ďalej
späť
body

Press Release

40 rokov investícií sa prejavilo na kvalite európskych vôd na kúpanie

Zmeniť jazyk
Press Release Publikované 20. 05. 2016 Posledná zmena 19. 05. 2017
Photo: © Peter Kristensen
Európska únia sa už 40 rokov usiluje zabezpečiť čistú a zdravú vody na kúpanie, pričom na začiatku tohto úsilia stála smernica o kvalite vody určenej na kúpanie. Výročná správa o kvalite vôd určených na kúpanie je dôkazom hodnoty legislatívy a dlhoročných investícií do infraštruktúry v oblasti odpadových vôd a iných opatrení zameraných na zníženie miery znečistenia. Ilustruje, že kvalita vody na kúpanie sa časom sústavne zlepšovala, pričom v roku 2015 spĺňalo v EÚ minimálne požiadavky na kvalitu vody 96 % monitorovaných oblastí určených na kúpanie.

Z posúdenia vyplýva, že kvalita vody na kúpanie sa v priebehu uplynulých rokov výrazne zlepšila. Čoraz viac lokalít nielenže spĺňa minimálne požiadavky, ale dosiahlo aj výbornú kvalitu vody. V niektorých mestách sa ľudia môžu kúpať dokonca aj v kúpaliskách v prístavoch.

Hans Bruyninckx, výkonný riaditeľ EEA

 

Európska environmentálna agentúra (EEA) spolu s Európskou komisiou vypracovali výročnú správu o kvalite vôd na kúpanie, v ktorej posúdili kvalitu vody na kúpanie v roku 2015 a uviedli miesta, kde sa očakáva dobrá kvalita v roku 2016.

Využili pri tom analýzy vzoriek odobratých vo vyše 21 000 pobrežných i vnútrozemských lokalitách na kúpanie v EÚ, vo Švajčiarsku a v Albánsku, pri ktorých sa zisťovalo, či sú kontaminované fekáliami z kanalizácie alebo chovu hospodárskych zvierat.

Zatiaľ čo 96 % lokalít na kúpanie spĺňalo minimálne požiadavky, vyše 84 % spĺňalo prísnejšie požiadavky na úrovni hodnotenia „výborné“. Viaceré veľké turistické oblasti a mestá ako Blackpool, Kodaň či Mníchov takisto začínajú profitovať z investícií do zlepšených kanalizačných systémov, vďaka ktorým sa zaznamenala čistejšia voda na kúpanie v prístavných oblastiach, riečnych lokalitách a priľahlých plážach.

Karmenu Vella, európsky komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo, vyhlásil:„96 % európskych vôd na kúpanie má prijateľnú kvalitu a 84 % výbornú, čo je výsledkom 40 rokov investícií do kvality vody a infraštruktúry v oblasti odpadových vôd. Ide o jednoznačné znamenie toho, že legislatíva EÚ funguje dobre. A takisto to bez pochýb svedčí o tom, že vysoko rozvinutá hospodárska oblasť, ako je tá naša, dokáže zabezpečiť dodržiavanie prísnych ekologických noriem.“

Hans Bruyninckx, výkonný riaditeľ EEA, doplnil:„Z posúdenia vyplýva, že kvalita vody na kúpanie sa v priebehu uplynulých rokov výrazne zlepšila. Čoraz viac lokalít nielenže spĺňa minimálne požiadavky, ale dosiahlo aj výbornú kvalitu vody. V niektorých mestách sa ľudia môžu kúpať dokonca aj v kúpaliskách v prístavoch.“

Kvalita vody na kúpanie sa postupom času celkovo zlepšila. V roku 1991 spĺňalo najvyššie normy len 56 % lokalít na kúpanie. V roku 2015 tento podiel vzrástol na 87 %. K týmto výsledkom sa dospelo na základe každodenného monitorovania 9 600 lokalít počas predmetného obdobia.

Ďalšie kľúčové zistenia

  • Vyše 90 % oblastí určených na kúpanie v ôsmich členských štátoch v roku 2015 vykazovalo výbornú kvalitu vody: Luxembursko (všetkých 11 nahlásených lokalít na kúpanie), Cyprus (99,1 % lokalít na kúpanie), Malta (97,7 %), Grécko (97,2 %), Chorvátsko (94,2 %), Taliansko (90,6 %), Nemecko (90,3 %) a Rakúsko (90,2 %).
  • Na celom území Európy bola za rok 2015 ako nevyhovujúca označená kvalita vody len v 385 lokalitách na kúpanie. Podiel nevyhovujúcej vody na kúpanie teda poklesol z 1,9 % v roku 2014 na 1,6 % v roku 2015.
  • Najvyšší počet oblastí s nevyhovujúcou kvalitou vody sa našlo v Taliansku (95 oblastí, 1,7 %), vo Francúzsku (95 oblastí, 2,8 %) a v Španielsku (58 oblastí, 2,6 %).
  • Podiel vody na kúpanie s výbornou kvalitou vzrástol zo 78 % v roku 2011 na 84 % v roku 2015.

 

Súvislosti

Pri rekreačných aktivitách, akými je plávanie, predstavuje kontaminácia fekáliami problém pre verejné zdravie. Plávanie vo vode na kontaminovaných plážach alebo v kontaminovaných jazerách môže mať za následok ochorenia. Hlavným zdrojom znečistenia je kanalizácia a odtok vody z poľnohospodárskych podnikov a ornej pôdy. Miera znečistenia sa zvyšuje pri silných dažďoch a záplavách, keď dochádza k pretekaniu kanalizácie a znečistená odtoková voda sa dostáva do riek a morí. Pred 40 rokmi do mnohých vodných telies v Európe plynulo veľké množstvo nekontrolovanej, nevyčistenej alebo len čiastočne vyčistenej odpadovej vody.

Kúpacia sezóna v roku 2015 bola prvou, keď kvalitu vôd v lokalitách na kúpanie monitorovali všetky členské štáty EÚ podľa ustanovení revidovanej smernice EÚ o kvalite vody na kúpanie (2006/7/ES). V smernici sa špecifikuje, kedy možno kvalitu vody na kúpanie klasifikovať ako výbornú, dobrú, dostatočnú alebo nevyhovujúcu, v závislosti od úrovní zistených fekálnych baktérií.

Výsledky správy sa dostanú do stredobodu pozornosti aj v rámci podujatia Zelený týždeň (#EUGreenWeek) 30. mája – 3. júna 2016 ako súčasť tohtoročnej širšej témy „Investovanie do ekologickejšej budúcnosti“.

Ďalšie informácie

EEA spolu so správou uverejnila interaktívnu mapku s údajmi o kvalite vody v každej lokalite na kúpanie. Dodatočné informácie, akými sú správy za jednotlivé krajiny a samotná smernica o kvalite vody na kúpanie, sú dostupné na webových stránkach EEA alebo Európskej komisie venovaných vode na kúpanie.

Permalinks

Geographic coverage