Θέματα και δεδομένα αναφορικά με τα ύδατα

Αλλαγή γλώσσας
Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 03/06/2016
Το νερό είναι ουσιώδες για τη ζωή στον πλανήτη μας. Τα οικοσυστήματα, η κοινωνία και η οικονομία μας χρειάζονται καθαρό γλυκό νερό σε επαρκείς ποσότητες για να ευημερήσουν. Ωστόσο, η πίεση που ασκείται στους υδάτινους πόρους αυξάνεται ολοένα σε πολλά μέρη του κόσμου, και η Ευρώπη δεν αποτελεί εξαίρεση. Πρέπει να βελτιώσουμε τον τρόπο που χρησιμοποιούμε και διαχειριζόμαστε τους υδάτινους πόρους μας, αν θέλουμε να εξακολουθήσουμε να απολαμβάνουμε τα οφέλη των ζωτικής σημασίας υπηρεσιών που προσφέρουν τα υδάτινα οικοσυστήματα.

Χρειαζόμαστε καθημερινά καθαρό νερό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί: για πόση, πλύσιμο, μαγείρεμα και για την παραγωγή πολλών αγαθών και υπηρεσιών. Η προστασία των υδάτινων πόρων και η εξασφάλιση της οικολογικής ποιότητας τους αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ. Η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ) (2000/60/ΕΚ), η οποία θεσπίστηκε το 2000, υπήρξε η πρώτη οδηγία που υιοθέτησε μια ολοκληρωμένη «οικοσυστημική προσέγγιση» για την προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων εξίσου όσον αφορά την ποιότητα του νερού, την ποσότητα νερού και το ρόλο τους ως οικοτόπων.

Ωστόσο, είναι πιθανό ότι ο στόχος της ΟΠΥ δεν θα επιτευχθεί για σχεδόν το ήμισυ των υδάτινων μαζών στην Ευρώπη, οι οποίοι θα εξακολουθούν να βρίσκονται σε κακή οικολογική κατάσταση το 2015 (έκθεση 08/2012 του ΕΟΠ). Αυτό οφείλεται σε πολλά αίτια.

Ο φυσικός κύκλος διαθεσιμότητας του νερού απειλείται διαρκώς λόγω μιας σειράς διαφορετικών πιέσεων. Οι πιέσεις αυτές εκθέτουν τα οικοσυστήματα και τις κοινωνίες γλυκού νερού σε ανθρωπογενείς ελλείψεις, ρύπανση και πλεονάσματα νερού. Η κατάσταση αυτή είναι γνωστή ως «ευπάθεια». Η χρήση της γης, η άντληση νερού και η μεταβολή του κλίματος είναι ανθρωπογενείς αλλαγές που αλλοιώνουν τα φυσικά «συστήματα ροής» των υδάτινων μαζών.

Πολλές πηγές αναφέρουν επίσης μια συχνή διαταραχή της ισορροπίας στα επιφανειακά ύδατα της Ευρώπης (νερό ποταμών και λιμνών) και των υπόγειων υδάτων (νερό υπόγειων υδροφόρων οριζόντων). Η χρήση του νερού υπερβαίνει συχνά τη διαθεσιμότητά του, με αποτέλεσμα την έλλειψη νερού σε πολλά μέρη της Ευρώπης (έκθεση 11/2012 του ΕΟΠ).

Τα υδάτινα οικοσυστήματα εκτελούν πολλές λειτουργίες: φιλτράρουν, αραιώνουν και αποθηκεύουν γλυκό νερό, προλαμβάνουν τις πλημμύρες, διατηρούν τη μικροκλιματική ισορροπία και διαφυλάττουν τη βιοποικιλότητα. Η προστασία αυτών των πολυλειτουργικών οφελών απαιτεί μια εξίσου ευρεία προοπτική. Απαιτεί την ενοποίηση πολιτικών για την προσαρμογή στη μεταβολή του κλίματος και τη βιοποικιλότητα με τομεακές πολιτικές όπως αυτές που αφορούν τη γεωργία, την ενέργεια και τις μεταφορές.

Πολιτικές της ΕΕ

Η προστασία των κοινών υδάτινων πόρων και των οικοσυστημάτων της Ευρώπης από τη ρύπανση, την υπεράντληση και τις διαρθρωτικές αλλαγές απαιτεί συντονισμένη δράση σε επίπεδο ΕΕ.

Η ΟΠΥ παρέχει ένα πλαίσιο για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Οδηγία 2000/60/ΕΚ). Κατά την εφαρμογή της, τα κράτη μέλη πρέπει πρώτα να εντοπίσουν και να αναλύσουν τα ευρωπαϊκά ύδατα ανά μεμονωμένες λεκάνες απορροής ποταμών και περιοχές. Στη συνέχεια θα θεσπίσουν σχέδια διαχείρισης και προγράμματα λήψης μέτρων για την προστασία των υδάτινων μαζών σε όλες τις ευρωπαϊκές λεκάνες απορροής ποταμών. Η θέσπιση της ΟΠΥ συμπληρώθηκε από προηγούμενες πολιτικές της ΕΕ για τα ύδατα που εξακολουθούν να εφαρμόζονται, όπως εκείνες που αφορούν τα αστικά λύματα ή τα ύδατα κολύμβησης.

Το 2012, η Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωση Προσχέδιο για τη διαφύλαξη των υδατικών πόρων της Ευρώπης  (COM(2012)673). Επικεντρώνεται σε δράσεις πολιτικής που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για τα ύδατα, καθώς και στην ένταξη των στόχων της πολιτικής για τα ύδατα σε άλλες πολιτικές.

Το προσχέδιο ενισχύει τις πολιτικές σχετικά με την ποσότητα του νερού και την αποδοτικότητα των υδάτινων πόρων για την αειφόρο διαχείριση των υδάτων στο χρονικό πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» έως το 2050. Εκτός από την ΟΠΥ και το προσχέδιο, τέσσερις οδηγίες για τα ύδατα συμβάλουν σε μέτρα διασφάλισης της καλής κατάστασης των υδάτων της Ευρώπης (η οδηγία για τα αστικά λύματα (91/271/ΕΟΚ), η οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης (2006/7/ΕΚ), η οδηγία για τη νιτρορύπανση (91/676/ΕΟΚ) και η οδηγία για το πόσιμο νερό (98/83/ΕΚ)). Η οδηγία για τις πλημμύρες (2007/60/ΕΚ), η οποία έχει ως στόχο να προάγει σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, επίσης ενισχύει σημαντικά τους στόχους της ΟΠΥ.

Δραστηριότητες του ΕΟΠ

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) υποστηρίζει την εφαρμογή και την αξιολόγηση των υφιστάμενων και επικείμενων πολιτικών της ΕΕ για τα ύδατα. Συμβάλλει σε μια ολοκληρωμένη γνωσιακή βάση για τη χάραξη πολιτικής σχετικά με τη διατήρηση, την προσαρμοστικότητα και την αποκατάσταση των ευρωπαϊκών υδάτων. Οι εκτενείς πληροφορίες του ΕΟΠ για τα ύδατα λαμβάνουν μορφή εκθέσεων, δεδομένων, δεικτών και αξιολογήσεων διαθέσιμων στο σύνολό τους μέσω του κέντρου δεδομένων στον τομέα των υδάτων.

Το σύστημα πληροφοριών για τα ύδατα στην Ευρώπη (WISE) αποτελεί μια συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση για το Περιβάλλον, Κοινό Κέντρο Ερευνών και Eurostat) και του ΕΟΠ. Το WISE είναι το πληρέστερο πολυοργανικό σημείο εισόδου στη γνώση για τα ύδατα. Το κέντρο δεδομένων στον τομέα των υδάτων, ένα σημαντικό μέρος του WISE, στεγάζει δεδομένα και πληροφορίες που συλλέγονται από τα όργανα της ΕΕ για την εξυπηρέτηση πολλών ενδιαφερόμενων. Τα εργαλεία προβολής και οι διαδραστικοί χάρτες του WISE προσφέρουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών και τα παρουσιάζουν στο αντίστοιχο χωροταξικό πλαίσιο.

Κατά τη διάρκεια του 2012, ο ΕΟΠ παρουσίασε μια σειρά από εκθέσεις αξιολόγησης της κατάστασης των ευρωπαϊκών υδάτων. Στις εκθέσεις αυτές αξιολογούνταν πτυχές των υδάτων κρίσιμες για τη χάραξη πολιτικής (π.χ. αποδοτικότητα των πόρων και υδατική οικονομία, οικολογική και χημική κατάσταση, υδρομορφολογία, ευπάθεια και βιοποικιλότητα).

Αποτελεί αποστολή του ΕΟΠ η παροχή έγκαιρων, στοχοθετημένων, συναφών και αξιόπιστων πληροφοριών για ζητήματα στον τομέα των υδάτων. Την αποστολή αυτή υποστηρίζει το ευρωπαϊκό θεματικό κέντρο εσωτερικών, παράκτιων και θαλάσσιων υδάτων (ETC / ICM).

Προοπτικές

Ο ΕΟΠ θα εξακολουθήσει να παρέχει πληροφόρηση και αξιολογήσεις στον τομέα των υδάτων, με ολοένα μεγαλύτερη έμφαση στη οικοσυστημική προσέγγιση και διερεύνηση του ρόλου της διαχείρισης υδάτων σε μια πράσινη οικονομία. Η αξιολόγηση των οικοσυστημάτων και της αποδοτικότητας των υδάτινων πόρων αποτελούν βασικά στοιχεία για τη μελλοντική αειφόρο διαχείριση των υδάτων. Το WISE θα συνεχίσει να φιλοξενεί τη γνωσιακή βάση που είναι αναγκαία για την αξιολόγηση της προόδου της πορείας της Ευρώπης προς μια καλή κατάσταση όλων των υδάτινων μαζών της.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Geographic coverage

Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας
 
 
 
 
 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100