ďalej
späť
body

Press Release

Znečistené ovzdušie naďalej ohrozuje Európu

Zmeniť jazyk
Press Release Publikované 25. 10. 2013 Posledná zmena 08. 01. 2019
Photo: © iStockphoto
Podľa posledných zistení je viac ako 90 % obyvateľov európskych miest vystavených látkam znečisťujúcim ovzdušie, čo vážne ohrozuje ich zdravie. Toto vyplýva zo správy Air quality in Europe – 2013 report z dielne Európskej environmentálnej agentúry (EEA).

Znečistenie ovzdušia spôsobuje poškodenie ľudského zdravia a ekosystémov. Z pohľadu súčasných štandardov, veľká časť populácie nežije v zdravom prostredí. Európa musí byť preto ambiciózna a ísť nad rámec súčasnej legislatívy.

Hans Bruyninckx, výkonný riaditeľ EEA

K znečisteniu ovzdušia prispieva najmä doprava, priemysel, poľnohospodárstvo a domácnosti. Aj napriek tomu, že sa v posledných desaťročiach podarilo znížiť produkciu emisií a zredukovali sa niektoré znečisťujúce látky, problém zďaleka nie je vyriešený. Týka sa to najmä dvoch látok - tuhých znečisťujúcich látok a prízemného ozónu, ktoré sú príčinou dýchacích problémov, kardiovaskulárnych chorôb a znižujú dĺžku života.

Nové vedecké zistenia poukazujú na to, že ľudské zdravie môže byť poškodené už nižšími koncentráciami znečisťujúcich látok v ovzduší ako sa pôvodne predpokladalo.

Z pohľadu výskytu PM 2,5 sa Slovensko ocitlo na treťom najhoršom mieste, hneď po Bulharsku a Poľsku. PM 2,5 spôsobuje respiračné problémy a zvyšovanie jeho koncentrácie spôsobuje najmä doprava a vykurovanie tuhým palivom.

Hans Bruyninckx, výkonný riaditeľ EEA, povedal: ,,Znečistenie ovzdušia spôsobuje poškodenie ľudského zdravia a ekosystémov. Z pohľadu súčasných štandardov, veľká časť populácie nežije v zdravom prostredí. Európa musí byť preto ambiciózna a ísť nad rámec súčasnej legislatívy.”

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik dodal: ,,Kvalita ovzdušia je hlavným záujmom obyvateľstva a prieskumy ukazujú, že väčšina z nich rozumie vplyvu kvality ovzdušia na zdravie. Z tohto dôvodu žiadajú verejné autority, aby prijali opatrenia na národnej a európskej úrovni a to aj v čase úsporných opatrení. Európska komisia preto bude revidovať politiky týkajúce sa ovzdušia.“

V rozmedzí rokov 2009 – 20011 bolo viac ako 96 % obyvateľov miest vystavených koncentráciám tuhých znečisťujúcich častíc a viac ako 98 % prízemnému ozónu nad hodnoty odporúčané  Svetovou zdravotníckou organizáciou.

Ukazuje sa, že znečistené ovzdušie nie je len problémom miest ale aj vidieckych oblastí. Národné rozdiely v rámci Európy sú prezentované sériou informačných listov doplňujúcich hlavné zistenia.

Európa má v znižovaní produkcie niektorých emisií aj niekoľko úspešných príkladov, napríklad za posledných desať rokov sa znížili emisie oxidu siričitého pochádzajúce z elektrární, priemyslu a dopravy. Okrem toho, po zistení vplyvu olova na neurologický vývoj ľudí sa olovnatý benzín postupne prestal používať.

Eutrofizácia

Okrem zdravotných ťažkostí, správa tiež poukazuje na environmentálne problémy ako je eutrofizácia (nadmerné obohacovanie vody živinami, najmä zlúčeninami dusíka), ktorá poškodzuje ekosystémy a ohrozuje biodiverzitu.

Emisie niektorých dusíkatých znečisťujúcich látok sa znížili, napr. emisie oxidu dusíka a amoniaku klesli z 27 %  na 7% od roku2002 ato aj napriek tomu, že 8 členských štátov produkciu emisií neznížilo ani  rok po uplynutí lehoty na dodržanie stanovených stropov.

Správa Air quality in Europe – 2013 report je príspevkom EEA k prehľadu politík Európskej komiesie týkajúcich sa kvality ovzdušia a k Európskemu roku ovzdušia.

Viac informácií:

 

Translation provided by: Enviroportal.sk / Slovenská agentúra životného prostredia

Permalinks

Geographic coverage