L-ambjent Ewropew 2015: il-prosperità tal-futur tiddependi fuq passi kuraġġużi dwar il-politika, l-għarfien, l-investimenti u l-innovazzjoni

Biddel il-lingwa
Press Release Ippubblikat 26 Feb 2015 Mibdul l-aħħar 17 Feb 2017
Il- policies dwar l-ambjent u il-klima tal-Ewropa taw benefiċċji sostanzjali, tejbu l-ambjent u l-kwalità tal-ħajja, filwaqt li mmotivaw l-innovazzjoni, il-ħolqien tal-impjiegi u t-tkabbir. Minkejja dawn il-gwadanji, l-Ewropa għadha tiffaċċja firxa ta’ sfidi ambjentali persistenti u li qegħdin jikbru. L-indirizzar tagħhom jeħtieġ bidliet fundamentali fis-sistemi tal-produzzjoni u l-konsum li huma l-kawża ewlenija tal-problemi ambjentali.

 Image © EEA, Keith Arkins, Alexander Goranov

L-analiżi tagħna turi li l-policies Ewropej indirizzaw b’suċċess ħafna sfidi ambjentali matul is-snin. Iżda turi wkoll li għadna nagħmlu ħsara lis-sistemi naturali li jsostnu l-prosperità tagħna.

Hans Bruyninckx, Direttur Eżekuttiv tal-EEA

Dawn huma xi wħud mill-messaġġi ewlenin mill-valutazzjoni ta' kull ħames snin tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent ‘L-Ambjent Ewropew - l-istat u l-perspettiva 2015’ (SOER 2015), ippubblikata llum. SOER 2015 huwa valutazzjoni integrata tal-ambjent Ewropew. Jinkludi wkoll valutazzjonijiet udata fil-livelli globali, reġjonali u tal-pajjiżi, kif ukoll paragun bejn il-pajjiżi.

Il-policiestal-UE taw benefiċċji sostanzjali

Illum, l-Ewropej igawdu arja u ilma aktar indaf, inqas skart jintbagħat fil-miżbla u aktar riżorsi huma riċiklati. Madankollu, l-Ewropa għadha l-bogħod milli tikseb l-objettiv ta’ ‘għajxien tajjeb fil-limiti tal-pjaneta’ sal-2050, kif stabbilit fis-7 Programm ta’ Azzjoni Ambjentali. Għalkemm nużaw riżorsi naturali b’mod aktar effiċjenti minn qabel, għadna qed niddegradaw il-bażi tar-riżorsi li niddependu fuqha fl-Ewropa u madwar id-dinja. Problemi bħat-telf tal-bijodiversità u t-tibdil fil-klima jibqgħu theddid maġġuri.

Hans Bruyninckx, Direttur Eżekuttiv tal-EEA, qal: ‘L-analiżi tagħna turi li l-policiesEwropej indirizzaw b’suċċess ħafna sfidi ambjentali matul is-snin. Iżda turi wkoll li għadna nagħmlu ħsara lis-sistemi naturali li jsostnu l-prosperità tagħna. Filwaqt li l-għajxien fil-limiti tal-pjaneta huwa sfida kbira ħafna, hemm benefiċċji enormi jekk inwieġbu għaliha. L-użu sħiħ tal-kapaċità tal-Ewropa għall-innovazzjoni jista’ jagħmilna verament sostenibbli u jpoġġina fuq quddiem fix-xjenza u t-teknoloġija, filwaqt li noħolqu industriji ġodda u soċjetà aktar b’saħħitha.’

SOER 2015 jenfasizza l-ħtieġa għalpoliciesaktar ambizzjużi biex tinkiseb il-viżjoni tal-Ewropa 2050. Jenfasizza wkoll il-ħtieġa għal avviċinar ġodda li jwieġbu għan-natura sistemika ta’ ħafna problemi ambjentali. Pereżempju, pressjonijiet esterni, inklużi tendenzi kumplessivi globali, jistgħu jaħdmu kontrapoliciesspeċifiċi u sforzi lokali ta’ ġestjoni ambjentali. Barra minn hekk, ħafna sfidi ambjentali huma marbuta mill-qrib ma’ sistemi tal-produzzjoni u l-konsum li jappoġġjaw għadd kbir ta’ impjiegi u għajxien u għalhekk bidliet għal dawn is-sistemi joħolqu diversi spejjeż u benefiċċji. Barra minn hekk, it-titjib fl-effiċjenza huwa ħafna drabi injorat permezz ta’ żieda fil-konsum.

Ir-rapport jikkonkludi li għalkemm l-implimentazzjoni sħiħa ta’policieseżistenti tkun essenzjali, la l-policiesambjentali attwalment fis-seħħ, u lanqas il-gwadanji fl-effiċjenza ekonomiċi u dawk immexxija mit-teknoloġija, ma jkunu biżżejjed biex tinkiseb il-viżjoni tal-Ewropa 2050.

Il-ħtieġa li jiġu trasformati sistemi ewlenin

L-indirizzar tal-isfidi kumplessi li qed tiffaċċja l-Ewropa se jeħtieġpoliciesaktar ambizzjużi, flimkien ma’ għarfien aħjar u investimenti aktar intelliġenti, immirati lejn it-trasformazzjoni b’mod fundamentali tas-sistemi ewlenin bħal dawk tal-ikel, l-enerġija, l-akkomodazzjoni, it-trasport, il-finanzi, is-saħħa u l-edukazzjoni. Jeħtieġ ukoll strateġiji u avviċinar mmirati lejn il-mitigazzjoni ta’ pressjonijiet u l-evitar ta’ ħsara potenzjali, ir-restawr tal-ekosistemi, il-korrezzjoni ta’ inugwaljanzi soċjoekonomiċi, u l-adattamenti għal tendenzi globali bħat-tibdil fil-klima u t-tnaqqis fir-riżorsi.

It-tabib Bruyninckx kompla: ‘Għandna 35 sena biex niżguraw li ngħixu fuq pjaneta sostenibbli sal-2050. Dan jista’ jidher bħala ġejjieni ’l bogħod, iżda biex niksbu l-għan tagħna, jeħtieġ li naġixxu issa. Jeħtieġ li l-azzjonijiet u l-investimenti tagħna jkunu aktar ambizzjużi u aktar koerenti. Ħafna mid-deċiżjonijiet li nagħmlu llum jiddeterminaw kif se ngħixu fl-2050.’

SOER 2015 L-ambjent Ewropew: fatti u xejriet magħżula

Kapital naturali

 • Il-policies tal-UE naqqsu t-tniġġis u tejbu b’mod sinifikanti l-kwalità tal-arja u tal-ilma tal-Ewropa. Madankollu, id-degradazzjoni kontinwa tal-ekosistemi thedded il-produzzjoni ekonomika u l-benesseru tal-Ewropa.
 • Il-bijodiversità tkompli titnaqqar. 60 % ta’ l-speċijiet protetti u 77 % tat-tipi ta’ ħabitat ivvalutati qed jiġu kkunsidrati bħala fi stat ta’ konservazzjoni mhux favorevoli. L-Ewropa mhijiex qiegħda timxi lejn l-ilħuq tal-mira tagħha tal-2020 li twaqqaf it-telfa tal-bijodiversità.
 • Il-kwalità tal-ilma ħelu tjiebet matul is-snin riċenti, madankollu, madwar nofs l-organiżmi tal-ilma ħelu fl-Ewropa x’aktarx ma jiksbux 'stat ekoloġiku tajjeb' fl-2015.
 • Il-bijodiversità marina u kostali hija qasam partikolari ta’ tħassib. Il-pressjonijiet jinkludu l-ħsara f’qiegħ il-baħar, it-tniġġis, l-ispeċijiet aljeni invażivi u l-aċidifikazzjoni. Is-sajd żejjed naqas fl-Atlantiku u fil-Baltiku, waqt li fil-Mediterran għandna stampa iktar negattiva, bi 91% ta' sajd zejjed li sar fl-2014
 • Inqas minn 6 % taż-żona tal-ażjendi agrikoli fl-Ewropa ntużat għal agrikoltura organika fl-2012, b’differenzi kbar bejn il-pajjiżi.
 • Jekk inħarsu ’l quddiem, l-impatti tat-tibdil fil-klima huma mmirati li se jintensifikaw il-pressjonijiet u l-impatti. u  jista'  jinqala' minn taħt in-nuqqas ta' bijodiversità li huwa mistenni li jkompli.

L-effiċjenza fir-riżorsi

 • Il-konsum domestiku tar-riżorsi kien 16.7 tunnellata għal kull persuna fl-2007, li naqas għal 13.7 tunnellata fl-2012, parzjalment minħabba l-kollass tal-industrija tal-kostruzzjoni f’xi pajjiżi.
 • Il-ġestjoni tal-iskart tjiebet fis-snin riċenti, b'inqas skart jiġi ġġenerat u inqas skart jintbagħat fil-miżbla. Ir-rati tar-riċiklaġġ żdiedu f’21 pajjiż bejn l-2004 u l-2012, filwaqt li r-rati tar-rimi f’miżbla naqsu f’27 minn 31 pajjiż (li għalihom id-datahija disponibbli). Il-pajjiżi tal-EEA kisbu rata ta’ riċiklaġġ medja ta’ 29% fl-2012, meta mqabbla ma’ 22% fl-2004.
 • L-emissjonijiet ta’ gass b’effett ta’ serra naqsu b’19% mill-1990 minkejja żieda ta’ 45% fil-produzzjoni ekonomika. L-użu tal-karburanti fossili naqas, l-istess bħall-emissjonijiet ta’ xi sustanzi li jniġġsu mit-trasport u mill-industrija.
 • Il-kriżi finanzjarja tal-2008 u d-diffikultajiet ekonomiċi sussegwenti kkontribwixxew ukoll għat-tnaqqis ta’ xi pressjonijiet ambjentali. Għad irridu naraw jekk it-titjib jiġix sostnut.
 • Il-politika miftehma attwalment mihiex biżżejjed biex l-Ewropa tikseb l-għanijiet ambjentali fit-tul tagħha, bħat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett ta’ serra bi 80-95%.

Is-saħħa u l-benesseru

 • Il-policies ambjentali ġabu titjib fil-kwalità tal-ilma tajjeb għax-xorb u tal-ilma għall-għawm, u naqqsu l-esponiment għas-sustanzi li jniġġsu perikolużi ewlenin.
 • It-tniġġis tal-arja u ta' storbju  jkomplu jikkawżaw impatti serji għas-saħħa f’żoni urbani. Fl-2011, madwar 430,000 każ ta' mewt bikrija fl-UE ġew attribwiti għal materja fina partikulata filwaqt li l-esponiment għall-istorbju jikkontribwixxi għal tal-anqas 10,000 każ ta’ mewt bikrija minħabba mard tal-qalb kull sena.
 • L-użu dejjem jikber tas-sustanzi kimiċi, b’mod partikolari fi prodotti tal-konsumatur, ġie assoċjat ma’ żieda osservata ta’ mard u disturbi endokrinali fil-bniedem.
 • It-titjib proġettat fil-kwalità tal-arja mhuwiex mistenni li jkun biżżejjed biex jipprevjeni ħsara kontinwa, filwaqt li l-impatti li jirriżultaw mit-tibdil fil-klima huma mistennija jeħżienu.
 • Is-settur tal-industrija ambjentali kiber b’aktar minn 50% mill-2000 sal-2011, u huwa wieħed mill-ftit setturi li ffjorixxa f’termini ta’ dħul u impjiegi sa mill-kriżi finanzjarja tal-2008.

Noti lill-editur

Dwar l-EEA

L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) hija aġenzija tal-Unjoni Ewropea. L-EEA għandha l-għan li ssostni l-iżvilupp sostenibbli u li tgħin biex tilħaq titjib sinifikanti u miżurabbli fl-ambjent tal-Ewropa, billi tipprovdi informazzjoni f'waqtha, immirata, rilevanti u affidabbli lill-aġenti li jfasslu l-politika u lill-pubbliku. L-EEA hija appoġġjata fil-ħidma tagħha min-netwerk Ewropew ta' informazzjoni u għall-Osservazzjoni tal-Ambjent (Eionet), netwerk ta’ 39 pajjiż Ewropew.

Dwar SOER 2015

L-Ambjent Ewropew – l-istat u l-perspettiva 2015’ huwa magħmul minn żewġ rapporti u 87 sommarju online. Dawn jinkludu r-rapport ta’ ‘Sintesi’ u r-rapport ta’ ‘Valutazzjoni tat-tendenzi kumplessivi globali’, ikkumplimentati minn 11-il sommarju dwar tendenzi kumplessivi globali, 25 sommarju Ewropew, disa' sommarji ta’ paragun bejn il-pajjiżi, 39 sommarju dwar il-pajjiżi (abbażi tal-istat nazzjonali tar-rapporti ambjentali), u tliet sommarji reġjonali.

SOER 2015:

 • Jipprovdi valutazzjoni komprensiva u integrata tal-istat tal-ambjent Ewropew, it-tendenzi u l-prospetti f’kuntest globali.
 • Jinforma l-implimentazzjoni tal-politika ambjentali Ewropea bejn l-2015 u l-2020.
 • Janalizza l-opportunitajiet biex jiġu mmodifikati politiki eżistenti (u l-għarfien użat biex dawk il-politiki jiġu infurmati) sabiex tintlaħaq il-viżjoni 2050 tal-Unjoni Ewropea ta' għajxien tajjeb fil-limiti tal-pjaneta.
 • Kien ippreparat bħala impriża konġunta f'kollaborazzjoni mill-qrib mal-Eionet, kif ukoll mas-servizzi tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, diversi organizzazzjonijiet internazzjonali kienu involuti fl-evalwazzjoni bejn il-pari tal-valutazzjoni.
 • www.eea.europa.eu/soer

Informazzjoni ta’ kuntatt

Għal mistoqsijiet mill-midja:

Is-Sinjura Iben Stanhardt

Is-Sur Arthur Girling

+45 33 36 7168

iben.stanhardt@eea.europa.eu      

+45 33 36 7109

arthur.girling@eea.europa.eu      

Kontenut relatat

Dokument ta’ Azzjonijiet
Help us build a better climate and energy portal

We are looking at ways to keep you informed about the most important data and developments about climate and energy in the EU.

Help us by taking this survey!

Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina
 
 
 
 
 
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100