Su

Dili değiştir
Sayfa Son değiştirilme 03.06.2016
Su, gezegenimiz için hayati öneme sahiptir. Ekosistem, toplum ve ekonomimizin gelişmesi için yeterli miktarda temiz tatlı su gerekmektedir. Ancak, su kaynakları dünyanın birçok bölgesinde artan bir baskı altında olup, buna Avrupa da dâhildir. Su ekosistemlerimizin bize sağladığı hayati hizmetlerden yararlanmaya devam etmek için su kaynaklarımızı kullanma ve yönetme yöntemlerimizi geliştirmeliyiz.

Temiz, kullanılabilir suya her gün ihtiyaç duyarız: içmek, banyo yapmak, yemek pişirmek ve birçok mal ve hizmeti üretmek için. Su kaynaklarını ve suyun ekolojik kalitesini korumak, AB çevre politikasının temel noktasıdır. 2000 yılında yürürlüğe giren Su Çerçeve Direktifi (WFD) (2000/60/EC), bu görev için bir entegre, ‘ekosistem temelli yaklaşımın’ izlendiği ilk direktiftir: su kalitesi, su miktarı ve habibat rolleri yönünden su ekosistemlerinin kalitesinin korunması.

Ancak, Avrupa’daki su kütlelerinin neredeyse yarısının WFD hedefini tutturamayacağı ve 2015’te halen zayıf ekolojik statüde yer alacağı olasıdır (EEA rapor 08/2012). Bu durumun birçok sebebi vardır.

Doğal su mevcudiyeti döngüsü, çeşitli faktörlerden dolayı sürekli tehdit altındadır. Bu faktörler, tatlı su ekosistemlerini ve toplulukları, insan kaynaklı su sıkıntısı, kirlilik ve hassasiyet olarak bilinen aşırı su kullanımına maruz bırakmaktadır. Toprağın kullanımı, suyun çıkarılması ve iklim değişikliği, su kütlelerinin doğal ‘akış rejimlerini’ değiştiren insan kaynaklı faktörlerdir.

Birçok kaynakta, Avrupa’nın yer üstü suyu (göl ve ırmaklardaki su) ile yer altı suyu (yer altı akiferlerindeki su) arasında sık görülen dengesizliğe de işaret edilmektedir. Su kullanımı, genellikle su mevcudiyetini aşmakta, bu nedenle Avrupa’nın birçok bölgesinde su stresine yol açmaktadır (EEA rapor 11/2012).

Su ekosistemlerinin birçok işlevi bulunmaktadır: tatlı suyun filtrelenmesi, seyreltilmesi ve saklanması; taşkınların önlenmesi; mikroklimatik dengenin sürdürülmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması. Bu çok işlevli faydaların korunması için, paralel şekilde, geniş açıdan bakmak gerekir. Bunun için, iklim değişikliğine uyum ve biyolojik çeşitlilik politikaları ile tarım, enerji ve ulaşım gibi sektör politikaları entegre hale getirilmelidir.

AB politikaları

Avrupa’nın ortak su kaynaklarını ve ekosistemlerini kirlilik, suyun aşırı çıkarılması ve yapısal değişikliklerden korumak için AB düzeyinde ortak hareket edilmelidir.

Su Çerçeve Direktifi (WFD), Avrupa Topluluğu’nda suyun korunması ve yönetimi için bir taslak sunmaktadır (Direktif 2000/60/EC). Uygulamaya geçildiğinde, Üye Ülkeler, öncelikle, her bir ırmak havzası ve bölgeye göre Avrupa sularını tanımlamalı ve analiz etmelidir. Daha sonra, tüm Avrupa ırmak havzalarındaki su kütlelerinin korunmasına ilişkin yönetim planlarını ve önlem programlarını hayata geçirmelidir. WFD’nin benimsenmesi, şehir atık suları veya banyo suları ile ilgili olanlar gibi, daha önce yayınlanan yürürlükteki AB su politikaları ile tamamlanmıştır.

2012’de, Komisyon tarafından Avrupa’nın Su Kaynaklarını Koruma Taslağı yayımlanmıştır (COM(2012)673). Bu plan, mevcut su mevzuatındaki uygulamaları geliştirecek politika faaliyetlerine ve su politikası amaçlarının diğer politikalarla entegrasyonuna odaklanmaktadır.

Taslak, 2050’ye kadar AB'nin 2020 Stratejisi zaman diliminde sürdürülebilir su yönetimi için su kaynağı verimliliği ve su miktarı ile ilgili su politikalarını iyileştirmektedir. Taslak ve Su Çerçeve Direktifi’nin yanında, Avrupa sularının iyi durumunu koruyan önlemlere katkıda bulunan dört su direktifi mevcuttur (Urban Waste Water Directive (91/271/EEC [Kentsel Atık Su Direktifi] (91/271/EEC), Bathing Water Directive [Yıkanma Suyu Direktifi] (2006/7/EC), Nitrates Directive [Nitrat Direktifi] (91/676/EEC) ve Drinking Water Directive [İçme Suyu Direktifi] (98/83/EC)). Floods Directive [Taşkın Direktifi] (2007/60/EC), taşkın riski yönetim planlarını geliştirmeye odaklıdır ve WFD’nin hedeflerini anlamlı ölçüde iyileştirmektedir.

AÇA faaliyetleri

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA), mevcut ve yürürlüğe girmek üzere olan AB su politikalarının uygulanmasını ve değerlendirilmesini desteklemektedir. Avrupa sularının korunması, esnekliği ve restorasyonuna ilişkin politikaların hazırlanması için kapsamlı bilgi birikimine katkıda bulunmaktadır. AÇA’nın kapsamlı su bilgisi, raporlar, veriler, göstergeler ve değerlendirmeler şeklinde sunulmakta olup, Su Veri Merkezi’nde erişime açıktır.

Avrupa Su Bilgi Sistemi (WISE), Avrupa Komisyonu (Çevre Genel Müdürlüğü, Ortak Araştırma Merkezi ve Eurostat) ile AÇA arasında bir ortaklıktır. WISE, birden çok kurumun suyla ilgili bilgiler sağladığı en kapsamlı veritabanıdır. WISE’ın önemli bir kısmı olan Water Data Centre [Su Veri Merkezi], çeşitli paydaşlarla paylaşılmak üzere AB kurumları tarafından toplanan veri ve bilgileri barındırır. WISE görüntüleyicileri ve interaktif haritaları aracılığıyla, üç boyutlu bağlamında birçok bilgiye erişilebilir ve sunulabilir.

2012 yılında, AÇA, series of reports to assess the state of European waters [Avrupa sularının durumunu değerlendiren bir raporlar serisi] yayınlamıştır. Bu raporlarda, politika oluşturmada su için kritik unsurlar değerlendirilmiştir (kaynak verimliliği ve su ekonomisi, ekolojik ve kimyasal durumu, hidromorfoloji, hassasiyet ve biyolojik çeşitlilik).

AÇA’nın görevi, su sorunları hakkında zamanında, hedefe yönelik, yararlı ve güvenilir bilgi sunmaktır. Bu, European Topic Centre on Inland, Coastal and Marine waters (ETC/ICM) [Avrupa Konu Merkezi - Kara, Kıyı ve Deniz Suları (ETC/ICM)] tarafından desteklenmektedir.

Genel Görüş

AÇA, yeşil bir ekonomide su yönetiminin rolünü incelemeye ve ekosistem temelli yaklaşıma daha fazla odaklanarak, su bilgileri ve değerlendirmeleri sunmaya devam edecektir. Ekosistem değerlendirmeleri ve su kaynağı verimliliği, gelecekte sürdürülebilir su yönetimi için temel öğelerdir. WISE, Avrupa’nın su kütlelerinin tamamının iyi durumda olmasına yönelik gidişatını değerlendirmek için gereken bilgi tabanına ev sahipliği etmeye devam edecektir.

İlgili Bağlantılar

Geographic coverage

Abonelikler
Raporlarımızı (basılı ve/veya elektronik) ve üç aylık bültenimizi almak için Üye ol
Bizi takip edin
 
 
 
 
 
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhag K
Danimarka
Telefon +45 3336 7100