ďalej
späť
body

Voda a morské prostredie

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 23. 11. 2020
8 min read
Všetok život na našej planéte je závislý od vody – vrátane našich ekosystémov, spoločnosti a hospodárstva. Morské a sladkovodné ekosystémy majú viaceré životne dôležité funkcie:
  • filtrovanie, riedenie a uchovávanie vody,
  • predchádzanie povodniam,
  • udržiavanie klimatickej rovnováhy na miestnej a globálnej úrovni,
  • ochrana biologickej diverzity.

Oba tieto ekosystémy poskytujú celý rad tovarov a služieb, ako aj prírodné zdroje, obchodné a dopravné prostriedky a možnosti na rekreáciu. Ochrana týchto prínosov si rovnako vyžaduje rozsiahly rozhľad. Politiky týkajúce sa vody a morského prostredia je potrebné integrovať s politikami adaptácie na zmenu klímybiologickej rozmanitosti, tiež s politikami týkajúcimi sa príslušných jednotlivých sektorov ako poľnohospodárstvo, cestovný ruch, energetikadoprava.

Európske zdroje sladkej vody čelia stále väčšiemu tlaku a pobrežné oblasti a moria Európy sa vplyvom ľudskej činnosti výrazne menia už celé stáročia. Dochádza k environmentálnym zmenám v pobrežných a morských ekosystémoch, ako napríklad znečistenie vody a eutrofizácia (alebo obohacovanie živinami), strata biologickej diverzity, znehodnocovanie krajinného prostredia a pobrežná erózia.

Tlaky, ako napríklad využívanie pôdy, čerpanie vody a zmena klímy, môžu zmeniť prirodzené prietokové režimy vodných útvarov. Navyše v niektorých oblastiach používanie vody často presahuje rámec jej dostupnosti, výsledkom čoho je vodný stres. Ak chceme aj naďalej využívať životne dôležité služby, ktoré naše vodné ekosystémy poskytujú, musíme zlepšiť spôsob využívania a hospodárenia s morskými a sladkovodnými zdrojmi.

Základným kameňom environmentálnej politiky EÚ je ochrana vody a morských zdrojov a zabezpečenie ich ekologickej kvality. Rámcová smernica o vode (RSV) zavedená v roku 2000, ako aj rámcová smernica o morskej stratégii (RSMS) z roku 2008 predstavujú rámce pre riadenie všetkých vodných ekosystémov. Stanovujú cieľ dosiahnuť dobrý environmentálny stav našich sladkovodných a morských zdrojov prostredníctvom ekosystémového alebo holistického prístupu.

Vďaka investíciám do systémov čistenia splaškov s cieľom znížiť znečisťovanie pochádzajúce z čističiek komunálnych odpadových vôd sú európske vody oveľa čistejšie ako pred 25 rokmi. Cieľ rámcovej smernice o vode na rok 2015 bol však splnený len v prípade 53 % povrchových vôd v Európe. Zvyšok je stále v zlom ekologickom stave (Správa o manažmente povodia za rok 2012).

Napriek výrazne lepšiemu čisteniu odpadových vôd, menšej miere nadmerného rybolovu a zvýšenému pokrytiu morskými chránenými oblasťami sú ciele rámcovej smernice o morskej stratégii do roku 2020 na dosiahnutie dobrého environmentálneho stavu v pobrežnom a morských prostredí aj naďalej výzvou.

 

Politiky EÚ

Ochrana spoločných vodných a morských prostredí, zdrojov a ekosystémov Európy pred znečistením, nadmerným odberom a štrukturálnymi zmenami si bude vyžadovať spoločný postup na úrovni EÚ.

Rámcová smernica o vode poskytuje rámec pre ochranu vôd a hospodárenie s vodami v EÚ. V roku 2010 členské štáty EÚ vydali 160 plánov manažmentu povodí na obdobie rokov 2009 – 2015 zameraných na ochranu a zlepšenie vodného prostredia. Druhý súbor plánov manažmentu povodí vzťahujúcich sa na obdobie rokov 2016 – 2021 bol dokončený v rokoch 2016/2017.

V roku 2012 Európska komisia uverejnila oznámenie Koncepcia na ochranu vodných zdrojov Európy (COM(2012)673). Zamerané je na politické opatrenia, ktoré zlepšia spôsob uplatňovania súčasných právnych predpisov v praxi, a na integráciu cieľov vodohospodárskej politiky s inými politikami. Koncepcia vychádza z opatrení v oblasti vodného hospodárstva týkajúcich sa efektívnosti vodných zdrojov a udržateľného hospodárenia s vodami v rovnakom časovom rámci ako stratégia EÚ do roku 2050.

Okrem rámcovej smernice o vode a koncepcie existujú štyri smernice o vode na zabezpečenie dobrého stavu európskych vôd:

Smernica o povodniach (2007/60/ES), ktorá odporúča prípravu plánov manažmentu povodňových rizík, tiež významne posilňuje ciele RSV.

Rámcová smernica o morskej stratégii, podporovaná smernicou RSV a smernicami o biotopoch a vtákoch, predstavuje integrovanú reakciu založenú v celom rozsahu na ekosystémoch, ktorá je zameraná na dosiahnutie dobrého environmentálneho stavu v prípade mnohých špecifických environmentálnych aspektov.

Ako je stanovené v rámcovej smernici o morskej stratégii (RSMS), v roku 2012 sa v rámci jej vykonávania uskutočnili tri dôležité kroky: (1) členské štáty predložili správy o ich počiatočnom posúdení aktuálneho environmentálneho stavu ich morských vôd (čl. 8 RSMS), (2) členské štáty určili, čo dobrý environmentálny stav znamená pre morské vody príslušných morských regiónov a subregiónov (čl. 9 RSMS) a (3) členské štáty stanovili environmentálne ciele a s nimi súvisiace ukazovatele s cieľom usmerniť ich pokrok k dosiahnutiu dobrého environmentálneho stavu morského prostredia do roku 2020 (čl. 10 RSMS).

K ďalším dôležitým politikám EÚ, ktoré predstavujú konzistentný prístup k námorným záležitostiam so zlepšenou koordináciou medzi jednotlivými oblasťami politík, patria: integrovaná námorná politika, integrovaný manažment pobrežnej zóny, smernica o námornom priestorovom plánovaní (2014/89/EÚ) a spoločná rybárska politika.

Európske vody nie sú oblasťou záujmu len EÚ. V posledných desaťročiach dochádza k silnej regionálnej a medzinárodnej spolupráci prostredníctvom týchto organizácií a dohovorov:

Štruktúra siete agentúry EEA Eionet tiež poskytuje pevný základ na vytvorenie harmonizovanej politiky a rámca vykonávania v krajinách mimo EÚ, ktoré sú členmi agentúry EEA, a susedných krajinách.

 

Činnosti agentúry EEA

Poslaním agentúry EEA je poskytovať včasné, cielené, relevantné a spoľahlivé informácie o otázkach týkajúcich sa vody a morí, ktoré sú podporované Európskym tematickým strediskom pre vnútrozemské, pobrežné a morské vody ( (ETC/ICM).

Agentúra EEA podporuje vykonávanie a hodnotenie existujúcich a pripravovaných politík týkajúcich sa vody a morského prostredia. Prispieva tým ku komplexnej vedomostnej základni zameranej na zachovanie, odolnosť a obnovu európskych vodných a morských ekosystémov. Poskytuje tak dobrý základ pre tvorbu politiky formou správ, údajov, ukazovateľov a hodnotení, všetky sú k dispozícii na webovom sídle agentúry EEA a na online informačných platformách (WISE-Freshwater, WISE-Marine).

Informačný systém o vode pre Európu (WISE) je partnerstvo medzi Európskou komisiou (Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie, Spoločné výskumné centrum a Eurostat) a agentúrou EEA. WISE je rozsiahly portál pre informácie v oblasti sladkej vody. Water Data Centre (Centrum údajov o vode), ktoré je dôležitou súčasťou systému WISE, poskytuje údaje a iné informácie, ktoré zhromaždili inštitúcie EÚ pre zainteresované strany. Prehľady a interaktívne mapy v systéme WISE umožňujú prístup k širokej škále informácií v týchto geografických súvislostiach a ich prezentáciu.

WISE-Marine sa pripravuje ako webový portál na výmenu informácií o morskom prostredí na úrovni EÚ. Jeho zameranie na stav morského prostredia na európskej úrovni bude dopĺňať obdobné pokrytie na regionálnej a národnej úrovni, napríklad dohovory o regionálnych moriach a informačné systémy o stave morí a oceánov. WISE-Marine bude poskytovať údaje a informácie v súlade s bežnými štandardmi a bude prispievať k lepšiemu rozhodovaniu týkajúcemu sa ochrany a udržateľného využívania morského prostredia.

Navyše okrem správ agentúry EEA o stave životného prostredia (SOER), ktoré sa vydávajú každých 5 rokov, sa publikuje tiež rad správ na posúdenie stavu európskych vôd a morského prostredia: Stav európskych morí (2015), Kvalita európskej vody na kúpanie (2016, 2017), Plody mora v Európe (2016), Rieky a jazerá v európskych mestách (2016), Európske vodohospodárske politiky a zdravie ľudí (2016), Arktické prostredie (2017)a brífing o cene vody (2017).

Správy agentúry EEA sa zaoberajú kritickými aspektmi vody na účely tvorby politík, ako napríklad efektívnosť zdrojov a ekonomika, ekologický a chemický stav, hydromorfológia (alebo fyzikálne charakteristiky vodných útvarov), zraniteľnosť a biodiverzita.

Európske tematické stredisko pre vnútrozemské, pobrežné a morské vody (ETC/ICM) tiež publikuje technické správy, ktoré sú k dispozícii na jeho webovom sídle.

Výhľad

Agentúra EEA bude aj naďalej poskytovať informácie a hodnotenia s rastúcim dôrazom na prístup založený na ekosystémoch a udržateľné hospodárenie s vodami a využívanie morí Európy. WISE bude aj naďalej obsahovať vedomostnú základňu potrebnú na monitorovanie pokroku Európy na jej ceste k dobrému environmentálnemu stavu jej sladkovodných a morských prostredí.

Súvisiace odkazy

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Akcie dokumentu