ďalej
späť
body

Press Release

Zvýšenie kvality vody na kúpanie na území EÚ

Zmeniť jazyk
Press Release Publikované 27. 05. 2009 Posledná zmena 03. 06. 2016
Vo výročnej správe o vode na kúpanie, ktorú dnes predložila Európska komisia a Európska environmentálna agentúra, sa uvádza, že prevažná väčšina oblastí určených na kúpanie na území Európskej únie splnila v roku 2008 hygienické normy EÚ. Počas tejto kúpacej sezóny splnilo minimálne normy približne 96 % pobrežných oblastí určených na kúpanie, ako aj 92 % riečnych a jazerných oblastí určených na kúpanie. Správa poskytuje užitočné informácie o kvalite vody pre milióny ľudí, ktorí každé leto navštevujú európske pláže.

Informačné zdroje, akými sú napríklad táto správa a naše webové nástroje na prehliadanie, umožňujú občanom nielen zistiť informácie o kvalite vody na kúpanie v ich miestnom spoločenstve alebo dovolenkovej destinácii, ale vďaka nim sa môžu takisto aktívnejšie podieľať na ochrane životného prostredia

Profesorka Jacqueline McGladeová, výkonná riaditeľka Európskej environmentálnej agentúry

Komisár pre životné prostredie Stavros Dimas vyhlásil: "Vysoká kvalita vody na kúpanie má kľúčový význam pre zdravie európskych občanov a pre životné prostredie a to isté platí aj v prípade všetkých ostatných vodných útvarov. Teší ma fakt, že celková kvalita vody v oblastiach na kúpanie sa zvyšuje v celej Európskej únii."

Profesorka Jacqueline McGladeová, výkonná riaditeľka Európskej environmentálnej agentúry, dodala: "Informačné zdroje, akými sú napríklad táto správa a naše webové nástroje na prehliadanie, umožňujú občanom nielen zistiť informácie o kvalite vody na kúpanie v ich miestnom spoločenstve alebo dovolenkovej destinácii, ale vďaka nim sa môžu takisto aktívnejšie podieľať na ochrane životného prostredia."

Kvalitu vody na kúpanie charakterizuje dlhodobý trend zlepšovania

Každé leto milióny Európanov zamieria na pláže, aby si oddýchli na slnku a osviežili sa v čistej vode. S cieľom umožniť im informovane sa rozhodnúť o tom, ktorú pláž si vybrať, uverejňuje Komisia výročnú správu o kvalite vody v pobrežných a sladkovodných oblastiach určených na kúpanie, pričom vychádza zo správ členských štátov o plážach, ktoré sa nachádzajú na ich územiach. Tento rok vypracovala správu Európska environmentálna agentúra (EEA), ktorá na svojej webovej stránke uverejňuje aj mapy a tabuľky s podrobnými informáciami o konkrétnych oblastiach na kúpanie. 

V roku 2008 sa počet monitorovaných oblastí určených na kúpanie zvýšil o 75. Z celkového počtu 21 400 oblastí na kúpanie monitorovaných v rámci Európskej únie sa dve tretiny nachádzajú na pobreží a zostatok tvoria oblasti pri riekach a jazerách.  Prevažnú väčšinu pobrežných oblastí na kúpanie je možné nájsť v Taliansku, Grécku, Francúzsku, Španielsku a Dánsku, zatiaľ čo Nemecko a Francúzsko majú najvyšší počet vnútrozemských oblastí na kúpanie.

Celková kvalita vody na kúpanie v EÚ sa od roku 1990 značne zvýšila. Miera plnenia záväzných hodnôt (minimálne požiadavky na kvalitu) sa v období od roku 1990 do roku 2008 zvýšila z 80 % na 96 % v prípade pobrežných oblastí a z 52 % na 92 % v prípade vnútrozemských oblastí na kúpanie. Od roku 2007 do roku 2008 sa miera plnenia zvýšila pri vnútrozemských (o 1,1 percentuálneho bodu), ako aj pobrežných oblastiach na kúpanie (o 3,3 percentuálneho bodu).

Monitorovanie zo strany dvanástich členských štátov podľa novej smernice o kvalite vody na kúpanie

Oblasti určené na kúpanie sú oblasti, kde je kúpanie výslovne povolené alebo kde sa bežne kúpe veľké množstvo ľudí a kúpanie tam nie je zakázané.

Pri posudzovaní kvality vôd určených na kúpanie sa vzorky vôd preverujú vzhľadom na celý rad fyzikálnych, chemických a mikrobiologických parametrov, ktorých záväzné hodnoty sú stanovené v smernici o kvalite vody určenej na kúpanie [1]. Členské štáty musia plniť záväzné hodnoty, ale môžu prijať aj prísnejšie normy a nezáväzné orientačné hodnoty.

V roku 2006 nadobudla účinnosť nová smernica o kvalite vody na kúpanie[2], ktorou sa aktualizovali parametre a ustanovenia o monitorovaní v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami. V novej smernici sa kladie väčší dôraz na informovanie verejnosti o kvalite vody v oblastiach na kúpanie. Členské štáty musia zabezpečiť úplné vykonávanie novej smernice do roku 2015, ale dvanásť členských štátov (Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Nemecko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Slovensko, Španielsko a Švédsko) monitorovalo svoje oblasti určené na kúpanie podľa parametrov uvedených v novej smernici už počas kúpacej sezóny v roku 2008.

Kontaktné osoby:

Barbara Helfferich: +32 2 298 20 10 alebo +32 496 58 38 29 / Barbara.Helfferich at ec.europa.eu

Gülçin Karadeniz: +45 33 36 71 72 or +45 23 68 36 53 / gulcin.karadeniz at eea.europa.eu

Súvislosti[1] Smernica 76/160/EHS o kvalite vody určenej na kúpanie.

[2] Smernica 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie.

Permalinks

Topics

Akcie dokumentu