ďalej
späť
body

Press Release

Najvyššie miery recyklácie sú v Rakúsku a Nemecku, ale najrýchlejší rast vykazujú Spojené kráľovstvo a Írsko

Zmeniť jazyk
Press Release Publikované 14. 03. 2013 Posledná zmena 23. 11. 2020
Photo: © James Hadfield
Najviac komunálneho odpadu v Európe sa v roku 2010 recyklovalo v Rakúsku, Nemecku a Belgicku. Aj keď niektoré krajiny prudko zvýšili mieru recyklácie, v Európe sa stále plytvá obrovským množstvom cenných zdrojov, ktoré sa vyhadzujú na skládky, a mnohé krajiny riskujú, že nesplnia právne záväzné ciele recyklácie.

Niektorým krajinám sa v pomerne krátkej dobe podarilo s infraštruktúrou, stimulmi a kampaňami na zvýšenie povedomia podporiť kultúru recyklácie. Ostatné však stále zaostávajú a obrovské množstvo zdrojov sa nevyužíva.

Jacqueline McGlade, výkonná riaditeľka agentúry

V roku 2010 sa v Európe celkovo recyklovalo 35 % komunálneho odpadu, čo je výrazný pokrok z 23 % v roku 2001. Splniť povinné ciele EÚ, a to dosiahnuť 50 % recykláciu odpadu z domácností a podobného odpadu do roku 2020, však bude pre viaceré krajiny mimoriadne zložité. Tieto informácie sú z novej správy Európskej environmentálnej agentúry (EEA), v ktorej sa rozoberá problematika nakladania s tuhým komunálnym odpadom, ktorý pozostáva najmä z odpadu z domácností, v 27 členských štátoch EÚ, Chorvátska, Islandu, Nórska, Švajčiarska a Turecka.

Hoci päť krajín už tento cieľ dosiahlo, väčšina ostatných bude musieť vynaložiť mimoriadne úsilie na to, aby stihla dosiahnuť tento cieľ pred termínom. Napríklad, Bulharsko a Rumunsko v súčasnosti recyklujú malú časť komunálneho odpadu, takže na splnenie cieľa do roku 2020 musia v priebehu tohto desaťročia zvýšiť recykláciu o viac ako 4 percentuálne body za rok, čo sa žiadnej krajine nepodarilo dosiahnuť v rokoch 2001 až 2010.

Spojené kráľovstvo zvýšilo v období rokov 2001 až 2010 mieru recyklácie komunálneho odpadu z 12 na 39 %, zatiaľ čo Írsko za rovnaké obdobie zvýšilo mieru recyklácie z 11 na 36 %. Slovinsko, Poľsko a Maďarsko tiež výrazne zlepšili mieru recyklácie od vstupu do EÚ.

Miera recyklácie je najvyššia v Rakúsku so 63 %, nasleduje Nemecko (62 %), Belgicko (58 %), Holandsko (51 %) a Švajčiarsko (51 %). Spolu s hlavnou správou EEA uverejnila aj správy jednotlivých krajín.

Výkonná riaditeľka agentúry Jacqueline McGlade povedala: „Niektorým krajinám sa v pomerne krátkej dobe podarilo s infraštruktúrou, stimulmi a kampaňami na zvýšenie povedomia podporiť kultúru recyklácie. Ostatné však stále zaostávajú a obrovské množstvo zdrojov sa nevyužíva. Súčasný intenzívny dopyt po niektorých materiáloch by mal krajiny upozorniť na jednoznačné hospodárske príležitosti, ktoré prináša recyklácia.“

Správa EEA je mimoriadne dôležitá vzhľadom na to, že komunálny odpad patrí v prvom rade do zodpovednosti verejného sektora a vplyvom súčasnej hospodárskej situácie v mnohých členských štátoch EÚ je potrebné zvýšiť dôraz na čo najefektívnejšie plnenie politických cieľov z hľadiska nákladov.

Správa podporuje snahy Európskej komisie pomôcť členským štátom zlepšiť ich výkonnosť pri nakladaní s odpadmi. Tento dokument bude zverejnený dnes v Bruseli na seminári o politických nástrojoch a infraštruktúre na zlepšenie nakladania s komunálnym odpadom.

Ďalšie zistenia

  • Európa úspešne zvyšuje „hierarchiu odpadového hospodárstva“, aj keď pomalšie, ako sa požaduje v právnych predpisoch, uvádza sa v správe. Množstvo odpadu odosielaného na skládky sa od roku 2001 znížilo, pričom v Európe dochádza k zvyšovaniu množstva spaľovaného, kompostovaného a recyklovaného odpadu.
  • Recykláciou možno znížiť emisie skleníkových plynov a ušetriť cenné zdroje, pretože recyklované materiály nahrádzajú prvotné materiály. Z hľadiska životného cyklu sa zmenou nakladania s komunálnym odpadom v období rokov 2001 až 2010 v EÚ, Nórsku a Švajčiarsku podarilo úspešne znížiť emisie skleníkových plynov z komunálneho odpadu o 56 % alebo 38 miliónov ton ekvivalentu CO2, uvádza sa v správe.
  • Najdôležitejšou prioritou právnych predpisov EÚ o odpadoch je v prvom rade predchádzanie vzniku odpadu. Množstvo komunálneho odpadu vyprodukovaného každým občanom EÚ kleslo v období rokov 2001 až 2010 o 3,6 %. Môže to však byť dôsledok hospodárskej krízy – produkcia odpadu na obyvateľa bola v období rokov 2001 až 2007 pomerne stabilná.
  • Množstvo komunálneho odpadu v období rokov 2001 až 2010, ktorý v priemere vyprodukovali Slováci vzrástlo o 39 %, zatiaľ čo ročné množstvo komunálneho odpadu, ktoré vyprodukovali Nóri a Chorváti sa zvýšilo o 30, resp. 25 %. Na druhej strane niektoré krajiny znížili množstvo vyprodukovaného odpadu vrátane Bulharska (18 % zníženie), Estónska (17 %), Slovinska (12 %) a Spojeného kráľovstva (12 %).
  • Najväčšie zníženie podielu komunálneho odpadu odosielaného na skládky v období rokov 2001 až 2010 dosiahlo Nórsko, Írsko a Poľsko.
  • Vyššie miery recyklácie sú v prvom rade dôsledkom trendov v recyklácii materiálov, pričom v recyklácii biologického odpadu sa dosiahol menší pokrok.
  • Krajiny, ktoré úspešne znižujú množstvo odpadu odosielaného na skládky a zvyšujú mieru recyklácie, obvykle uplatňujú celý rad vnútroštátnych a regionálnych nástrojov. Patrí k nim zákaz ukladania na skládky biologicky rozložiteľného odpadu alebo komunálneho odpadu, ktorý nebol predtým spracovaný, povinný separovaný zber zložiek komunálneho odpadu, ekonomické nástroje, ako napríklad zdanenie skládkovania a spaľovania a poplatky za zber odpadu stimulujúce k recyklácii.

Základné informácie

Recyklácia zahŕňa recyklovanie materiálov (napríklad skla, pariera, kovov a plastov) a kompostovanie. Cieľ dosiahnuť 50 % podiel recyklácie sa vzťahuje na členské štáty EÚ, Nórsko a Island. V súvislosti s podávaním správ o súlade s týmto cieľom si krajiny môžu vyberať medzi štyrmi odlišnými metódami výpočtu. EEA si na svoju analýzu zvolila jednu metódu, takže je potrebné pripomenúť, že iné metódy by mohli priniesť odlišné výsledky.

Okrem toho je potrebné poznamenať, že skutočná miera recyklácie v niektorých krajinách môže byť vyššia, než vyplýva z uvedených údajov, pretože v rámci súčasného vykazovania sú recyklované odpady z obalov z domácností vylúčené. Okrem toho krajiny s veľmi nízkou úrovňou recyklácie môžu požiadať o výnimku, pokiaľ ide o obdobie na dosiahnutie cieľa.

4. marca 2013 zverejnil Eurostat údaje o komunálnom odpade z roku 2011, ktoré poskytujú ďalšie možnosti na analýzu. Keďže však Eurostat používa mierne odlišné kategórie než EEA, údaje nie sú priamo porovnateľné s analýzou EEA.

Permalinks

Geographic coverage

Akcie dokumentu