следващ
предишен
елементи

Водна и морска среда

Смяна на език
Страница Последна промяна 23-11-2020
1 min read
Целият живот на нашата планета — включително екосистемите, обществото и икономиката ни — зависи от водата. Морските и сладководните екосистеми имат многобройни жизненоважни функции:
  • филтриране, разтваряне и съхранение на водата;
  • предотвратяване на наводнения;
  • поддържане на климатичното равновесие на местно и глобално равнище;
  • защита на биологичното разнообразие.

И двете екосистеми предоставят широка гама от стоки и услуги, както и природни ресурси, средства за търговия и транспорт и възможности за почивка. Запазването на тези ползи изисква също толкова широк подход. Политиките в областта на водната и морската среда трябва да бъдат интегрирани с политиките за адаптиране към изменението на климата и биологичното разнообразие. Те трябва да бъдат интегрирани и с политиките в различните участващи сектори, например селското стопанство, туризма, енергетиката и транспорта.

Сладководните ресурси на Европа са под нарастващ натиск и нейните крайбрежни зони и морета претърпяха значителни промени от столетията човешка дейност. Това предизвика изменения в околната среда на крайбрежните и морските екосистеми, например замърсяване на водата и еутрофикация (или обогатяване с хранителни вещества), загуба на биологично разнообразие, влошаване на ландшафта и брегова ерозия.

Форми на натиск като земеползването, водовземането и изменението на климата могат да променят естествените потоци на водните обекти. Освен това в някои зони използването на водите често надхвърля водните запаси, което води до воден стрес. Длъжни сме да подобрим начина, по който използваме и управляваме нашите морски и сладководни ресурси, за да можем да се ползваме и занапред от жизненоважните услуги, предоставяни от нашите водни екосистеми.

Защитата на водните и морските ресурси — и осигуряването на тяхното екологично качество — е крайъгълен камък на политиката на ЕС в областта на околната среда. Рамковата директива за водите (РДВ), въведена през 2000 г., и Рамковата директива за морска стратегия (РДМС) от 2008 г., са рамките за управлението на всички водни екосистеми. Те си поставят за цел постигането на добро екологично състояние за нашите сладководни и морски ресурси чрез екосистемен или цялостен подход.

Водите на Европа са много по-чисти, отколкото преди 25 години, благодарение на инвестициите в системи за пречистване на градските отпадъчни води с цел намаляване на замърсяването. Въпреки това целевият показател на РДВ за 2015 г. беше постигнат само за 53 % от повърхностните водни обекти в Европа. Останалите са все още в лошо екологично състояние (Доклад за управлението на речните басейни, 2012 г.).

Достигането на целевите показатели на РДМС за 2020 г. относно доброто екологично състояние на крайбрежната и морската среда също остава проблематично въпреки значителните подобрения в пречистването на отпадъчните води, намаляването на прекомерния улов и увеличения обхват на морските защитени територии.

 

Политики на ЕС

Защитата на общата водна и морска среда, на ресурсите и екосистемите на Европа от замърсяване, прекомерното водочерпене и структурни промени изисква координирани действия на равнището на ЕС.

РДВ предоставя рамка за защита и управление на водите в ЕС. През 2010 г. държавите — членки на ЕС, изготвиха 160 плана за управление на речните басейни за периода 2009—2015 г., които имаха за цел да защитят и подобрят водната среда. През 2016/2017 г. приключи работата по втория набор от планове за управление на речните басейни за периода 2016—2021 г.

През 2012 г. Европейската комисия публикува План за опазване на водните ресурси на Европа (COM(2012) 673 final). Ударението в него е поставено върху политическите мерки за подобряване на начина, по който се прилага в практиката съществуващото законодателство в областта на водите, и върху интегриране на целите на политиката в областта на водите с другите политики. Този план се основава на политиките в областта на водите във връзка с ефективността на водните ресурси и устойчивото управление на водите в същата времева рамка като Стратегията „ЕС 2020“ до 2050 г.

В допълнение към РДВ и Плана от 2012 г., има четири директиви в областта на водите, поставящи си за цел доброто състояние на европейските води:

Директива относно оценката и управлението на риска от наводнения (2007/60/EО), с която се насърчава разработването на планове за управление на риска от наводнения и се оказва важна подкрепа за целите на РДВ.

РДМС, подкрепена от РДВ и директивите за местообитанията и птиците, е интегриран, цялостен екосистемен отговор, който има за цел да постигне добро екологично състояние за голям брой специфични аспекти на околната среда.

Както е заложено в РДМС, през 2012 г. бяха предприети три важни стъпки за нейното изпълнение: 1) държавите членки представиха доклади относно първоначалните си оценки на настоящото екологично състояние на своите морски води (член 8 от РДМС); 2) държавите членки определиха какво означава добро екологично състояние (ДЕС) за морските води на съответните морски региони и подрегиони (член 9 от РДМС); и 3) държавите членки определиха екологични цели и свързани с тях показатели, които да насочват развитието към постигане на ДЕС до 2020 г. (член 10 от РДМС).

Други важни политики на ЕС, представляващи съгласуван подход към морските въпроси с подобрена координация между различните области на политиката, са интегрираната морска политика (ИМП), комплексното управление на крайбрежните зони (КУКЗ), Директивата за установяване на рамка за морско пространствено планиране (2014/89/EС) и Общата политика в областта на рибарството (ОПОР).

Европейските води не са важни само за ЕС. От десетилетия има силно регионално и международно сътрудничество, извършвано в рамките на следните организации и конвенции:

Структурата Еionet на ЕАОС също предоставя солидна основа за установяване на хармонизирана политика и рамка за изпълнение сред държавите — членки на ЕАОС, които не са членки на ЕС, и съседните държави.

Дейности на ЕАОС

Мисията на ЕАОС е да предоставя своевременна, целенасочена, полезна и надеждна информация по проблемите на водите и морските пространства. Това става с подкрепата на Европейския тематичен център за вътрешни, крайбрежни и морски води (ЕТЦ/ВКМ).

ЕАОС подкрепя изпълнението и оценката на съществуващите и предстоящите политики на ЕС в областта на водите и морските пространства. Агенцията допринася за изграждането на база от всеобхватни знания за решаване на проблемите за запазване, устойчивост и възстановяване на европейските сладководни и морски екосистеми. Така се осигурява солидна основа за разработване на политики под формата на доклади, данни, показатели и оценки, като всички те са на разположение на уебсайта на ЕАОС и  информационните онлайн платформи (WISE-Freshwater, WISE-Marine).

Европейската информационна система за водите (WISE) е партньорство между Европейската комисия (Генерална дирекция „Околна среда“, Център за съвместни проучвания и Евростат) и ЕАОС. WISE е всеобхватен портал за знания в областта на сладките води. Центърът за данни за водите, важна част от WISE, предоставя данни и друга информация, събрани от институции на ЕС за заинтересованите страни. Чрез нагледните материали и интерактивните карти на WISE може да се види и разгледа широк набор от информация в съответния географски контекст.

WISE-Marine се разработва като базиран в интернет портал за обмен на информация за морската среда на равнището на ЕС. Поставеното в него ударение върху състоянието на морската среда в европейски мащаб ще допълни подобни инструменти на регионално и национално равнище, например регионалните морски конвенции и морските информационни системи на държавите членки. WISE-Marine ще предоставя данни и информация в съответствие с общите стандарти и ще допринася за вземане на по-добри решения относно запазването и устойчивото използване на морската среда.

В допълнение на докладите на ЕАОС за състоянието на морската среда (SOER), публикувани на всеки 5 години, Агенцията публикува и поредица от доклади за оценка на състоянието на водната и морската среда в Европа: Състояние на европейските морета (2015 г.), Качество на европейските води за къпане (2016 г., 2017 г.), Морски дарове в Европа (2016 г.), Реки и езера в Европейски градове (2016 г.), Европейските политики в областта на водите и човешкото здраве (2016 г.), Арктическата околна среда (2017 г.) и информация относно ценовите политики за водата (2017 г.).

В докладите на ЕАОС се разглеждат аспекти на водите, които са от решаващо значение за разработването на политики, като ресурсна ефективност и икономика, екологично и химическо състояние, хидроморфология (или физически характеристики на водните обекти), уязвимост и биологично разнообразие.

ЕТЦ/ВКМ публикува също така технически доклади, които могат да бъдат разгледани на неговия уебсайт.

Перспективи

ЕАОС ще продължи да предоставя информация и оценки със засилване на акцента върху екосистемния подход и устойчивото управление на водите, както и върху използването на европейските морета. WISE ще продължи да поддържа базата от знания, необходими за следене на напредъка на Европа по пътя към добро екологично състояние за нейната сладководна и морска среда.

Препратки по темата

 

Permalinks

Geographic coverage

Действия към документ