Veteen liittyvät teemat ja tiedot

Vaihda kieli
Sivu Viimeksi muokattu 03.06.2016
Vesi on planeettamme elämälle välttämätöntä. Ekosysteemimme, yhteiskuntamme ja taloutemme tarvitsevat kukoistaakseen riittävästi puhdasta makeaa vettä. Vesivaroihin kohdistuu kuitenkin yhä enemmän painetta useissa osissa maailmaa, eikä Eurooppa ole poikkeus. Meidän on parannettava vesivarojemme käyttöä ja hoitoa, jotta voimme jatkossakin hyödyntää vesien ekosysteemien tarjoamia elintärkeitä palveluja.

Tarvitsemme joka päivä puhdasta, käyttökelpoista vettä juotavaksi, peseytymiseen, ruoanlaittoon sekä monien tavaroiden ja palvelujen tuottamiseen. Vesivarojen suojelu — ja niiden ekologisen laadun takaaminen — on EU:n ympäristölainsäädännön kulmakivi. Vuonna 2000 annettu vesipuitedirektiivi (2000/60/EY) on ensimmäinen direktiivi, jossa on yhtenäinen ekosysteemiin perustuva lähestymistapa tähän tehtävään: vesien ekosysteemien suojelu yhtä lailla veden laadun, veden määrän ja veden elinympäristönä toimimisen osalta.

On kuitenkin todennäköistä, että lähes puolet Euroopan vesialueista ei saavuta vesipuitedirektiivin tavoitetta ja että vuonna 2015 niiden ekologinen tila on edelleen huono (EYK:n raportti 8/2012). Tähän on useita syitä.

Veden saatavuuden luonnollinen kierto on jatkuvasti uhattuna useiden siihen kohdistuvien paineiden vuoksi. Nämä paineet asettavat makean veden ekosysteemit ja yhteisöt alttiiksi ihmisten aiheuttamalle vesipulalle ja saastumiselle. Tilannetta kutsutaan haavoittuvuudeksi. Maankäyttö, vedenotto ja ilmastonmuutos ovat ihmisten aiheuttamia muutoksia, jotka vaikuttavat vesialueiden luonnollisiin virtaamajärjestelmiin.

Useat tiedot viittaavat myös Euroopan pintavesien (joki- ja järvivedet) sekä pohjaveden (maanalaiset vesikerrokset) yleiseen epätasapainoon. Veden käyttö ylittää usein veden saatavuuden, mikä aiheuttaa vesistressiä useissa osissa Eurooppaa (EYK:n raportti 11/2012).

Vesien ekosysteemeillä on useita tehtäviä: makean veden kuljettaminen, laimentaminen ja varastoiminen, tulvien ehkäiseminen, mikroilmaston tasapainon ylläpitäminen ja biologisen monimuotoisuuden turvaaminen. Näin moninaisten hyötyjen turvaamiseen tarvitaan myös laaja näkökulma. Se edellyttää ilmastonmuutokseen sopeutumista ja biologista monimuotoisuutta koskevien toimintalinjojen yhdistämistä muun muassa maataloutta, energiaa ja liikennettä koskevaan politiikkaan.

Euroopan unionin toimintalinjat

Euroopan yhteisten vesivarojen ja vesien ekosysteemien suojaaminen saastumiselta vedenoton ja rakenteellisten muutosten yhteydessä edellyttää yhteisiä toimia EU:n tasolla.

Vesipuitedirektiivi luo puitteet vesivarojen suojelulle ja hoidolle Euroopan unionissa (direktiivi 2000/60/EY). Sen mukaan jäsenvaltioiden on ensin yksilöitävä ja analysoitava Euroopan vedet vesistöalueittain. Tämän jälkeen jäsenvaltioiden tulee hyväksyä hallintasuunnitelmat ja toimenpideohjelmat kaikkien Euroopan vesistöalueiden suojelemiseksi. Vesipuitedirektiiviä täydentävät yhä voimassa olevat EU:n aiemmat vesiä koskevat toimintalinjat, kuten yhdyskuntajätevesiä ja uimavesiä koskevat direktiivit.

Komissio julkaisi vuonna 2012 tiedonannon Suunnitelma Euroopan vesivarojen turvaamiseksi (COM(2012)0673). Siinä keskitytään toimiin, joilla voidaan parantaa nykyisen vesilainsäädännön täytäntöönpanoa, ja vesipolitiikan tavoitteiden sisällyttämiseen muihin politiikanaloihin.

Vesivarojen turvaamista koskeva suunnitelma tehostaa veden määrää ja vesivarojen käytön tehokkuutta koskevia toimintalinjoja kestävän vesivarojen hallinnan kannalta Eurooppa 2020 -strategian aikajakson puitteissa vuoteen 2050 asti. Vesipuitedirektiivin ja vesivarojen turvaamissuunnitelman ohella on neljä vesidirektiiviä, jotka osaltaan edistävät toimenpiteitä Euroopan vesistöjen tilan parantamiseksi: yhdyskuntajätevesidirektiivi (91/271/ETY), uimavesidirektiivi (2006/7/EY), nitraattidirektiivi (91/676/ETY) ja juomavesidirektiivi (98/83/EY). Myös tulvariskidirektiivi (2007/60/EY), jonka tavoitteena on edistää tulvariskien hallinnan suunnitelmia, tukee merkittävästi vesipuitedirektiivin tavoitteita.

Euroopan ympäristökeskuksen toiminta

Euroopan ympäristökeskus (EYK) tukee EU:n nykyisen ja tulevan vesipolitiikan täytäntöönpanoa ja arviointia. Se tarjoaa kattavan tietopohjan Euroopan vesistöjen suojelua, palautumiskykyä ja ennallistamista koskevaa päätöksentekoa varten. EYK esittää laajat vesiä koskevat tietonsa raporteissa, tiedotteissa, indikaattoreissa ja arvioissa, jotka kaikki löytyvät vesitietokeskuksesta.

Euroopan vesitietojärjestelmä (WISE) on Euroopan komission (ympäristöasioiden pääosasto, yhteinen tutkimuskeskus ja Eurostat) ja EYK:n yhteishanke. Se on kaikkein kattavin toimielinten välinen vesitietojen lähde. EU:n vesitietokeskus (Water Data Centre) on tärkeä osa vesitietojärjestelmää. Siellä säilytetään EU:n toimielinten keräämiä tietoja useiden sidosryhmien tarpeisiin. Euroopan vesitietojärjestelmän katselimien ja interaktiivisten karttojen ansiosta sen maantieteellisissä puitteissa voidaan tarjota suuria tietomääriä.

EYK laati vuoden 2012 kuluessa joukon Euroopan vesien tilaa arvioivia raportteja. Raporteissa arvioidaan päätöksenteon kannalta tärkeitä vesiin liittyviä aiheita (muun muassa vesivarojen tehokasta käyttöä ja vesitaloutta, veden ekologista ja kemiallista tilaa, hydromorfologiaa, haavoittuvuutta ja biologista monimuotoisuutta).

EYK:n tehtävänä on antaa tuoretta, kohdistettua, asianmukaista ja luotettavaa tietoa vesiasioista. Tätä työtä tukee sisä-, rannikko- ja merivesien Euroopan aihekeskus (ETC/ICM).

Tulevaisuudennäkymät

Euroopan ympäristökeskus tarjoaa edelleenkin vesivaroja koskevia tietoja ja arviointeja. Niissä keskitytään yhä enemmän ekosysteemiin perustuvaan lähestymistapaan ja vesivarojen hallinnan roolin tutkimiseen vihreässä taloudessa. Ekosysteemien arviointi ja vesivarojen tehokas käyttö ovat tärkeitä tekijöitä tulevaisuuden kestävän vesivarojen hallinnan kannalta. Euroopan vesitietojärjestelmä ylläpitää jatkossakin tietokantaa, jonka avulla voidaan arvioida EU:n edistymistä kaikkien sen vesialueiden tilan parantamisessa.

Lisätietoja

Geographic coverage

Tilaukset
${kirjaudu} saadaksesi raporttejamme (paperitulosteena ja/tai elektronisesti) ja neljännesvuosittain ilmestyvän e-uutiskirjeen.
Seuraa meitä
 
 
 
 
 
Euroopan ympäristökeskus (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Tanska
Puhelinnumero +45 3336 7100