Apa și mediul marin

Schimba limba
Pagină Data ultimei modificări 2017-10-16
7 min read
Toate formele de viață existente pe planeta noastră – inclusiv ecosistemele, societatea și economia – depind de apă. Ecosistemele marine și de apă dulce îndeplinesc mai multe funcții vitale:
  • filtrarea, diluarea și stocarea apei;
  • prevenirea inundațiilor;
  • menținerea echilibrului climatic la nivel local și global;
  • protejarea diversității biologice.

Ambele ecosisteme oferă o gamă largă de bunuri și servicii, precum și resurse naturale, mijloace de comerț și de transport și posibilități de recreere. Pentru protejarea acestor beneficii este nevoie de o perspectivă la fel de amplă. Politicile privind apa și mediul marin trebuie să fie integrate în cele de asigurare a adaptării la schimbările climatice și a diversității biologice. De asemenea, ele trebuie să fie integrate în politicile din diversele sectoare implicate, cum ar fi agricultura, turismul, energia și transporturile.

Resursele de apă dulce din Europa sunt supuse unei presiuni din ce în ce mai mari, iar zonele de coastă și mările au suferit modificări semnificative în urma secolelor de activitate umană. Toate acestea au cauzat schimbări de mediu la nivelul ecosistemelor costiere și marine, cum ar fi poluarea apei și eutrofizarea (sau îmbogățirea cu nutrienți), declinul biodiversității, deteriorarea peisajului și eroziunea costieră.

Presiuni precum cele exercitate de folosirea terenurilor, captarea apei și schimbările climatice pot modifica regimurile naturale de curgere ale corpurilor de apă. În plus, în unele zone gradul de utilizare a apei depășește adesea capacitatea resurselor de apă disponibile, provocând stres hidric. Pentru a putea beneficia în continuare de serviciile vitale pe care le oferă ecosistemele noastre acvatice, trebuie să îmbunătățim modul în care folosim și gestionăm resursele marine și de apă dulce.

Protejarea apei și a resurselor marine – și asigurarea calității lor ecologice – reprezintă una dintre pietrele de temelie ale politicii de mediu a UE. Directiva-cadru privind apa (DCA), introdusă în anul 2000, și Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin” (DCSMM) din 2008 sunt cadre pentru gestionarea tuturor ecosistemelor acvatice. Ele stabilesc obiectivul de a obține o stare ecologică bună pentru resursele noastre marine și de apă dulce printr-o abordare ecosistemică sau holistică.

Apele Europei sunt mult mai curate decât acum 25 de ani datorită investițiilor în sisteme de tratare a apelor reziduale menite să reducă poluarea produsă prin epurarea apelor uzate urbane. Cu toate acestea, obiectivul DCA pentru 2015 a fost îndeplinit pentru doar pentru 53 % dintre corpurile de apă de suprafață din Europa. Celelalte se află încă într-o stare ecologică precară (Raportul privind gestionarea bazinelor hidrografice 2012).

În pofida îmbunătățirii considerabile a modului de epurare a apelor uzate, a reducerii pescuitului excesiv și a extinderii zonelor marine protejate, obiectivele DCSMM 2020 pentru o stare ecologică bună în mediul costier și cel marin rămân dificil de atins.

 

Politicile UE

Protejarea mediului acvatic și marin, a resurselor și a ecosistemelor comune din Europa împotriva poluării, a captării excesive și a schimbărilor structurale va necesita o acțiune coordonată la nivelul UE.

Directiva-cadru privind apa oferă un cadru pentru protecția și gestionarea apei în UE. În 2010, statele membre ale Uniunii au publicat 160 de planuri de gestionare a bazinelor hidrografice pentru perioada 2009-2015, vizând protejarea și îmbunătățirea mediului acvatic. Cel de al doilea set de planuri de gestionare a bazinelor hidrografice, care acoperă perioada 2016-2021, a fost finalizat în 2016/2017.

În 2012, Comisia Europeană a publicat comunicarea intitulată Plan de salvgardare a resurselor de apă ale Europei [COM(2012) 673]. Documentul se concentrează asupra unor măsuri de politică ce vor îmbunătăți modul în care se aplică în practică legislația actuală în domeniul apei, precum și asupra integrării obiectivelor politicii din domeniul apei în alte politici. Planul se bazează pe politicile în domeniul apei care își propun să asigure eficiența resurselor de apă și gestionarea durabilă a apelor în același interval de timp ca și Strategia UE 2020, până în 2050.

Pe lângă DCA și planul menționat, există alte patru directive privind apa al căror scop este să asigure o stare bună a apelor din Europa:

Obiectivele DCA sunt sprijinite în mod semnificativ și de Directiva privind inundațiile (2007/60/CE), care încurajează elaborarea unor planuri de gestionare a riscului de inundații.

DCSMM, susținută de DCA și de directivele „Habitate” și „Păsări”, reprezintă un răspuns integrat și pe deplin ecosistemic care urmărește obținerea unei stări ecologice bune pentru multe aspecte de mediu specifice.

Astfel cum prevede DCSMM, în cursul anului 2012 au avut loc trei etape importante ale punerii sale în aplicare: (1) statele membre au prezentat rapoarte privind evaluarea inițială a stării ecologice actuale a apelor lor marine (articolul 8 din DCSMM); (2) statele membre au stabilit ce înseamnă o stare ecologică bună pentru apele marine din regiunile și subregiunile marine relevante (articolul 9 din DCSMM); și (3) statele membre au identificat obiectivele de mediu și indicatorii aferenți pentru a-și orienta eforturile în vederea atingerii stării ecologice bune până în 2020 (articolul 10 din DCSMM).

Alte politici importante ale Uniunii Europene care prezintă o abordare coerentă a problemelor maritime, cu o mai bună coordonare între diversele domenii de politică, sunt politica maritimă integrată (PMI), managementul integrat al zonei costiere (MIZC), Directiva privind amenajarea spațiului maritim (2014/89/UE) și politica comună în domeniul pescuitului (PCP).

Apele europene nu reprezintă o preocupare doar pentru UE. Există de mai multe decenii o cooperare regională și internațională puternică, realizată prin intermediul următoarelor organizații și convenții:

Și structura Eionet a AEM oferă o bază solidă pentru stabilirea unui cadru armonizat de politici și de punere în aplicare între țările membre ale AEM din afara UE și țările vecine.

 

Activitățile AEM

Misiunea AEM este să furnizeze informații prompte, specifice, relevante și de încredere privind problematica apei și a mediului marin. În acest scop, agenția beneficiază de sprijinul Centrului tematic european pentru apele interioare, de coastă și marine (ETC/ICM).

AEM sprijină punerea în aplicare și evaluarea politicilor existente și viitoare ale UE privind apa și mediul marin. Agenția contribuie la crearea unei baze cuprinzătoare de cunoștințe referitoare la conservarea, reziliența și refacerea ecosistemelor acvatice și marine din Europa – o bază solidă pentru elaborarea politicilor, alcătuită din rapoarte, date, indicatori și evaluări, toate fiind disponibile pe site-ul AEM și în cadrul unor platforme de informare online (WISE-Freshwater, WISE-Marine).

Sistemul european de informații privind apa (WISE) este un parteneriat între Comisia Europeană (Direcția Generală Mediu, Centrul Comun de Cercetare și Eurostat) și AEM. WISE este un portal cuprinzător de cunoștințe în domeniul apei dulci. Centrul de date privind apa, o parte importantă a WISE, oferă părților interesate date și alte informații culese de instituțiile UE. Funcțiile de vizualizare și hărțile interactive oferite de portalul WISE permit accesarea și prezentarea unei mari varietăți de informații în context geografic.

Platforma WISE-Marine este dezvoltată sub forma unui un portal web destinat schimbului de informații privind mediul marin la nivelul UE. Punând accentul pe situația mediului marin la scară europeană, aceasta va veni în completarea acoperirii similare de la nivel regional și național care se realizează, de exemplu, prin sistemele informaționale în domeniul marin ale convențiilor maritime regionale și ale statelor membre. Platforma WISE-Marine va furniza date și informații în conformitate cu standardele comune și va contribui la îmbunătățirea procesului decizional cu privire la conservarea și utilizarea durabilă a mediului marin.

În plus față de rapoartele privind starea mediului (SOER) ale AEM, care se publică o dată la 5 ani, agenția mai publică și o serie de rapoarte care evaluează starea apei și a mediului marin din Europa: Starea mărilor europene (2015), Calitatea apei pentru scăldat în Europa (2016, 2017), Fructele de mare în Europa (2016), Râurile și lacurile din orașele europene (2016), Politicile europene în domeniul apei și sănătatea umană (2016), Mediul arctic (2017) și un briefing privind stabilirea prețului apei (2017).

Rapoartele AEM abordează aspecte privind apa care sunt esențiale pentru elaborarea politicilor, cum ar fi eficiența resurselor și economia, starea ecologică și chimică, hidromorfologia (sau caracteristicile fizice ale corpurilor de apă), vulnerabilitatea și biodiversitatea.

Și ETC/ICM publică rapoarte tehnice care pot fi accesate de pe site-ul său.

Perspective

AEM va continua să furnizeze informații și evaluări, punând tot mai mult accentul pe abordarea ecosistemică, pe o gestionare durabilă a apei și pe exploatarea sustenabilă a mărilor Europei. WISE va continua să găzduiască baza de cunoștințe necesară pentru a monitoriza progresele înregistrate de Europa în direcția obținerii unei stări ecologice bune pentru mediul său de apă dulce și marin.

Linkuri conexe

Conţinut similar

Date similare

Publicaţii similare

A se vedea şi

Geographic coverage

Abonamente
Înscriere pentru a primi rapoartele noastre (pe hârtie şi/sau în format electronic) şi buletinul nostru informativ electronic trimestrial
Urmăriți-ne
 
 
 
 
 
Agenţia Europeană de Mediu (AEM)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhaga K
Danemarca
Telefon: +45 3336 7100