næste
forrige
emner

Artikler

Skift sprog
Artikler
Menu
Hvor grønne er de nye biologisk nedbrydelige, komposterbare og biobaserede plastikprodukter, der nu bliver mere udbredte?

Vi ved, at plastikforurening og plastikaffald er et stort miljøproblem. I de senere år er der kommet nye plastikprodukter på markedet, som hævdes at være bedre for miljøet. I en ny briefing fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA) vurderes disses miljømæssige fordele. For at få mere at vide talte vi med Almut Reichel, som er ekspert i bæredygtig ressourceanvendelse og affald hos EEA.

Læs mere

Mod Europa 2030: modstandsdygtig natur, bæredygtig økonomi og sunde liv

Covid-19pandemien er et tydeligt eksempel på, hvor skrøbelige vores samfund og økonomier kan være, når vi rammes af et stort chok. Miljøødelæggelse og klimaændringer forventes at gøre sådanne chok hyppigere og mere alvorlige. Med usikkerhed og talrige udfordringer foran os er vores eneste holdbare valg at sikre, at alle de beslutninger, vi træffer i denne kritiske periode, bringer os tættere på vores sociale mål og bæredygtighedsmål.

Læs mere

Fremadrettede vurderinger for bedre forståelse af udsigterne for bæredygtighed

Det Europæiske Miljøagentur (EEA) har for nylig offentliggjort en rapport om de "drivkræfter for forandring", der påvirker udsigterne for Europas miljø og bæredygtighed. Vi interviewede rapportens projektleder, Lorenzo Benini, der arbejder i EEA som ekspert i systemvurdering og bæredygtighed.

Læs mere

Videre sammen: en bæredygtig verden efter corona

Hvordan skaber vi en mere holdbar og modstandsdygtig verden efter coronakrisen? I denne afgørende tid, hvor der træffes vigtige beslutninger om vores fælles fremtid, vil Det Europæiske Miljøagentur samle og konsolidere corona- og miljørelateret viden og gøre sit til, at der føres en kvalificeret debat.

Læs mere

Overvejelser omkring ambitionerne om klimaneutralitet i Europa i disse Covid-19 tider

De europæiske lande gennemfører drastiske tiltag for at begrænse virkningen af Covid-19 på europæernes sundhed og økonomien. Sådanne kriser har tendens til at have umiddelbare og alvorlige virkninger på hele befolkninger og økonomien. I betragtning af Coronakrisens potentiale til at påvirke vigtige økonomiske sektorer, forventes den at reducere nogle af de økonomiske aktiviteters indvirkning på miljø og klima. Men store og pludselige chok med ekstremt høje omkostninger for samfundet er ikke den måde, hvorpå Den Europæiske Union har forpligtet sig til at omstille sin økonomi og opnå klimaneutralitet på inden 2050. Den europæiske grønne pagt og den nyligt foreslåede europæiske klimalov kræver i stedet en irreversibel og gradvis reduktion af emissionerne samtidig med, at der sikres en retfærdig overgang, hvor der ydes støtte til de berørte.

Læs mere

Støjforurening er et stort problem for både menneskers sundhed og miljøet

Støjforurening er et stigende problem i hele Europa, og ét, hvor mange mennesker måske ikke er opmærksomme på indvirkningen på deres sundhed. Vi mødtes med Det Europæiske Miljøagenturs ekspert i ekstern støj, Eulalia Peris, til en snak om hovedresultaterne i Miljøagenturets rapport om ekstern støj i Europa 2020 ("Environmental noise in Europe — 2020"), som blev offentliggjort tidligere på måneden.

Læs mere

EEA's  ”rapport om ”Europas miljø – tilstand og fremtidsudsigter 2020” spiller en vigtig rolle for EU's fornyede slag for bæredygtighed

Tidligere i denne måned offentliggjorde Det Europæiske Miljøagentur rapporten "Europas miljø – tilstand og fremtidsudsigter 2020" (SOER 2020). I rapporten blev det konkluderet, at Europa ikke vil nå sine 2030-mål uden presserende handling i løbet af de næste ti år for at imødegå det alarmerende tab af biodiversitet, de tiltagende konsekvenser af klimaændringerne og overforbruget af naturressourcer. Rapporten pegede på en række centrale løsninger, som kan hjælpe Europa tilbage på sporet, så målene nås. Vi har sat os ned sammen med Tobias Lung, EEA's SOER koordinations- og vurderingsekspert, for at drøfte betydningen af SOER 2020.

Læs mere

Tid til at handle for klimaet, naturen og menneskene

Året 2019 vil blive husket som et vendepunkt for handling på klima- og miljøområdet i Europa. Millioner af europæere og andre i hele verden demonstrerede og krævede, at de politiske beslutningstagere greb til handling. Evidensbaserede videnskabelige vurderinger, herunder Det Europæiske Miljøagenturs rapport "Europas miljø - tilstand og fremtidsudsigter" (SOER 2020), understregede omfanget af udfordringerne og det akutte behov for at handle. Disse krav om handling er nu ved at blive omsat til en politisk køreplan. Den europæiske grønne pagt, som Europa-Kommissionen har fremlagt, er en lovende start for dette kritiske årti, som vi netop har taget hul på.

Læs mere

Tilpasning til klimaændringerne er nøglen til det europæiske landbrugs fremtid

Den forgangne sommers hedebølger og ekstreme vejrforhold har slået nye klimarekorder i Europa. Det understreger endnu en gang vigtigheden af, at vi tilpasser os til klimaændringerne. Vi satte os ned sammen med Blaz Kurnik fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA), der er ekspert i klimaændringers virkninger og tilpasning til klimaændringer, for at drøfte EEA's nye rapport fra tidligere på måneden om, hvordan klimaændringerne påvirker landbruget i Europa.

Læs mere

Realisering af bæredygtighed: nye EU-politikker giver en unik mulighed

Ursula von der Leyen, den nyvalgte formand for Europa-Kommissionen, har fastlagt sit teams politiske prioriteter for de kommende fem år. En europæisk grøn aftale om en mere ambitiøs indsats over for klima- og biodiversitetskriserne er det centrale punkt på hendes dagsorden. EU's politikker har længe tacklet miljøforringelser og klimaforandringer — med nogen succes og visse fiaskoer. Støttet af voksende krav om handling fra offentligheden giver denne nye politiske periode — med en ny Kommission og et nyt Europa-Parlament — en unik mulighed for at opskalere og fremskynde en grøn og fair omstilling af Europa.

Læs mere

EEA fylder 25: vi bygger på erfaringer for at opnå bæredygtighed i Europa

Hvordan vil Europas miljø se ud om 25 år? Vil vi nå vores fælles vision om "et godt liv i en ressourcebegrænset verden"? Vil vi være i stand til at begrænse den globale opvarmning og skabe klimaresistente byer, der er omgivet af sund natur? Som valget til Europa-Parlamentet for nylig viste, er det noget, europæerne i stigende grad bekymrer sig om. Europas næste generation opfordrer også til en hurtig indsats. Hvordan vil deres krav om en bæredygtig fremtid påvirke udformningen af Europas miljøpolitikker og socioøkonomiske politikker? I anledning af vores 25-års jubilæum gør vi os nogle tanker om, hvordan Europas miljøviden og -politik har udviklet sig i de seneste 25 år, og hvordan vi, EEA og dets netværk, kan støtte bestræbelserne på at opnå bæredygtighed i de næste 25 år.

Læs mere

Forebyggelse er afgørende ved håndtering af plastaffaldskrisen

Plastaffald er fortsat et kæmpestort og voksende problem. Men hvad gør Den Europæiske Union ved problemet? Ioannis Bakkas, EEA’s ekspert i affaldsforebyggelse, giver et kort overblik over EEA's rapport om forebyggelse af plastaffald i Europa, som blev offentliggjort tidligere på måneden.

Læs mere

Hvordan berøres sårbare grupper i Europa af miljøbetingede farer?

Der er brug for en målrettet indsats for at give Europas mest sårbare befolkningsgrupper, herunder fattige, ældre og børn, bedre beskyttelse mod miljøbetingede risici som luft- og støjforurening og ekstreme temperaturer. Aleksandra Kazmierczak, som er ekspert i tilpasning til klimaændringer i Det Europæiske Miljøagentur (EEA), beskriver hovedresultaterne af en ny rapport fra Det Europæiske Miljøagentur, der vurderer sammenhængene mellem social og demografisk ulighed og eksponering for luftforurening, støj og ekstreme temperaturer.

Læs mere

Et sundt miljø er en absolut forudsætning for en bæredygtig økonomi og et retfærdigt samfund

Vores planets miljø og klima står over for hidtil usete udfordringer, som tilsammen truer vores velfærd. Det er dog ikke for sent at gøre en målrettet indsats. Opgaven kan synes uoverskuelig, men vi har endnu mulighed for at vende nogle af de negative tendenser, minimere skaderne ved at tilpasse os, genoprette livsvigtige økosystemer og i langt højere grad beskytte det, vi stadig har. Skal vi opnå langsigtet bæredygtighed, er vi nødt til at betragte miljø, klima, økonomi og samfund som en uadskillelig helhed.

Læs mere

Det Europæiske Miljøagentur: 25 års voksende viden understøtter europæisk miljøpolitik

Den Europæiske Union (EU) har nogle af de mest ambitiøse miljø- og klimamål i verden, som dækker en lang række politikområder, lige fra luftkvalitet, affald og vandkvalitet til energi og transport. På grundlag af data fra medlemsstaterne bidrager Det Europæiske Miljøagentur til at overvåge fremskridt og identificere de områder, hvor der er behov for en yderligere indsats. Siden agenturet blev oprettet for 25 år siden, har man udviklet sit data- og videnarbejde for at støtte udformningen af politik i Europa.

Læs mere

Elektriske køretøjer: Et intelligent valg for miljøet

Er elbiler bedre for vores klima og luftkvalitet end benzin- og dieselbiler? Vi satte os sammen med Andreas Unterstaller, Det Europæiske Miljøagenturs (EEA) transport- og miljøekspert for at diskutere fordele og ulemper ved elbiler, som er fokus for en ny EEA-rapport.

Læs mere

Klimaændringernes kompleksitet og vores respons

Klimaændringerne er en af vor tids største udfordringer. Deres virkninger mærkes over hele kloden og berører mennesker, natur og økonomi. Hvis vi vil afbøde klimaændringerne, må vi væsentligt mindske de globale emissioner af drivhusgasser. For at omsætte dette overordnede mål til konkrete tiltag må vi sætte os ind i et komplekst system og kæde emissionerne fra forskellige kilder sammen med de nationale og regionale virkninger, den globale styring og de potentielle sidegevinster. Det Europæiske Miljøagentur arbejder løbende på at styrke den viden, der behøves for at udforme effektive foranstaltninger på jorden.

Læs mere

Kviksølv: en vedholdende trussel mod miljøet og folkesundheden

Mange forbinder stadig kviksølv med termometre, og de fleste ved også, at det er giftigt. På grund af sin giftighed er kviksølv ved at blive taget ud af produkter i Europa, men meget kviksølv cirkulerer stadig i luft, vand, jord og økosystemer. Er kviksølv stadig et problem, og hvad bliver der gjort ved det? Vi har interviewet Ian Marnane, der er EEA-ekspert i bæredygtig ressourceudnyttelse og industri.

Læs mere

Investering i bæredygtighed

Europa-Kommissionen har for nylig vedtaget en pakke med lovforslag til fremme af bæredygtig finansiering i EU. Kommissionens forslag bygger på henstillinger fra ekspertgruppen på højt plan om bæredygtig finansiering, der består af eksperter fra civilsamfundet, finanssektoren, den akademiske verden og europæiske og internationale institutioner. Vi har talt med Det Europæiske Miljøagenturs (EEA) repræsentant i ekspertgruppen, Andreas Barkman, som beskæftiger sig med strategisk rådgivning om klimaændringer og energispørgsmål.

Læs mere

Miljøændringer: Viden er nøglen til at begrænse virkningerne på mennesker og naturen

Udformning af miljøpolitikker er ikke nogen nem opgave. På den ene side vil europæerne gerne nyde godt af de fordele, som en velfungerende økonomi giver. På den anden side har vores valg af livsstil betydelige miljø- og sundhedsomkostninger. For at vælge den bedste politik er det nødvendigt at have en helhedsorienteret forståelse af, hvordan natur, økonomi og menneskers sundhed hænger sammen. Det Europæiske Miljøagenturs mål er at støtte politikudformningen ved at levere netop denne type viden.

Læs mere