Vann

Endre språk
Side Sist endret 03.06.2016
Vann er en forutsetning for alt liv på jorden. Økosystemene, samfunnet, økonomien – alt trenger rent ferskvann i tilstrekkelige mengder for å ha det bra. Men vannressursene står under stadig større press i mange deler av verden, og Europa er ikke noe unntak. Vi må forbedre måten vi bruker og forvalter vannressursene på om vi også framover skal dra nytte av de livsviktige økosystemtjenestene som vannforekomstene leverer.

Vi trenger rent, brukbart vann hver dag, til å drikke, vaske oss i, for å lage mat og for å produsere mange varer og tjenester. Å verne vannressursene — og sikre deres økologiske kvalitet — er en av hjørnesteinene i EUs miljøpolitikk. Da vanndirektivet, eller rettere sagt rammedirektivet for vann (2000/60/EF), ble vedtatt i 2000, var det det første direktivet som hadde en integrert, "økosystembasert tilnærming" til oppgaven: Vannets økosystemer må beskyttes, både med hensyn til kvalitet og kvantitet og disse økosystemenes rolle som habitater.

Imidlertid er det sannsynlig at nærmere halvparten av Europas vannforekomster ikke vil oppfylle rammedirektivets mål og fortsatt vil ha en dårlig økologisk tilstand i 2015 (EEA-rapport 08/2012). Det er flere årsaker til dette.

Vannets naturlige kretsløp står under kontinuerlig press fra en lang rekke kilder, noe som gjør ferskvannsøkosystemer og samfunn utsatt for overforbruk, forurensning og vannoverskudd, en situasjon som er kjent som "sårbarhet". Arealbruk, vannuttak og klimaendringer er menneskeskapte endringer som påvirker vannforekomstenes naturlige hydrologi.

Flere kilder peker også på at det ofte er ubalanse i Europas overflatevann (vann i vassdrag og innsjøer) og grunnvann (vann i vannførende sjikt under jordens overflate). Vannbruken overskrider ofte tilgjengelige mengder, og dette fører til vannstress i store deler av Europa (EEA-rapport 11/2012).

Vannøkosystemene har mange funksjoner: filtrering, fortynning og lagring av ferskvann, flomforebygging, opprettholdelse av mikroklimatisk balanse og biodiversitet. For å bevare så mange funksjoner må vi ha en tilsvarende bred tilnærming. Det innebærer at politikken for tilpasning til klimaendringene og biodiversitet må integreres i sektorpolitikken innen f.eks. landbruk, energi og transport.

EUs politikk

Å beskytte Europas felles vannressurser og økosystemer mot forurensning, overforbruk og strukturelle endringer forutsetter omforente tiltak på europeisk plan.

Rammedirektivet gir en overordnet ramme for tiltakene for vern og forvaltning av vann i Det europeiske fellesskap (direktiv 2000/60/EF). I gjennomføringen av direktivet skal medlemsstatene først identifisere og analysere vannforekomstene i Europa, per nedbørfelt og per nedbørsdistrikt. Deretter skal de vedta forvaltningsplaner og tiltaksprogrammer for å verne vannforekomstene i alle europeiske nedbørfelt. Rammedirektivet er supplert med de temadirektivene som fortsatt gjelder på vannområdet, f.eks. avløpsvanndirektivet og badevannsdirektivet.

I 2012 publiserte Kommisjonen meldingen Plan for vern av Europas vannressurser  (KOM(2012)673). Denne planen fokuserer på politiske tiltak som kan bidra til å forbedre gjennomføringen av gjeldende regelverk på vannområdet, og på å integrere målene for vannpolitikken i andre politikkområder.

Planen skal særlig fremme strategier som gjelder vannressursers tilgjengelighet og effektivitet, med sikte på en bærekraftig forvaltning av vannressursene innenfor den tidsramme som er fastsatt i EUs strategi "Europa 2020", fram til 2050. I tillegg til rammedirektivet og denne planen er det fire vanndirektiver som understøtter tiltakene for å oppnå "god status" for alle vannforekomster i Europa (avløpsdirektivet (91/271/EØF), badevannsdirektivet (2006/7/EF), nitratdirektivet (91/676/EØF) og drikkevannsdirektivet (98/83/EF)). Flomdirektivet (2007/60/EF), som tar sikte på å få implementert planer for flomrisikohåndtering, er også et viktig bidrag til å nå rammedirektivets mål.

Miljøbyråets aktiviteter

Det europeiske miljøbyrå (EEA) skal støtte gjennomføringen og evalueringen av EUs vannstrategier i dag og i framtiden. Miljøbyrået er bidragsyter til en omfattende kunnskapsbase som brukes som grunnlag for politikkutforming og omhandler vern av europeiske vannressurser, vannressursenes evne til å hente seg inn igjen og hvordan de kan gjenopprettes. EEA besitter store mengder vanninformasjon i form av rapporter, data, indikatorer og vurderinger, og alt dette er tilgjengelig via vanndatasenteret.

Vanninformasjonssystemet for Europa (WISE) er et partnerskap mellom Europakommisjonen (Generaldirektoratet for miljø, Det felles forskningssenter og Eurostat) og Miljøbyrået. WISE er den største flerinstitusjonelle portalen til kunnskap om vann. Vanndatasenteret, som er en viktig del av WISE, forvalter data og informasjon som er innsamlet av EUs institusjoner og som benyttes av ulike interessenter. Visningsprogrammene og de interaktive kartene i WISE gir tilgang til store mengder informasjon presentert i sin romlige kontekst.

I løpet av 2012 har Miljøbyrået kommet med en serie rapporter som tar for seg tilstanden til europeiske vannforekomster. Disse rapportene omhandler aspekter som er kritiske for å kunne utforme en vannpolitikk (f.eks. ressurseffektivitet og vannøkonomi, økologisk og kjemisk status, hydromorfologi, sårbarhet og biodiversitet).

Miljøbyråets oppgave er å levere aktuell, målrettet, relevant og pålitelig informasjon om vann og vannrelaterte problemstillinger. I dette får Miljøbyrået hjelp fra Europeisk emnesenter for innlandsvann, kystvann og havvann (ETC/ICM).

Utsiktene framover

Miljøbyrået vil fortsette å framskaffe vanninformasjon og vurderinger og ha økt fokus på en økosystembasert tilnærming og utforskning av vannforvaltningens rolle i en grønn økonomi. Økosystemvurderinger og vannressurseffektivitet er nøkkelelementer i en framtidig bærekraftig vannforvaltning. WISE vil også framover forvalte den kunnskapsbasen som er nødvendig for å kunne vurdere framskrittene på Europas vei mot god status for alle sine vannforekomster.

Relevante lenker

Geographic coverage

Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss
 
 
 
 
 
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100