Introduktion til vand

Skift sprog
Webside Sidst ændret 03/06 2016
Vand er uundværligt for livet på vores planet. Både økosystemerne, samfundet og økonomien har brug for tilstrækkeligt rent, friskt vand for at trives. Men i mange dele af verden er vandressourcerne under stigende pres, også i Europa. Vi må blive bedre til at udnytte og forvalte vandressourcerne, hvis vi fortsat skal nyde godt af de livsnødvendige tjenester, vi får fra vandets økosystemer.

Vi har brug for rent, brugbart vand hver dag: til at drikke, tage bad i, lave mad og producere varer og tjenesteydelser. Beskyttelse af vandressourcerne – og sikring af deres miljømæssige kvalitet – er en hjørnesten i EU’s miljøpolitik. Vandrammedirektivet (2000/60/EF) blev indført i 2000. Det var det første direktiv, der tog fat på denne opgave med en integreret økosystembaseret tilgang: at beskytte vandøkosystemerne, både når det gælder vandets kvalitet og mængde og systemernes rolle som levesteder.

Men næsten halvdelen af Europas vandområder forventes ikke at nå vandrammedirektivets mål, og vil stadig have en dårlig miljøtilstand i 2015 (EEA-rapport 08/2012). Det er der flere årsager til.

Vandets naturlige kredsløb trues hele tiden af en række forskellige belastninger. Disse belastninger udsætter ferskvandsøkosystemerne og samfundene for menneskeskabt vandmangel, vandforurening og for stor vandmængde. Denne situation kaldes “sårbarhed”. Arealanvendelse, vandindvinding og klimaændringer er menneskeskabte forandringer, der ændrer de naturlige strømningsforløb i vandområderne.

Flere kilder peger desuden på, at der ofte er ubalance i Europas overfladevand (vandet i vandløb og søer) og grundvand (vandet i de vandførende lag i undergrunden). Vandforbruget overstiger ofte den mængde, der er til rådighed. I store dele af Europa er vandsituationen derfor presset (EEA-rapport 11/2012).

Vandøkosystemer har mange funktioner: filtrering, fortynding og opbevaring af ferskvand, forhindring af oversvømmelse, vedligeholdelse af mikroklimaets balance og bevarelse af biodiversiteten. For at beholde fordelene af så mange forskellige funktioner må man have et tilsvarende bredt overblik. Det kræver, at man integrerer politikkerne for tilpasning til klimaændringerne og biodiversitet med sektorpolitikkerne for f.eks. landbrug, energi og transport.

EU’s politikker

Beskyttelse af Europas fælles vandressourcer og økosystemer mod forurening, overindvinding og strukturændringer kræver en koordineret indsats på EU-plan.

Vandrammedirektivet fastlægger rammerne for vandbeskyttelse og vandforvaltning i Det Europæiske Fællesskab (direktiv 2000/60/EF). Til gennemførelse af direktivet skal medlemsstaterne først udpege og analysere hvert enkelt flodbækken og vandområde i Europa. Derefter skal de vedtage forvaltningsplaner og -programmer med foranstaltninger til beskyttelse af vandområderne i alle europæiske flodbækkener. Vedtagelsen af vandrammedirektivet blev suppleret af tidligere EU-vandpolitikker, der stadig er i kraft, såsom politikkerne for byspildevand og badevand.

I 2012 offentliggjorde Kommissionen meddelelsen En plan for at beskytte Europas vandressourcer (KOM(2012)673). Planen fokuserer på politiske tiltag, der fremmer gennemførelsen af den nuværende vandlovgivning, og på at indbygge vandpolitiske mål i andre politikker.

Planen styrker de politikker, der har betydning for vandmængde og effektiv udnyttelse af vandressourcerne. Målet er bæredygtig vandforvaltning inden for tidshorisonten af EU's 2020-strategi frem til 2050.

Foruden vandrammedirektivet og beskyttelsesplanen er der fire direktiver, som bidrager til at sikre en god tilstand af Europas vande: byspildevandsdirektivet  (91/271/EØF), badevandsdirektivet (2006/7/EF), nitratdirektivet (91/676/EØF) og drikkevandsdirektivet  (98/83/EF). Derudover støttes vandrammedirektivets målsætning af oversvømmelsesdirektivet (2007/60/EF), der skal fremme planlægning i forhold til risikoen for oversvømmelser.

EEA's aktiviteter

Det Europæiske Miljøagentur (EEA) støtter gennemførelsen og vurderingen af de eksisterende og kommende EU-vandpolitikker. Agenturet bidrager til en omfattende videnbase til brug i den politiske planlægning til bevarelse, styrkelse og genopretning af de europæiske vandområder. EEA's omfattende viden på vandområdet findes i form af rapporter, data, indikatorer og vurderinger, der alle er tilgængelige gennem datacenteret for vand.

Vandinformationssystemet for Europa (WISE) er et partnerskab mellem Europa-Kommissionen (Generaldirektoratet for Miljø, Det Fælles Forskningscenter og Eurostat) og EEA. WISE er den mest omfattende flerinstitutionelle indgang til viden om vand. En vigtig del af WISE er datacenteret for vand. Til at betjene en række interessenter huser centret data og information, som er indsamlet af EU’s institutioner. Gennem viewere og interaktive kort i WISE er der adgang til en bred vifte af oplysninger, der vises i geografisk sammenhæng.

I løbet af 2012 fremlagde EEA en række rapporter med vurderinger af de europæiske vandområders tilstand. Rapporterne vurderede kritiske aspekter af vand med henblik på den politiske beslutningstagning (f.eks. effektiv ressourceudnyttelse og vandøkonomi, økologisk og kemisk status, hydromorfologi, sårbarhed og biodiversitet).

EEA’s mission er at formidle aktuelle, målrettede, relevante og pålidelige oplysninger om vandproblemer. Dette støttes af Det europæiske temacenter for ferskvand, kyst- og havområder (ETC/ICM).

Kommende initiativer

EEA vil fortsat formidle information og vurderinger om vand med stigende fokus på den økosystembaserede tilgang og undersøgelse af vandforvaltningens rolle i en grøn økonomi. Økosystemvurderinger og effektiv vandressourceudnyttelse er nøgleelementer i fremtidens bæredygtige vandforvaltning. WISE vil fortsat huse den videnbase, der er nødvendig for at vurdere Europas fremskridt mod en god tilstand i alle dets vandområder.

Relaterede links

Geographic coverage

Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os
 
 
 
 
 
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100