li jmiss
preċedenti
punti
News tar archive Aġenziji tal-UE: tinħtieġ aktar ħidma biex is-sustanzi kimiċi jsiru sikuri u sostenibbli — 15 May 2024
It-tranżizzjoni lejn sustanzi kimiċi aktar sikuri u aktar sostenibbli qed tagħmel progress f’xi oqsma, filwaqt li f’oħrajn, għadha kif bdiet. Din hija s-sejba tal-ewwel valutazzjoni konġunta fl-Ewropa kollha tal-ixprunaturi u l-impatt tat-tniġġis kimiku mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) u l-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) ippubblikata llum. Il-valutazzjoni komparattiva sabet li għad hemm bżonn ta’ aktar xogħol biex jitnaqqas l-impatt ta’ sustanzi ta’ ħsara fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent.
News Issa huwa ż-żmien li naċċelleraw it-tranżizzjoni lejn Ewropa aktar ċirkolari — 25 Apr 2024
Minkejja l-passi leġiżlattivi ’l quddiem matul dawn l-aħħar ħames snin, l-isforzi biex l-ekonomija tal-Ewropa fil-biċċa l-kbira lineari u “ta' rimi” tinbidel f’ekonomija ċirkolari se tinħtieġ aktar azzjonijiet kuraġġużi u implimentazzjoni b’saħħitha tal-miżuri eżistenti. Azzjoni deċiżiva hija essenzjali biex jitnaqqas drastikament l-iskart, tingħata prijorità lit-tnaqqis fl-użu tar-riżorsi, jittejbu r-rati ta’ riċiklaġġ u tittejjeb l-introduzzjoni ta’ prodotti li huma mfassla għaċ-ċirkolarità mill-bidu nett, skont valutazzjoni ewlenija tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) dwar is-sitwazzjoni attwali tal-ekonomija ċirkolari, ippubblikata llum.
News Il-livelli tat-tniġġis tal-arja għadhom għoljin wisq madwar l-Ewropa — jibqa’ l-ogħla riskju għas-saħħa ambjentali — 12 Mar 2024
It-tniġġis tal-arja fl-Ewropa jibqa’ ’l fuq sew mil-livelli rakkomandati mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO), u dan jippreżenta theddida sinifikanti għal saħħitna. Skont l-aħħar analiżi tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) dwar is-saħħa tal-kwalità tal-arja , li ġiet ippubblikata llum, setgħu ġew evitati 253,000 mewta fl-UE li kieku l-konċentrazzjonijiet ta’ materja partikolata fina kienu ssodisfaw ir-rakkomandazzjonijiet tad-WHO. L-esponiment għat-tniġġis tal-arja jikkawża jew jaggrava ċertu mard bħall-kanċer tal-pulmun, il-mard tal-qalb, l-ażma u d-dijabete skont stimi ġodda ta’ impatti fuq is-saħħa.
News L-Ewropa mhijiex imħejjija għar-riskji klimatiċi li qed jikbru b’mod rapidu — 11 Mar 2024
L-Ewropa hija l-kontinent li qed jisħon bl-aktar mod mgħaġġel fid-dinja, u r-riskji klimatiċi qed jheddu s-sigurtà tal-enerġija u tal-ikel tagħha, l-ekosistemi, l-infrastruttura, ir-riżorsi tal-ilma, l-istabbiltà finanzjarja, u s-saħħa tan-nies. Skont il-valutazzjoni tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA), ippubblikata llum, ħafna minn dawn ir-riskji diġà laħqu livelli kritiċi u jistgħu jsiru katastrofiċi mingħajr azzjoni urġenti u deċiżiva.
News It-tnaqqis tat-tniġġis inaqqas b’mod sinifikanti l-attakki tal-qalb u l-puplesiji fl-Ewropa — 15 Feb 2024
L-evidenza xjentifika turi li r-riskji ambjentali huma responsabbli minn sehem kbir ta’ mard kardjovaskulari, li huwa l-kawża l-aktar komuni ta’ mewt fl-Ewropa. Analiżi tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, ippubblikata llum, tipprovdi ħarsa ġenerali lejn ir-rabta bejn l-ambjent u l-mard kardjovaskulari, filwaqt li tenfasizza li l-indirizzar tat-tniġġis, it-temperaturi estremi, u riskji ambjentali oħra huma azzjonijiet kosteffettivi biex jitnaqqas il-piż tal-mard, inklużi l-attakki tal-qalb u l-puplesiji.
News L-esponiment tal-pubbliku għal Bisfenol A użat b’mod wiesa’ jaqbeż il-livelli aċċettabbli ta’ sikurezza tas-saħħa — 01 Feb 2024
L-esponiment tal-popolazzjoni għas-sustanza kimika sintetika Bisfenol A (BPA), li tintuża f’kollox minn kontenituri tal-ikel tal-plastik u tal-metall għal fliexken tal-ilma li jistgħu jerġgħu jintużaw, u pajpijiet tal-ilma tax-xorb fl-Ewropa, huwa ferm ogħla mil-livelli aċċettabbli tas-sikurezza tas-saħħa, skont data aġġornata tar-riċerka. Dan joħloq riskju potenzjali għas-saħħa ta’ miljuni ta’ persuni, jgħid tgħarrif tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) ippubblikat illum.
News Troff document Ħtieġa urġenti li jiġi kkunsidrat il-mod kif l-aħjar tintuża l-bijomassa fl-Ewropa — 30 Jan 2024
Hemm domandi dejjem akbar u kompetittivi għall-użu tal-bijomassa fl-UE, l-użu tagħha għal prodotti b’bażi bijoloġika f’setturi bħall-kostruzzjoni, l-enerġija, it-trasport, l-għamara u l-industriji tat-tessuti, iżda wkoll li tiġi riżervata għall-konservazzjoni tan-natura u s-sekwestru tal-karbonju. Ir-rapport tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA), ippubblikat illum, jenfasizza li hemm ħtieġa urġenti li jiġu prijoritizzati l-użi tal-bijomassa minħabba rwoli differenti previsti għall-bijomassa fil-Patt Ekoloġiku Ewropew u minħabba n-nuqqas potenzjali ta’ provvista tal-bijomassa fil-futur.
News L-emissjonijiet ta’ gassijiet serra tal-UE naqsu s-sena l-oħra, iżda għad hemm bżonn ta’ sforzi aċċellerati biex jintlaħqu l-miri ambizzjużi tal-2030 — 22 Dec 2023
L-emissjonijiet ta’ gassijiet serra naqsu bi tnejn fil-mija s-sena l-oħra fl-Unjoni Ewropea kollha, meta mqabbla mal-livelli tal-2021 skont l-istimi fir-rapport l-aktar reċenti tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) “Xejriet u Projezzjonijiet” ippubblikat illum. Madankollu, minkejja l-kisbiet li saru fit-tnaqqis tal-emissjonijiet, fl-enerġija rinnovabbli u fl-effiċjenza enerġetika, ir-rapport iwissi li hija meħtieġa b’mod urġenti azzjoni aċċellerata biex jintlaħqu l-miri ambizzjużi tal-UE dwar il-klima u l-enerġija.
News Tinħtieġ aktar azzjoni fl-UE biex jitnaqqsu l-impatti tal-pestiċidi kimiċi — 14 Sep 2023
Skont briefing tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) li ġie ppubblikat illum, minkejja l-progress f’xi Stati Membri tal-UE biex jitnaqqas l-użu tal-pestiċidi kimiċi, it-tniġġis ikkawżat minnhom għadu joħloq riskji sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent. Biex dan jitreġġa’ lura, jinħtieġ li jsir ħafna aktar biex jintlaħqu l-miri tal-UE ta’ tniġġis żero, sabiex sal-2030 l-użu u r-riskju tal-pestiċidi kimiċi u dawk aktar perikolużi jitnaqqas b’50%.
News Il-livelli tat-tniġġis tal-arja fl-Ewropa kollha għadhom mhumiex fuq livell sikur, speċjalment għat-tfal — 14 Sep 2023
Skont il-valutazzjonijiet tal-kwalità tal-arja tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) li ġew ippubblikati llum, jinħtieġ li jsir aktar biex tiġi protetta s-saħħa tat-tfal u tal-adolexxenti mill-impatti negattivi tat-tniġġis tal-arja. It-tniġġis tal-arja jikkawża aktar minn 1,200 mewta prematura fis-sena f’persuni taħt l-età ta’ 18-il sena fl-Ewropa u jżid b’mod sinifikanti r-riskju ta’ mard fi stadju aktar tard fil-ħajja. Minkejja t-titjib li sar f’dawn l-aħħar snin, il-livell ta’ sustanzi niġġiesa tal-arja ewlenin f’ħafna pajjiżi Ewropej baqa’ persistentement ogħla mil-linji gwida bbażati fuq is-saħħa tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, speċjalment fil-Lvant Ċentrali tal-Ewropa u fl-Italja.
News Lesti l-kameras tiegħek! L-EEA tniedi l-kompetizzjoni fotografika tal-2023 ZeroWaste PIX — 12 Sep 2023
Din is-sena qed nistiednu lill-fotografi ħerqana mill-Ewropa kollha biex jaqbdu kemm il-mudelli, id-drawwiet u l-imġiba ta’ produzzjoni u ta’ konsum fil-ħajja tagħna ta’ kuljum tajbin — sostenibbli, kif ukoll dawk li mhumiex daqshekk tajbin — mhux sostenibbli. Il-kompetizzjoni fotografika tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) ta’ din is-sena “ZeroWaste PIX”, li tnediet illum, titlobna lkoll nirriflettu fuq l-istat tal-istili ta’ ħajja moderni.
News Mewġiet ta’ sħana, tixrid ta’ mard infettiv minħabba t-tibdil fil-klima, huma theddid dejjem jikber għas-saħħa tal-Ewropej — 21 Jun 2023
Mewġiet ta’ sħana mingħajr preċedent — kif rajna din is-sena — huma l-akbar theddida diretta għas-saħħa relatata mal-klima għall-popolazzjoni tal-Ewropa. Il-mewġiet ta’ sħana diġà jirrappreżentaw għadd kbir ta’ mwiet u mard. Dan il-piż huwa mistenni li jiżdied mingħajr aktar miżuri ta’ adattament u mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima. Il-pjanijiet ta’ azzjoni dwar is-saħħa u s-sħana, l-ekoloġizzazzjoni urbana, it-tfassil aħjar tal-bini u l-aġġustament tal-ħinijiet tax-xogħol jistgħu jikkontribwixxu biex jipproteġu aħjar il-gruppi l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà, skont rapport tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) ippubblikat illum.
News Troff document L-ibliet jistgħu joffru opportunitajiet ġodda għall-prosumaturi tal-enerġija rinnovabbli — 30 May 2023
Iċ-ċentri urbani tal-Ewropa joffru opportunitajiet għaċ-ċittadini biex jipproduċu enerġija rinnovabbli bħala prosumaturi skont it-tgħarrif tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA), ippubblikat illum. L-ibliet jistgħu jkollhom rwol ewlieni fil-bidla tal-Ewropa lejn futur b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju. L-iffaċilitar tal-prosum urban jista’ jgħin iħaffef dan il-proċess.
News Troff document L-imwiet prematuri minħabba t-tniġġis tal-arja qed ikomplu jonqsu fl-UE, hemm bżonn ta’ aktar sforzi biex ikun hemm ambjent ħieles mis-sustanzi tossiċi — 14 Mar 2023
Il-kwalità tal-arja tal-Ewropa qed tkompli titjieb u l-għadd ta’ persuni li qed imutu kmieni jew li jbatu minn mard minħabba t-tniġġis tal-arja qed jonqos. Madankollu, skont l-analiżi tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA), ippubblikata illum, it-tniġġis tal-arja għadu l-akbar riskju għas-saħħa ambjentali fl-Ewropa, u huma meħtieġa miżuri ambizzjużi biex jiġu ssodisfati l-linji gwida bbażati fuq is-saħħa tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO).
News Tniġġis żero: Il-miri għall-2030 jistgħu jintlaħqu iżda jeħtieġu azzjoni aktar b’saħħitha — 09 Mar 2023
Illum, il-Kummissjoni Ewropea qed tippubblika l-ewwel rapport tagħha dwar il-Monitoraġġ u l-Perspettiva ta’ Tniġġis Żero li jistabbilixxi perkorsi għal arja, ilma u ħamrija aktar nodfa. Ir-rapport tal-Kummissjoni, flimkien mal-valutazzjoni tal-monitoraġġ tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, juri li l-politiki tal-UE kkontribwew għat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja kif ukoll tat-tniġġis mill-pestiċidi. Madankollu, f’oqsma oħra bħall-istorbju dannuż, it-tniġġis tan-nutrijenti jew il-ġenerazzjoni tal-iskart muniċipali, għad hemm problemi. Ir-riżultati juru li b’mod ġenerali hija meħtieġa azzjoni ħafna aktar b’saħħitha jekk l-UE trid tilħaq il-miri ta’ tniġġis żero għall-2030, billi tadotta liġijiet ġodda kontra t-tniġġis u timplimenta aħjar dawk eżistenti.
News Octet Stream Xejriet u projezzjonijiet: rikorrenza limitata fl-emissjonijiet tal-UE fost l-irkupru wara l-pandemija u l-kriżi tal-enerġija — 24 Nov 2022
L-emissjonijiet ta’ gassijiet serra u l-konsum tal-enerġija żdiedu fl-2021 l-aktar minħabba l-irkupru tal-Ewropa wara l-pandemija, skont l-aħħar rapport “Xejriet u Projezzjonijiet” ippubblikat illum mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA). Il-biċċa l-kbira tal-Istati Membri tal-UE rnexxielhom jilħqu b’suċċess il-miri tal-UE dwar il-klima u l-enerġija għall-2020 u issa qed iħarsu lejn in-newtralità klimatika filwaqt li jindirizzaw ukoll il-kriżi attwali tal-provvista tal-enerġija. Il-kisba ta’ miri aktar ambizzjużi għall-klima u l-enerġija għall-2030 se tirrikjedi aktar mid-doppju tal-progress annwali fit-tnedija tas-sorsi ta’ enerġija rinnovabbli, it-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija u l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra.
News Octet Stream Kompetizzjoni tar-ritratti tal-EEA 2022: “Well with Nature” (Inħossuna Tajbin fin-Natura) — 20 Jul 2022
Tieħu ritratti tajbin? Tieħu pjaċir tqatta’ l-ħin fin-natura? Jekk it-tweġiba tiegħek hija “iva” għaż-żewġ mistoqsijet, jaf għandek dak li teħtieġ biex tirbaħ wieħed mill-premjijiet fi flus kontanti fil-kompetizzjoni tar-ritratti l-ġdida tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) “Well with Nature”. Ibgħatilna l-aħjar ritratti tiegħek sal-1 ta’ Ottubru 2022.
News Octet Stream L-esponiment għat-tniġġis jikkawża 10 % tal-każijiet kollha tal-kanċer fl-Ewropa — 29 Jun 2022
L-esponiment għat-tniġġis tal-arja, it-tipjip passiv, ir-radon, ir-radjazzjoni uv, l-asbestos, ċerti sustanzi kimiċi u sustanzi niġġiesa oħra jikkawżaw aktar minn 10 % tal-każijiet kollha tal-kanċer fl-Ewropa, skont rapport tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) ippubblikat illum. L-aħbar tajba hija li dawn ir-riskji jistgħu jiġu evitati.
News Troff document Tniġġis Żero: Ħafna mill-ilmijiet għall-għawm tal-Ewropa jilħqu l-ogħla standards ta' kwalità — 03 Jun 2022
Skont ir-rapport annwali dwar l-Ilma għall-Għawm ippubblikat illum, fl-2021 kważi 85 % tal-imkejjen tal-ilma għall-għawm tal-Ewropa ssodisfaw l-aktar standards stretti tal-Unjoni Ewropea għal kwalità tal-ilma “eċċellenti”. Il-valutazzjoni tagħti indikazzjoni tajba ta' fejn l-għawwiema jistgħu jsibu l-aħjar imkejjen għall-għawm madwar l-Ewropa dan is-sajf. Il-valutazzjoni, imfassla mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) b'kooperazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea, hija bbażata fuq il-monitoraġġ ta' 21,859 imkejjen tal-għawm madwar l-Ewropa. Dawn ikopru lill-Istati Membri tal-UE, l-Albanija, u l-Iżvizzera matul l-2021.
News Opportunitajiet ċari għad-diżakkoppjament tal-ġenerazzjoni tal-iskart tal-Ewropa mit-tkabbir ekonomiku — 28 Mar 2022
Fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi Ewropej u fl-UE kollha kemm hi, il-ġenerazzjoni tal-iskart qed tiżdied, iżda b’pass inqas mgħaġġel mill-ekonomija. Madankollu, ma hemm l-ebda sinjal li l-għan ġenerali tat-tnaqqis tal-ġenerazzjoni totali tal-iskart jinsab qrib li jintlaħaq, skont rapport tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent ippubblikat dan l-aħħar. Is-sejbiet tar-rapport jenfasizzaw l-opportunitajiet biex l-iskart jiġi evitat b’mod aktar effettiv, b’lenti fuq it-tessuti.
News Il-perikli klimatiċi qed jiżdiedu fil-frekwenza u fis-severità madwar l-Ewropa; pubblikazzjoni ta’ ħarsa ġenerali reġjonali ġdida — 13 Dec 2021
Peress li l-avvenimenti ta’ temp estrem u perikli klimatiċi oħra qed jiżdiedu fil-frekwenza u fis-severità madwar l-Ewropa, informazzjoni solida hija meħtieġa għall-valutazzjoni tar-riskji tat-tibdil fil-klima u għall-ippjanar għall-adattament. Ir-rapport interattiv ġdid tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) jagħti ħarsa ġenerali aġġornata lejn kif il-perikli klimatiċi qed jinbidlu fir-reġjuni differenti tal-Ewropa.
News Troff document Arja aktar nadifa setgħet salvat mill-inqas 178,000 ħajja madwar l-UE fl-2019 — 13 Dec 2021
It-tniġġis tal-arja kompla jikkawża piż sinifikanti ta’ mewt prematura u mard fl-Ewropa fl-2019. Analiżi tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) turi li t-titjib tal-kwalità tal-arja għall-livelli rakkomandati reċentement mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) jista’ jipprevjeni aktar minn nofs l-imwiet prematuri kkawżati mill-esponiment għal materja partikolata fina.
News Troff document In-natura tal-Ewropa taħt pressjoni — sfidi u soluzzjonijiet — 13 Dec 2021
Il-ħidma tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) u valutazzjonijiet oħra wrew li l-ekosistemi Ewropej huma taħt theddida serja. Sekli ta’ sfruttament ħallew il-marka tagħhom fuq id-dinja naturali tal-Ewropa u l-biċċa l-kbira tal-ħabitats u l-ispeċijiet protetti mhumiex fi stat tajjeb ta’ konservazzjoni. Signals 2021 tal-EEA jippreżenta ħarsa ġenerali lejn il-problemi li qed tiffaċċja n-natura tal-Ewropa u tindika strateġiji biex titreġġa’ lura s-sitwazzjoni.
News It-trasport marittimu tal-UE: l-ewwel rapport dwar l-impatt ambjentali jirrikonoxxi progress tajjeb lejn is-sostenibbiltà u jikkonferma li hemm bżonn ta’ aktar sforz bi tħejjija għaż-żieda fid-domanda — 01 Sep 2021
It-trasport marittimu għandu u se jkompli jkollu rwol essenzjali fil-kummerċ u l-ekonomija globali u Ewropej. F’dawn l-aħħar snin, is-settur marittimu ħa miżuri sinifikanti biex itaffi l-impatti ambjentali tiegħu. Qabel żieda prevista fil-volumi ta’ tbaħħir globali, rapport ġdid jiżvela għall-ewwel darba l-firxa sħiħa tal-impatt tas-settur tat-trasport marittimu tal-UE fuq l-ambjent u jidentifika l-isfidi biex tinkiseb is-sostenibbiltà.
News Viewer ġdid tal-kwalità tal-arja tal-ibliet Ewropej jippermettilek tiċċekkja l-livelli ta’ tniġġis tal-arja fit-tul fejn toqgħod — 22 Jun 2021
It-tniġġis tal-arja huwa problema serja f’bosta bliet Ewropej, u huwa riskju reali għas-saħħa. Illum, l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) nediet il-viewer tal-kwalità tal-arja tal-ibliet Ewropej. Tista’ tiċċekkja kif kienet il-kwalità tal-arja f’dawn l-aħħar sentejn fil-belt fejn tgħix u tqabbilha ma’ bliet oħra fl-Ewropa.
News Kompetizzjoni tal-fotografija dwar l-impatti u s-soluzzjonijiet tat-tibdil fil-klima — 02 Jun 2021
It-tibdil fil-klima jaffettwa s-soċjetajiet u l-ambjent tagħna b’diversi modi. It-trattament tat-tibdil fil-klima jirrikjedi li jitnaqqsu l-emissjonijiet sabiex jiġu mmitigati l-agħar impatti tiegħu u biex nadattaw għal dawk li ma nistgħux inwaqqfu. Il-kompetizzjoni tal-fotografija tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) “Climate Change PIX”, li se tibda llum, tistieden lill-parteċipanti juru kif jidher it-tibdil fil-klima fl-Ewropa u kif qed nirreaġixxu għalih.
News Tniġġis Żero: Il-maġġoranza l-kbira tal-ilmijiet għall-għawm tal-Ewropa jilħqu l-ogħla standards ta' kwalità — 01 Jun 2021
Skont ir-rapport annwali dwar l-Ilma għall-Għawm ippubblikat illum, fl-2020 kważi 83 % tas-siti talilma għall-għawm tal-Ewropa ssodisfaw l-aktar standards stretti tal-Unjoni Ewropea għal kwalità talilma “eċċellenti”. L-aħħar valutazzjoni, imfassla mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) b'kooperazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea, hija bbażata fuq il-monitoraġġ tal-2020 ta' 22,276 sit tal-għawm madwar l-Ewropa. Dawn ikopru lill-Istati Membri tal-UE, l-Albanija u l-Iżvizzera matul l2020.
News Trasport motorizzat: ferrovija, ajruplan, triq jew dgħajsa — liema huwa l-aktar ekoloġiku? — 26 Mar 2021
B’mod ġenerali, l-ivvjaġġar bil-ferrovija jibqa’ l-aktar mezz ta’ trasport tal-passiġġieri motorizzat fl-Ewropa li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent — f’termini ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra — meta mqabbel mal-ivvjaġġar bil-karozza jew bl-ajruplan, skont żewġ studji tat-trasport u tal-ambjent ippubblikati llum mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA).
News Il-plastik, tħassib ambjentali u klimatiku li qed jikber: L-Ewropa kif tista' treġġa' lura din it-tendenza? — 28 Jan 2021
L-ammont dejjem jiżdied ta’ plastik, l-impatt tiegħu fuq il-bijodiversità u l-kontribut għat-tibdil fil-klima, u kif dan jista’ jiġi indirizzat f’perspettiva ta’ ekonomija ċirkolari ilhom fuq l-aġenda politika tal-Unjoni Ewropea għal snin sħaħ. Il-pandemija tal-COVID-19 żiedet biss l-attenzjoni għall-iskart tal-plastik b'immaġnijiet ta' maskri fl-ibħra tagħna, u ammonti kbar ta' tagħmir protettiv li jintuża darba biss. Fir-rapport dwar il-plastik f'ekonomija ċirkolari, ippubblikat illum, l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) tanalizza l-ħtieġa u l-potenzjal għal bidla lejn approċċ ċirkolari u sostenibbli għall-użu tagħna tal-plastik.
News Titjib notevoli fil-kwalità tal-arja tal-Ewropa matul dawn l-aħħar għaxar snin, inqas imwiet marbuta mat-tniġġis — 23 Nov 2020
Kwalità tal-arja aħjar wasslet għal tnaqqis sinifikanti fl-imwiet prematuri matul dawn l-aħħar għaxar snin fl-Ewropa. Madankollu, l-aħħar data uffiċjali tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) turi li kważi l-Ewropej kollha għadhom ibatu minn tniġġis tal-arja, li jwassal għal madwar 400 000 mewta prematura fil-kontinent kollu.
News Octet Stream Nimxu lejn tniġġis żero fl-Ewropa — 21 Oct 2020
X’inhu t-tniġġis u kif jaffettwa lilna u lill-ambjent? L-Ewropa qed tieħu azzjoni biex tnaqqas it-tniġġis u, bħala parti mill-Patt Ekoloġiku Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea ressqet ambizzjoni ta’ tniġġis żero għall-Ewropa. Rapport ġdid tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA), ippubblikat illum, iħares lejn l-isfida tat-tniġġis fl-Ewropa minn angoli differenti kif ukoll l-opportunitajiet biex jitnaddaf u jiġi evitat it-tniġġis.
News L-aħħar evalwazzjoni turi n-natura tal-Ewropa f'deterjorament serju u kontinwu — 19 Oct 2020
Il-biedja u l-forestrija mhux sostenibbli, it-tifrix urban u t-tniġġis huma l-akbar pressjonijiet li jwasslu għal deterjorament drastiku tal-bijodiversità tal-Ewropa, li jhedded is-sopravivenza ta’ eluf ta’ speċijiet ta’ annimali u ħabitats. Barra minn hekk, għad hemm nuqqas ta’ implimentazzjoni tad-direttivi tal-Unjoni Ewropea (UE) dwar in-natura u liġijiet ambjentali oħra mill-Istati Membri. Skont ir-rapport tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) “State of nature in the EU” (L-Istat tan-natura fl-UE), li ġie ppubblikat illum, il-biċċa l-kbira tal-ħabitats u l-ispeċijiet protetti mhumiex fi stat ta’ konservazzjoni tajjeb u jrid isir ħafna aktar biex titreġġa’ lura s-sitwazzjoni.
News L-indirizzar tat-tniġġis u t-tibdil fil-klima fl-Ewropa se jtejjeb is-saħħa u l-benesseri, speċjalment għal dawk l-aktar vulnerabbli — 08 Sep 2020
It-tniġġis tal-arja u akustiku, l-impatti tat-tibdil fil-klima bħal mewġ ta’ sħana, u l-esponiment għal sustanzi kimiċi perikolużi jikkawżaw il-mard fl-Ewropa. Ambjenti ta’ kwalità baxxa jikkontribwixxu għal 13 % tal-imwiet skont valutazzjoni ewlenija dwar is-saħħa u l-ambjent li nħarġet illum mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA).
News D source code L-ibħra tal-Ewropa qed jiffaċċjaw ġejjieni inċert jekk ma titteħidx azzjoni urġenti u koerenti — 25 Jun 2020
Fid-dawl taż-żieda fit-theddid minħabba l-isfruttament żejjed tar-riżorsi tal-baħar, it-tniġġis u t-tibdil fil-klima, hija meħtieġa azzjoni urġenti biex l-ibħra tal-Ewropa jitreġġgħu lura għal kundizzjoni tajba. Skont ir-rapport tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent dwar l-ekosistemi tal-baħar tal-Ewropa, li ġie ppubblikat illum, qed jispiċċalna ż-żmien biex inreġġgħu lura għexieren ta’ snin ta’ negliġenza u użu ħażin.
News REDISCOVER Nature għall-kompetizzjoni tal-fotografija tal-EEA ta’ din is-sena — 09 Jun 2020
Irrispettivament minn fejn ninsabu, ilkoll kemm aħna nistgħu napprezzaw il-meravilji tan-natura, issa probabbilment aktar minn qatt qabel. Il-kompetizzjoni tal-fotografija tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) ta’ din is-sena “REDISCOVER Nature”, li tiftaħ illum, tistiednek taqbad u tikkondividi r-rabta tiegħek man-natura u l-ambjent ta’ madwarek.
News Il-kwalità tal-ilmijiet għall-għawm tal-Ewropa għadha għolja, skont l-aħħar evalwazzjoni annwali — 08 Jun 2020
Il-kwalità tal-ilma għall-għawm tal-Ewropa għadha għolja, skont il-valutazzjoni Ewropea tal-kwalità talilma għall-għawm fl-Ewropa ta' din is-sena, li ġiet ippubblikata llum. Ftit anqas minn 85 % tas-siti talgħawm madwar l-Ewropa mmonitorjati fl-2019 laħqu l-ogħla standards ta' kwalità “eċċellenti” u dawk l-aktar stretti tal-Unjoni Ewropea.
News OpenOffice.org Impress presentation template L-għadd ta’ Ewropej esposti għal tniġġis akustiku ta’ ħsara mistenni li jiżdied — 05 Mar 2020
Skont ir-rapport dwar it-tniġġis akustiku ambjentali tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) ippubblikat illum, mill-anqas wieħed minn kull ħames Ewropej huwa espost għal livelli ta’ storbju li huma kkunsidrati ta’ ħsara għas-saħħa tiegħu. Dan in-numru mistenni jiżdied fis-snin li ġejjin.
News L-istat tal-ambjent tal-Ewropa 2020: hija meħtieġa b’mod urġenti bidla fid-direzzjoni biex jiġu ffaċċjati l-isfidi tat-tibdil fil-klima, titreġġa' lura d-degradazzjoni u tiġi żgurata l-prosperità futura — 04 Dec 2019
L-Ewropa mhux se tilħaq l-għanijiet tagħha għall-2030 mingħajr azzjoni urġenti matul l-10 snin li ġejjin biex tiġi indirizzata r-rata allarmanti ta’ telfien tal-bijodiversità, iż-żieda fl-impatti tat-tibdil fil-klima u l-konsum eċċessiv ta' riżorsi naturali. L-aħħar rapport “State of the Environment” (L-Istat tal-Ambjent) tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) ippubblikat illum jiddikjara li l-Ewropa qed tħabbat wiċċha ma' sfidi ambjentali ta’ skala u urġenza bla preċedent. Madankollu, ir-rapport jgħid li hemm raġuni għal tama, fost sensibilizzazzjoni pubblika akbar dwar il-ħtieġa li jkun hemm bidla lejn futur sostenibbli, innovazzjonijiet teknoloġiċi, inizjattivi komunitarji li qed jikbru u azzjoni akbar tal-UE bħall-Patt Ekoloġiku Ewropew.
News Aktar minn 85 % tas-siti tal-għawm fl-Ewropa huma meqjusa li għandhom kwalità tal-ilma eċċellenti — 06 Jun 2019
Skont l-aħħar rapport annwali Ewropew dwar il-kwalità tal-ilma għall-għawm, is-sena loħra, b'rabta mal-indafa tal-ilma ftit aktar minn 85 % tas-siti tal-għawm immonitorjati fl- Ewropa laħqu l-ogħla standards tal-kwalità tal-Unjoni Ewropea li huma wkoll l-aktar stretti, jiġifieri “eċċellenti”. Ir-riżultati ppubblikati llum jagħtu indikazzjoni tajba ta' fejn dan is-sajf wieħed jista' jsib l-aħjar ilmijiet għall-għawm.
News Kompetizzjoni tal-fotografija dwar l-ikel, l-enerġija u l-mobbiltà sostenibbli — 28 Feb 2019
Il-mod kif nipproduċu u nikkunsmaw l-ikel u l-enerġija u kif inċaqilqu n-nies u l-oġġetti għandu impatt fuq l-ambjent u l-klima tagħna kif ukoll saħħitna. Il-kompetizzjoni tal-fotografija l-ġdida tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, ‘Sustainably Yours’ (Tiegħek b’mod Sostenibbli), tistieden lill-Ewropej jibagħtu ritratti tal-isfidi u l-opportunitajiet fl-għażliet aktar sostenibbli tal-ikel, l-enerġija u l-mobilità.
News L-Istati Membri tal-UE jeħtieġu aktar ambizzjoni biex jilħqu l-mira konġunta tal-enerġija rinnovabbli — 13 Feb 2019
Is-sehem ta’ sorsi tal-enerġija rinnovabbli fl-użu tal-enerġija fl-Unjoni Ewropea (UE) rdoppja mill-2005 ’l hawn, iżda dan it-tkabbir beda jonqos f’dawn l-aħħar snin, speċjalment minħabba ż-żieda fil-konsum tal-enerġija u n-nuqqas ta’ progress fis-settur tat-trasport. Ir-rapport il-ġdid tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) juri li jeħtieġ li l-Istati Membri tal-UE jżidu l-isforzi tagħhom biex jilħqu l-mira għall-2020 tal-enerġija rinnovabbli.
News Hemm bżonn ta’ aktar azzjoni biex iċ-ċittadini l-aktar vulnerabbli tal-Ewropa jiġu protetti mit-tniġġis tal-arja, mill-istorbju u mit-temperaturi estremi — 04 Feb 2019
Hemm bżonn ta’ azzjoni mmirata biex tipproteġi aħjar lill-foqra, lill-anzjani u lit-tfal minn perikli ambjentali bħat-tniġġis tal-arja u mill-istorbju u temperaturi estremi, speċjalment fir-reġjuni tal-Lvant u tan-Nofsinhar tal-Ewropa. Rapport tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) ippubblikat illum, iwissi li s-saħħa taċ-ċittadini l-aktar vulnerabbli tal-Ewropa tibqa’ affettwata b’mod sproporzjonata minn dawn il-perikli, minkejja t-titjib ġenerali fil-kwalità ambjentali tal-Ewropa.
News It-tniġġis tal-arja għadu għoli wisq madwar l-Ewropa — 29 Oct 2018
Minkejja titjib bil-mod, it-tniġġis tal-arja għadu jaqbeż il-limiti u l-linji gwida tal-Unjoni Ewropea u tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, skont id-data aġġornata u l-informazzjoni ppubblikata mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA). It-tniġġis tal-arja huwa ta’ periklu għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent.
News Octet Stream Aħbar tajba għat-turisti: kwalità eċċellenti tal-ilma fil-biċċa l-kbira tas-siti għall-għawm tal-Ewropa — 29 May 2018
Minkejja tnaqqis żgħir fir-riżultati, 85% tas-siti għall-għawm madwar l-Ewropa mmonitorjati fl-2017 laħqu l-ogħla u l-aktar standards stretti ta’ kwalità “eċċellenti” għall-ilmijiet fil-biċċa l-kbira tagħhom ħielsa minn sustanzi li jniġġsu, skont l-aħħar rapport annwali Ewropew dwar il-kwalità tal-ilma għall-għawm ippubblikat illum. Ir-riżultati jagħtu indikazzjoni tajba ta’ fejn it-turisti jistgħu jsibu l-aħjar ilma għall-għawm ta’ kwalità dan is-sajf.
News Kompetizzjoni tal-fotografija: Ibgħatilna l-aħjar ritratti tiegħek tal-ilma — 16 Apr 2018
X’jiġi f’moħħok meta taħseb fl-ilma? Tista’ taqbad dan il-ħsieb f’ritratt? L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) tistiednek tibgħat ir-ritratti l-aktar kreattivi tiegħek lil WaterPIX, kompetizzjoni tal-fotografija dwar l-ilma. L-aħjar ritratti se jirċievu premju fi flus.
News Kompetizzjoni għal vidjo: Ikkondividi l-azzjonijiet ekoloġiċi tiegħek — 01 Dec 2017
Kif ġejt ix-xogħol jew l-iskola llum? Bil-karozza, bir-rota jew bit-trasport pubbliku? Kuljum aħna nieħdu deċiżjonijiet li jista’ jkollhom impatt fuq l-ambjent. Xi wħud mid-deċiżjonijiet tagħna ta’ kuljum huma sforzi konxji għal għixien f’ambjent iktar nadif u iktar favorevoli għas-saħħa. Il-kompetizzjoni għal vidjo ‘I LIVE GREEN’, organizzata mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) u n-netwerk sieħeb tagħha, tistieden lill-Ewropej kollha sabiex juru l-kreattività tagħhom u jikkondividu l-azzjonijiet tagħhom biex jgħinu lill-ambjent. L-aħjar vidjos ser jirċievu premju fi flus.
News chemical/x-pdb Indiċi Ewropew tal-Kwalità tal-Arja: informazzjoni attwali dwar il-kwalità tal-arja disponibbli faċilment — 16 Nov 2017
Indiċi Ewropew ġdid tal-Kwalità tal-Arja, li tnieda llum mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) u l-Kummissjoni Ewropea, jippermetti lill-utenti jiċċekkjaw il-kwalità tal-arja attwali fil-bliet u fir-reġjuni tal-Ewropa. L-Indiċi huwa akkumpanjat minn skedi informattivi ġodda tal-pajjiżi li jipprovdu informazzjoni aġġornata dwar il-kwalità tal-arja għall-pajjiżi membri tal-EEA.
News It-titjib tal-kwalità tal-arja fil-bliet Ewropej ser iwassal għal benefiċċji kbar tas-saħħa — 06 Oct 2017
Il-parti l-kbira tan-nies li jgħixu fi bliet Ewropej huma esposti għal kwalità ħażina tal-arja. L-aħħar stimi mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA), li ħarġu llum, juru li l-materja partikolata fina tkompli tikkawża l-mewt prematura ta' aktar minn 400 000 Ewropew fis-sena. It-trasport bit-triq, l-agrikoltura, l-impjanti tal-enerġija, l-industrija u l-unitajiet domestiċi huma l-akbar emittenti ta' sustanzi li jniġġsu l-arja fl-Ewropa.
News Illum aktar minn qatt qabel, jeżistu siti tal-għawm Ewropej bi standard ta' kwalità tal-ilma eċċellenti — 23 May 2017
Skont ir-rapport annwali dwar il-kwalità tal-ilma tal-għawm li ġie ppubblikat illum, aktar minn 85 fil-mija tas-siti tal-għawm li ġew issorveljati fl-Ewropa fl-2016 laħqu l-iktar standards stretti, bi kwalità tal-ilma “eċċellenti” - dan ifisser li kienu kważi kompletament ħielsa minn sustanzi niġġiesa li jagħmlu l-ħsara lis-saħħa tal-bniedem u lill-ambjent. Aktar minn 96 fil-mija tas-siti tal-għawm laħqu r-rekwiżiti minimi tal-kwalità stipulati fir-regoli tal-Unjoni Ewropea.
News Xi tfisser in-natura għalik? Tnediet il-kompetizzjoni tar-ritratti NATURE@work — 14 Mar 2017
In-natura taħdem ħafna biex tipproteġina u ssostnina fil-ħajja tagħna ta' kuljum - fatt li ħafna drabi ma napprezzawħx biżżejjed. In-natura għandha rwol importanti billi tipprovdilna arja nadifa, ilma tax-xorb nadif, ħwejjeġ, ikel u l-materja prima biex nibnu fejn noqogħdu. Benefiċċji oħra mhumiex daqshekk magħrufa, bħar-rwol li għandha fit-taffija ta’ l-effetti tal-bidla fil-klima. Biex nissottolinjaw ir-rwol importanti li għandha n-natura f'ħajjitna, l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) tistiednek tieħu sehem fil-kompetizzjoni tal-fotografija ‘NATURE@work’ bil-ħsieb li nuru l-benefiċċji li toffrilna n-natura.
News Fl-Ewropa, it-tibdil fil-klima joħloq riskji dejjem aktar severi għall-ekosistemi, għas-saħħa tal-bniedem u għall-ekonomija — 25 Jan 2017
Skont rapport ta’ l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent ippubblikat illum, minħabba t-tibdil fil-klima, ir-reġjuni ta’ l-Ewropa qegħdin iħabbtu wiċċhom ma’ żieda fil-livelli tal-baħar u ma’ temp aktar estrem, bħal mewġiet tas-sħana, għargħar, nixfiet u maltempati aktar frekwenti u aktar intensi. Ir-rapport jivvaluta l-aħħar tendenzi u previżjonijiet dwar it-tibdil fil-klima u l-impatti tiegħu fl-Ewropa kollha u jsib li strateġiji ta’ adattament, politiki u miżuri aħjar u aktar flessibbli ser ikunu kruċjali biex jitnaqqsu dawn l-impatti.
Press Release Erbgħin sena ta’ investimenti tejbu l-ilma għall-għawm tal-Ewropa — 20 May 2016
L-isforzi tal-Unjoni Ewropea biex tiżgura ilma għall-għawm nadif u tajjeb għas-saħħa bdew erbgħin sena ilu, meta ħarġet l-ewwel Direttiva dwar l-Ilma għall-Għawm. Ir-rapport annwali dwar l-ilma għall-għawm ippubblikat illum juri l-valur tal-leġiżlazzjoni u s-snin ta’ investiment fl-infrastruttura għad-drenaġġ u miżuri oħrajn għat-tnaqqis tat-tniġġis. Juri li l-kwalità tal-ilma għall-għawm tjiebet kontinwament maż-żmien, sal-punt li 96% tas-siti għall-għawm immonitorjati fl-Unjoni Ewropea laħqu l-istandards minimi tal-kwalità tal-ilma fl-2015.
Press Release Troff document L-Ewropej ikomplu jgawdu ilmijiet għall-għawm ta’ kwalità għolja — 13 May 2015
Ħamsa u disgħin fil-mija tas-siti għall-għawm immonitorjati fl-Unjoni Ewropea fl-2014 laħqu l-istandards minimi tal-kwalità tal-ilma. Il-kwalità tal-ilma kienet eċċellenti fi 83 % tas-siti, żieda ta’ kważi punti perċentwali meta mqabbel mal-2013.
Press Release L-ambjent Ewropew 2015: il-prosperità tal-futur tiddependi fuq passi kuraġġużi dwar il-politika, l-għarfien, l-investimenti u l-innovazzjoni — 26 Feb 2015
Il- policies dwar l-ambjent u il-klima tal-Ewropa taw benefiċċji sostanzjali, tejbu l-ambjent u l-kwalità tal-ħajja, filwaqt li mmotivaw l-innovazzjoni, il-ħolqien tal-impjiegi u t-tkabbir. Minkejja dawn il-gwadanji, l-Ewropa għadha tiffaċċja firxa ta’ sfidi ambjentali persistenti u li qegħdin jikbru. L-indirizzar tagħhom jeħtieġ bidliet fundamentali fis-sistemi tal-produzzjoni u l-konsum li huma l-kawża ewlenija tal-problemi ambjentali.
Press Release Ilma ta' kwalità eċċellenti fil-biċċa l-kbira tas-siti għall-għawm tal-Ewropa — 23 May 2014
L-ilma fil-bajjiet, ix-xmajjar u l-lagi Ewropej kien ġeneralment ta’ kwalità għolja fl-2013, b’aktar minn 95 % ta’ dawn is-siti li jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi. Id-dejta turi li l-ilmijiet kostali kienu daqsxejn aħjar mill-ilmijiet interni għall-għawm.
Press Release It-tniġġis mit-traffiku għadu perikoluż għas-saħħa f’ħafna partijiet tal-Ewropa — 26 Nov 2012
It-trasport fl-Ewropa huwa responsabbli mil-livelli dannużi ta’ pollutanti fl-arja u kwart tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra tal-UE. Ħafna mill-problemi ambjentali li jirriżultaw jistgħu jiġu indirizzati billi jiġu intensifikati l-isforzi biex jintlaħqu miri ġodda tal-UE, skont l-aħħar rapport mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA).
Press Release Octet Stream Evidenza ta’ tibdil fil-klima fl-Ewropa tikkonferma ħtieġa urġenti għal addattament — 20 Nov 2012
It-tibdil fi-klima qiegħed jaffettwa r-reġjuni kollha fl-Ewropa, u jikkawża firxa wiesgħa ta’ impatti fuq is-soċjetà u fuq l-ambjent. Huma mistennija aktar impatti fil-ġejjieni, li ser jikkawżaw potenzjalment spejjeż kbar ta’ ħsara, skont l-aħħar valutazzjoni ppubblikata llum mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent.
Press Release L-Ambjent: ħafna Ewropej għadhom esposti għal sustanzi li jniġġsu l-arja u li huma ta’ ħsara — 24 Sep 2012
Kważi terz tal-abitanti urbani tal-Ewropa huma esposti għal konċentrazzjonijiet eċċessivi ta’ materja partikulata (particulate matter (PM)) fl-arja. Il-materja partikulata hija fost l-aktar sustanzi niġġiesa importanti f’termini ta’ ħsara għas-saħħa, għaliex tippenetra fil-partijiet sensittivi tas-sistema respiratorja. Matul l-aħħar deċennji, l-UE għamlet progress fit-tnaqqis ta' sustanzi li jniġġsu l-arja li jikkawżaw aċidifikazzjoni, iżda rapport ġdid ippubblikat illum mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) juri li ħafna partijiet mill-Ewropa għandhom problemi persistenti ta’ konċentrazzjonijiet ta’ PM u ożonu troposferiku fl-arja ta' barra.
Press Release Ilma nadif fil-biċċa l-kbira tad-destinazzjonijiet tal-vaganzi fl-UE — 22 May 2012
Għandna aħbar tajba għalik jekk qed tippjana li tmur vaganza f’xi bajja fl-Ewropa dan is-sajf: 92.1 % tal-ilmijiet għall-għawm fl-Unjoni Ewropea issa jilħqu l-istandards minimi tal-kwalità tal-ilma stabbiliti fid-Direttiva dwar l-ilma ghall-ghawm. Dawn jinkludu l-lag imsejjaħ “Serpentine Lake” f’Londra, li se jospita bosta avvenimenti tal-Olimpijadi, inklużi l-Maratona tal-Għawm f’ilmijiet miftuħin u t-taqsima tal-għawm tat-triatlon.
Press Release Il-valutazzjoni pan-Ewropea tistaqsi: ‘X’nafu dwar l-ilma u l-ekonomija ekoloġika?’ — 12 Sep 2011
Illum sejrin jiltaqgħu l-Ministri f’Astana, il-Kazakastan, sabiex jiddiskutu kwistjonijiet dwar l-ilma u t-tħaddir tal-ekonomija waqt is-seba’ Konferenza Ministerjali msejħa ‘L-Ambjent għall-Ewropa’, li sejra ssir bejn il-21 u t-23 ta’ Settembru 2011. Bil-għan li tappoġġa l-Konferenza, l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) qiegħda tniedi rapport innovattiv ta’ Valutazzjoni tal-Valutazzjonijiet, li jirrakkomanda modi kif l-informazzjoni ambjentali u t-tfassil tal-politika jistgħu jkunu allinjati aktar mill-qrib.
Press Release L-Ambjent: Il-kwalità tal-ilma għall-għawn tibqa' għolja madwar l-UE — 15 Jun 2011
Il-kwalità tal-ilma għall-għawm madwar l-Ewropa naqset xi ftit bejn l-2009 u l-2010, iżda l-kwalità ġenerali kienet għadha għolja. Aktar minn disa’ siti għall-għawm minn fost 10, issa jilħqu r-rekwiżiti minimi.
Press Release L-Ambjent: Mapep ġodda jagħtu lill-Ewropej stampa mill-qrib tat-tniġġis tal-arja minn sorsi mxerrda — 25 May 2011
Ir-reġistru tal-Ewropa kollha għandu l-għan li jgħin lill-Ewropej jimpenjaw ruħhom b'mod attiv f'deċiżjonijiet li jaffettwaw l-ambjent. Mapep ġodda onlajn li ġew ippubblikati llum mill-Kummissjoni Ewropea u l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, b'kooperazzjoni mill-qrib maċ-Ċentru Konġunt Għar-Riċerka, is-servizz xjentifiku intern tal-Kummissjoni, jippermettu għall-ewwel darba liċ-ċittadini biex jidentifikaw is-sorsi mxerrda ewlenin tat-tniġġis tal-arja, bħat-trasport u l-avjazzjoni. Il-ġabra ġdida ta' 32 mappa turi l-postijiet fejn qed jiġu rrilaxxati ċerti sustanzi niġġiesa bħall-ossidi tan-nitroġenu u l-materja partikulata. Din il-ġabra tikkomplementa d-dejta eżistenti dwar l-emissjonijiet minn impjanti industrijali individwali mir-Reġistru Ewropew dwar ir-Rilaxx u t-Trasferiment ta' Inkwinanti (PRTR Ewropew).
Press Release Friefet jew negozju – l-Ewropa jista’ jkollha t-tnejn! — 17 Nov 2010
L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) illum ħarġet ir-raba’ rapport tagħha dwar l-Istat tal-Ambjent u Ħarsa Ġenerali lejn l-Ambjent — SOER2010 — valutazzjoni komprensiva dwar kif u għaliex l-ambjent Ewropew qed jinbidel, u x’qed nagħmlu dwar dan. L-SOER 2010 jikkonkludi li approċċ integrat b’mod sħiħ biex l-Ewropa tiġi trasformata f’ekonomija ħadra b’riżorsi effiċjenti jista’ mhux biss jirriżulta f’ambjent tajjeb għas-saħħa, iżda jista’ jsaħħaħ ukoll il-prosperità u l-koeżjoni soċjali.
Press Release Il-kwalità tal-ilma għall-għawm fl-UE tibqa' għolja — 09 Jun 2010
L-indafa tal-ilmijiet għall-għawm hija vitali għas-setturi ekonomiċi bħat-turiżmu u għall-ħajja tal-pjanti u l-annimali. Ir-rapport annwali dwar l-ilma għall-għawm ippreżentat mill-Kummissjoni Ewropea u mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent juri li fl-2009, 96% taż-żoni kostali tal-għawm u 90% tas-siti għall-għawm fi xmajjar u lagi kienu konformi mal-istandards minimi. Dan ir-rapport jiddeskrivi wkoll fejn jista' jinkiseb tagħrif dettaljat u aġġornat dwar siti għall-għawm.
Press Release It-trasport Ewropew qiegħed isir aktar ekoloġiku? Parzjalment. — 19 Apr 2010
Filwaqt li l-avvanzi teknoloġiċi qegħdin jipproduċu vetturi aktar nodfa, aktar u aktar passiġġieri u prodotti qegħdin jivjaġġaw distanzi itwal, biex b’hekk jiġu paċuti l-kisbiet fl-effiċjenza. Fuq il-bażi ta’ analiżi ta’ xejriet fit-tul, rapport ġdid tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (European Environment Agency - EEA) jitlob għal viżjoni ċara li tiddefinixxi s-sistema tat-trasport tal-Ewropa sal-2050 u linji politiċi konsistenti sabiex tinkiseb.
Press Release Il-Bijodiversità, it-Tibdil fil-Klima u Inti — 18 Mar 2010
Signals tal-EEA 2010: stejjer dwar in-nies u l-ambjent tagħhom
Press Release chemical/x-molconn-Z Il-kwalità tal-ilma għall-għawm fl-UE qed titjieb — 27 May 2009
Ir-rapport annwali dwar l-ilma għall-għawm li tressaq illum mill-Kummissjoni Ewropea u l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent jiżvela li l-maġġoranza l-kbira taż-żoni tal-għawm madwar l-Unjoni Ewropea fis-sena 2008 laħqu l-istandards tal-UE għall-iġjene. Matul l-istaġun tal-għawm, madwar 96 % taż-żoni kostali tal-għawm u 92 % taż-żoni tal-għawm fix-xmajjar u l-għadajjar kienu konformi mal-istandards minimi. Ir-rapport jipprovdi tagħrif siewi dwar il-kwalità tal-ilma għall-miljuni ta' persuni li jżuru x-xtajtiet Ewropej kull sajf.
Press Release Octet Stream Nixfa u abbuż ta’ l-ilma fl-Ewropa — 04 Mar 2009
Mill-kampijiet tal-golf sal-kotba, miż-żejt taż-żebbuġa sal-vaċċini, l-oġġetti u s-servizzi kollha li niddependu fuqhom, flimkien ma’ ħafna mill-attivitajiet tagħna ta’ kuljum, jeħtieġu riżorsi essenzjali: l-ilma. Rapport ġdid mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) jikkonferma li f’ħafna partijiet tal-Ewropa l-użu ta’ l-ilma mhuwiex sostenibbli u jipprovdi rakkomandazzjonijiet għal approwċ ġdid għall-immaniġġjar tar-riżorsi ta’ l-ilma.
Press Release L-UE ma jirnexxilhiex tikkontrolla l-emissjonijiet mit-trasport: meħtieġa titjib drammatiku u miri ċari — 27 Feb 2008
Is-settur tat-trasport fl-UE għandu japplika miżuri rigorużi biex jgħin lill-Ewropa tilħaq il-miri tagħha ta’ emissjoni tal-gassijiet b’effett serra, jgħid rapport ġdid ippubblikat mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent.
Press Release Il-Ministri jridu jgħaqqdu l-forzi sabiex jiksbu ambjent b’saħħtu għar-reġjun pan-Ewropew — 28 Sep 2007
Il-politika ambjentali madwar ir-reġjun pan-Ewropew hija mfixkla minn lakuni fl-informazzjoni u fl-implimentazzjoni skond rapport ġdid ta’ l-Aġenzija Ewropea għall-Ambejt (EEA), maħruġ illum.
Press Release Tnaqqis fl-emissjonijiet ta’ gassijiet serra fl-UE matul l-2005 — 10 Aug 2007
L-emissjonijiet ta’ gassijiet serra (GHG) li jibdlu il-klima naqsu bejn l-2004 u l-2005, skond ir-rapport annwali ta’ inventarju tal-GHG tal-Komunità Ewropea mħejji mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA), f’Kopenħagen.
Press Release object code It-Trasport — mill ġdid fil qiegħ tal klassifika ta' Kyoto — 22 Feb 2007
L emissjonijiet tal gassijiet serra mit-trasport jibqgħu ostaklu ewlieni, iżda inevitabbli sabiex l UE tilħaq il miri tagħha ta' Kyoto dwar it-tibdil fil klima, skond rapport ġdid ta' l Aġenzija Ewropea għall Ambjent (EEA), maħruġ f'Kopenħagen illum.
Press Release Octet Stream Espansjoni urbana mingħajr kontroll – sfida ambjentali injorata fl-Ewropa — 22 Nov 2006
Tinħtieġ politika ta’ l-UE sabiex tmexxi ppjanar urban effettiv
Press Release Troff document L-Ewropa tħoss is-sħana filwaqt li l-bidla fil-klima tinsab fl-ewwel post fil-lista ta' l-isfidi ambjentali — 29 Nov 2005
Il-leġiżlaturi, in-negozjanti w individwi għandhom jaġixxu issa fuq firxa ta' kwistjonijiet ambjentali jew inkella jkollhom iħallsu prezz għoli aktar tard
Press Release Troff document Logħba tal-kompjuter b'xejn dwar l-ambjent f'26 lingwa — 25 Aug 2005
Dawk li jiddelettaw bil-logħob tal-kompjuter madwar l-Ewropea kollha issa jistgħu jilgħabu logħba tal-kompjuter u jitgħallmu dwar l-ambjent fl-istess ħin. L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent f'Kopenhagen nidiet il-logħba tal-kompjuter Honoloko f'26 lingwa. Il-logħba hija disponibbli għall-użu b'xejn fuq l-internet.

Permalinks

Dokument ta’ Azzjonijiet