ďalej
späť
body

Novinky

Požiadavky na výbornú kvalitu vody určenej na kúpanie dnes spĺňa viac európskych lokalít ako kedykoľvek predtým

Zmeniť jazyk
Novinky Publikované 23. 05. 2017 Posledná zmena 31. 05. 2017
Z výsledkov dnes zverejnenej výročnej správy o kvalite vody na kúpanie vyplýva, že viac ako 85 % lokalít určených na kúpanie monitorovaných v roku 2016 v celej Európe spĺňa tie najprísnejšie požiadavky na výbornú kvalitu vody, t. j. vody, ktorá je prevažne bez znečisťujúcich látok škodlivých pre ľudské zdravie a životné prostredie. Minimálne požiadavky stanovené v predpisoch Európskej únie spĺňa viac ako 96 % lokalít určených na kúpanie.

Tešíme sa, že čoraz viac lokalít určených na kúpanie v Európe spĺňa najvyššie požiadavky na kvalitu vody. Vďaka tomu sa Európania môžu lepšie rozhodnúť, ktorú z lokalít určených na kúpanie toto leto navštívia. Súčasne ide o dôkaz účinností našich politík v oblasti životného prostredia, ako aj praktických výhod pre ochranu ľudského zdravia a našich každodenných životov, ktoré so sebou prinášajú kvalitný zber a analýza údajov.

Hans Bruyninckx, Výkonný riaditeľ EEA

Správa, ktorú vypracovala Európska environmentálna agentúra (EEA) v spolupráci s Európskou komisiou, potvrdila už 40 rokov trvajúci trend zvyšovania čistoty vody na plážach a kúpaliskách v Európe. Hodnotenie vychádzalo z analýz vzoriek vody odobratých z viac ako 21 000 pobrežných a vnútrozemských lokalít určených na kúpanie a ponúka dobrý obraz o tom, kde možno toto leto nájsť lokality s najvyššou kvalitou vody. Vzorky vody na kúpanie boli odoberané a skúmané na kontamináciu fekáliami z kanalizácie alebo chovu hospodárskych zvierat.

Tak ako v predošlých rokoch, aj dnes sa môže absolútna väčšina kúpalísk v Európe pochváliť dobrou kvalitou vody. V roku 2016 spĺňalo 96,3 % lokalít požiadavky na minimálnu „dostatočnú“ kvalitu stanovenú v smernici EÚ o kvalite vody určenej na kúpanie. V porovnaní s rokom 2015 (96,1 %) ide o mierny nárast. Oproti 84,4 % v roku 2015 spĺňalo tie najprísnejšie požiadavky na „výbornú“ kvalitu vody viac ako 85 % (85,5 %) lokalít určených na kúpanie.

Európsky komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella v tejto súvislosti uviedol: „Výborná kvalita vody v európskych lokalitách určených na kúpanie nie je náhodou. Je výsledkom tvrdej práce odborníkov na túto oblasť. Svedčí to o význame presadzovania politiky EÚ v oblasti podpory „zelených“ pracovných miest. Európsky zelený týždeň, ktorý tento rok trvá od 29. mája do 2. júna, bude oslavou výsledkov tohto úsilia. Vodohospodárski pracovníci, experti na povodne, environmentálni chemici, pracovníci správy odpadových vôd – tí všetci zohrávajú kľúčovú úlohu pri udržiavaní vysokej kvality vody na kúpanie.“

Výkonný riaditeľ EEA Hans Bruyninckx dodal: „Tešíme sa, že čoraz viac lokalít určených na kúpanie v Európe spĺňa najvyššie požiadavky na kvalitu vody. Vďaka tomu sa Európania môžu lepšie rozhodnúť, ktorú z lokalít určených na kúpanie toto leto navštívia. Súčasne ide o dôkaz účinností našich politík v oblasti životného prostredia, ako aj praktických výhod pre ochranu ľudského zdravia a našich každodenných životov, ktoré so sebou prinášajú kvalitný zber a analýza údajov.“

Uvedená správa mapuje lokality určené na kúpanie v EÚ, Albánsku a vo Švajčiarsku. Európske vody na kúpanie sú oveľa čistejšie ako pred 40 rokmi, keď sa do vody vypúšťali veľké množstvá nevyčistených alebo len čiastočne vyčistených vôd z miestneho alebo priemyselného odpadu. EEA spolu so správou uverejnila aj aktuálnu interaktívnu mapu s údajmi o kvalite vody v každej lokalite na kúpanie. Aktuálne správy za jednotlivé krajiny, ako aj informácie o smernici sú dostupné na webových stránkach EEA a Európskej komisie venovaných vode na kúpanie.

Ďalšie kľúčové zistenia

  • Všetky lokality určené na kúpanie v Rakúsku, Chorvátsku, na Cypre, v Estónsku, Grécku, Litve, Luxembursku, Lotyšsku, na Malte, v Rumunsko a Slovinsku, ktoré sa uvádzajú v správe, dosiahli v roku 2016 minimálne „dostatočnú“ kvalitu.
  • V piatich krajinách získalo 95 % či viac lokalít určených na kúpanie hodnotenie „výbornej“ kvality: v Luxembursku (všetkých 11 uvádzaných lokalít), na Cypre (99 % všetkých lokalít), na Malte (99 % všetkých lokalít), v Grécku (97 % všetkých lokalít), a v Rakúsku (95 % všetkých lokalít).
  • V roku 2016 získalo 1,5 % (1,4 % v prípade členských krajín EÚ) lokalít určených na kúpanie známku „nevyhovujúcej“ kvality vody. V letných sezónach rokov 2015 a 2016 klesol celkový počet lokalít na kúpanie s „nevyhovujúcou“ kvalitou vody z 383 na 318 (z 349 na 302 v členských krajinách EÚ).
  • Najvyšší počet lokalít s „nevyhovujúcou“ kvalitou vody bolo zistených v Taliansku (100 lokalít na kúpanie, t. j. 1,8 %), vo Francúzsku (82 lokalít na kúpanie, t. j. 2,4 %) a v Španielsku (39 oblastí, t. j. 1,8 %).

Súvislosti

Kontaminácia vôd fekáliami aj naďalej ohrozuje ľudské zdravie a zvlášť v prípade, ak sa zistí vo vodách na kúpanie. Plávanie vo vode na kontaminovaných plážach alebo v jazerách môže spôsobovať ochorenia. Hlavným zdrojom znečistenia je kanalizácia a odtok vody z poľnohospodárskych podnikov a ornej pôdy. Miera znečistenia sa zvyšuje pri silných dažďoch a záplavách, keď dochádza k pretekaniu kanalizácie a znečistená odtoková voda sa dostáva do riek a morí. Všetky členské štáty EÚ spolu s Albánskom a so Švajčiarskom monitorujú svoje lokality podľa ustanovení revidovanej smernice EÚ o kvalite vody určenej na kúpanie. V právnych predpisoch sa špecifikuje, kedy možno kvalitu vody na kúpanie klasifikovať ako „výbornú“, „dobrú“, „dostatočnú“ alebo „nevyhovujúcu“, v závislosti od úrovní zistených fekálnych baktérií. Ak je kvalita vody klasifikovaná ako nevyhovujúca, mali by členské štáty prijať určité opatrenia napr. zákaz kúpania alebo umiestnenie oznamu, ktorý naň upozorňuje, informovanie verejnosti, ako aj vhodné nápravné opatrenia.

 

Viac informácií o Zelenom týždni EÚ 2017 nájdete na www.eugreenweek.eu

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage