Veeküsimused ja -andmed

Muutke keelt
Lehekülg Viimati muudetud 2016-06-03
Vesi on meie planeedi elu alus. Nii ökosüsteemid, ühiskond kui ka majandus vajavad tegutsemiseks piisaval hulgal puhast magevett. Samas kasvab veevajadus kogu maailmas, ka Euroopas. Peame veevarusid kasutama ja haldama paremini, kui tahame veeökosüsteeme kasutada ka tulevikus.

Puhast kasutuskõlblikku vett on vaja pidevalt: joomiseks, pesemiseks, toiduvalmistamiseks ning paljude kaupade ja teenuste pakkumiseks. Veevarude kaitsmine ja nende keskkonnakvaliteedi tagamine on üks Euroopa Liidu keskkonnapoliitika nurgakive. 2000. aastal vastu võetud veepoliitika raamdirektiiv (2000/60/EÜ) oli esimene direktiiv, kus kasutati terviklikku ökosüsteemipõhist lähenemisviisi, kaitstes veeökosüsteemides ühtmoodi vee kvaliteeti ja kogust ning rolli elupaikadena.

Paraku on tõenäoline, et veepoliitika raamdirektiivi eesmärgid jäävad täitmata peaaegu poolte Euroopa veekogude korral ja nende keskkonnaseisund on 2015. aastal ikka veel halb (Euroopa Keskkonnaagentuuri aruanne 08/2012). Sellel on mitu põhjust.

Kasutatava vee looduslikule ringlusele avaldavad survet paljud ohutegurid. Magevee ökosüsteeme ja kooslusi kahjustavad inimese tegevus, saastatus ja liigvesi – seda seisundit nimetatakse haavatavuseks. Maakasutus, vee võtmine ja kliimamuutus on inimtegevusest tingitud muutused, mis kujundavad ümber veekogude looduslikke voolurežiime.

Mitu allikat viitavad ka sellele, et Euroopa pinnavesi (jõed ja järved) ja põhjavesi (maasisene vesi) ei ole sageli tasakaalus. Vett võetakse sageli rohkem, kui seda saaks tasakaalu rikkumata ammutada. Tulemuseks on ulatuslik veepuudus Euroopas. (Euroopa Keskkonnagentuuri aruanne 11/2012)

Veeökosüsteemidel on palju ülesandeid: magevee filtreerimine, lahjendamine ja säilitamine; üleujutuste takistamine; mikrokliima tasakaalu hoidmine ning bioloogilise mitmekesisuse säilitamine. Kogu selle mitmekülgsuse kaitsmiseks on vaja arvestada väga paljude teguritega. Selleks on vaja siduda kliimamuutusega kohanemise ja bioloogilise mitmekesisuse poliitika põllumajandus-, energia- ja transpordipoliitikaga.

Euroopa Liidu poliitikad

Euroopa ühiste veevarude ja ökosüsteemide kaitsmine saastatuse, ülekasutamise ja ümberkujundamise eest nõuab kooskõlastatud tegutsemist Euroopa Liidu tasandil.

Veepoliitika raamdirektiiv sätestab Euroopa Ühenduse veevarude kaitsmise ja haldamise tegevusraamistiku (direktiiv 2000/60/EÜ). Direktiivi rakendamiseks peavad liikmesriigid kõigepealt määratlema ja analüüsima Euroopa veevarusid vesikondade ja piirkondade kaupa. Riigid peavad kehtestama veemajanduskavad ja veekogude kaitsmise meetmete programmid kõikides Euroopa vesikondades. Veepoliitika raamdirektiivi täiendab Euroopa Liidu varasem veepoliitika, mis kehtib ka praegu, näiteks asulate reovee või suplusvee suhtes.

2012. aastal avaldas komisjon teatise pealkirjaga „Euroopa veevarude kaitsmise kava” (KOM(2012)673). Kava keskendub poliitikameetmetele, mis aitavad parandada olemasoleva veeõigustiku rakendamist ja siduda veepoliitika eesmärke teiste poliitikavaldkondadega.

Kava tugevdab veepoliitika valdkondi, mis käsitlevad vee kogust ja veevarude ressursitõhusust seoses säästva veemajandusega Euroopa Liidu 2020. aasta strateegia rakendusperioodil kuni aastani 2050. Peale veepoliitika raamdirektiivi ja veevarude kaitsmise kava täiendavad meetmeid ka neli veedirektiivi, mis peavad tagama Euroopa vete hea seisundi (asulareovee puhastamise direktiiv (91/271/EMÜ), suplusvee direktiiv (2006/7/EÜ), nitraadidirektiiv (91/676/ EMÜ) ja joogivee direktiiv (98/83/EÜ)). Üleujutuste direktiiv (2007/60/EÜ), mille eesmärgiks on edendada üleujutusriski maandamise kavade väljatöötamist, toetab tugevalt veepoliitika raamdirektiivi eesmärkide täitmist.

Euroopa Keskkonnaagentuuri tegevus

Euroopa Keskkonnaagentuur toetab Euroopa Liidu olemasoleva ja tulevase veepoliitika rakendamist ning hindamist. Agentuur osaleb üksikasjaliku teabebaasi loomises, mille andmeid kasutades töötatakse välja Euroopa vee kaitsmise, elujõulisuse tugevdamise ja taastamise poliitika. Agentuuri käsutuses olev laialdane teave vee kohta esitatakse aruannete, andmete, indikaatorite ja hinnangutena, mis avaldatakse veeandmete keskuse kaudu.

Euroopa veeteabesüsteemi (WISE) korraldavad üheskoos Euroopa Komisjon (keskkonna peadirektoraat, Teadusuuringute Ühiskeskus ja Eurostat) ning Euroopa Keskkonnaagentuur. WISE kaudu pääsevad mitu institutsiooni juurde väga põhjalikule veeteabele. WISE tähtis osa, veeandmete keskus, pakub Euroopa Liidu institutsioonidelt kogutud andmeid ja teavet ning teenindab mitut sidusrühma. WISE skeemide ja interaktiivsete kaartide abil saab näha ja kasutada väga mitmesugust geograafilist teavet.

Agentuur avaldas kogu 2012. aasta jooksul Euroopa vee olukorra hindamisaruannete sarja. Aruannetes hinnati poliitikavaldkondade väljatöötamise seisukohalt olulisi vee olukorra kriitilisi aspekte (näiteks veevarud ja veemajandus, keskkonna- ja keemiline seisund, hüdromorfoloogia, haavatavus ja bioloogiline mitmekesisus).

Agentuuri missioon on anda õigeaegset, eesmärgistatud, asjakohast ja usaldusväärset teavet vee olukorra kohta. Seda toetab Euroopa sise-, ranna- ja merevete teemakeskus (ETC/ICM).

Tulevikusuunad

Euroopa Keskkonnaagentuur jätkab vee olukorra kohta teabe ja hinnangute esitamist, pühendades üha rohkem tähelepanu ökosüsteemipõhisele lähenemisviisile ja veemajanduse rolli uurimisele keskkonnasõbralikus majanduses. Ökosüsteemide hindamine ja veevarude tõhus haldamine on tuleviku jätkusuutliku veekorralduse võtmeelemendid. Ka edaspidi esitatakse WISE kaudu teabebaasi, mille põhjal hinnatakse Euroopa tegevust Euroopa kõigi veekogude hea seisundi saavutamise nimel.

Lingid

Geographic coverage

Tellimused
Loo konto – aruannete (paberil ja/või elektrooniliste) ja kord kvartalis ilmuva e-uudiskirja tellimine.
Jälgige meid
 
 
 
 
 
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Telefon: +45 3336 7100