volgende
vorige
items
Nieuws EU-agentschappen: meer werk nodig om chemische stoffen veilig en duurzaam te maken — 15-05-2024
Op sommige gebieden wordt vooruitgang geboekt bij de overgang naar veiligere en duurzamere chemische stoffen, terwijl op andere gebieden de overgang nog maar net begint. Dat is de conclusie van een eerste, gezamenlijke, Europa-brede beoordeling van de oorzaken en gevolgen van chemische verontreiniging door het Europees Milieuagentschap (EEA) en het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA), die vandaag is gepubliceerd. Uit de benchmarking bleek dat er nog meer moet worden gedaan om de impact van schadelijke stoffen op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.
Nieuws De overgang naar een meer circulair Europa kan niet langer wachten — 25-04-2024
Ondanks de vooruitgang die de afgelopen vijf jaar qua wetgeving is geboekt, moet er verder doortastend worden opgetreden en moeten bestaande maatregelen daadkrachtig worden doorgevoerd om de grotendeels lineaire “wegwerp”-economie in Europa circulair te maken. Volgens een grondige analyse van de stand van zaken van de circulaire economie die vandaag door het Europees Milieuagentschap (EMA) is gepubliceerd, is een resolute aanpak essentieel met het oog op een drastische vermindering van ons afval, alsook om het gebruik van hulpbronnen met prioriteit terug te dringen, de recyclingpercentages op te voeren en meer producten in omloop te brengen die van meet af aan een circulair ontwerp hebben.
Nieuws Pascal source code Europa is niet voorbereid op snel toenemende klimaatrisico’s — 11-03-2024
Europa is het snelst opwarmende continent ter wereld en klimaatrisico’s vormen een bedreiging voor zijn energie- en voedselzekerheid, ecosystemen, infrastructuur, watervoorraden, financiële stabiliteit en de volksgezondheid. Volgens een analyse van het Europees Milieuagentschap (EMA) die vandaag verscheen bereikten veel van deze risico’s al kritieke niveaus en zouden ze catastrofaal kunnen worden als er niet snel daadkrachtige maatregelen worden genomen.
Nieuws Troff document Terugdringen van milieuvervuiling zou het aantal hartaanvallen en beroertes in Europa aanzienlijk verminderen — 15-02-2024
Uit wetenschappelijke onderzoek blijkt dat milieurisico’s verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de hart- en vaatziekten, de meest voorkomende doodsoorzaak in Europa. Een vandaag gepubliceerd rapport van het Europees Milieuagentschap geeft een overzicht van het verband tussen het milieu en hart- en vaatziekten. Daarin wordt benadrukt dat het aanpakken van verontreiniging, extreme temperaturen en andere milieurisico’s kosteneffectieve maatregelen zijn om de ziekteklachten, met inbegrip van hartaanvallen en beroertes, te verminderen.
Nieuws Blootstelling van de bevolking aan veelgebruikt bisfenol A overschrijdt aanvaardbare veiligheidsniveaus voor de gezondheid — 01-02-2024
Volgens bijgewerkte onderzoeksgegevens ligt de blootstelling van de bevolking aan de synthetische chemische stof bisfenol A (BPA), die op grote schaal wordt gebruikt in plastic en metalen voedselverpakkingen, herbruikbare waterflessen en drinkwaterleidingen in Europa, ver boven de aanvaardbare veiligheidsniveaus voor de gezondheid. Dit vormt een potentieel gezondheidsrisico voor miljoenen mensen, zo blijkt uit een briefing van het Europees Milieuagentschap (EEA), die vandaag is gepubliceerd.
Nieuws Nadenken over optimaal gebruik van biomassa in Europa is hard nodig — 30-01-2024
In de EU is er een toenemende en concurrerende vraag naar biomassa, die wordt gebruikt voor biogebaseerde producten in sectoren zoals de bouw, energie, transport, meubel- en textielindustrie, maar ook voor natuurbehoud en koolstofvastlegging. In het vandaag gepubliceerde verslag van het Europees Milieuagentschap (EEA) wordt benadrukt dat er dringend prioriteiten moeten worden gesteld voor het gebruik van biomassa vanwege de verschillende functies die biomassa in de Europese Green Deal moet gaan vervullen en vanwege een dreigend tekort aan biomassa in de toekomst.
Nieuws Uitstoot van broeikasgassen in de EU vorig jaar gedaald, maar grotere inspanningen nodig om de ambitieuze doelstellingen voor 2030 te halen — 22-01-2024
De broeikasgasemissies in de Europese Unie zijn vorig jaar met twee procent gedaald ten opzichte van de niveaus van 2021, volgens ramingen in het meest recente verslag over trends en prognoses van het Europees Milieuagentschap (EEA), dat vandaag is gepubliceerd. Ondanks de geboekte vooruitgang op het gebied van emissiereductie, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie wordt er in het verslag echter op gewezen dat er dringend versnelde actie nodig is om de ambitieuze klimaat- en energiedoelstellingen van de EU te halen.
Nieuws Luchtverontreinigingsniveaus in heel Europa blijven te hoog – nog steeds het grootste milieugezondheidsrisico — 24-11-2023
De luchtverontreiniging in Europa ligt nog steeds ver boven de aanbevolen niveaus van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en vormt een aanzienlijke bedreiging voor onze gezondheid. Volgens de laatste beoordeling van de luchtkwaliteit, die vandaag door het Europees Milieuagentschap (EEA) is gepubliceerd, hadden 253,000 sterfgevallen in de EU kunnen worden voorkomen als de richtwaarden van de WHO voor fijnstofconcentraties waren gehaald. Volgens nieuwe cijfers over de gezondheidseffecten veroorzaakt of verergert blootstelling aan luchtverontreiniging bepaalde ziekten zoals longkanker, hartaandoeningen, astma en diabetes.
Nieuws EU moet inspanningen opvoeren om de gevolgen van chemische bestrijdingsmiddelen te beperken — 14-09-2023
Ondanks de vooruitgang die in sommige EU-lidstaten is geboekt bij het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, vormt verontreiniging door pesticiden nog steeds een groot risico voor de volksgezondheid en het milieu, zo blijkt uit een vandaag gepubliceerde briefing van het Europees Milieuagentschap (EEA). Om dit probleem aan te pakken, moeten er veel grotere inspanningen worden gedaan om de nulverontreinigingsdoelstellingen van de EU te verwezenlijken en het gebruik en het gevaar van chemicaliën en gevaarlijkere pesticiden tegen 2030 met 50 % te verminderen.
Nieuws Luchtverontreinigingsniveaus in heel Europa nog steeds niet veilig, met name voor kinderen — 14-09-2023
Er moet meer worden gedaan om de gezondheid van kinderen en jongeren tot 18 jaar te beschermen tegen de negatieve gevolgen van luchtverontreiniging, zo blijkt uit de vandaag gepubliceerde beoordelingen van de luchtkwaliteit door het Europees Milieuagentschap (EEA). Luchtverontreiniging veroorzaakt in Europa meer dan 1 200 vroegtijdige sterfgevallen per jaar bij mensen jonger dan 18 jaar en vergroot het risico op ziekte op latere leeftijd aanzienlijk. Ondanks verbeteringen in de afgelopen jaren blijft het niveau van belangrijke luchtverontreinigende stoffen in veel Europese landen de in de gezondheidsrichtsnoeren van de Wereldgezondheidsorganisatie gestelde richtwaarden hardnekkig overschrijden, vooral in centraal Oost-Europa en Italië.
Nieuws Hou je camera in de aanslag! EEA lanceert fotowedstrijd ZeroWaste PIX 2023 — 12-09-2023
Dit jaar nodigen we enthousiaste fotografen uit heel Europa uit om zowel de goede (duurzame) als de minder goede (niet-duurzame) productie- en consumptiepatronen, gewoonten en praktijken in ons dagelijks leven vast te leggen. De fotowedstrijd “ZeroWaste PIX” van het Europees Milieuagentschap (EEA), die vandaag van start gaat, stimuleert ons na te denken over onze moderne levensstijl.
Nieuws Klimaatgebonden hittegolven en infectieziekten vormen een steeds groter gevaar voor de volksgezondheid in Europa — 28-06-2023
Het grootste probleem dat het veranderende klimaat met zich meebrengt voor de gezondheid van Europese burgers bestaat in de ongekende hittegolven, waar we ook dit jaar weer mee te kampen hadden. Ze hebben al tal van mensen ziek gemaakt en aan velen zelfs het leven gekost. Deze situatie zal in de toekomst alleen maar nijpender worden, tenzij we grotere inspanningen leveren om onze samenleving aan te passen aan de klimaatverandering en de gevolgen ervan te beperken. Met behulp van actieplannen ter bescherming van de volksgezondheid tijdens hittegolven, stedelijke vergroening, beter ontworpen gebouwen en aangepaste werktijden kunnen we de kwetsbaarste groepen in onze samenleving meer bescherming bieden, volgens het verslag dat het Europees Milieuagentschap (EMA) vandaag heeft gepubliceerd.
Nieuws Nieuwe kansen voor prosumenten van hernieuwbare energie in de stad — 30-05-2023
Stedelijke centra in Europa bieden burgers de kans om als prosumenten hernieuwbare energie te produceren, aldus een vandaag gepubliceerde briefing van het Europees Milieuagentschap (EEA). Steden kunnen een sleutelrol spelen bij de overgang naar een koolstofarme toekomst in Europa. Dit proces kan worden versneld door prosumptie in de stad te vergemakkelijken.
Nieuws EU-geluidsdoelstelling voor 2030 waarschijnlijk onhaalbaar — 30-03-2023
Ongeveer 18 miljoen mensen ondervinden langdurige hinder van verkeerslawaai in de Europese Unie (EU). Het actieplan “Verontreiniging naar nul” van de Europese Commissie moet ervoor zorgen dat het aantal mensen dat chronisch last heeft van verkeerslawaai in 2030 30 % lager zal zijn dan in 2017. Volgens de vandaag gepubliceerde analyse van het Europees Milieuagentschap (EEA) is het onwaarschijnlijk dat deze doelstelling wordt bereikt zonder verdere wijzigingen in de wet- en regelgeving, met name vanwege moeilijkheden om het grote aantal mensen dat is blootgesteld aan lawaai van wegverkeer terug te dringen.
Nieuws Geen verontreiniging meer: doelstellingen voor 2030 zijn haalbaar als de inspanningen worden opgevoerd — 15-03-2023
De Europese Commissie publiceert vandaag haar eerste rapport over de monitoring van en de vooruitzichten voor een samenleving zonder verontreiniging, waarin trajecten naar schonere lucht, schoner water en een schonere bodem worden uitgestippeld. Uit dit rapport van de Commissie, en de beoordeling van de monitoringgegevens door het Europees Milieuagentschap (EEA), blijkt dat de door de EU genomen beleidsmaatregelen hebben geholpen om de luchtverontreiniging en verontreiniging door pesticiden te verminderen. Op andere gebieden, zoals geluidsoverlast, verontreiniging door nutriënten en stedelijk afval, is er echter nog steeds sprake van problemen. Uit de resultaten in de beoordeling blijkt dat de EU haar inspanningen over de hele lijn zal moeten opvoeren als zij de doelstellingen voor 2030 om de verontreiniging tot nul terug te dringen wil halen. Er moeten nieuwe wetten ter bestrijding van verontreiniging worden vastgesteld en de reeds bestaande wetgeving moet beter worden uitgevoerd.
Nieuws Troff document Vroegtijdige sterfte door luchtverontreiniging blijft dalen in de EU, meer inspanningen nodig voor een gifvrij milieu — 14-03-2023
De luchtkwaliteit in Europa blijft verbeteren en het aantal mensen dat vroegtijdig sterft of ziek wordt als gevolg van luchtverontreiniging neemt af. Volgens de vandaag gepubliceerde analyse van het Europees Milieuagentschap (EEA) is luchtverontreiniging echter nog steeds het grootste milieugerelateerde gezondheidsrisico in Europa en zijn er ambitieuzere maatregelen nodig om te voldoen aan de gezondheidsrichtsnoeren van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
Nieuws Trends en prognoses: beperkte stijging van de EU-emissies in tijden van postpandemisch herstel en energiecrisis — 10-01-2023
De uitstoot van broeikasgassen en het energieverbruik zijn in 2021 gestegen, voornamelijk als gevolg van het postpandemische herstel in Europa, zo blijkt uit het meest recente verslag “Trends en prognoses”, dat vandaag door het Europees Milieuagentschap (EEA) is gepubliceerd. De meeste EU-lidstaten hebben de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU voor 2020 gehaald en richten hun blik nu op klimaatneutraliteit, terwijl ze zich ook gedwongen zien de huidige crisis in de energievoorziening aan te pakken. Om de ambitieuzere klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 te halen, moet jaarlijks meer dan twee keer zoveel vooruitgang geboekt worden bij de uitrol van hernieuwbare energie en de vermindering van energieverbruik en broeikasgasemissies.
Nieuws D source code EEA-fotowedstrijd 2022: “Well with Nature” — 07-07-2022
Maakt u goede foto’s? Bent u graag in de natuur? Als u twee keer “ja” hebt geantwoord, maakt u kans op een van de geldprijzen in de nieuwe fotowedstrijd “Well with Nature” van het Europees Milieuagentschap (EEA). Stuur ons uiterlijk 1 oktober 2022 uw beste opnames.
Nieuws Blootstelling aan verontreiniging is de oorzaak van 10 % van alle gevallen van kanker in Europa — 01-07-2022
Blootstelling aan luchtverontreiniging, passief roken, radon, ultraviolette straling, asbest, bepaalde chemische stoffen en andere verontreinigende stoffen veroorzaakt meer dan 10 % van alle gevallen van kanker in Europa. Dat staat te lezen in een rapport van het Europees Milieuagentschap (EEA) dat vandaag werd gepubliceerd. Het goede nieuws is dat deze risico’s te voorkomen zijn.
Nieuws Troff document Verontreiniging tot nul terugbrengen: groot aantal badzones in Europa voldoet aan hoogste kwaliteitsnormen — 03-06-2022
Volgens het vandaag gepubliceerde jaarlijkse zwemwaterverslag voldeed in 2021 bijna 85 % van de Europese zwemwaterlocaties aan de strengste waterkwaliteitsnorm (“uitstekend”) van de EU. De beoordeling geeft een goede indicatie waar zwemmers deze zomer de beste badzones in Europa kunnen vinden. De beoordeling, die door het Europees Milieuagentschap (EEA) in samenwerking met de Europese Commissie is opgesteld, is gebaseerd op de monitoring van 21 859 zwemwaterlocaties in heel Europa. Deze monitoring omvat zwemwaterlocaties in alle EU-lidstaten plus Albanië en Zwitserland en is over heel 2021 uitgevoerd.
Nieuws Klimaatgerelateerde gevaren steeds frequenter en ernstiger in Europa; nieuw regionaal overzicht gepubliceerd — 08-03-2022
Nu extreme weersomstandigheden en andere klimaatgerelateerde gevaren in heel Europa vaker voorkomen en ernstiger worden, is betrouwbare informatie nodig voor de beoordeling van klimaatrisico’s en de planning van aanpassing. Het nieuwe interactieve verslag van het Europees Milieuagentschap (EEA) geeft een actueel overzicht van de ontwikkeling van klimaatgerelateerde gevaren in de verschillende Europese regio’s.
Nieuws Schonere lucht had in 2019 in de hele EU ten minste 178 000 levens kunnen redden — 01-03-2022
Luchtverontreiniging bleef in 2019 een aanzienlijke last van vroegtijdige sterfte en ziekte in Europa veroorzaken. Uit een analyse van het Europees Milieuagentschap (EEA) blijkt dat het verbeteren van de luchtkwaliteit tot de onlangs door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aanbevolen niveaus meer dan de helft van de vroegtijdige sterfgevallen als gevolg van blootstelling aan fijnstof kan voorkomen.
Nieuws Goede mogelijkheden om de Europese afvalproductie los te koppelen van economische groei — 31-01-2022
In de meeste Europese landen en in de EU als geheel neemt de afvalproductie toe, maar langzamer dan de economie groeit. Volgens een onlangs gepubliceerd rapport van het Europees Milieuagentschap lijkt de algemene doelstelling om de totale afvalproductie terug te dringen nog niet binnen bereik. Het rapport belicht mogelijkheden om afval op doeltreffender wijze te voorkomen, met speciale aandacht voor textiel.
Nieuws Europese natuur onder druk – uitdagingen en oplossingen — 10-12-2021
Uit het werk van het Europees Milieuagentschap (EEA) en uit andere beoordelingen is gebleken dat Europese ecosystemen ernstig worden bedreigd. Eeuwenlange exploitatie heeft haar sporen nagelaten op de Europese natuur, en de meeste beschermde leefgebieden en soorten zijn niet in goede staat van behoud. EEA Signalen 2021 geeft een overzicht van de problemen waarmee de Europese natuur te maken heeft, en benoemt strategieën om de situatie om te keren.
Nieuws Zeevervoer in de EU: eerste milieueffectrapportage stelt vast dat goede vooruitgang is geboekt op weg naar duurzaamheid en bevestigt dat meer moet worden gedaan ter voorbereiding op een stijgende vraag — 01-09-2021
Zeevervoer speelt een essentiële rol in de wereldwijde en Europese handel en economie en zal deze ook in de toekomst blijven spelen. In de afgelopen jaren heeft de zeevervoersector belangrijke stappen gezet om de milieueffecten van de sector te beperken. Voorafgaand aan de verwachte toename van het mondiale zeevervoer wordt in een nieuw rapport voor het eerst aangetoond wat de totale effecten van de zeevervoersector in de EU op het milieu zijn en wordt gewezen op uitdagingen voor het bereiken van duurzaamheid.
Nieuws Troff document Een nieuwe monitor voor luchtkwaliteit in Europese steden toont verontreiniging op lange termijn — 22-06-2021
Luchtvervuiling is in veel Europese steden een groot probleem en vormt een ernstig risico voor de gezondheid. Vandaag heeft het Europees Milieuagentschap (EEA) de monitor voor de luchtkwaliteit in Europese steden gelanceerd. Daarmee kunt u nagaan hoe het in de afgelopen twee jaar gesteld was met de luchtkwaliteit in de stad waar u woont en deze vergelijken met andere steden in Europa.
Nieuws Fotowedstrijd over de gevolgen van en oplossingen voor klimaatverandering — 02-06-2021
Klimaatverandering heeft zeer uiteenlopende gevolgen voor onze samenleving en het milieu. Willen we klimaatverandering aanpakken, dan moeten we emissies terugdringen om de ernstigste gevolgen ervan te verzachten en ons aanpassen aan de gevolgen die we niet kunnen tegenhouden. Vandaag gaat de fotowedstrijd “Climate Change PIX” van het Europees Milieuagentschap (EEA) van start. De vraag aan deelnemers is om uit te beelden hoe klimaatverandering in Europa eruitziet en hoe wij erop reageren.
Nieuws Verontreiniging tot nul terugbrengen: zwemwater in Europa voldoet in de overgrote meerderheid van de gevallen aan de hoogste kwaliteitsnormen — 01-06-2021
Volgens het vandaag gepubliceerde jaarlijkse zwemwaterverslag voldeed in 2020 bijna 83 % van de Europese zwemwaterlocaties aan de strengste waterkwaliteitsnorm (uitstekend) van de EU. De recentste beoordeling, die door het Europees Milieuagentschap (EEA) in samenwerking met de Europese Commissie is opgesteld, is gebaseerd op de monitoring van 22 276 zwemwaterlocaties in heel Europa in 2020. Deze monitoring omvat zwemwaterlocaties in alle EU-lidstaten plus Albanië en Zwitserland en is over heel 2020 uitgevoerd.
Nieuws object code Gemotoriseerd vervoer: trein, vliegtuig, auto of boot – welke is het groenst? — 26-03-2021
Over het algemeen blijft de trein - in termen van broeikasgasemissies - de meest milieuvriendelijke vorm van gemotoriseerd passagiersvervoer in Europa, in vergelijking met reizen per auto of vliegtuig. Dit blijkt uit twee onderzoeken over vervoer en milieu die vandaag zijn gepubliceerd door het Europees Milieuagentschap (EEA).
Nieuws Plastic, een groeiend milieu- en klimaatprobleem: hoe kan Europa deze trend keren? — 27-01-2021
De steeds grotere hoeveelheid plastic, het effect van plastic op de biodiversiteit, de bijdrage ervan aan de klimaatverandering en de vraag hoe we het plasticprobleem moeten aanpakken in de circulaire economie, staan al jaren op de beleidsagenda van de Europese Unie. Door de beelden van in zee ronddrijvende mondkapjes en het gebruik van grote hoeveelheden beschermende wegwerpuitrusting heeft de COVID-19-pandemie de aandacht voor plastic afval alleen maar vergroot. In het vandaag gepubliceerde rapport over plastic in de circulaire economie analyseert het Europees Milieuagentschap (EEA) de wenselijkheid en het potentieel van een verschuiving naar circulair en duurzaam gebruik van plastic.
Nieuws Troff document Duidelijke verbetering van de luchtkwaliteit in Europa in de afgelopen tien jaar, minder sterfgevallen in verband met luchtverontreiniging — 23-11-2020
Dankzij de betere luchtkwaliteit is het aantal vroegtijdige sterfgevallen in Europa de afgelopen tien jaar aanzienlijk verminderd. De meest recente officiële gegevens van het Europees Milieuagentschap (EEA) laten echter zien dat bijna alle Europeanen nog steeds last hebben van luchtverontreiniging, wat tot ongeveer 400 000 vroegtijdige sterfgevallen op het hele continent leidt.
Nieuws Troff document De vervuiling in Europa tot nul terugbrengen — 30-10-2020
Wat is vervuiling en wat zijn de gevolgen ervan voor mens en milieu? Europa doet er wat aan en in het kader van de Europese Green Deal heeft de Europese Commissie de ambitie om in Europa alle verontreiniging tot nul terug te brengen. In een nieuw rapport van het Europees Milieuagentschap (EEA), dat vandaag is gepubliceerd, wordt het probleem van vervuiling in Europa vanuit verschillende invalshoeken belicht, evenals de mogelijkheden om vervuiling op te ruimen en te voorkomen.
Nieuws chemical/x-mopac-input Recentste evaluatie laat zien dat de natuur in Europa onophoudelijk en ongekend snel achteruitgaat — 19-10-2020
Niet-duurzame land- en bosbouw, stedelijke wildgroei en vervuiling zijn de belangrijkste oorzaken van de drastische achteruitgang van de Europese biodiversiteit, die het voortbestaan van duizenden diersoorten en habitats bedreigt. Bovendien worden de natuurrichtlijnen van de Europese Unie (EU) en andere milieuwetten nog steeds niet voldoende toegepast door de lidstaten. De meeste beschermde habitats en soorten verkeren niet in een goede instandhoudingstoestand en er moet veel meer worden gedaan om de situatie te keren, aldus het vandaag gepubliceerde rapport van het Europees Milieuagentschap (EEA) ‘Stand van de natuur in de EU’.
Nieuws De bestrijding van vervuiling en klimaatverandering in Europa zal leiden tot een verbetering van de gezondheid en het welzijn, met name die van de meest kwetsbare mensen — 08-09-2020
Luchtverontreiniging en geluidshinder, de gevolgen van de klimaatverandering zoals hittegolven, en blootstelling aan gevaarlijke chemische stoffen veroorzaken gezondheidsproblemen in Europa. De slechte kwaliteit van het milieu draagt bij aan 13% van de sterfgevallen, volgens een uitgebreide analyse van de gezondheid en het milieu die het Europees Milieuagentschap (EEA) vandaag heeft gepubliceerd.
Nieuws De Europese zeeën gaan een onzekere toekomst tegemoet als er niet dringend coherente maatregelen worden genomen — 26-06-2020
Gezien de toenemende dreiging die uitgaat van de roofbouw op mariene hulpbronnen, vervuiling en klimaatverandering, moeten er dringend maatregelen worden genomen om de Europese zeeën weer in goede staat te brengen. Volgens het verslag van het Europees Milieuagentschap over de mariene ecosystemen in Europa, dat vandaag is gepubliceerd, wordt het een race tegen de klok om tientallen jaren van verwaarlozing en misbruik terug te draaien.
Nieuws D source code REDISCOVER Nature voor onze fotowedstrijd van dit jaar — 10-06-2020
Waar we ook zijn, kunnen we genieten van de wonderen der natuur, misschien nu wel meer dan ooit. De jaarlijkse fotowedstrijd van het Europees Milieuagentschap (EEA) met als thema REDISCOVER Nature gaat vandaag van start. Hiervoor nodigen wij u uit om uw band met de natuur en het milieu vast te leggen en te delen.
Nieuws Zwemwater in Europa nog steeds van hoge kwaliteit, zo blijkt uit de recentste jaarlijkse beoordeling — 08-06-2020
Het zwemwater in Europa is nog steeds van hoge kwaliteit, zo blijkt uit de vandaag gepubliceerde beoordeling van de zwemwaterkwaliteit voor dit jaar. Net iets minder dan 85 % van de in 2019 in gecontroleerde badzones over heel Europa voldeed aan de hoogste en strengste “uitstekende” kwaliteitsnormen van de Europese Unie.
Nieuws Stijging verwacht van het aantal Europeanen dat schadelijke geluidshinder ondervindt — 05-03-2020
Volgens het vandaag gepubliceerde verslag van het Europees Milieuagentschap (EEA) over omgevingslawaai wordt momenteel minstens een op de vijf Europeanen blootgesteld aan geluidsniveaus die schadelijk zijn voor de gezondheid. Naar verwachting zal dit cijfer in de komende jaren stijgen.
Nieuws De toestand van het milieu in Europa 2020: er is dringend behoefte aan een koerswijziging om de problemen van de klimaatverandering het hoofd te bieden, de achteruitgang van het milieu terug te draaien en toekomstige welvaart te waarborgen — 04-12-2019
Europa zal zijn doelstellingen voor 2030 niet halen als er de komende tien jaar niet snel actie wordt ondernomen om het alarmerende tempo van het biodiversiteitsverlies, de toenemende effecten van de klimaatverandering en het overmatig gebruik van natuurlijke hulpbronnen aan te pakken. Het vandaag gepubliceerde rapport van het Europees Milieuagentschap (EEA) over de toestand van het milieu wijst erop dat Europa geconfronteerd wordt met milieuproblemen van ongekende omvang en urgentie. Het rapport stelt echter dat er reden is voor hoop, gezien het toenemende publieke besef over de noodzaak van een duurzame toekomst, op technologische innovaties, en dankzij steeds meer gemeenschapsinitiatieven en krachtige EU-maatregelen zoals de Europese Green Deal.
Nieuws Zwemwater in meer dan 85 % van Europese badzones van uitstekende kwaliteit — 06-06-2019
Ruim 85 % van de afgelopen jaar gecontroleerde badzones in Europa was van het hoogste "uitstekende" kwaliteitsniveau en voldeed aan de strengste kwaliteitsnormen voor schoon water van de Europese Unie, zo blijkt uit het recentste jaarlijkse verslag over de kwaliteit van het Europese zwemwater. De vandaag gepubliceerde resultaten geven een goede indicatie van waar deze zomer de beste zwemwaterkwaliteit te vinden is.
Nieuws Pascal source code Fotowedstrijd om duurzame keuzes op het gebied van voedsel, energie en mobiliteit te promoten — 08-03-2019
De manier waarop we voedsel en energie produceren en consumeren en waarop we mensen en goederen vervoeren, heeft een grote invloed op het milieu, het klimaat en onze gezondheid. Wat zijn de uitdagingen en kansen om duurzamere keuzes te maken op het gebied van voedsel, energie en mobiliteit? Daarom draait het in de nieuwe fotowedstrijd van het Europees Milieuagentschap, getiteld ‘Sustainably Yours’, waarvoor alle Europeanen foto’s kunnen inzenden.
Nieuws De EU-lidstaten moeten meer ambitie tonen om het gezamenlijke doel inzake hernieuwbare energie te halen — 07-03-2019
Sinds 2005 is het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de Europese Unie verdubbeld, maar deze groei is in de afgelopen jaren afgezwakt, vooral door het toenemende energieverbruik en door te weinig vooruitgang in de transportsector. Uit het recente rapport van het Europees Milieuagentschap (EEA) blijkt dat de EU-lidstaten zich meer moeten inspannen om het doel voor 2020 inzake hernieuwbare energie nog te halen.
Nieuws Meer maatregelen nodig om de meest kwetsbaarste burgers van Europa te beschermen tegen luchtvervuiling, geluidshinder en extreme temperaturen — 04-02-2019
Er zijn gerichte maatregelen nodig om armen, ouderen en kinderen te beschermen tegen milieuproblemen als luchtvervuiling, geluidshinder en extreme temperaturen, met name in de oostelijke en zuidelijke regio's van Europa. In een vandaag gepubliceerd rapport van het Europees Milieuagentschap (EEA) wordt gewaarschuwd dat deze problemen een onevenredige impact hebben op de gezondheid van de meest kwetsbaarste burgers van Europa, ongeacht het feit dat de kwaliteit van het milieu in Europa over het geheel genomen is verbeterd.
Nieuws Octet Stream Luchtverontreiniging is in heel Europa nog steeds te hoog — 29-10-2018
Ondanks langzame verbeteringen ligt de luchtverontreiniging nog altijd boven de grenswaarden en richtlijnen van de Europese Unie en de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat blijkt uit nieuwe gegevens en informatie die het Europees Milieuagentschap (EEA) heeft gepubliceerd. Luchtverontreiniging blijft een bedreiging voor de gezondheid van mens en milieu.
Nieuws Goed nieuws voor vakantiegangers: uitstekende waterkwaliteit in verreweg de meeste Europese badzones — 29-05-2018
Ondanks een lichte daling voldeed 85 % van de in 2017 in gecontroleerde badzones in Europa aan de hoogste en strengste "uitstekende" kwaliteitsnormen van de Europese Unie voor water dat meestal vrij is van verontreinigende stoffen, zo blijkt uit het recentste jaarlijkse verslag over de kwaliteit van het Europese zwemwater, dat vandaag is gepubliceerd. De resultaten geven een goede indicatie van waar vakantiegangers deze zomer de beste zwemwaterkwaliteit kunnen vinden.
Nieuws D source code Fotowedstrijd: stuur ons uw beste “waterfoto’s” — 16-04-2018
Wat komt u voor de geest als u aan water denkt? Kunt u dat in een foto vatten? Stuur die dan naar het Europees Milieuagentschap (EMA) en maak kans op een van de geldprijzen in het kader van WaterPIX, een fotowedstrijd over water.
Nieuws Videowedstrijd: Deel je groene acties — 01-12-2017
Hoe ben je vandaag naar je werk of school gegaan? Met de auto, fiets of het openbaar vervoer? Elke dag nemen we beslissingen die een invloed hebben op het milieu. Soms zijn die een bewuste inspanning om in een schoner en gezonder milieu te leven. De videowedstrijd ‘I LIVE GREEN’, georganiseerd door het Europees Milieuagentschap (EEA) en zijn partnernetwerk, nodigt alle Europeanen uit om hun creativiteit te laten zien en hun acties voor een beter milieu te delen. De beste video’s kunnen een geldprijs winnen.
Nieuws Troff document Europese luchtkwaliteitsindex: actuele luchtkwaliteitsinformatie direct binnen handbereik — 16-11-2017
Het Europees Milieuagentschap (EEA) en de Europese Commissie hebben vandaag een nieuwe Europese luchtkwaliteitsindex gepresenteerd waarmee gebruikers de actuele luchtkwaliteit in steden en regio's in heel Europa kunnen controleren. Naast de index worden ook nieuwe landeninformatiebladen gepresenteerd met actuele luchtkwaliteitsinformatie voor de landen die lid zijn van het EEA.
Nieuws Verbetering van de luchtkwaliteit in Europese steden komt de volksgezondheid sterk ten goede — 06-10-2017
De meeste inwoners van Europese steden zijn blootgesteld aan slechte luchtkwaliteit. Volgens de meest recente (en vandaag gepubliceerde) schattingen van het Europees Milieuagentschap (EEA) overlijden er in Europa jaarlijks nog altijd meer dan 400 000 mensen vroegtijdig door fijnstof. Wegverkeer, landbouw, energiecentrales, industrie en huishoudens veroorzaken de meeste luchtverontreiniging in Europa.
Nieuws Troff document Meer Europese badzones dan ooit tevoren voldoen aan de normen voor uitstekende zwemwaterkwaliteit — 23-05-2017
Volgens het jaarlijkse verslag over de zwemwaterkwaliteit, dat vandaag is gepubliceerd, voldeed meer dan 85 procent van de in 2016 gecontroleerde zwemlocaties in heel Europa aan de strengste kwaliteitsnormen om als "uitstekend" te worden beschouwd. Dit betekent dat zij grotendeels vrij zijn van verontreinigende stoffen die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu. Meer dan 96 procent van de badzones voldeed aan de minimumeisen van de EU-regelgeving.
Nieuws Wat betekent de natuur voor u? Start van de fotocompetitie NATURE@work — 14-03-2017
De natuur werkt hard aan onze bescherming en aan de instandhouding van ons dagelijks leven - een feit dat vaak onvoldoende wordt gewaardeerd. De natuur is echter van levensbelang, het levert schone lucht, zuiver drinkwater, kleding, voedsel en grondstoffen die we gebruiken voor ons onderdak. Andere weldaden zijn minder bekend, zoals de rol van de natuur bij het verlichten van de effecten van klimaatverandering. Teneinde de belangrijke rol van de natuur in ons leven te benadrukken, nodigt het Europees Milieuagentschap (EMA) u uit vast te leggen hoe de natuur u voordelen biedt en mee te doen aan de fotocompetitie NATURE@work (natuur aan het werk).
Nieuws Steeds ernstiger risico's voor ecosystemen, de menselijke gezondheid en de economie in Europa als gevolg van klimaatverandering — 25-01-2017
De regio's van Europa worden als gevolg van klimaatverandering geconfronteerd met een stijgende zeespiegel en extremer weer, zoals frequentere en intensere hittegolven, overstromingen, perioden van droogte en stormen, aldus een rapport dat het Europees Milieuagentschap (EMA) vandaag heeft gepubliceerd. Volgens het rapport, waarin de meest actuele trends en prognoses met betrekking tot klimaatverandering en de gevolgen ervan in Europa worden beoordeeld, zullen betere en flexibelere aanpassingsstrategieën, beleidslijnen en maatregelen van cruciaal belang zijn om deze gevolgen te verzachten.
Press Release Veertig jaar investeringen zorgen voor beter zwemwater in Europa — 20-05-2016
Het streven van de Europese Unie naar zuiver en gezond zwemwater begon veertig jaar geleden met de eerste zwemwaterrichtlijn. Het jaarlijks verslag over de zwemwaterkwaliteit, dat vandaag is gepubliceerd, biedt bewijs voor de waarde van wetgeving en voor de resultaten van de jarenlange investeringen in afvalwaterinfrastructuur en andere maatregelen om de verontreiniging terug te dringen. Uit het verslag blijkt dat de kwaliteit van het zwemwater doorheen de jaren voortdurend is verbeterd, waardoor in 2015 wel 96 % van de gecontroleerde badzones in de EU voldeed aan de minimumnormen voor waterkwaliteit.
Press Release Europeanen hebben nog altijd zwemwater van hoge kwaliteit — 13-05-2015
In 2014 voldeed vijfennegentig procent van de gecontroleerde zwemlocaties in de Europese Unie aan de minimumnormen voor waterkwaliteit. Op 83 % van de locaties was de kwaliteit van het water uitstekend, bijna 1 procentpunt meer dan in 2013.
Press Release Het milieu in Europa in 2015: toekomstige voorspoed vergt meer ambitie voor beleid, kennis, investeringen en innovatie — 24-02-2015
Het Europese milieu- en klimaatbeleid heeft substantiële voordelen opgeleverd door naast de verbetering van milieu en kwaliteit van leven ook te zorgen voor meer innovatie, werkgelegenheid en groei. Desondanks ziet Europa zich nog steeds geplaatst voor allerlei hardnekkige en toenemende problemen op milieugebied. Die kunnen alleen worden opgelost als de productie- en consumptiesystemen die ten grondslag liggen aan de milieuproblemen grondig worden aangepakt.
Press Release Uitstekende waterkwaliteit in de meeste Europese badplaatsen — 23-05-2014
De waterkwaliteit van de Europese zeeën, rivieren en meren was in 2013 over het algemeen hoog: meer dan 95 % van deze plaatsen voldoen aan de minimumeisen. Uit de gegevens blijkt dat de kustwateren het lichtjes beter doen dan de zwemwateren in het binnenland.
Press Release Europees zwemwater wordt steeds beter — 21-05-2013
Volgens het jaarlijks verslag over de kwaliteit van het zwemwater in Europa van het Europees Milieuagentschap voldoet 94 % van de zwemlocaties in de Europese Unie aan de minimumnormen voor waterkwaliteit, en is de kwaliteit van het water op 78 % van de locaties uitstekend. Het aantal locaties dat voldoet aan de minimumeisen is ten opzichte van vorig jaar met bijna 2 % gestegen.
Press Release Verontreiniging door verkeer nog steeds schadelijk voor gezondheid in veel delen van Europa — 26-11-2012
Het vervoer in Europa is verantwoordelijk voor schadelijke concentraties luchtverontreinigende stoffen en een kwart van de broeikasgasemissies in de EU. Veel van de milieuproblemen die daardoor ontstaan, kunnen volgens het meest recente rapport van het Europees Milieuagentschap (EEA) worden aangepakt door de inspanningen te verhogen om de nieuwe EU-doelstellingen te realiseren.
Press Release Onmiskenbare signalen van klimaatverandering in Europa bevestigen de urgentie van adaptatie — 20-11-2012
Alle regio's in Europa ondervinden momenteel gevolgen van klimaatverandering, die een breed scala aan effecten op de samenleving en het milieu veroorzaakt. In een studie, die vandaag is gepubliceerd, zegt het Europees Milieuagentschap (EMA) te verwachten dat deze effecten in de toekomst nog zullen toenemen en hoge schadekosten zullen veroorzaken.
Press Release D source code Veel Europeanen nog steeds blootgesteld aan schadelijke luchtverontreinigende stoffen — 24-09-2012
Bijna een derde van Europa's stedelingen is blootgesteld aan buitensporige concentraties van zwevende deeltjes. Zwevende deeltjes behoren tot de belangrijkste verontreinigende stoffen in termen van schade aan de menselijke gezondheid aangezien zij tot in gevoelige delen van het ademhalingsstelsel doordringen. De EU heeft de afgelopen decennia vooruitgang geboekt bij het verminderen van de verontreinigende stoffen die aanzuring veroorzaken, maar uit een nieuw vandaag door het Europees Milieuagentschap (EEA) gepubliceerd verslag blijkt dat veel plaatsen in Europa aanhoudende problemen met concentraties van zwevende deeltjes in de buitenlucht en ozon op leefniveau kennen.
Press Release Schoon water in de meeste vakantiebestemmingen in de EU — 22-05-2012
Als u deze zomer een strandvakantie in Europa hebt gepland, is er goed nieuws voor u. 92,1 % van het zwemwater in de Europese Unie voldoet momenteel aan de minimumnormen inzake waterkwaliteit, die bij de zwemwaterrichtlijn zijn vastgesteld. Daaronder valt onder meer het Serpentine Lake in Londen, waar verscheidene olympische evenementen zullen plaatsvinden, zoals het openwaterzwemmen en het zwemgedeelte van de triatlon.
Press Release Europese transportsector moet ambitieus zijn om doelstellingen te behalen — 09-11-2011
In 2009 is de luchtverontreining door de transportsector afgenomen. Volgens het meest recente jaarrapport van het Europees Milieuagentschap (EMA) over luchtverontreiniging door transport is het echter mogelijk dat deze afname slechts een tijdelijk gevolg is van de economische neergang. Het Rapporteringsmechanisme voor transport en milieu (TERM) is een instrument waarmee de effecten van transport op het milieu worden onderzocht. Het rapport belicht voor het eerst een uitgebreide reeks kwantitatieve doelstellingen die door de Europese Commissie zijn voorgesteld in haar stappenplan voor vervoer 2011.
Press Release Troff document Pan-Europese beoordeling vraagt: “Wat weten we over water en de groene economie?” — 12-09-2011
Vandaag komen in Astana in Kazachstan ministers bijeen om wateraangelegenheden en het vergroenen van de economie te bespreken tijdens de zevende ministeriële conferentie ‘Environment for Europe’ (Milieu voor Europa), die wordt gehouden van 21 tot en met 23 september 2011. Ter ondersteuning van de conferentie presenteert het Europees Milieuagentschap (EMA) het innovatieve rapport An Assessment of Assessments, dat aanbevelingen doet om milieu-informatie en milieubeleid beter op elkaar af te stemmen.
Press Release Troff document Milieu: de kwaliteit van het zwemwater blijft hoog in de EU — 15-06-2011
De kwaliteit van het zwemwater in Europa is tussen 2009 en 2010 lichtjes achteruitgegaan maar in het algemeen blijft de kwaliteit nog altijd hoog. Meer dan 9 van de 10 zwemplaatsen voldoen nu aan de minimumeisen.
Press Release Milieu: Nieuwe kaarten geven Europese burger een nauwkeurig beeld van luchtverontreiniging door diffuse bronnen — 25-05-2011
Het Europese register moet de burger helpen een actieve rol te spelen bij beslissingen die gevolgen voor het milieu hebben. Vandaag hebben de Europese Commissie en het Europees Milieuagentschap, in nauwe samenwerking met het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek, de interne wetenschappelijke dienst van de Commissie, nieuwe onlinekaarten gepubliceerd die burgers voor het eerst de mogelijkheid bieden uiterst precies de belangrijkste diffuse bronnen van luchtverontreiniging, zoals vervoer en luchtvaart, te lokaliseren. De nieuwe reeks van 32 kaarten laat zien waar bepaalde verontreinigende stoffen zoals stikstofoxiden en fijn stof vrijkomen. De kaarten vormen een aanvulling op bestaande gegevens over emissies uit individuele industriële installaties van het Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen (E-PRTR).
Press Release application/x-ica Vlinders of economische bedrijvigheid? Europa kan het allebei hebben! — 17-11-2010
Het Europees Milieuagentschap (EEA) heeft vandaag zijn vierde verslag over de toestand van het milieu in Europa, SOER 2010, uitgebracht: een brede evaluatie van hoe en waarom het Europese milieu verandert en wat we eraan doen. De conclusie van SOER 2010 is dat een volledig geïntegreerde aanpak om Europa om te vormen tot een duurzame, groene economie, niet alleen kan leiden tot een gezond milieu, maar ook de welvaart en de sociale samenhang een positieve impuls kan geven.
Press Release De kwaliteit van het zwemwater in de EU blijft hoog — 09-06-2010
Schoon zwemwater is essentieel voor belangrijke economische sectoren als toerisme en voor het planten- en dierenleven. Uit het jaarlijkse zwemwaterrapport van de Europese Commissie en het Europees Milieuagentschap blijkt dat 96 % van de badzones aan de kust en 90 % van de badzones in rivieren en meren in 2009 voldeden aan de minimumnormen. In het rapport staat ook te lezen waar gedetailleerde en actuele informatie over badzones te vinden is.
Press Release Octet Stream Wordt het vervoer in Europa groener? Gedeeltelijk. — 19-04-2010
Terwijl de technologische vooruitgang tot schonere voertuigen leidt, worden steeds meer passagiers en goederen over steeds grotere afstanden vervoerd, waardoor de behaalde efficiencyvoordelen weer teniet gaan. Op basis van een analyse van langetermijntrends roept een nieuw rapport van het Europees Milieuagentschap op tot een duidelijke visie op het Europese vervoerssysteem in 2050 en een consistent beleid om dit systeem te realiseren.
Press Release Biodiversiteit, klimaatverandering en u — 18-03-2010
Signalen 2010 van het EMA: verhalen over mensen en hun leefomgeving
Press Release Kwaliteit zwemwater EU wordt beter — 27-05-2009
Uit het vandaag door de Europese Commissie en het Europees Milieuagentschap gepresenteerde zwemwaterrapport blijkt dat het meeste zwemwater in de Europese Unie in 2008 aan de Europese hygiënenormen voldeed. In het badseizoen 2008 voldeed zo’n 96 % van het zwemwater aan de kust en 92 % van het zwemwater in rivieren en meren aan de minimumnormen. De miljoenen mensen die in de zomer de Europese stranden bezoeken, vinden in het rapport nuttige informatie over de waterkwaliteit.
Press Release Europa moet het vervoersbeleid in de juiste richting sturen — 27-03-2009
Het vervoer in Europa draagt nog altijd onevenredig veel bij aan de uitstoot van broeikasgassen, slechte luchtkwaliteit en lawaai. En nog altijd maakt het reizigers- en goederenvervoer gebruik van de minst efficiënte vervoersmiddelen.
Press Release Octet Stream Droogte en overmatig watergebruik in Europa — 04-03-2009
Van golfterreinen tot boeken, van olijfolie tot vaccins, alle goederen en diensten die we gebruiken en veel van onze dagelijkse activiteiten zijn ondenkbaar zonder een essentiële grondstof: water. Een nieuw rapport van het Europees Milieuagentschap (EMA) bevestigt dat in grote delen van Europa het watergebruik niet duurzaam is en geeft aanbevelingen voor een nieuwe aanpak inzake het beheer van waterbronnen.
Nieuws Word undercover-agent en verdedig het milieu — 30-04-2008
Op de nieuwe ‘Eco Agents’-website van het Europees Milieuagentschap kunnen kinderen nu leren hoe ze milieuovertreders achtervolgen, terwijl ze ondertussen het milieu kunnen beschermen. De website is beschikbaar in 24 talen.
Press Release chemical/x-isostar EU slaagt er niet in de uitstoot door de vervoersector terug te dringen: drastische verbeteringen en duidelijke doelstellingen vereist — 28-02-2008
De vervoersector in de Europese Unie moet rigoureuze maatregelen nemen om Europa te helpen de emissiedoelstellingen voor broeikasgassen te behalen, aldus een nieuw verslag van het Europees Milieuagentschap.
Press Release Ministers moeten krachten bundelen om gezond milieu voor pan Europese regio te verwezenlijken — 28-09-2007
Volgens een nieuw rapport van het Europees Milieuagentschap (EMA), dat vandaag wordt gepubliceerd, wordt het milieubeleid in de pan-Europese regio belemmerd door lacunes in zowel de informatie als de uitvoering.
Press Release Uitstoot broeikasgassen in EU in 2005 afgenomen — 13-06-2007
De uitstoot van broeikasgassen die klimaatverandering veroorzaken, is tussen 2004 en 2005 afgenomen. Dit blijkt uit het jaarlijkse inventarisatierapport over broeikasgassen van de Europese Gemeenschap, dat is opgesteld door het Europees Milieuagentschap (EMA) in Kopenhagen.
Press Release Vervoer — weer de achterblijver in de Kyoto-klas — 22-02-2007
De uitstoot van broeikasgassen door de vervoerssector blijft een belangrijk, maar wel omzeilbaar, obstakel dat belet dat de EU haar klimaatdoelstellingen in het kader van Kyoto haalt. Dit blijkt uit een nieuw rapport van het Europees Milieuagentschap (EMA), dat vandaag in Kopenhagen openbaar is gemaakt.
Press Release Octet Stream Uitdijende steden – niet onderkend milieuprobleem in Europa — 22-11-2006
EU-beleid nodig om stedelijke planning in goede banen te leiden
Press Release Nieuw systeem voor het volgen van luchtverontreiniging op het web — 18-07-2006
Ozone Web, een nieuwe internettool dat vandaag in Kopenhagen door het Europees Milieuagentschap (EMA) is gestart, geeft burgers voor het eerst de mogelijkheid in heel Europa ozonsmog op leefniveau te zien en te volgen.
Press Release Milieuschade aan Europese kustlijn bijna onomkeerbaar — 03-07-2006
'The changing face of Europe's coastal areas' (het veranderende aanzicht van de Europese kustgebieden) waarschuwt ervoor dat een snelle intensivering van het gebruik van de kustgebieden, meestal voor recreatieve en toeristische doeleinden, het delicate evenwicht van de ecosystemen aan de kust dreigt te verstoren
Press Release Europa voelt de temperatuur stijgen: klimaatverandering bovenaan de lijst van milieuproblemen — 29-11-2005
Beleidsmakers, bedrijven en burgers moeten een reeks milieuproblemen nu aanpakken of later een hoge prijs betalen
Press Release Gratis computerspel over het milieu in 26 talen — 25-08-2005
In heel Europa is nu een computerspel beschikbaar waarmee al spelende kennis over het milieu kan worden vergaard. Het Europees Milieuagentschap in Kopenhagen heeft het computerspel Honoloko uitgebracht op internet. Het spel bestaat in 26 talen en is gratis toegankelijk.
Press Release Europees Milieuagentschap publiceert eerste digitale kaart van landschapsveranderingen in Europa — 17-11-2004
De eerste digitale kaart van de vele veranderingen in het Europese landschap sinds 1990, is vandaag gepubliceerd. Zo kunnen beleidsmakers lering trekken uit de gevolgen die hun besluiten op het gebied van bijvoorbeeld landbouw en vervoer hebben voor de niet oneindige natuurlijke rijkdommen van de bodem, en meer in het algemeen voor het milieu in de regio.
Press Release Milieuvooruitgang in Europa bedreigd door niet-duurzame economie — 12-05-2003
In de afgelopen tien jaar is het milieu in Europa in verscheidene opzichten verbeterd, maar een flink deel van de vooruitgang zal waarschijnlijk door economische groei verloren gaan. Regeringen moeten nog altijd wezenlijke maatregelen nemen om milieudruk los te koppelen van economische activiteit.
Press Release Signals 2002 — 23-05-2002
Press Release Milieusignalen: Uitdaging aan Europees beleid voor duurzame ontwikkeling — 29-05-2001
Als Europa zijn doelen op het gebied van milieu en van duurzame ontwikkeling wil halen, is effectiever beleid nodig voor het beïnvloeden van schaalvergroting en productie- en consumptiepatronen.

Permalinks

Documentacties