Featured content

Състояние на околната среда в Европа през 2020 г.: неотложна промяна на посоката, за справяне с предизвикателствата, свързани с изменението на климата, обрат в процеса на влошаване и осигуряване на бъдещ просперитет

Европа няма да постигне своите цели за 2030 г. без да предприеме спешни действия през следващите 10 години, за да се справи с тревожния темп на загуба на биологично разнообразие, което ще увеличи въздействието на изменението на климата и свръхпотреблението на природни ресурси. В последния доклад за състоянието на околната среда на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС), публикуван днес, се посочва, че Европа е изправена пред безпрецедентни по мащаб и неотложност предизвикателства, свързани с околната среда. В доклада обаче се посочва, че има основание за надежда, на фона на повишената информираност на обществеността относно необходимостта от преминаване към устойчиво бъдеще, иновациите в технологиите, увеличаващите се обществени инициативи и засилването на действията на ЕС, като например Европейски зелен курс.

Кръговрат на хранителните вещества в природата

Почвата има решаваща роля за циклите в природата, включително кръговрата на хранителните вещества, който включва количеството органични вещества в почвата — т.е. въглерод, азот и фосфор — което се поглъща и съхранява в почвата. Органичните съединения, например листата и кореновите връхчета, се разграждат до по-прости съединения от организмите, живеещи в почвата, преди да могат да бъдат използвани от растенията. Някои почвени бактерии превръщат атмосферния азот в минерален азот, който е важен за растежа на растенията. Чрез торовете се въвеждат азот и фосфати за стимулиране на растежа на растенията, но не всички количества се поглъщат от растенията. Излишните количества могат да навлязат в реките и езерата и да засегнат живота в тези водни екосистеми.

Свързано съдържание

Related briefings

Вижте също

Действия към документ