Теми и данни за водата

Смяна на език
Страница Последна промяна 03-06-2016
Водата е от съществено значение за живота на нашата планета. Нашите екосистеми, обществото и икономиката ни — те всички се нуждаят от чиста прясна вода в достатъчни количества, за да се развиват нормално. Водните ресурси обаче се намират под все по-голям натиск в много части на света, като Европа не прави изключение. Трябва да подобрим начина, то който употребяваме и управляваме водните си ресурси, ако искаме да продължим да се ползваме от жизненоважните услуги, предоставени от нашите водни екосистеми.

Нуждаем се от чиста, годна за ползване вода всеки ден: за пиене, къпане, готвене и производството на много стоки и услуги. Опазването на водните ресурси — и гарантирането на техните екологични качества — е крайъгълен камък на политиката на ЕС за опазаване на околната среда. Въведена през 2000 г., Рамковата директива за водите (РДВ) (2000/60/EC) беше първата директива, възприела интегрален, екосистемен подход към тази задача: опазване на водните екосистеми по отношение на качеството на водите, количеството им и тяхната роля като местообитания.

По всяка вероятност почти половината от водните обекти на Европа няма обаче да постигнат целевия показател на РДВ и ще останат в незадоволително екологично състояние през 2015 г. (Доклад на ЕАОС 08/2012). Това се дължи на няколко причини.

Естественият цикъл на наличните водни запаси се намира под постоянна заплаха от най-различни видове натиск. Този натиск излага сладководните екосистеми и обществата на причинени от човека недостатъчни, замърсени и прекомерни количества вода — положение, известно като „уязвимост“. Земеползването, водовземането и изменението на климата са причинени от човека промени, които изменят естествените „режими на водните потоци“ на водните обекти.

Няколко източника обръщат също така внимание на честото неравновесие на повърхностните води (водите в реките и езерата) и подземните води (подпочвените водоносни пластове) на Европа. Използването на вода често надхвърля наличните водни ресурси, което води до воден стрес в голяма част от Европа (Доклад на ЕАОС 11/2012).

Водните екосистеми имат много функции: филтриране, разреждане и складиране на сладка вода; предотвратяване на наводнения; поддържане на микроклиматичното равновесие и запазване на биологичното разнообразие. Опазването на толкова мултифункционални ползи изисква съответно по-широка перспектива. То изисква интегрирането на политиките за приспособяване към изменението на климата и биологичното разнообразие със секторни политики, като тези за селското стопанство , енергетиката и транспорта.

Политиките на ЕС

Опазването на общите водни ресурси и екосистеми на Европа от замърсяване, прекомерно водовземане и структурни изменения изисква съгласувани действия на равнище ЕС.

РДВ предоставя рамка за опазване и управление на водите в Европейската общност (Директива 2000/60/EО). При нейното прилагане държавите членки трябва първо да идентифицират и анализират европейските води по отделните речни басейни и райони. След това трябва да приемат планове за управление и програми от мерки за опазване на водните обекти във всички европейски речни басейни. Приемането на РДВ бе допълнено с по-ранни политики на ЕС в областта на водите, които все още се осъществяват, като например отнасящите се до градските отпадни води или водите за къпане.

През 2012 г. Комисията публикува съобщението План за опазване на водните ресурси на Европа, COM(2012)673). В него ударението се поставя върху политически действия, които могат да помогнат да се подобри прилагането на настоящото законодателство в областта на водите, и върху интегрирането на целите на политиката в областта на водите в други политики.

Планът засилва политиките в областта на водите, свързани с количеството и ресурсната ефективност на водите за устойчиво управление на водите в рамките на Стратегия 2020 на ЕС до 2050 г. Освен РДВ и плана, четири директиви в областта на водите доприинасят за мерки, гарантиращи добро състояние на европейските води (Директива за градските отпадни води (91/271/ЕИО), Директива за водите за къпане (2006/7/EО), Директива за нитратите (91/676/ЕИО) и Директива за питейната вода (98/83/EО)). Директивата за наводненията (2007/60/EО), която има за цел да насърчи плановете за управление на риска от наводнения, също допринася значително за постигане на целите на РДВ.

Дейности на ЕАОС

Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) подпомага прилагането и оценката на съществуващите и предстоящите политики на ЕС в областта на водите. Тя допринася за създаването на всеобхватна база от знания за разработване на политики, които осигуряват опазването, устойчивостта и възстановяването на европейските води.  Обширната информация на ЕАОС за водите се предоставя под формата на доклади, данни, показатели и оценки, до всички от които има достъп чрез Центъра за данни в областта на водите.

Европейската информационна система за водите (WISE) е партньорство между Европейската комисия (Генерална дирекция „Околна среда“, Съвместния научноизследователски център и Евростат) и ЕАОС. WISE е най-всеобхватната мултиинституционална входна точка към знанията относно водите. Центърът за данни в областта на водите, който е важна част от WISE, съхранява данни и информация, събрани от институции на ЕС в услуга на няколко заинтересовани страни. С помощта на онагледяващите приложения и интерактивните карти на WISE широк набор от информация може да бъде намерен и представен в съответния пространствен контекст.

През цялата 2012 г. ЕАОС представи редица доклади за оценка на състоянието на европейските води. В тези доклади бе направена оценка на съществено важни аспекти на водите за разработването на политиките (като напр. ресурсна ефективност и икономика на водите, екологично и химично състояние, уязвимост и биологично разнообразие).

Задачата на ЕАОС е да предлага своевременна, целенасочена, подходяща и достоверна информация по въпросите за водите. Тази задача се подпомага от Европейския тематичен център по сладките, крайбрежните и морските води (ETC/ICM).

Перспективи

ЕАОС ще продължи да предоставя информация и оценка в областта на водите, като засилва ударението върху екосистемния подход и изследване на ролята на управлението на водите в екологосъобразната икономика. Оценката на екосистемите и ресурсната ефективност на водите са ключови елементи за бъдещо устойчиво управление на водите. WISE ще продължи да поддържа база от знания, необходими за оценка на напредъка по пътя на Европа към добро състояние на всички нейни водни обекти.

Свързани препратки

Geographic coverage

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100