92,1 % vôd na kúpanie v Európskej únii v súčasnosti spĺňa minimálne požiadavky na kvalitu vody stanovené v smernici o kvalite vody určenej na kúpanie. K vyhovujúcim vodám patrí aj jazero Serpentine v Londýne, kde sa uskutoční viacero olympijských disciplín vrátane plaveckého maratónu v otvorenej vode a plaveckej časti triatlonu.
Press Release Troff document Európsky dopravný sektor musí byť ambiciózny, aby splnil ciele — 08. 11. 2011
V roku 2009 sa znížili emisie mnohých znečisťujúcich látok v oblasti dopravy. Toto zníženie však môže byť iba prechodným dôsledkom hospodárskeho poklesu, ako sa uvádza v najnovšej výročnej správe Európskej environmentálnej agentúry (EEA) o emisiách z dopravy. Mechanizmus podávania správ o doprave a životnom prostredí (TERM) skúma vplyv dopravy na životné prostredie. Správa prvýkrát posudzuje komplexný súbor kvantitatívnych cieľov, ktoré navrhla Európska komisia v tzv. cestovnej mape pre dopravu na rok 2011.
Press Release V rámci celoeurópskeho posúdenia si kladieme otázku: „Čo vieme o vode a ekologickom hospodárstve?“ — 08. 09. 2011
Ministri sa dnes stretnú v meste Astana (Kazachstan), aby rokovali o otázkach súvisiacich s vodou a ekologizáciou hospodárstva na siedmej ministerskej konferencii „Životné prostredie pre Európu", ktorá sa bude konať v dňoch 21. – 23. septembra 2011. S cieľom podporiť túto konferenciu Európska environmentálna agentúra (EEA) vydáva novú správu Hodnotenie hodnotení (Assessment of Assessments), ktorá obsahuje odporúčania týkajúce sa lepšieho zosúladenia informácií o životnom prostredí s tvorbou politiky.
Press Release Octet Stream Životné prostredie: Kvalita vody na kúpanie v EÚ je naďalej vysoká — 15. 06. 2011
Medzi rokmi 2009 a 2010 sa kvalita vody na kúpanie v Európe mierne zhoršila, celkovo však kvalita zostala vysoká. Viac ako deväť miest s vodou na kúpanie z desiatich v súčasnosti spĺňa minimálne požiadavky.
Press Release Octet Stream Životné prostredie: Európania môžu na nových mapách detailne sledovať znečistenie ovzdušia z rozptýlených zdrojov — 25. 05. 2011
Európania budú mať možnosť aktívne sa zapájať do rozhodovacieho procesu v oblasti životného prostredia vďaka celoeurópskemu registru. Európska komisia a Európska environmentálna agentúra v úzkej spolupráci so Spoločným výskumným centrom, interným vedeckým útvarom Komisie, dnes zverejnili nové online mapy, pomocou ktorých občania môžu po prvýkrát presne lokalizovať hlavné rozptýlené zdroje znečistenia ovzdušia, akými sú napríklad doprava a letectvo . Nový súbor 32 máp znázorňuje lokality, kde sa vypúšťajú určité znečisťujúce látky, ako sú oxidy dusíka a tuhé častice. Dopĺňa existujúce údaje o emisiách z jednotlivých priemyselných zariadení, ktoré zbiera Európsky register uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok (E-PRTR).
Press Release Motýle alebo ekonomický rozvoj – Európa môže mať oboje! — 18. 11. 2010
Európska environmentálna agentúra (EEA) vydala dnes svoju štvrtú správu Životné prostredie Európy – stav a perspektíva 2010 (SOER 2010) – súbor hodnotení súčasného stavu životného prostredia v Európe spôsobu a príčin jeho zmien a nášho konania v tejto oblasti. V správe SOER 2010 sa konštatuje, že plne integrovaný prístup k premene Európy na zelenú ekonomiku s efektívnym využívaním zdrojov môže priniesť nielen zdravé životné prostredie, ale aj podporiť prosperitu a sociálnu súdržnosť.
Press Release Voda na kúpanie v EÚ sa aj naďalej vyznačuje vysokou kvalitou — 09. 06. 2010
Čistá voda na kúpanie má rozhodujúci význam pre dôležité hospodárske odvetvia ako cestovný ruch, ako aj pre rastlinný a živočíšny svet. Európska komisia a Európska environmentálna agentúra vypracovali výročnú správu o stave vody na kúpanie, z ktorej vyplýva, že v roku 2009 zodpovedalo minimálnym normám 96 % pobrežných oblastí na kúpanie a 90 % riečnych a jazerných oblastí na kúpanie. Okrem toho sa v nej uvádza, kde sa dajú získať podrobné a aktuálne informácie o oblastiach určených na kúpanie.
Press Release Stáva sa doprava v Európe ekologickejšou? Čiastočne. — 19. 04. 2010
Hoci technologický pokrok umožňuje vyrábať ekologickejšie vozidlá, čoraz viac cestujúcich a tovaru absolvuje väčšie vzdialenosti, a tým vyvažuje zvýšenú hospodárnosť. Na základe analýzy dlhodobých trendov sa v novej správe Európskej environmentálnej agentúry (EEA) požaduje jasná vízia definujúca dopravný systém Európy do roku 2050, ako aj konzistentné politiky na jej dosiahnutie.
Press Release Biodiverzita, zmena klímy a vy — 18. 03. 2010
Signály EEA 2010: príbehy o ľuďoch a ich životnom prostredí
Press Release Zvýšenie kvality vody na kúpanie na území EÚ — 27. 05. 2009
Vo výročnej správe o vode na kúpanie, ktorú dnes predložila Európska komisia a Európska environmentálna agentúra, sa uvádza, že prevažná väčšina oblastí určených na kúpanie na území Európskej únie splnila v roku 2008 hygienické normy EÚ. Počas tejto kúpacej sezóny splnilo minimálne normy približne 96 % pobrežných oblastí určených na kúpanie, ako aj 92 % riečnych a jazerných oblastí určených na kúpanie. Správa poskytuje užitočné informácie o kvalite vody pre milióny ľudí, ktorí každé leto navštevujú európske pláže.
Press Release Európa musí riadiť dopravnú politiku správnym smerom — 26. 03. 2009
Sektor dopravy sa neprestáva neprimerane podieľať na emisiách skleníkových plynov v Európe, zlej kvalite ovzdušia a hluku a aj naďalej používa najmenej efektívne spôsoby prepravy osôb a tovaru.
Press Release Sucho a nadmerná spotreba vody v Európe — 05. 03. 2009
Od golfových ihrísk po knihy, od olivového oleja po preventívne očkovanie, všetky tovary a služby, na ktoré sa spoliehame, tak ako mnoho z našich ďalších každodenných činností, si vyžadujú životne dôležitý zdroj, a to vodu. V novej správe Európskej environmentálnej agentúry (EEA) sa potvrdzuje, že v mnohých častiach Európy sa voda využíva neudržateľným spôsobom, a uvádzajú sa v nej odporúčania pre nový prístup k hospodáreniu s vodnými zdrojmi.
Novinky Staň sa tajným agentom a ochraňuj životné prostredie v komikse — 30. 04. 2008
Deti sa teraz môžu naučiť spôsobom, akými sa dá chrániť životné prostredie. Naháňajú darebákov, ktorí ho poškodzujú: na internetovej stránke Európskej environmentálnej agentúry pre eko-agentov dostupnej v 24 jazykoch.
Press Release EÚ sa nedarí obmedziť emisie z dopravy: potrebné sú výrazné zlepšenia a jasné ciele — 14. 02. 2008
Sektor dopravy v EÚ musí uplatňovať prísne opatrenia, ktoré pomôžu Európe splniť ciele zníženia emisií skleníkových plynov, uvádza sa v novej správe, ktorú uverejnila Európska environmentálna agentúra.
Press Release Na dosiahnutie zdravého životného prostredia v celej Európe musia ministri spojiť sily — 28. 09. 2007
Podľa novej správy Európskej environmentálnej agentúry (EEA), vydanej dnes, sú nedostatočná informovanosť a implementácia prekážkou uplatňovania environmentálnej politiky v celom paneurópskom regióne.
Press Release Emisie skleníkových plynov EÚ v roku 2005 klesli — 15. 06. 2007
Množstvo emisií skleníkových plynov (SP), ktoré spôsobujú klimatické zmeny, sa v rozmedzí rokov 2004 a 2005 znížilo, uvádza sa vo výročnej inventarizačnej správe Európskeho spoločenstva o emisiách SP, ktorú vypracovala Európska environmentálna agentúra (EEA) v Kodani.
Press Release Doprava — znovu na posledných priečkach kjótskej klasifikácie — 22. 02. 2007
Emisie skleníkových plynov z dopravy zostávajú pre EÚ hlavnou, ale odstrániteľnou prekážkou v dosahovaní kjótskych cieľov týkajúcich sa klimatických zmien, uvádza sa v novej správe Európskej environmentálnej agentúry (EEA), ktorá bola zverejnená dnes v Kodani.
Press Release Živelná mestská výstavba - ignorovaná environmentálna výzva pre Európu — 22. 11. 2006
EÚ musí zaviesť politiku na usmernenie efektívneho urbanistického plánovania
Press Release Nový internetový monitorovací systém znecistenia ovzdušia — 18. 07. 2006
Ozone Web, nový internetový nástroj, ktorý v Kodani dnes predstavila Európska environmentálna agentúra (EEA), ponúka užívatelom po prvýkrát možnost monitorovat a sledovat výskyt prízemného ozónu v celej Európe.
Press Release Teplota v Európe stúpa pri pohľade na vedúce postavenie klimatických zmien v rebríčku environmentálnych výziev — 29. 11. 2005
Stratégovia, podniky a jednotlivci teraz musia reagovať na celý rad environmentálnych otázok, inak budú neskôr platiť vysokú daň
Press Release Bezplatná počítačová hra o životnom prostredí v 26 jazykoch — 25. 08. 2005
Hráči v celej Európe odteraz môžu hrať počítačovú hru a naučiť sa pritom veľa nového o životnom prostredí. Európska environmentálna agentúra zostavila počítačovú hru Honoloko v 26 jazykoch, ktorá je bezplatne dostupná na internete.
Press Release Európska environmentálna agentúra uvádza prvú digitálnu mapu meniacej sa krajiny Európy — 17. 11. 2004
Dnes bola verejnosti predstavená prvá digitálna mapa zobrazujúca zmeny krajiny, ku ktorým došlo v Európe od roku 1990. Táto mapa umožňuje riadiacim pracivníkom čerpať ponaučenia z toho, aký dosah majú ich rozhodnutia v oblastiach ako poľnohospodárstvo a doprava na obmedzené zdroje regiónov a na životné prostredie zo širšieho hľadiska.
Press Release Pokrok v ochrane životného prostredia Európy ohrozujú neudržatel'né hospodárske aktivity — 12. 05. 2003
Stav životného prostredia v celej Európe sa za posledné desaťročie zlepšil vo viacerých ohľadoch, avšak značnú časť pokroku pravdepodobne zmaže hospodársky rast, pretože vlády ešte budú musieť významne pokročiť smerom k prelomeniu závislosti medzi zaťažením životného prostredia a hospodárskou aktivitou.

Permalinks

Akcie dokumentu