naslednji
prejšnji
zadetki

Vode in morsko okolje

Spremeni jezik
Stran Zadnja sprememba 23.11.2020
7 min read
Voda je bistvena za življenje na našem planetu, vključno z ekosistemi, družbo in gospodarstvom. Morski in sladkovodni ekosistemi imajo številne ključne naloge, kot so:
  • filtriranje, razredčevanje in skladiščenje vode,
  • preprečevanje poplav,
  • ohranjanje podnebnega ravnovesja na lokalni in globalni ravni,
  • ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Obe vrsti ekosistemov zagotavljata najrazličnejše proizvode in storitve ter naravne vire, sredstva za trgovino in promet ter možnosti za rekreacijo. Varovanje teh prednosti zahteva ustrezno širok pogled. Politike na področju voda in morskega okolja je treba povezovati s politikami o prilagajanju podnebnim spremembam in biotski raznovrstnosti. Povezovati jih je treba tudi s sektorskimi politikami na različnih povezanih področjih, kot so kmetijstvo, turizem, energetika in promet.

V Evropi so sladkovodni viri pod vse večjim pritiskom, saj so se v stoletjih človekove dejavnosti njena obalna območja in morja zelo spremenila. To je povzročilo podnebne spremembe v obalnih in morskih ekosistemih, kot so onesnaženje vode in evtrofikacija (ali obremenjevanje s hranili), izguba biotske raznovrstnosti, poslabšanje krajine in obalna erozija.

Pritiski, kot so raba zemljišč, črpanje vode in podnebne spremembe, lahko spremenijo naravne pretočne režime vodnih teles. Poleg tega na nekaterih območjih raba vode pogosto presega njeno razpoložljivost, kar povzroča pomanjkanje vode. Če želimo biti še naprej deležni življenjsko pomembnih storitev, ki jih zagotavljajo naši vodni ekosistemi, moramo izboljšati način uporabe in upravljanja sladkovodnih in morskih virov.

Varovanje sladkovodnih in morskih virov – ter zagotavljanje njihove ekološke kakovosti – je temelj okoljske politike EU. Okvirna direktiva o vodah, uvedena leta 2000, in okvirna direktiva o morski strategiji iz leta 2008 sta okvirna dokumenta za upravljanje vseh vodnih ekosistemov. Njun cilj je doseganje dobrega okoljskega stanja naših sladkovodnih in morskih virov z uporabo ekosistemskega ali celovitega pristopa.

Evropske vode so zaradi naložb v sisteme čiščenja odplak za zmanjšanje onesnaževanja iz čiščenja komunalnih odpadnih vod mnogo čistejše kot pred 25 leti. Vendar pa v Evropi cilj iz okvirne direktive za vode za leto 2015 izpolnjuje le 53 % površinskih vodnih teles. Preostala so še vedno v slabem ekološkem stanju (Poročilo o načrtu upravljanja povodij za leto 2012).

Kljub močno izboljšanemu čiščenju odpadne vode, manjšemu prelovu in večji pokritosti zaščitenih morskih območij so cilji okvirne direktive o morski strategiji za leto 2020 za dobro okoljsko stanje obalnega in morskega okolja še vedno izziv.

 

Politike EU

Varovanje evropskih skupnih vodnih in morskih okolij, virov in ekosistemov pred onesnaženjem, prekomernim črpanjem in strukturnimi spremembami bo zahtevalo usklajeno delovanje na ravni EU.

Okvirna direktiva o vodah zagotavlja okvir za varstvo voda in njihovo upravljanje v EU. Leta 2010 so države članice EU sprejele 160 načrtov upravljanja povodij za obdobje 2009–2015, katerih cilj je bil varovanje in izboljšanje vodnega okolja. Drugi sklop načrtov upravljanja povodij za obdobje 2016–2021 je bil dokončan v letih 2016 in 2017.

Evropska komisija je leta 2012 objavila Načrt za varovanje evropskih vodnih virov (COM(2012) 673). Osredotoča se na politične ukrepe, ki bodo pomagali izboljšati izvajanje sedanje zakonodaje o vodah v praksi, in na vključevanje ciljev vodne politike v druge politike. Načrt je nadgradnja vodne politike v zvezi s količino vode in učinkovitostjo vodnih virov za trajnostno upravljanje voda v časovnem okviru Strategije EU 2020 do leta 2050.

Poleg okvirne direktive o vodah in načrta za varovanje evropskih vodnih virov  k zagotavljanju dobrega stanja evropskih voda prispevajo še štiri direktive o vodah:

Tudi direktiva o poplavah (2007/60/ES), ki spodbuja izboljševanje načrtov za obvladovanje poplavne ogroženosti, krepi cilje okvirne direktive o vodah.

Okvirna direktiva o morski strategiji ob podpori okvirne direktive o vodah ter direktiv o habitatih in pticah je celovit ekosistemski odziv, katerega namen je doseganje dobrega okoljskega stanja za številne posebne okoljske vidike.

Kot je navedeno v okvirni direktivi o morski strategiji, so bili leta 2012 uresničeni trije pomembni koraki za izvajanje te direktive: (1) države članice so predložile poročila o začetni presoji trenutnega okoljskega stanja svojih morskih voda (člen 8 okvirne direktive o vodah); (2) države članice so določile vrsto značilnosti za dobro okoljsko stanje morskih voda v zadevnih morskih regijah in podregijah (člen 9 okvirne direktive o vodah); in (3) države članice so opredelile okoljske ciljne vrednosti in s tem povezane kazalce za svoje morske vode za vodenje napredovanja v smeri doseganja dobrega okoljskega stanja v morskem okolju do leta 2020 (člen 10 okvirne direktive o vodah).

Druge pomembne politike EU, ki pomenijo skladen pristop k morskim vprašanjem in boljšo usklajenost z različnimi področji politike so integrirana pomorska politika, celovito gospodarjenje z obalnim pasom, direktiva o pomorskem prostorskem načrtovanju (2014/89/EU) in skupna ribiška politika (SRP).

Vendar pa evropske vode ne zadevajo le EU. Že desetletja obstaja močno regionalno in mednarodno sodelovanje na podlagi naslednjih organizacij in konvencij:

Evropsko okoljsko informacijsko in opazovalno omrežje Evropske agencije za okolje (EEA) zagotavlja trdne temelje za vzpostavljanje usklajene politike in okvira za izvajanje med državami članicami agencije EEA, ki niso članice EU, in državami evropskega sosedstva.

 

Dejavnosti agencije EEA

Poslanstvo agencije EEA je zagotavljati pravočasne, namenske, pomembne in zanesljive informacije o vodni in pomorski problematiki. To podpira Evropski tematski center za celinske, obalne in morske vode.

Agencija EEA podpira izvajanje in ocenjevanje obstoječih in predvidenih vodnih in pomorskih politik EU. Prispeva k obširni zbirki znanja za oblikovanje politik, ki se ukvarjajo z ohranjanjem, odpornostjo in obnavljanjem evropskih voda in morskih ekosistemov. To zagotavlja trdno podlago za oblikovanje politike ter se izvaja v obliki poročil, podatkov, kazalnikov in ocen, ki so na voljo na spletišču agencije EEA in spletnih informacijskih platformah (Evropski informacijski sistem za vode (Water Information System for Europe – WISE) za sladke in morske vode).

Evropski informacijski sistem za vode (WISE) je partnerstvo med Evropsko komisijo (Generalni direktorat za okolje, Skupno raziskovalno središče in Eurostat) in agencijo EEA. Ta sistem je celovit portal, ki omogoča dostop do znanja o sladki vodi. Podatkovni center za vodo je pomemben del informacijskega sistema za vode ter vsebuje podatke in informacije, ki jih zberejo institucije EU in so namenjeni številnim interesnim skupinam. S pregledovalniki v sistemu WISE in interaktivnimi zemljevidi je mogoče dostopati do številnih informacij in jih predstaviti v njihovem prostorskem okviru.

Evropski informacijski sistem za morske vode (WISE-Marine) je zasnovan kot spletni portal za izmenjavo informacij o morskem okolju na ravni EU. Njegova osredotočenost na stanje morskega okolja v evropskem merilu bo dopolnjevala podobno pokritost na regionalni in nacionalni ravni, kot so konvencije o regionalnih morjih in morski informacijski sistemi držav članic. Ta portal bo zagotavljal podatke in informacije v skladu s skupnimi standardi in prispeval k boljšemu odločanju o ohranjanju in trajnostni uporabi morskega okolja.

Agencija EEA poleg poročil o stanju okolja (state of environment report – SOER), ki jih objavlja vsakih pet let, objavlja tudi niz poročil za oceno stanja evropskih voda in morskega okolja: Stanje evropskih morij (2015), Kakovost evropskih kopalnih voda (2016, 2017), Evropski morski sadeži (2016), Reke in jezera v evropskih mestih (2016), Evropske vodne politike in zdravje ljudi (2016), Okolje Arktike (2017) in poročilo o določanju cene vode (2017).

V poročilih agencije EEA so ocenjeni odločilni vidiki vode za oblikovanje politik, kot na primer učinkovita raba virov in vodno gospodarstvo, ekološko in kemijsko stanje, hidromorfologija (ali fizične lastnosti vodnih teles), ranljivost in biotska raznovrstnost.

Evropski tematski center za celinske, obalne in morske vode objavlja tudi strokovna poročila, ki so na voljo na spletišču agencije.

Obeti za prihodnost

Agencija EEA bo še naprej zagotavljala informacije o vodah in njihove ocene, pri čemer bo vse več pozornosti namenjala ekosistemskemu pristopu in trajnostnemu upravljanju voda ter uporabi evropskih morij. Informacijski sistem WISE bo še naprej gostil zbirko znanja, ki je potrebna za oceno napredka na poti Evrope k dobremu stanju vseh njenih sladkovodnih in morskih okolij.

Sorodne povezave

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Akcije dokumenta