următorul
anteriorul
articole

Apa și mediul marin

Schimba limba
Pagină Data ultimei modificări 2020-11-23
7 min read
Toate formele de viață existente pe planeta noastră – inclusiv ecosistemele, societatea și economia – depind de apă. Ecosistemele marine și de apă dulce îndeplinesc mai multe funcții vitale:
  • filtrarea, diluarea și stocarea apei;
  • prevenirea inundațiilor;
  • menținerea echilibrului climatic la nivel local și global;
  • protejarea diversității biologice.

Ambele ecosisteme oferă o gamă largă de bunuri și servicii, precum și resurse naturale, mijloace de comerț și de transport și posibilități de recreere. Pentru protejarea acestor beneficii este nevoie de o perspectivă la fel de amplă. Politicile privind apa și mediul marin trebuie să fie integrate cu cele de asigurare a adaptării la schimbările climatice și a diversității biologice. De asemenea, ele trebuie să fie integrate cu politicile din diversele sectoare implicate, cum ar fi agricultura, turismul, energia și transporturile.

Resursele de apă dulce din Europa sunt supuse unei presiuni din ce în ce mai mari, iar zonele de costiere și mările au suferit modificări semnificative în urma secolelor de activitate umană. Aceasta aa provocat  schimbări de mediu la nivelul ecosistemelor costiere și marine, cum ar fi poluarea apei și eutrofizarea (sau îmbogățirea cu nutrienți), pierderea biodiversității, deteriorarea peisajului și eroziunea costieră.

Presiuni precum cele exercitate de utilizarea terenurilor, captarea apei și schimbările climatice pot modifica regimurile naturale de curgere ale corpurilor de apă. În plus, în unele zone gradul de utilizare a apei depășește adesea capacitatea resurselor de apă disponibile, provocând stres hidric. Pentru a putea beneficia în continuare de serviciile vitale pe care le oferă ecosistemele noastre acvatice, trebuie să îmbunătățim modul în care folosim și gestionăm resursele marine și de apă dulce.

Protejarea apei și a resurselor marine – și asigurarea stării lor ecologice – reprezintă unul pilonii  politicii de mediu a UE. Directiva-Cadru privind Apa (DCA), introdusă în anul 2000, și Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin” (DCSMM) din 2008 stabilesc  cadrul  pentru gestionarea tuturor ecosistemelor acvatice.Obiectivul lor este atingerea  o stării ecologice bune pentru resursele noastre marine și de apă dulce printr-o abordare ecosistemică sau holistică.

Apele Europei sunt mult mai curate decât acum 25 de ani datorită investițiilor în sisteme de tratare a apelor reziduale menite să reducă poluarea produsă prin epurarea apelor uzate urbane. Cu toate acestea, obiectivul DCA pentru 2015 a fost îndeplinit doar pentru 53 % dintre corpurile de apă de suprafață din Europa. Celelalte se află încă într-o stare ecologică proastă (Raportul privind gestionarea bazinelor hidrografice 2012).

În pofida îmbunătățirii considerabile a modului de epurare a apelor uzate, a reducerii pescuitului excesiv și a extinderii ariilor  marine protejate, obiectivul DCSMM 2020 pentru atingerea  stării ecologice bune în apele  costiere și cel marine rămâne dificil de atins.

 

Politicile UE

Protejarea mediului acvatic și marin, a resurselor și a ecosistemelor comune din Europa împotriva poluării, a captării excesive și a schimbărilor structurale va necesita o acțiune coordonată la nivelul UE.

Directiva-Cadru privind Apa oferă cadrul pentru protecția și gestionarea apei în UE. În 2010, statele membre ale Uniunii au publicat 160 de planuri de management  ale bazinelor hidrografice pentru perioada 2009-2015, vizând protejarea și îmbunătățirea mediului acvatic. Cel de al doilea set de planuri de management e ale bazinelor hidrografice, care acoperă perioada 2016-2021, a fost finalizat în 2016/2017. 

În 2012, Comisia Europeană a publicat Comunicarea intitulată Planul de garantare a resurselor de apă ale Europei [COM(2012) 673]. Documentul se concentrează asupra unor măsuri de politică ce vor îmbunătăți modul în care se aplică în practică legislația actuală în domeniul apei, precum și asupra integrării obiectivelor politicii din domeniul apei cu alte politici. Planul se bazează pe politicile în domeniul apei care își propun utilizarea eficientă a resurselor de apă și gestionarea durabilă a apelor în același interval de timp ca și Strategia UE 2020, până în 2050. 

Pe lângă DCA și Comunicare planul menționat, există alte patru directive privind apa al căror scop este să asigure o stare bună a apelor din Europa:

Obiectivele DCA sunt sprijinite în mod semnificativ și de Directiva privind evaluarea și gestionarea riscului la inundații (2007/60/CE), care încurajează elaborarea unor planuri de gestionare a riscului la  inundații.

DCSMM, susținută de DCA și de directivele „Habitate” și „Păsări”, reprezintă un răspuns integrat și și care are la bază abordarea ecosistemică  care urmărește obținerea unei stări ecologice bune pentru multe aspecte de mediu specifice.

Astfel cum prevede DCSMM, în cursul anului 2012 au avut loc trei etape importante ale punerii sale în aplicare: (1) statele membre au prezentat rapoarte privind evaluarea inițială a stării ecologice actuale a apelor lor marine (articolul 8 din DCSMM); (2) statele membre au determinat  stare ecologică bună pentru apele marine din regiunile și subregiunile marine relevante (articolul 9 din DCSMM); și (3) statele membre au stabilit  obiectivele de mediu și indicatorii asociați (articolul 10 din DCSMM).  pentru a-și concentra  eforturile în vederea atingerii stării ecologice bune până în 2020

Alte politici importante ale Uniunii Europene care prezintă o abordare coerentă a problemelor maritime, în vederea  îmbunătățirii coordonării între diversele domenii de politică, sunt Politica Maritimă Integrată (PMI), Managementul Integrat al Zonei Costiere (ICZM)), Directiva privind amenajarea spațiului maritim (2014/89/UE) și Politica Comună  de  Pescuit (PCP).

Apele europene nu reprezintă o preocupare doar pentru UE. Există de mai multe decenii o cooperare regională și internațională puternică, realizată prin intermediul următoarelor organizații și convenții:

Și platforma  Eionet a Agenției Europene de Mediu (AEM) oferă o bază solidă pentru stabilirea unui cadru armonizat de politici și de punere în aplicare între țările membre ale AEM din afara UE și țările vecine. 

 

Activitățile Agenției Europene de Mediu (AEM)

Misiunea AEM este să furnizeze informații prompte, specifice, relevante și de încredere privind problematica apei și a mediului marin. În acest scop, agenția beneficiază de sprijinul Centrului tematic european pentru apele interioare, coastiere și marine (ETC/ICM).

AEM sprijină punerea în aplicare și evaluarea politicilor existente și viitoare ale UE privind apa și mediul marin. Agenția contribuie la crearea unei baze cuprinzătoare de cunoștințe referitoare la conservarea, rezistența și refacerea ecosistemelor de apă dulce  și marine din Europa – o bază solidă pentru elaborarea politicilor, alcătuită din rapoarte, date, indicatori și evaluări, toate fiind disponibile pe site-ul AEM și în cadrul unor platforme de informare online (WISE-Freshwater, WISE-Marine).

Sistemul european de informații privind apa (WISE) este un parteneriat între Comisia Europeană (Direcția Generală Mediu, Centrul Comun de Cercetare și Eurostat) și AEM. WISE este un portal cuprinzător de cunoștințe în domeniul apei dulci. Centrul de date privind apa, o parte importantă a WISE, oferă părților interesate date și alte informații culese de instituțiile UE. Funcțiile de vizualizare și hărțile interactive oferite de portalul WISE permit accesarea și prezentarea unei mari varietăți de informații în context geografic.

Platforma WISE-Marine este dezvoltată sub forma unui un portal web destinat schimbului de informații privind mediul marin la nivelul UE. Punând accentul pe situația mediului marin la scară europeană, aceasta va veni în completarea acoperirii similare de la nivel regional și național care se realizează, de exemplu, prin sistemele informaționale în domeniul marin ale convențiilor marine regionale și ale statelor membre. Platforma WISE-Marine va furniza date și informații în conformitate cu standardele comune și va contribui la îmbunătățirea procesului decizional cu privire la conservarea și utilizarea durabilă a mediului marin.

În plus față de rapoartele privind starea mediului (SOER) ale AEM, care se publică o dată la 5 ani, agenția mai publică și o serie de rapoarte care evaluează starea apei și a mediului marin din Europa: Starea mărilor europene (2015), Calitatea apei pentru îmbăiere în Europa (2016, 2017), Fructele de mare în Europa (2016), Râurile și lacurile din orașele europene (2016), Politicile europene în domeniul apei și sănătatea umană (2016), Mediul arctic (2017) și un briefing privind stabilirea prețului apei (2017).

Rapoartele AEM abordează aspecte privind apa care sunt esențiale pentru elaborarea politicilor, cum ar fi utilizarea eficientă a resurselor și economia, starea ecologică și chimică, hidromorfologia (sau caracteristicile fizice ale corpurilor de apă), vulnerabilitatea și biodiversitatea.

Și ETC/ICM publică rapoarte tehnice care pot fi accesate de pe site-ul său.

Perspective

AEM va continua să furnizeze informații și evaluări, punând tot mai mult accentul pe abordarea ecosistemică, pe o gestionare durabilă a apei și pe exploatarea durabilă a mărilor Europei. WISE va continua să găzduiască baza de cunoștințe necesară pentru a monitoriza progresele înregistrate de Europa în direcția obținerii unei stări ecologice bune pentru ecosistemele acvatice dulcicole și marine.

Linkuri conexe

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Acţiuni asupra documentului