Vatten

Ändra språk
Sida Senast ändrad 2016-06-03
Vatten är nödvändigt för att det ska finnas liv på vår planet. Våra ekosystem, vårt samhälle och vår ekonomi behöver rent sötvatten i tillräckliga mängder för att må bra. Men vatten håller på att bli en alltmer knapp och hotad resurs i många delar av världen, och Europa är inget undantag. Vi måste förbättra vårt sätt att hushålla med våra vattenresurser om vi ska kunna fortsätta att utnyttja de livsviktiga tjänster som våra vattenekosystem ger oss.

Vi behöver rent, användbart vatten varje dag: för att dricka, tvätta oss och laga mat och även för att producera många varor och tjänster. Att skydda vattenresurserna – och garantera deras miljökvalitet – är en grundprincip i EU:s miljöpolitik. Ramdirektivet om vatten (2000/60/EG) från 2000 var det första direktiv där en ekosystembaserad strategi tillämpas för att skydda vattenekosystemens vattenkvalitet och vattenkvantitet och deras roll som livsmiljöer.

Det är dock troligt att nästan hälften av Europas vattenförekomster inte kommer att uppnå ramdirektivets mål och fortfarande ha dålig ekologisk status 2015 (Europeiska miljöbyråns rapport 08/2012). Det finns flera orsaker till detta.

Tillgången på vatten i det naturliga vattenkretsloppet utsätts ständigt för en rad olika påfrestningar. Det gör att sötvattenekosystemen och samhället drabbas av vattenbrist, föroreningar och översvämningar som vi människor är orsaken till. Vi har hamnat i en situation av sårbarhet. Markanvändning, vattenuttag och klimatförändring är förändringar som vi ligger bakom och som förändrar vattenförekomsternas naturliga flöde.

Många undersökningar visar också att det ofta råder obalans i Europas ytvatten (vattnet i floder och sjöar) och grundvatten (vatten i vattenförande lager under markytan). Vattenförbrukningen överstiger ofta vattentillgången, vilket leder till vattenstress i stora delar av Europa (Europeiska miljöbyråns rapport 11/2012).

Vattenekosystemen har många funktioner: filtrera, späda ut och lagra sötvatten, förhindra översvämningar, vidmakthålla balansen i mikroklimatet och skydda den biologiska mångfalden. För att behålla fördelarna med och skydda dessa mångfasetterade funktioner krävs det insatser på många olika områden. Vi behöver integrera politiken för anpassning till klimatförändringarna och för biologisk mångfald med sektorspolitiken. Det gäller till exempel jordbruk, energi och transporter.

EU:s politik

För att skydda Europas gemensamma vattenresurser och ekosystem mot föroreningar, överuttag och strukturella förändringar krävs det samlade insatser på EU-nivå.

Ramdirektivet om vatten ger ett ramverk för vattenskydd och vattenhushållning i Europeiska gemenskapen (direktiv 2000/60/EG). När medlemstaterna genomför direktivet måste de först identifiera och analysera de europeiska vattnen i varje enskilt avrinningsdistrikt. De ska sedan anta förvaltningsplaner och mätprogram för att skydda vattnet i alla europeiska avrinningsområden. Antagandet av ramdirektivet om vatten kompletterade EU:s övriga vattenpolitik som antagits tidigare och fortfarande gäller, exempelvis för avloppsvatten från tätorterna och badvatten.

År 2012 offentliggjorde kommissionen meddelandet ”Strategi för att skydda Europas vattenresurser” (COM(2012) 673). Det handlar om politiska åtgärder som kan bidra till att förbättra genomförandet av den gällande vattenlagstiftningen och om att integrera vattenpolitikens mål i andra politikområden.

Strategin går ut på att öka insatserna för vattenkvantitet och vattenresurseffektivitet för en hållbar vattenförvaltning under tidsperioden för Europa 2020-strategin, det vill säga fram till 2050. Förutom ramdirektivet om vatten och vattenstrategin bidrar fyra vattendirektiv till åtgärder för att se till att de europeiska vattnen befinner sig i ett gott tillstånd (direktivet om avloppsvatten från tätbebyggelse (91/271/EEG), direktivet om badvatten (2006/7/EG), direktivet om nitrater (91/676/EEG) och direktivet om dricksvatten (98/83/EG)). Översvämningsdirektivet (2007/60/EG), som syftar till att främja planer för hantering av översvämningsrisker, bidrar också till att uppnå målen i ramdirektivet om vatten.

Europeiska miljöbyråns verksamheter

Europeiska miljöbyrån stödjer genomförandet och utvärderingen av EU:s nuvarande och framtida vattenpolitik. Miljöbyrån bidrar till att ge en allsidig kunskapsbas för politiska beslut om att bevara och återställa de europeiska vattnen och säkerställa deras återhämtningsförmåga. Miljöbyråns omfattande vatteninformation redovisas i rapporter, data, indikatorer och bedömningar, som samtliga är tillgängliga via Water Data Centre.

Vatteninformationssystemet för Europa (WISE) är ett partnerskap mellan Europeiska kommissionen (generaldirektoratet för miljö, det gemensamma forskningscentrumet och Eurostat) samt Europeiska miljöbyrån. WISE är ingångsporten till den mest heltäckande och institutionsgemensamma kunskapsbasen om vatten. I vattendatacentrumet, som är en viktig del av WISE, finns data och uppgifter som EU-institutionerna sammanställt för att vara till nytta för olika intressenter. Via WISE-systemets visningsfunktioner och interaktiva kartor får användarna tillgång till ett brett spektrum av information som presenteras i sitt rumsliga sammanhang.

Under 2012 har Europeiska miljöbyrån publicerat en serie rapporter med en bedömning av läget för Europas vatten. I dessa rapporter utvärderas viktiga aspekter av vatten för att ge beslutsunderlag (t.ex. resurseffektivitet och vattenekonomi, ekologisk och kemisk status, hydromorfologi, sårbarhet och biologisk mångfald).

Europeiska miljöbyråns uppdrag är att tillhandahålla aktuell, operativ, relevant och tillförlitlig information om vattenfrågor. Detta stöds av det europeiska ämnescentrumet för inlands-, kust- och havsvatten (ETC/ICM).

Utsikter

Europeiska miljöbyrån kommer att fortsätta att tillhandahålla vatteninformation och vattenbedömningar med ökad inriktning på en ekosystembaserad strategi och utforskning av vattenhushållningens roll i en grön ekonomi. Ekosystembedömningar och vattenresurseffektivitet är viktiga inslag i en hållbar framtida vattenförvaltning. WISE kommer att fortsätta att erbjuda den kunskapsbas som behövs för att bedöma Europas framsteg mot god status för alla dess vattenförekomster.

Relaterade länkar

Geographic coverage

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100