Преход към устойчивост

Смяна на език

В основния си петгодишен доклад SOER 2015 ЕАОС достига до заключението, че въпреки подобренията през последните десетилетия, перспективите пред околната среда на Европа будят безпокойство. Глобализираният и системен характер на предстоящите предизвикателства за околната среда означава, че за постигането на дългосрочните цели на ЕС за устойчивост, са необходими фундаментални промени в основните обществени системи, и по-специално на свързаните с храните, енергетиката, мобилността и сградния фонд. Повече

Преглед на каталог

категории:
Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни