neste
forrige
elementer

Artikler

Endre språk
Artikler
Menu
Intervju – Det europeiske miljøbyrået (EEA) undersøker befolkningens eksponering mot bisfenol A

Det syntetiske kjemikaliet bisfenol A (BPA), brukt i mange matbeholdere av plast og metall og andre forbrukerprodukter, vekker økende bekymring hos mange i Europa. Vi satte oss ned med Magnus Løfstedt, ekspert på kjemikalier, miljø og helse i Det europeiske miljøbyrået (EEA), for å diskutere et nylig publisert report om risikoene ved bisfenol A.

Les mer

Lederartikkel – Vi forbereder Europa på et klima i endring

Sommeren 2023 vil bli husket for sitt ekstremvær, med alt fra skogbranner til ødeleggende oversvømmelser i Sør-Europa. Hvor forberedt er vi på slike hendelser og deres konsekvenser? Alvorlige hetebølger rammer millioner av europeere over hele kontinentet, og lokalsamfunn rammes av skogbranner og styrtflom. Dette krever enda mer ambisiøse tiltak for å forberede en ny virkelighet og fremskynde overgangen til bærekraft.

Les mer

Hvordan gjøre tekstilforbruk og -produksjon mer bærekraftig?

Vi blir stadig mer klar over konsekvensene forbruket vårt har på natur og klima. En av de viktigste forbrukskategoriene er klær og andre tekstiler. Vi snakket med Lars Mortensen, EEA-ekspert på sirkulær økonomi, forbruk og produksjon, som har jobbet med flere vurderinger av tekstiler og miljøpåvirkningen deres.

Les mer

Fast bestemt og forpliktet til Europas bærekraft

År 1972: Jeg husker at jeg gikk hjem med faren min fra bokmessen i Antwerpen med en masse bøker. Tre av dem blev hos meg: en bok om truede arter, The Times verdensatlas og Hvor går grensen?. Gjennom årene fortsatte min far å stimulere min nysgjerrighet for naturen, en verden som er mye større enn våre umiddelbare omgivelser, og en type vitenskap som åpnet kritiske debatter om samfunnets fremtid.

Les mer

Klima, natur og mennesker: en felles fremtid for planeten vår

Risikoen har aldri vært høyere. Planeten vår varmes opp og taper arter i et alarmerende tempo. I løpet av de siste to månedene samlet to globale konferanser mennesker fra hele verden rundt et felles emne – klima og biologisk mangfold. Utfordringene på begge områder er symptomer på det samme problemet: vårt uholdbare produksjons- og forbruksnivå. Til tross for kompleksiteten i forhandlingene, er disse avgjørende for global bevissthet, konsensus og hastetiltak.

Les mer

Intervju – Prosumere og energikrisen: borgere som bidrar til Europas energiomstilling

Hva er «prosumere» av energi, og hvilken rolle kan de spille i å fremme fornybar energi i hele Europa? Vi satte oss ned med EEAs energi- og miljøekspert Javier Esparrago for å snakke om hvordan borgere, institusjoner og bedrifter kan bidra til å takle den nåværende energikrisen ved å bli prosumere; dvs. personer som både produserer og forbruker fornybar energi. Tidligere denne måneden publiserte EEA en rapport som gir en oversikt over rollen til prosumere av fornybar energi og dens voksende popularitet i kjølvannet av bedre og billigere teknologi og politiske retningslinjer som fremmer det.

Les mer

Sommer 2022: Å leve med mange kriser på en gang

Det virker som om vi har levd gjennom den ene krisen etter den andre – en pandemi, ekstreme hetebølger og tørke på grunn av klimaendringer, inflasjon, krig og en energikrise. Denne vinteren vil trolig bli preget av fortsatt usikkerhet, høy volatilitet i global markeder for blant annet energi og mat, noe som vil påvirke noen land og grupper mer enn andre. Å håndtere disse krisene, spesielt på lang sikt, krever et solid politisk engasjement og investeringer i bærekraft for å styrke våre samfunns motstandskraft.

Les mer

Gjør transport mer bærekraftig i Europa

Transport forbinder mennesker, steder, kulturer og økonomier – men den utøver også stort press på miljø og klima. Vi snakket med to av Det europeiske miljøbyråets transport- og miljøeksperter – Rasa Narkeviciute og Tommaso Selleri – om utfordringene og mulighetene for å gjøre Europas transportsystem mer bærekraftig og om rapporten vi nylig har publisert.

Les mer

Fokus på helse: Jo mindre forurensning, jo friskere blir vi i Europa

Miljøforurensning påvirker vår helse og livskvalitet. Det europeiske miljøbyrået har i sine rapporter satt søkelyset på denne sammenhengen og hva vi har å vinne på et renere miljø. En del tilfeller av kreft vil kunne forhindres; faktisk vil hvert eneste tiltak vi treffer for å gjøre Europa forurensningsfritt, bidra til å heve vår livskvalitet.

Les mer

Intervju – Hvordan skal Europa nå nullutslippsmålet?

EU har satt seg ambisiøse mål om å redusere utslippene og forurensningen drastisk fram mot 2050. En del av dette er den nylig lanserte handlingsplanen for nullutslipp, som fokuserer på å redusere utslippene til luft, vann og jord til et nivå som ikke lenger anses som skadelig for menneskers helse og miljøet. Vi hadde en samtale med Ian Marnane, som er miljø-, helse- og velferdsekspert i Det europeiske miljøbyrået (EEA). Han arbeider med en forestående EEA-rapport om nullutslipp, som ventes publisert senere i år.

Les mer

Solidaritet i Europa i krigstid

Russlands militære aggresjon mot Ukraina har endret livene til ukrainere fra den ene dagen til den andre. Konsekvensene av denne uberettigede krigen merkes ikke bare i Ukraina, men også langt utenfor Ukrainas grenser. Påvirkningen vil kjennes i mange år og til og med i generasjoner fremover.

Les mer

Solidaritet avgjørende for gjenoppretting etter Covid-19 og en bedre, bærekraftig fremtid

2021 ble kjennetegnet av Covid-19 og klimaendringens konsekvenser. Europa står overfor høyere energipriser og helseproblemer, og gjenopprettingen krever derfor at det tas vanskelige beslutninger i 2022. Det er mer sannsynlig at forsinkede tiltak eller lavere ambisjoner har høyere sosiale og økonomiske kostnader i det lange løp. Håndtering av sosiale ulikheter i denne overgangen til bærekraft er nøkkelen til en bedre fremtid for oss alle.

Les mer

Landene på Vest-Balkan spiller en verdifull rolle i samarbeid med Det europeiske miljøbyrået (EEA) for å håndtere miljø- og klimautfordringer

Det europeiske miljøbyrået samarbeider med mange forskjellige land, inkludert landene på Vest-Balkan. Hvordan fremmer dette EUs miljøsamarbeid og hvordan tjener dette Albania, Bosnia-Hercegovina, Montenegro, Nord-Makedonia, Serbia og Kosovo? Vi satte oss ned med Luc Bas, leder for koordinering, nettverk og strategi, for å diskutere hvordan EEA samarbeider med disse landene for å forbedre miljøet.

Les mer

Felles innsats for bedre kunnskap om sjøtransport og miljø

Det europeiske miljøbyrået (EEA) og Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA) har nylig publisert European Maritime Transport Environmental Report (EMTER), som er en felles vurdering av miljøvirkningene av sjøtransport i Europa. Vi intervjuet Stéphane Isoard, leder for gruppen for vann og marine emner ved EEA, som ledet EEA-teamet som jobbet med rapporten.

Les mer

Bærekraftige byer: å forvandle Europas urbane landskap

Fra karbonnøytralitet til sirkulær økonomi, renere luft til renere transport – Europa har satt ambisiøse miljø- og klimamål. Byer, hvor det store flertallet av europeere bor, må spille en avgjørende rolle for å nå Europas bærekraftsmål. Spørsmålet er: hvordan kan byer bli bærekraftige?

Les mer

Å leve med mange kriser: helse, natur, klima, økonomi – eller rett og slett systemisk uholdbarhet?

Innen alt fra politikken til akademiske kretser har verden snakket om global kriser: en helsekrise, en økonomisk og finansiell krise, en klimakrise og en naturkrise. Til syvende og sist er de alle symptomer på det samme problemet: det uholdbare nivået vårt av produksjon og forbruk. Covid-19-sjokket har for alvor avdekket den systemiske skjørheten av den globale økonomien og verdenssamfunnet, med alle sine ulikheter.

Les mer

Forbedring av miljøprestasjonen i organisasjoner

Det europeiske miljøbyrået (EEA) leverer ikke bare pålitelig informasjon om miljøet og klimaet vårt, det arbeider også for å forbedre sin egen miljøprestasjon som organisasjon. Vi intervjuet Melanie Sporer som koordinerer dette arbeidet i EEA gjennom EUs ordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS).

Les mer

Europa anno 2050: sunnere, renere og mer robust

Etter et år med covid-19, og alt det har ført med seg, fortsetter Europa med å lansere tiltakspakker for å nå de ambisiøse målene i den europeiske miljøavtalen. Det er viktig at Europa holder stø kurs mot disse målene, og at Europa anno 2050 blir et robust samfunn tuftet på solidaritet og et sunt miljø for alle.

Les mer

Hva gjør byene i Europa for å tilpasse seg klimaendringene og skape en bærekraftig framtid?

EU anser det som svært viktig å tilpasse seg konsekvensene av klimaendringene. Hva er det som får byer til å iverksette viktige tiltak for å redusere disse konsekvensene og skape mer robuste og bærekraftige bykjerner? Vi satte oss ned sammen med Ivone Pereira Martins, EEAs ekspert på urban bærekraft for å snakke om hva EEA gjør for å fremme dette viktige arbeidet.

Les mer

Helse og miljø, inkludert luft- og støyforurensning – EEAs arbeid settes under lupen

Luftforurensning, støyforurensning og virkningene av klimaendringer er svært viktige risikofaktorer som påvirker helsen og velferden til europeere. Vi har snakket med Catherine Ganzleben, gruppeleder luftforurensning, miljø og helse, Alberto González, ekspert på luftkvalitet i EEA og Eulalia Peris, ekspert på støyforurensning i EEA for å få vite mer om hva EEA gjør for å få bedre kunnskap om dette viktige området.

Les mer

Permalinks

Dokumenter handlinger