ďalej
späť
body

Press Release

Klimatické a energetické ciele EÚ

Zmeniť jazyk
Press Release Publikované 23. 10. 2013 Posledná zmena 03. 06. 2016
Photo: © Daktriper
Európska environmentálna agentúra v novom hodnotení uvádza, že plnenie troch klimatických a energetických cieľov EÚ určených pre rok 2020 sa v jednotlivých krajinách líši. Napriek tomu môže EÚ zredukovať emisie skleníkových plynov o 21 % v roku 2020 a to prostredníctvom už prijatých opatrení na národných úrovniach.

...obnoviteľné zdroje a energetická efektívnosť významne znižujú emisie. Na tomto úspechu je možné stavať ďalej, pričom členské štáty musia prijímať rozhodnutia, ktoré nebudú prekážkou bezuhlíkovej budúcnosti.

Podľa Hansa Bruyninckxa, výkonného riaditeľa EEA

Správa Trends and projections in Europe 2013 predpokladá posun v dosiahnutí cieľov týkajúcich sa redukcie emisií skleníkových plynov, obnoviteľných zdrojov a energetickej efektivity. V rokoch 1990 až 2012 zredukovali krajiny EÚ emisie približne o 18 %, cieľom je znížiť ich do roku 2020 o 20 %.

V roku 2011 pochádzalo 13 % z celkovej spotrebovanej energie z obnoviteľných zdrojov, pričom v roku 2020 by sa jej podiel mal zvýšiť na 20 %. Na podporu tohto cieľa je potrebné prijať opatrenia na úrovni členských štátov.

Napriek tomu, že hodnotenie členských krajín poukazuje na relatívne veľký pokrok v oblasti klímy a dosahovaní energetických cieľoch, žiadny členský štát neplní všetky tri ciele a zároveň žiadny nezaostáva vo všetkých troch. Slovensku sa nedarí napĺňať ciele v oblasti energetickej efektivity.

Podľa Hansa Bruyninckxa, výkonného riaditeľa EEA, posledné analýzy potvrdili, že ,,...obnoviteľné zdroje a energetická efektívnosť významne znižujú emisie. Na tomto úspechu je možné stavať ďalej, pričom členské štáty musia prijímať rozhodnutia, ktoré nebudú prekážkou bezuhlíkovej budúcnosti.“

Prvé celkové výsledky Kjótskeho protokolu (2008 – 2012)

Podľa nedávno publikovaných údajov v roku 2012 klesli emisie skleníkových plynov takmer o 1 %. Z týchto dát vychádza aj správa EEA a vôbec po prvýkrát je verejnosti poskytnutý kompletný obraz znižovaní emisií v rámci prvej periódy Kjótskeho protokolu (2008 – 2012).

Odhaduje sa, že v rámci spoločných záväzkov vyplývajúcich z protokolu, až 15 členských štátov znížilo emisie o 12,2 %, teda nad rámec záväzných 8 %. Navyše, takmer všetky európske krajiny s individuálnymi cieľmi redukcie skleníkových plynov nižšími ako Kjótsky protokol (26 členských štátov EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko) napĺňajú svoje ciele. Len dva členské štáty EÚ nemali individuálne ciele na roky 2008 – 2012.

Pri dosahovaní cieľov mnohým členským štátom pomáha Európsky systém obchodovania s emisiami (EU ETS).  Po prijatí cieľov pre sektory ETS a sektory nespadajúce pod ETS začali krajiny klásť väčší dôraz na znižovanie emisií v hospodárskych odvetviach, ktoré nie sú súčasťou systému obchodovania s emisiami, ako je cestná doprava a domácnosti. Podľa správy EEA potrebujú tieto krajiny získať pomerne veľké množstvo kjótskych emisných kreditov k dosiahnutiu svojich individuálnych cieľov. Týka sa  to najmä Rakúska, Lichtenštajnska, Luxemburska a Španielska.

Viac informácií:

 

Translation provided by: Enviroportal.sk / Slovenská agentúra životného prostredia

Permalinks

Geographic coverage