další
předchozí
položky

Voda a mořské prostředí

Změnit jazyk
Stránka Poslední změna 23.11.2020
9 min read
Veškerý život na naší planetě, včetně ekosystémů, společnosti a hospodářské činnosti, závisí na vodě. Mořské a sladkovodní ekosystémy mají mnoho životně důležitých funkcí:
  • filtrování, ředění a zadržování vody,
  • prevence povodní,
  • zachovávání rovnováhy klimatu na místní a globální úrovni,
  • ochrana biologické rozmanitosti.

Oba ekosystémy poskytují širokou škálu produktů a služeb i přírodních zdrojů, prostředky pro obchod a dopravu a příležitosti k rekreaci. Ochrana těchto přínosů vyžaduje stejně široký rozhled. Politiky týkající se vody a mořského prostředí musejí být propojeny s těmi věnovanými přizpůsobování se změně klimatubiologické rozmanitosti. Dále musí být propojeny s politikami různých souvisejících odvětví, jako je zemědělství, cestovní ruch, energetikadoprava.

Sladkovodní zdroje v Evropě jsou vystaveny stále většímu tlaku a evropské pobřežní oblasti a moře se vlivem staletí trvající lidské činnosti značně proměnily. To vedlo ke změnám životního prostředí pobřežních a mořských ekosystémů, např. ke znečištění vody a eutrofizaci (nebo obohacování živinami), ztrátě biologické rozmanitosti, degradaci krajiny a erozi pobřeží.

Tlaky v podobě využití území, odběru vody a změny klimatu mohou změnit přirozené proudění ve vodních útvarech. V některých oblastech navíc spotřeba vody často překračuje její dostupnost, což vede k nedostatku vody. Chceme-li dále využívat životně důležité služby, které nám naše vodní ekosystémy poskytují, musíme zlepšit způsob, jakým využíváme a spravujeme mořské a sladkovodní zdroje.

Ochrana vodních a mořských zdrojů a zajišťování jejich ekologické kvality jsou základním kamenem environmentální politiky EU. Rámce pro správu celých vodních ekosystémů představují rámcová směrnice o vodě, z roku 2000, a rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí z roku 2008. Tyto směrnice stanovují cíle dosáhnout dobrého stavu životního prostředí pro naše sladkovodní a mořské zdroje prostřednictvím ekosystémového nebo holistického přístupu.

Evropské vody jsou mnohem čistější než před 25 lety zejména díky investování do systémů čištění odpadních vod, které vedlo ke snížení znečištění z  městských čistíren odpadních vod. Cíl rámcové směrnice o vodě do roku 2015 však byl splněn pouze u 53 % povrchových vodních útvarů v Evropě. Zbytek je stále ve špatném ekologickém stavu (Zpráva o řízení povodí z roku 2012).

I přes výrazné zlepšení v oblasti čištění odpadních vod, omezení nadměrného rybolovu a rozšíření chráněných mořských oblastí zůstávají cíle rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí pro rok 2020, které se týkají se dobrého ekologického stavu pobřežních a mořských prostředí, stále výzvou.

Politiky EU

Ochrana společných vodních a mořských prostředí, zdrojů a ekosystémů v Evropě před znečištěním, nadměrným využíváním a strukturálními změnami si vyžádá koordinované úsilí na úrovni EU.

Rámcová směrnice o vodě poskytuje rámec pro ochranu a řízení vodních zdrojů v EU. V roce 2010 členské státy EU vydaly 160 plánů povodí na období 2009–2015, jejichž cílem bylo chránit a zlepšovat vodní prostředí. Druhý soubor plánů povodí na období 2016–2021 byl dokončen na přelomu roku 2016 a 2017.

V roce 2012 Evropská komise zveřejnila Plán na ochranu vodních zdrojů Evropy (COM(2012)673). Zaměřuje se na politická opatření, která zlepší uplatňování stávajících právních předpisů o vodě v praxi, a na propojení cílů vodní politiky s ostatními politikami. Plán vychází z vodních politik týkajících se účinného využívání vodních zdrojů a udržitelného vodního hospodářství ve stejném časovém rámci jako strategie EU 2020 do roku 2050.

Kromě rámcové směrnice o vodě a výše uvedeného plánu se vodě věnují čtyři další směrnice, jejichž účelem je zajistit dobrý stav evropských vod:

Směrnice o povodních (2007/60/ES), která vyzývá k vypracování plánů pro zvládání povodňových rizik, rovněž významně podporuje cíle rámcové směrnice o vodě.

Rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí spolu s rámcovou směrnicí o vodě a směrnicemi o ochraně přírodních stanovišť a ptáků představují integrovaný ekosystémový přístup, jejímž cílem je zajistit dobrý stav životního prostředí v mnoha konkrétních aspektech životního prostředí.

V souladu s rámcovou směrnicí o strategii pro mořské prostředíbyly v roce 2012 v rámci provádění směrnice uskutečněny tři důležité kroky: 1) Členské státy předložily zprávy o počátečním hodnocení aktuálního stavu životního prostředí svých mořských vod (článek 8 rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí); 2) členské státy určily pro každou příslušnou mořskou oblast nebo podoblast soubor vlastností, jaké musí mořské vody splňovat pro dobrý stav prostředí (článek  9 rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí); a 3) členské státy stanovily environmentální cíle a související indikátory, jejichž cílem je napomáhat dosažení dobrého stavu mořského prostředí do roku 2020 (článek 10 rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí).

Další důležité politiky EU, které představují ucelený přístup k tématu mořského prostředí prostřednictvím lepší koordinace různých politických oblastí, jsou integrovaná námořní politika, integrovaná správa pobřeží, směrnice o územním plánování námořních prostor (2014/89/EU) a společná rybářská politika.

Evropské vody nejsou pouze záležitostí EU. Již desítky let probíhá úzká regionální a mezinárodní spolupráce prostřednictvím těchto organizací a úmluv:

Struktura sítě Eionet agentury EEA také poskytuje pevný základ pro vytvoření harmonizované politiky a prováděcího rámce v zemích EHP, které nejsou členy EU, a sousedních zemích.

Činnosti agentury EEA

Posláním agentury EEA je poskytovat včasné, cílené, relevantní a spolehlivé informace k tématu oblasti vod a mořského prostředí. Tuto činnost podporuje Evropské tematické centrum pro vnitrozemské, pobřežní a mořské vody (ETC/ICM).

Agentura EEA podporuje provádění a hodnocení stávajících a chystaných politik EU v oblasti vod a moří. Přispívá k vytváření komplexní vědomostní základny, která se zabývá zachováním, odolností a obnovou evropských vodních a mořských ekosystémů. Tato činnost v podobě zpráv, dat, indikátorů a hodnocení, které lze najít na internetových stránkách agentury EEA a on-line informačních platformách (WISE-Freshwater, WISE-Marine), poskytuje solidní základ pro tvorbu politik.

Evropský informační systém o vodě (WISE) představuje partnerství Evropské komise (Generální ředitelství pro životní prostředí, Společné výzkumné středisko a Eurostat) a agentury EEA. WISE je komplexní portál obsahující informace o sladkovodních zdrojích. Středisko dat o vodě (Water Data Centre), které je důležitou součástí systému WISE, poskytuje data a další informace shromážděné institucemi EU pro zúčastněné subjekty. Prohlížeče a interaktivní mapy systému WISE zpřístupňují širokou škálu informací a prezentují je v zeměpisném kontextu.

Portál WISE-Marine je vyvíjen jako webový portál pro sdílení informací o mořském prostředí na úrovni EU. Zaměřuje se na stav mořského prostředí na evropské úrovni, čímž doplňuje podobné pokrytí na regionální a národní úrovni například v podobě regionálních úmluv pro mořské prostředí a informačních systémů členských států týkajících se moří. Portál WISE-Marine bude poskytovat data a informace v souladu se společnými normami a přispěje k lepšímu rozhodování o zachování a udržitelném využívání mořského prostředí.

Kromě zpráv agentury EEA o stavu životního prostředí (SOER), které jsou zveřejňovány jednou za pět let, agentura zveřejňuje také sérii zpráv hodnotících stav evropského vodního a mořského prostředí: State of Europe’s seas, European bathing water quality (Kvalita koupacích vod ke koupání v Evropě, 2016, 2017), Seafood in Europe, Rivers and lakes in European cities, European water policies and human health, The Arctic environment a stručný přehled cen vody (2017)

Zprávy agentury EEA se věnují různým aspektům vody důležitým pro tvorbu politik, jako je účinné využívání zdrojů a ekonomika, ekologický a chemický stav vod, hydromorfologie (nebo fyzikální vlastnosti vodních útvarů), zranitelnost a biologická rozmanitost.

Centrum ETC/ICM také zveřejňuje odborné zprávy, které jsou k dispozici na jeho internetových stránkách.

Výhled

Agentura EEA bude nadále poskytovat informace a hodnocení, přičemž se bude stále více zaměřovat na ekosystémový přístup a udržitelné vodní hospodářství a využívání evropských moří. Systém WISE bude dále fungovat jako vědomostní základna potřebná k monitorování pokroku Evropy v úsilí zaměřeném na dosažení dobrého stavu sladkovodního i mořského životního prostředí.

Související odkazy

 

Permalinks

Geographic coverage

Akce dokumentů