Voda – související témata a údaje

Změnit jazyk
Stránka Poslední změna 03.06.2016
Pro život na naší planetě je voda naprosto nezbytná. Čistou, sladkou vodu v dostatečném množství potřebují ke svému růstu naše ekosystémy, společnost i ekonomika. V mnoha částech světa – a Evropa není výjimkou – jsou však vodní zdroje vystaveny stále větším nárokům. Chceme-li životně důležitých služeb svých vodních ekosystémů využívat i nadále, musíme zlepšit způsob, jak s těmito zdroji nakládáme.

Čistou, použitelnou vodu potřebujeme každý den: na pití, koupání, vaření i k výrobě mnoha druhů zboží a poskytování služeb. Ochrana vodních zdrojů – a zaručení jejich ekologické kvality – jsou základními pilíři politiky EU v oblasti životního prostředí. První směrnicí, která zastávala integrovaný, ekosystémový přístup, byla v roce 2000 rámcová směrnice o vodě (Water Framework Directive, WFD) (2000/60/ES). Za cíl si vytyčila ochranu vodních ekosystémů, ať už jde o kvalitu či kvantitu vody, a rovněž ochranu jejich úlohy coby přírodních stanovišť.

Skoro polovina evropských vodních útvarů však cíle stanovené rámcovou směrnicí o vodě pravděpodobně nesplní a i v roce 2015 budou ve špatném ekologickém stavu (zpráva EEA 08/2012, v angličtině). To má několik příčin.

Voda je ve svém přirozeném koloběhu neustále vystavena různým rizikům, které ohrožují její dostupnost. V jejich důsledku čelí sladkovodní ekosystémy a společenstva lidmi způsobeným nedostatkům nebo naopak přebytkům vody a jejímu znečištění. Tato situace se označuje jako „zranitelnost“. Přirozený průtok vody ve vodních útvarech poznamenávají člověkem vyvolané změny, jako je využívání půdy, čerpání vody a změna klimatu.

Některé zdroje informací poukazují také na to, že se v Evropě často vyskytuje nerovnováha mezi povrchovou vodou (řeky a jezera) a podzemní vodou (voda v podpovrchových vrstvách). Spotřeba vody často překračuje množství, které je k dispozici, což v mnoha částech Evropy vede k jejímu nedostatku (zpráva EEA 11/2012, v angličtině).

Vodní ekosystémy plní mnoho funkcí: filtrace, ředění a zadržování sladké vody, ochrana před záplavami, udržování mikroklimatické rovnováhy a zajištění biologické rozmanitosti. Ochrana těchto víceúčelových přínosů vyžaduje odpovídající mnohostranný přístup. Je zapotřebí skloubit politiky v oblasti přizpůsobení se změně klimatu a biologické rozmanitosti s odvětvovými politikami, týkajícími se například zemědělství, energie a dopravy.

Politiky EU

Ochrana společných evropských vodních zdrojů a ekosystémů před znečištěním, nadměrným čerpáním vody a strukturálními změnami vyžaduje jednotné kroky na úrovni EU.

Rámcová směrnice o vodě (2000/60/ES) tvoří právní rámec pro ochranu a řízení vodních zdrojů v Evropském společenství. Při jejím provádění musí členské státy nejprve určit a analyzovat evropská vodstva podle jednotlivých povodí a území. Následně přijmou pro všechna evropská povodí plány a programy opatření na ochranu vodních útvarů. Přijetí rámcové směrnice o vodě doplnily dřívější politiky EU v oblasti ochrany vodních zdrojů. Ty jsou i nadále platné a zabývají se například odpadními vodami z lidských sídel nebo vodou určenou ke koupání.

V roce 2012 zveřejnila Komise sdělení s názvem Plán na ochranu vodních zdrojů Evropy (COM(2012) 673). Zaměřuje se na politická opatření, která mohou přispět k lepšímu provádění stávajících právních předpisů o ochraně vody, a začleňuje cíle politiky ochrany vody do ostatních politických iniciativ.

Plán posiluje ta opatření týkající se vody, která souvisejí s jejím množstvím a s účinným využíváním zdrojů pro účely udržitelného vodního hospodářství v časovém rámci stanoveném strategií Evropa 2020 až do roku 2050. Kromě rámcové směrnice o vodě a zmíněného plánu jsou součástí opatření zajišťujících dobrý stav evropských vodních útvarů další čtyři směrnice (směrnice o městských odpadních vodách (91/271/EHS), směrnice o vodách ke koupání (2006/7/ES), směrnice o dusičnanech (91/676/EHS) a směrnice o vodě určené k lidské spotřebě (98/83/ES)). K cílům rámcové směrnice o vodě významně přispívá i směrnice o povodních (2007/60/ES), která se zabývá vypracováváním plánů pro zvládání povodňových rizik.

Činnosti agentury EEA

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) poskytuje podporu při provádění a hodnocení stávajících i připravovaných politik EU v oblasti vody. Přispívá do ucelené znalostní základny, z níž vycházejí tvůrci politik, které se týkají ochrany, odolnosti a obnovy stavu evropských vod. Své rozsáhlé znalosti o vodě prezentuje agentura EEA v podobě zpráv, údajů, ukazatelů a posouzení; všechny z nich jsou dostupné prostřednictvím střediska údajů o vodě (Water Data Centre).

Evropský systém informací o vodě (WISE) vznikl na základě partnerství mezi Evropskou komisí (Generálním ředitelstvím pro životní prostředí, Společným výzkumným střediskem a Eurostatem) a agenturou EEA. Systém WISE je nejucelenějším přístupovým bodem k informacím o vodě, zahrnujícím řadu institucí. Středisko údajů o vodě, které je důležitou částí systému WISE, poskytuje řadě zúčastněných stran údaje a informace shromážděné orgány EU. Pomocí náhledů a interaktivních map umožňuje WISE přístup k široké škále informací představených v prostorových souvislostech.

V průběhu roku 2012 zveřejnila agentura EEA řadu zpráv, které hodnotí stav evropských vod. Tyto zprávy posuzovaly zásadní aspekty vody z hlediska tvorby politik (např. účinné využívání zdrojů a hospodaření s vodou, ekologický a chemický stav, hydromorfologie, zranitelnost a biologická rozmanitost).

Úkolem agentury EEA je poskytovat včas cílené, relevantní a spolehlivé informace o problematice vody. V tom jí pomáhá Evropské tematické středisko pro vnitrozemské, pobřežní a mořské vody (ETC/ICM).

Výhled do budoucna

Agentura EEA bude i nadále poskytovat hodnocení a informace o vodě, rostoucí měrou se však bude soustředit na ekosystémový přístup a na výzkum úlohy vodního hospodářství v zelené ekonomice. Pro udržitelnost vodního hospodářství v budoucnu je klíčové hodnocení ekosystémů a účinné využívání vodních zdrojů. Systém WISE bude i nadále shromažďovat znalostní základnu nezbytnou pro zhodnocení pokroku, jehož Evropa v úsilí o dobrý stav všech svých vodních útvarů dosáhla.

Související odkazy

Geographic coverage

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100