neste
forrige
elementer

Artikler

Endre språk
Artikler
Menu
Sirkulær økonomi i Europa: Vi har alle en rolle å spille

For de fleste av oss er forestillingen om en sirkulær økonomi et abstrakt og kanskje også fjernt begrep. Selv om det «grønne skiftet» er blitt et stadig mer populært tema verden over, er det mange som ikke er helt bevisst ennå på hvilke betydelige endringer i levemåten vår som vil kreves for at vi skal kunne sikre vår langsiktige velferd og en bærekraftig fremtid.

Les mer

Luftkvalitet fortsatt et aktuelt tema for mange europeere

I forrige måned ga Det europeiske miljøbyrået (EEA) ut sin foreløpig siste rapport om luftkvaliteten i Europa, som viser at selv om luftkvaliteten sakte blir bedre, er luftforurensning fortsatt den største enkelte miljørelaterte helsefaren i Europa. Vi hadde et møte med Alberto González Ortiz, en av EEAs eksperter på luftkvalitet, for å drøfte funnene i rapporten og hvordan teknologi som satellittbilder kan bidra til å forbedre forskningen på luftkvalitet.

Les mer

Klimafinansiering: veien til et klimarobust lavkarbonsamfunn i Europa

Klimaet er i endring. Skal vi klare å begrense klimaendringene, er vi nødt til å redusere utslippene av klimagasser. Samtidig må vi treffe tiltak for å forberede oss på konsekvensene av klimaendringene, både de vi allerede ser, og de vi vet vil komme. Både begrensning og tilpasning krever en total omlegging av investeringer. Dette kom klart fram på klimakonferansene i Paris og nå sist i Marrakech. Finanssektoren både kan og vil bidra til å gjøre Europa til et mer klimarobust lavkarbonsamfunn.

Les mer

Elbiler: i retning mot et bærekraftig mobilitetssystem

Det moderne samfunnet er helt avhengig av transport av varer og passasjerer, men dagens transportsystemer har negative konsekvenser for helse og miljø. Vi har snakket med Magdalena Jóźwicka, som er prosjektleder for en kommende rapport om elbiler, om miljøfordelene og utfordringene ved å bruke elektrisitet som et alternativ til konvensjonelt drivstoff for biler.

Les mer

Etter Paris – når lavkarbonøkonomien faktisk skal gjennomføres

I Paris i desember i fjor satte verden seg et ambisiøst mål, nemlig å begrense den globale gjennomsnittlige temperaturøkningen til godt under 2 grader, og helst til 1,5 grader over førindustrielt nivå. På G20-toppmøtet tidligere denne måneden kunngjorde Kina og USA at de formelt sluttet seg til Paris-avtalen. Dette er et stort skritt framover i den internasjonale innsatsen for å redusere klimagassutslippene og begrense den globale oppvarmingen. Likevel er ikke forpliktelsene om utslippskutt avtalestatene har inngått, nok til å nå dette ambisiøse målet.

Les mer

«Mennesker først» – for å skape grønne byer som er gode å bo i

Byene våre utsettes for stadig større press som følge av befolkningsøkning, trafikkproblemer og klimaendringer. Hvordan kan vi gjøre byene lettere å ferdes i, bedre å bo i og mer bærekraftige? Et arkitektbyrå arbeider med å finne ut hvordan vi kan planlegge byene våre på en ny og bedre måte. Vi tok en prat med Helle Søholt, stiftende partner og administrerende direktør i Gehl Architects i København, for å finne ut mer.

Les mer

Grønne valg for politiske beslutningstakere, investorer og forbrukere

De tilgjengelige transportalternativene er mange og omfatter alt fra gange og elbiler til containerskip og høyhastighetstog. Det er mange faktorer som kan være avgjørende ved valg av transportmåte, blant annet pris, avstand, tilgjengelighet av infrastruktur og praktiske hensyn. Når det gjelder persontransport i Europa, er bil det foretrukne transportmiddelet. Men så er det slik at noen alternativer er grønnere enn andre. Hvordan kan vi sørge for at folk velger disse?

Les mer

Transport og økosystemer

Transportnett er blitt en integrert del av det europeiske landskapet. De knytter folk sammen, styrker den økonomiske aktiviteten og gir oss tilgang til viktige tjenester. Men de skaper også barrierer mellom naturlige områder, og bruken av dem medfører utslipp av forurensende stoffer og innføring av fremmede arter i økosystemene våre. Effektive politiske tiltak og et nettverk av grønne områder kan bidra til å bevare og beskytte Europas naturmangfold.

Les mer

Luftfart og skipsfart i søkelyset

Helgeturer med fly, T-skjorter laget i Bangladesh, roser fra Kenya ... Dette er eksempler på produkter som er tilgjengelige for oss i en tett sammenknyttet, globalisert verden. Luftfart og skipsfart bidrar til økonomisk vekst, men har også en innvirkning på menneskers helse, klimaet og miljøet. På bakgrunn av prognoser for fremtidig vekst har disse to sektorene begynt å utforske nye måter å redusere innvirkningen på.

Les mer

Mat til sultne byer

Mat til sultne byer

30.09.2016

Maten vi spiser hjemme eller på restaurant, er laget av råvarer fra steder som ligger både nært og fjernt. I en stadig mer urbanisert og globalisert verden må maten som produseres på landsbygda, transporteres til byen. Det har vært mye fokus på å redusere avstanden maten blir transportert, noe som kan være et relevant, men iblant begrenset konsept. Et smartere og grønnere transportsystem vil bare kunne løse en del av problemet. Det er behov for en bredere analyse som tar for seg hele matsystemet.

Les mer

Transport og folkehelse

Luft- og støyforurensning fra transport forårsaker en rekke ulike helseproblemer, med veitransport generelt og dieselkjøretøy spesielt som de største bidragsyterne. EU og medlemsstatene har iverksatt en rekke tiltak for å redusere helsekonsekvensene av transport, med en viss suksess. Innovative løsninger og lokale tiltak kan forbedre situasjonen ytterligere.

Les mer

Transport i Europa: sentrale fakta og trender

Til tross for noen midlertidige nedbremsinger har etterspørselen etter både person- og varetransport økt jevnt og trutt, og det anslås at veksten vil vedvare. Det selges stadig flere biler i Europa, og et flertall av disse er dieselbiler. Og selv om motorene blir stadig mer effektive, innebærer veksten bekymringsfullt høye klimagassutslipp.

Les mer

På vei mot grønnere, smartere mobilitet

Transport knytter sammen mennesker, kulturer, byer, land og kontinenter, og er en av bærebjelkene i det moderne samfunnet og den moderne økonomien. Transport gjør det mulig for produsenter å selge produktene sine i hele verden og for reisende å oppdage nye steder. Transportnettene sikrer også tilgang til viktige offentlige tjenester som utdanning og helsetjenester og bidrar dermed til bedre livskvalitet. Transportforbindelser bidrar til å styrke økonomien på fjerntliggende steder, skape nye arbeidsplasser og spre velstand.

Les mer

Fornybar energi: nøkkelen til Europas lavkarbonfremtid

Fremtiden ser lys ut for fornybare energikilder, som spiller en stadig viktigere rolle i Europas forsøk på å redusere sin avhengighet av fossilt brensel. Vi diskuterte mulighetene og utfordringene for ren energi med Mihai Tomescu, en av Miljøbyråets energieksperter.

Les mer

Fremtidens miljøkunnskap

Situasjonen rundt miljødata i Europa har endret seg betraktelig de siste 40 årene. Miljøødeleggelser er et sammensatt problem som må underbygges av flere systemanalyser og relevante data. De senere år har Det europeiske miljøbyråets arbeid i økende grad omfattet systemanalyser. Miljøbyrået vil fortsette med å identifisere nye problemstillinger og bidra til å øke Europas kunnskap om miljøet.

Les mer

Utvikling fra avfallshåndtering mot en grønn økonomi

Vår nåværende ressursbruk er ikke bærekraftig og legger press på planeten vår. Vi må legge til rette for en overgang mot en sirkulær, grønn økonomi ved å ta et steg videre fra retningslinjer for avfall og fokusere på økologisk design, innovasjon og investeringer. Forskning kan ikke bare skape innovasjon innen produksjon, men også innen forretningsmodeller og finansmekanismer.

Les mer

Bærekraftig forvaltning er nøkkelen til sunn skog i Europa

Europas skoger leverer viktige tjenester som ren luft, rent vann, naturlig karbonlager, tømmer, mat og andre produkter. De er hjemmet til mange arter og habitat. Vi snakket med Annemarie Bastrup-Birk, ekspert på skoger og miljøet hos Det europeiske miljøbyrået, om utfordringene Europas skoger møter.

Les mer

Land og jord taper terreng til menneskelig aktivitet

Land og jord er nødvendig for naturlige systemer og menneskesamfunnet, men menneskelig aktivitet truer funksjonen til de samlede landressursene, inkludert jord. Hvorfor skjer dette? Hva gjør Europa for å forhindre det? 2015 er det internasjonale året for jord, så vi stiller disse spørsmålene til Geertrui Louwagie, prosjektleder for jordvurderinger og -rapportering ved Det europeiske miljøbyrået.

Les mer

Grønn infrastruktur: bedre levevilkår via naturbaserte løsninger

Grønn infrastruktur tilbyr attraktive løsninger for miljømessige, sosiale og økonomiske problemer, og må derfor integreres fullt ut over ulike politikkområder. Mens Det europeiske miljøbyrået forbereder seg på å offentliggjøre en rapport om rollen grønn infrastruktur har for demping av effekten av naturkatastrofer relatert til klimaendringer, snakket vi med hovedforfatteren, Gorm Dige, prosjektleder for territorialt miljø, retningslinjer og økonomisk analyse.

Les mer

Mot global bærekraftighet

I august i år har mer enn 190 land oppnådd enighet om FNs 2030-agenda om bærekraftig utvikling. Og senere denne måneden vil statsoverhoder vedta denne agendaen sammen med målsetningene og målene for bærekraftig utvikling i New York. I motsetning til forgjengerne, er målsetningene for bærekraftig utvikling (SDG-er) både for u- og i-land, og fokuserer på et bredere spekter av emner for bærekraftig utvikling. Mange av de 17 SDG-ene inkluderer elementer angående miljø, ressursbruk og klimaendring.

Les mer

Permalinks

Dokumenter handlinger