Aspecte şi date privind apa

Schimba limba
Pagină Data ultimei modificări 2016-06-03
Apa este esențială pentru viața pe planeta noastră. Ecosistemele, societatea și economia noastră necesită apă dulce curată în cantități suficiente pentru a progresa. Dar resursele de apă sunt supuse unei presiuni tot mai mari în multe părți ale lumii, iar Europa nu reprezintă o excepție. Trebuie să ne optimizăm modul în care utilizăm și gestionăm resursele de apă dacă dorim să beneficiem în continuare de serviciile vitale pe care ni le oferă ecosistemele noastre acvatice.

În fiecare zi avem nevoie de apă curată și utilizabilă: pentru a bea, pentru a ne spăla, pentru a găti și pentru a produce multe bunuri și servicii. Protejarea resurselor de apă — și asigurarea calității lor ecologice — reprezintă o piatră de temelie pentru politica de mediu a UE. Introdusă în 2000, Directiva-cadru privind apa (DCA) (2000/60/CE) a fost prima directivă care a abordat această sarcină într-o manieră integrată, „bazată pe ecosisteme”: protejarea ecosistemelor acvatice în mod egal în ceea ce privește calitatea şi cantitatea de apă, precum și rolul lor ca habitate.

Cu toate acestea, probabil că aproape jumătate din sistemele hidrice ale Europei nu vor atinge obiectivul DCA și vor continua să aibă o stare ecologică precară în 2015 (Raportul AEM 08/2012). Aceasta se datorează mai multor cauze.

Ciclul natural al disponibilității apei se află în continuu sub amenințarea unei mari varietăți de presiuni. Aceste presiuni expun ecosistemele acvatice de apă dulce și formele asociate acestora deficitelor produse de om, poluării și excesului de apă, o situație cunoscută sub denumirea de „vulnerabilitate”. Folosirea terenurilor, captarea apei și schimbările climatice sunt schimbări induse de om care modifică „debitul” natural al sistemelor de apă.

Mai multe surse indică, de asemenea, un dezechilibru frecvent în Europa al apelor de suprafață (apele din râuri și lacuri) și al celor subterane (apele din acviferele subterane). Utilizarea apei depășește deseori resursele disponibile de apă, conducând la stres hidric în cea mai mare parte a Europei (Raportul AEM 11/2012).

Ecosistemele acvatice au multe funcțiuni: filtrarea, diluarea și stocarea apei dulci; prevenirea inundațiilor; menținerea echilibrului microclimatic; protecţia biodiversității. Protejarea acestor beneficii multifuncționale necesită o perspectivă la fel de extinsă. Aceasta necesită integrarea politicilor privind adaptarea la schimbările climatice și biodiversitatea în politici sectoriale, precum cele din domeniul agriculturii, energiei și transporturilor.

Politici ale UE

Protejarea ecosistemelor și a resurselor comune de apă ale Europei împotriva poluării, a captării excesive și a modificărilor structurale necesită măsuri concertate la nivelul UE.

Directiva DCA oferă un cadru pentru protecția și gospodărirea apei în Comunitatea Europeană (Directiva 2000/60/CE). În cadrul punerii în aplicare a acesteia, statele membre trebuie mai întâi să identifice și să analizeze apele din Europa, pe bazine hidrografice individuale și pe districte. Acestea vor adopta apoi planuri de gestionare și programe de măsuri pentru protecția sistemelor de apă în toate bazinele hidrografice ale Europei. Adoptarea directivei DCA a fost completată de politici anterioare ale UE în domeniul apei care sunt încă în vigoare, precum cele referitoare la apele urbane reziduale sau la apa pentru scăldat.

În 2012, Comisia a publicat comunicarea Plan de salvgardare a resurselor de apă ale Europei [COM(2012)673]. Aceasta se concentrează pe măsurile de politici care pot ajuta la optimizarea punerii în aplicare a legislației actuale privind apa, precum și pe integrarea obiectivelor politicii privind apa în alte politici.

Planul consolidează politicile privind apa referitoare la cantitatea de apă și eficiența utilizării resurselor de apă pentru o gestionare durabilă a apei în cadrul Strategiei UE 2020 până în 2050. Pe lângă DCA și Planul de salvgardare a resurselor de apă ale Europei, patru directive privind apa contribuie la măsuri care asigură starea bună a apelor din Europa [Directiva privind apele urbane reziduale(91/271/CEE), Directiva privind calitatea apei pentru scăldat (2006/7/CE), Directiva privind nitrații (91/676/CEE) și Directiva privind apa potabilă (98/83/CE)]. Directiva privind inundațiile (2007/60/CE), care are scopul de a promova planurile de gestionare a riscurilor de inundații, consolidează în mod semnificativ şi obiectivele DCA.

Activități ale AEM

Agenția Europeană de Mediu (AEM) sprijină punerea în aplicare și evaluarea politicilor existente și viitoare ale UE privind apa. Aceasta contribuie la o bază cuprinzătoare de cunoștințe pentru elaborarea politicilor care abordează conservarea, rezilienta și refacerea apelor din Europa. Informațiile amănunțite privind apa deținute de AEM sunt prezentate sub formă de rapoarte, date, indicatori și evaluări, toate fiind accesibile prin intermediul Centrului de date privind apa.

Sistemul european de informaţii privind apa (WISE) este un parteneriat între Comisia Europeană (Direcţia Generală Mediu, Centrul Comun de Cercetare și Eurostat) și AEM. WISE este cel mai cuprinzător punct de acces multi‑instituțional în materie de cunoștințe privind apa. Centrul de date privind apa, o componentă importantă a WISE, găzduiește date și informații colectate de instituțiile UE pentru a deservi mai multe părți implicate. Prin intermediul vizualizărilor și al hărților interactive WISE, o mare diversitate de informații poate fi accesată și prezentată în contextul său spațial.

În decursul anului 2012, AEM a prezentat o serie de rapoarte de evaluare a stării apelor europene. Aceste rapoarte au evaluat aspecte critice privind apele pentru elaborarea de politici (de exemplu, utilizarea eficientă și economică a resurselor de apă, starea ecologică și chimică, hidromorfologia, vulnerabilitatea și biodiversitatea).

Misiunea AEM este aceea de a furniza în timp util informații specifice, relevante și fiabile privind aspectele referitoare la resursele de apă. Aceasta este susţinută de Centrul tematic european privind apele interioare, de coastă și marine (ETC/ICM).

Perspective

AEM va continua să furnizeze informații și evaluări privind apa, acordând o atenție tot mai mare abordării bazate pe ecosisteme și explorării rolului gospodăririi apelor în contextul unei economii ecologice. Evaluările ecosistemelor și utilizarea eficientă a resurselor de apă reprezintă elemente-cheie ale gestionării durabile viitoare a apei. WISE va continua să găzduiască baza de cunoștințe necesară evaluării progresului în calea Europei către obținerea unei stări bune a tuturor corpurilor de apă de pe teritoriul său.

Legături conexe

Geographic coverage

Abonamente
Înscriere pentru a primi rapoartele noastre (pe hârtie şi/sau în format electronic) şi buletinul nostru informativ electronic trimestrial
Urmăriți-ne
 
 
 
 
 
Agenţia Europeană de Mediu (AEM)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhaga K
Danemarca
Telefon: +45 3336 7100