Témy a údaje súvisiace s vodou

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 03. 06. 2016
Voda je pre život na našej planéte nevyhnutná. Všetci potrebujú mať dostatočné množstvo čistej sladkej vody, aby mohli prosperovať – naše ekosystémy, spoločnosť aj hospodárstvo. V mnohých častiach sveta sú však vodné zdroje vystavené čoraz väčšiemu tlaku a Európa nie je výnimkou. Ak chceme aj naďalej využívať životne dôležité služby, ktoré naše vodné ekosystémy poskytujú, musíme zlepšiť spôsob využívania vodných zdrojov a hospodárenia s nimi.

Čistú úžitkovú vodu potrebujeme každý deň: na pitie, kúpanie, varenie a výrobu mnohých druhov tovaru a služieb. Základným kameňom environmentálnej politiky EÚ je ochrana vodných zdrojov – a zabezpečenie ich ekologickej kvality. Rámcová smernica o vode (RSV) prijatá v roku 2000 (2000/60/ES) bola prvou smernicou, pri ktorej sa uplatnil integrovaný prístup založený na ekosystémoch s cieľom plniť túto úlohu: chrániť ekosystémy rovnako z hľadiska kvality vody, množstva vody, ako aj ich funkcie ako biotopov.

Takmer polovica vodných útvarov v Európe pravdepodobne však nesplní cieľ RSV a ich ekologický stav v roku 2015 bude ešte stále zlý (správa EEA 08/2012), a to z viacerých príčin.

Prirodzený cyklus dostupnosti vody neustále ohrozujú rôznorodé tlaky. V dôsledku týchto tlakov sú sladkovodné ekosystémy a populácie vystavené nedostatku vody vplyvom ľudskej činnosti, znečisteniu vody a nadmernému množstvu vody, situácii známej ako zraniteľnosť. Využívanie pôdy, odber vody a zmena klímy sú zmeny spôsobené človekom, ktoré menia prirodzené prietokové režimy vodných útvarov.

Niektoré zdroje poukazujú tiež na častú nerovnováhu v povrchových vodách v Európe (voda v riekach a jazerách) a podzemných vodách (voda v podpovrchových akviferoch). Využívanie vody často prevyšuje dostupnosť vody, čo vedie k vodnému stresu vo veľkej časti Európy (správa EEA 11/2012).

Vodné ekosystémy majú mnoho funkcií: filtrovanie, riedenie a skladovanie sladkej vody, zabránenie povodniam, udržiavanie mikroklimatickej rovnováhy a zachovanie biodiverzity. Ochrana týchto multifunkčných prínosov si preto vyžaduje rozsiahly prístup. Vyžaduje si integráciu politických stratégií týkajúcich sa adaptácie na zmenu klímy a biodiverzity so sektorovými politikami, napríklad s politikami zameranými na poľnohospodárstvo, energetiku a dopravu.

Politické stratégie EÚ

Ochrana spoločných vodných zdrojov a ekosystémov Európy pred znečistením, nadmerným odberom a štrukturálnymi zmenami si vyžaduje spoločný postup na úrovni EÚ.

V RSV je stanovený rámec na ochranu vôd a vodohospodársky manažment v Európskom spoločenstve (smernica 2000/60/ES). V rámci vykonávania tejto smernice členské štáty musia najskôr identifikovať a analyzovať európske vody podľa jednotlivých povodí a správnych území povodí. Potom prijmú plány vodohospodárskeho manažmentu a programy opatrení na ochranu vodných útvarov vo všetkých európskych povodiach. Prijatie RSV dopĺňali skoršie stragégie EÚ, ktoré sú stále platné, ako napríklad stratégie týkajúce sa komunálnych odpadových vôd alebo vôd na kúpanie.

V roku 2012 Komisia uverejnila oznámenie Koncepcia na ochranu vodných zdrojov Európy (COM(2012)673). Zameriava sa na postupy politiky, ktoré môžu pomôcť zlepšiť vykonávanie existujúcich právnych predpisov v oblasti vody, a na integráciu cieľov vodohospodárskej politiky do ostatných politík.

Táto koncepcia posilňuje vodné politiky zamerané na množstvo vody a účinnosť vodných zdrojov pre udržateľný vodohospodársky manažment v časovom rámci stratégie EÚ 2020 do roku 2050. Okrem RSV a koncepcie k opatreniam na zabezpečenie dobrého stavu vôd v Európe prispievajú štyri smernice o vode (smernica o komunálnych odpadových vodách (91/271/EHS), smernica o kvalite vody (2006/7/ES), smernica o dusičnanoch (91/676/EHS) a smernica o pitnej vode (98/83/ES)). Smernica o povodniach (2007/60/ES), ktorej cieľom je podporiť plány manažmentu povodňových rizík, tiež významne posilňuje ciele RSV.

Aktivity agentúry EEA

Európska agentúra pre životné prostredie (EEA) podporuje vykonávanie a hodnotenie existujúcich a pripravovaných politík EÚ o vode. Prispieva ku komplexnej vedomostnej základni pre tvorbu politík zameraných na zachovanie, zotavenie a obnovu európskych vôd. Agentúra poskytuje rozsiahle informácie o vode vo forme správ, údajov, ukazovateľov a hodnotení, a všetky sú prístupné na webovej stránke Water Data Centre.

Informačný systém o vode pre Európu (WISE) je partnerstvo medzi Európskou komisiou (Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie, Spoločné výskumné centrum a Eurostat) a agentúrou. Systém WISE je najkomplexnejším multiinštitucionálnym vstupným miestom k poznatkom o vode. V centre údajov o vode Water Data Centre, ktoré je dôležitou súčasťou systému WISE, sa uchovávajú údaje a informácie zhromaždené inštitúciami EÚ s cieľom, aby ich mohli využívať viaceré zainteresované strany. Prostredníctvom prehľadov v systéme WISE a interaktívnych máp možno sprístupniť a prezentovať v týchto priestorových súvislostiach celý rad informácií.

V priebehu roka 2012 EEA predstavila súbor správ, v ktorých sa posudzoval stav európskych vôd. V týchto správach sa hodnotili kritické aspekty týkajúce sa vody pre tvorbu politík (napr. účinnosť zdrojov a vodné hospodárstvo, ekologický a chemický stav, hydromorfológia, zraniteľnosť a biodiverzita).

Poslaním EEA je poskytovať včasné, cielené, relevantné a spoľahlivé informácie o otázkach týkajúcich sa vody s podporou Európskeho tematického centra o vnútrozemských, pobrežných a morských vodách (ETC/ICM).

Výhľad

EEA bude aj naďalej poskytovať informácie o vodách a hodnotenia s rastúcim dôrazom na prístup založený na ekosystémoch a skúmanie úlohy vodného hospodárstva v zelenej ekonomike. Hodnotenia ekosystémov a účinnosť vodných zdrojov sú kľúčovými prvkami budúceho udržateľného vodohospodárskeho manažmentu. Systém WISE bude aj naďalej slúžiť ako vedomostná základňa potrebná na posudzovanie pokroku na ceste Európy k dobrému stavu všetkých jej vodných útvarov.

Súvisiace odkazy:

Geographic coverage

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100