Ūdens tematika un dati

Mainīt valodu
Lapa Pēdējās izmaiņas 03.06.2016
Ūdens ir priekšnoteikums dzīvībai uz mūsu planētas. Lai ekosistēmas, sabiedrība un ekonomika varētu attīstīties, ir vajadzīgs tīrs saldūdens. Tomēr arvien biežāk ūdens resursi ir nepietiekami daudzās pasaules daļās, un Eiropa nav izņēmums. Ja vēlamies arī turpmāk baudīt vitālos labumus, ko nodrošina ūdens ekosistēmas, mums jāuzlabo ūdens resursu izmantošana un apsaimniekošana.

Tīrs ūdens mums ir vajadzīgs katru dienu — dzeršanai, lai nomazgātos, ēst gatavošanai un daudzu preču un pakalpojumu ražošanai. Ūdens resursu aizsargāšana un to ekoloģiskās kvalitātes nodrošināšana ir ES vides politikas stūrakmens. Ūdens pamatdirektīva (ŪPD) (2000/60/EK), kas ieviesta 2000. gadā, bija pirmā direktīva, kurā iekļauta integrēta ekosistēmu pieeja, lai vienādi aizsargātu ūdens ekosistēmas no ūdens kvalitātes, ūdens daudzuma un ekosistēmu kā dzīvotņu viedokļa.

Tomēr ir iespējams, ka attiecībā uz gandrīz pusi no Eiropas ūdenstilpēm ŪPD noteiktais mērķis netiks sasniegts, un 2015. gadā to ekoloģiskais statuss joprojām būs neapmierinošs (EVA ziņojums Nr. 08/2012). Tam ir vairāki iemesli.

Dabisko ūdens pieejamības ciklu pastāvīgi apdraud dažādu veidu ietekme. Šādas ietekmes rezultātā saldūdens ekosistēmas un sabiedrība izjūt cilvēku izraisītu ūdens trūkumu, piesārņojumu un pārmērīgi lielu ūdens daudzumu — šo situāciju dēvē par “neaizsargātību”. Zemes izmantošana, ūdens ieguve un klimata pārmaiņas ir cilvēku izraisītas pārmaiņas, kas izmaina ūdenstilpju “plūsmas režīmu”.

Vairākos avotos ir arī norādīts uz bieži sastopamo nelīdzsvarotību starp Eiropas virszemes ūdeņiem (pazemes ūdens nesējslāņos) un pazemes ūdeņiem (ūdeņiem pazemes avotos). Ūdens izmantojums bieži vien pārsniedz ūdens pieejamību, tādējādi radot ūdens nepietiekamību Eiropas lielā daļā (EVA ziņojums Nr. 11/2012).

Ūdens ekosistēmas veic daudzas funkcijas — tās nodrošina saldūdens filtrāciju, atšķaidīšanu un uzglabāšanu, novērš plūdus, uztur mikroklimatisko līdzsvaru un aizsargā bioloģisko daudzveidību. Lai nodrošinātu šīs daudzfunkcionālās priekšrocības, ir vajadzīgs pietiekami plašs tvērums. Politika, kas saistīta ar pielāgošanos klimata pārmaiņām un bioloģisko daudzveidību, ir jāintegrē nozaru politikas virzienos, piemēram, lauksaimniecības, enerģētikas un transporta politikā.

ES politikas virzieni

Lai aizsargātu Eiropas kopējos ūdens resursus un ekosistēmas no piesārņojuma, pārmērīgas ūdens ieguves un strukturālām pārmaiņām, ir vajadzīga saskaņota rīcība ES līmenī.

ŪPD nodrošina sistēmu ūdens resursu aizsardzībai un apsaimniekošanai Eiropas Kopienā (Direktīva 2000/60/EK). Īstenojot minēto direktīvu, dalībvalstīm vispirms ir jāapzina un jāanalizē Eiropas ūdeņi ar individuālu pieeju upju baseiniem un apgabaliem. Tad tām jāpieņem apsaimniekošanas plāni vai pasākumu programmas ūdenstilpju aizsardzībai visos Eiropas upju baseinos. ŪPD pieņemšanu papildināja iepriekšējie ES ūdens politikas virzieni, kas joprojām ir spēkā, piemēram, tie, kas attiecas uz komunālajiem notekūdeņiem vai peldūdeņiem.

Komisija 2012. gadā publicēja paziņojumu “Eiropas ūdens resursu aizsardzības konceptuālais plāns” (COM(2012)673). Tas ir vērsts uz darbībām, kas var palīdzēt uzlabot pašreizējo ūdens jomā pieņemto tiesību aktu īstenošanu, kā arī uz ūdens politikas mērķu integrēšanu citos politikas virzienos.

Konceptuālajā plānā ir paredzēts uzlabot ūdens politikas virzienus, kas saistīti ar ūdens daudzumu un ūdens resursu efektivitāti ilgtspējīgai ūdens apsaimniekošanai stratēģijas “Eiropa 2020” termiņā līdz 2050. gadam. Papildus ŪPD un konceptuālajam plānam savu ieguldījumu pasākumos, kuru mērķis ir nodrošināt Eiropas ūdeņu labu statusu, sniedz četras ūdens jomā pieņemtas direktīvas (Komunālo notekūdeņu direktīva (91/271/EEK), Peldvietu ūdens direktīva (2006/7/EK), Nitrātu direktīva (91/676/EEK) un Dzeramā ūdens direktīva (98/83/EK)). ŪPD mērķu sasniegšanu ievērojami veicina arī Plūdu direktīva (2007/60/EK), kuras mērķis ir sekmēt plūdu riska pārvaldības plānus.

EVA darbības

Eiropas Vides aģentūra (EVA) atbalsta pašreizējo un nākotnes ES ūdens politikas virzienu īstenošanu un novērtēšanu. Tā sniedz savu ieguldījumu visaptverošā zināšanu bāzē tādas politikas veidošanai, kurā tiek pievērsta uzmanība Eiropas ūdeņu aizsardzībai, izturētspējai un atjaunošanai. EVA plašā informācija par ūdeni tiek sagatavota ziņojumu, datu, rādītāju un novērtējumu veidā — tie visi ir pieejami ar Ūdens datu centra starpniecību.

Ūdens informācijas sistēma Eiropai (WISE) ir Eiropas Komisijas (Vides ģenerāldirektorāts, Kopīgais pētniecības centrs un Eurostat) un EVA partnerība. WISE ir visplašākā struktūra, kurā daudzas iestādes var uzzināt pamatinformāciju par ūdeni. Ūdens datu centrā, kas ir svarīga WISE daļa, tiek glabāti ES iestāžu savāktie dati un informācija, kuru var izmantot dažādas ieinteresētās personas. Ar WISE skatītāju un interaktīvo karšu starpniecību var piekļūt plašam informācijas klāstam, ko var aplūkot arī telpiskā kontekstā.

EVA 2012. gadā izdeva vairākus ziņojumus par Eiropas ūdeņu stāvokļa novērtēšanu. Ziņojumos ir izvērtēti ūdens politikas veidošanas kritiskie aspekti (piemēram, resursu efektivitāte un ūdens ekonomika, ekoloģiskais un ķīmiskais statuss, hidromorfoloģija, neaizsargātība un bioloģiskā daudzveidība).

EVA misija ir sniegt savlaicīgu, mērķtiecīgu, atbilstīgu un uzticamu informāciju par ūdens jautājumiem. To atbalsta Eiropas Tematiskais iekšējo, piekrastes un jūras ūdeņu centrs (ETC/ICM).

Perspektīvas

EVA turpinās nodrošināt informāciju un novērtējumus par ūdeni, pievēršot lielāku uzmanību ekosistēmu pieejai un izpētei par ūdens apsaimniekošanas nozīmi “zaļajā” ekonomikā. Ekosistēmu novērtējumi un ūdens resursu efektivitāte ir ilgtspējīgas nākotnes ūdens apsaimniekošanas galvenie elementi. WISE turpinās uzturēt informācijas bāzi, kas vajadzīga, lai novērtētu panākumus Eiropas virzībā uz visu tās ūdenstilpju laba statusa nodrošināšanu.

Saistītās saites

Geographic coverage

Abonementi
Reģistrēties, lai saņemtu mūsu pārskatus (drukātā un/vai elektroniskā formātā) un ceturkšņa e-ziņojumus
Seko mums
 
 
 
 
 
Eiropas Vides aģentūra (EVA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhāgena K
Dānija
Tālrunis: +45 3336 7100