Vandens temos ir duomenys

Pakeisti kalbą
Puslapis Paskutinį kartą keista 2016-06-03
Be vandens nebūtų gyvybės mūsų planetoje. Švaraus ir gėlo vandens turi būti pakankamai, kad žemės ekosistemos, visuomenė ir ūkis klestėtų. Tačiau vandens ištekliams daugelyje pasaulio vietų gresia vis didesnis pavojus, ir Europa nėra išimtis. Jei norime ir toliau naudotis mūsų vandens ekosistemų teikiamais gyvybiškai svarbiais ištekliais, turime išmokti geriau naudoti ir valdyti vandens išteklius.

Mums tinkamas naudoti švarus vanduo reikalingas kasdien – gerti, praustis, maistui ir prekėms gaminti, paslaugoms teikti. Vandens išteklių ir jų ekologinės kokybės apsauga – kertinis ES aplinkos apsaugos politikos akmuo. 2000 m. priimta Vandens pagrindų direktyva (VPD) (2000/60/EB) buvo pirmoji direktyva, kurioje buvo siekiama vykdant šį uždavinį vadovautis integruotu, „į ekosistemas orientuotu požiūriu“: saugoti vandens ekosistemas vienodai rūpinantis vandens kokybe ir kiekybe, ir jų, kaip buveinių, vaidinamu vaidmeniu.

Vis dėlto panašu, kad maždaug pusė Europos vandens telkinių neatitiks VPD tikslų ir 2015 m. taip ir liks blogos ekologinės būklės (EAA ataskaita 08/2012). Taip lemia kelios priežastys.

Natūraliam vandens gyvavimo ciklui nuolat pavojų kelia įvairūs veiksniai. Dėl šių veiksnių gėlo vandens ekosistemos ir visuomenė jaučia žmonių sukelto išeikvojimo, taršos ir vandens pertekliaus padarinius. Tokia padėtis vadinama „pažeidžiamumu“. Žemės naudojimas, vandens gavyba ir klimato kaita – tai žmogaus sukelti pokyčiai, keičiantys vandens telkinių natūralaus „nuotėkio režimus".

Keliuose šaltiniuose taip pat nurodoma dažnai esant Europos paviršinio (upių ir ežerų)  ir požeminio (požeminių vandeningųjų sluoksnių) vandens disbalansą. Vandens dažnai sunaudojama daugiau, nei jo yra, todėl didelėje Europos dalyje jo trūksta (EAA ataskaita 11/2012).

Vandens ekosistemos atlieka daugelį funkcijų: jose filtruojamas, skiedžiamas ir saugojamas gėlas vanduo, jos apsaugo nuo potvynių, palaiko mikroklimato pusiausvyrą ir užtikrina biologinę įvairovę. Norint kad ši daugiafunkcė nauda išliktų, būtina laikytis pakankamai plataus požiūrio. Reikia prisitaikymo prie klimato kaitos ir biologinės įvairovės politikos politikos krypčių aspektus įtraukti į tokių sektorių kaip žemės ūkis, energetika ir transportas politiką.

ES politikos kryptys

Siekiant bendrus Europos vandens išteklius ir ekosistemas apsaugoti nuo taršos, pernelyg didelės gavybos ir struktūrinių pakitimų, bendrų veiksmų būtina imtis ES mastu.

VPD numatytas vandens apsaugos ir valdymo Europos bendrijoje pagrindas (Direktyva 2000/60/EB). Ją įgyvendindamos valstybės narės pirmiausiai turi nustatyti ir išanalizuoti Europos vandenis pagal atskirų upių baseinus ir rajonus. Po to jos turi priimti visų Europos upių baseinų vandens telkinių apsaugos valdymo planus ir programas. VPD papildė ankstesnę ES vandens politiką, kuri toliau taikoma tokiose srityse kaip antai miestų nuotekos arba maudyklų vanduo.

2012 m. Komisija paskelbė komunikatą  „Europos vandenų išteklių išsaugojimo metmenys“   (COM(2012)673). Juose daugiausia dėmesio skiriama politikos veiksmams, kurie gali padėti geriau įgyvendinti galiojančius vandens teisės aktus, tam, kad vandens politikos tikslai būtų įtraukti į kitų sričių politiką.

Metmenys padeda stiprinti vandens politikos sritis, susijusias su vandens kiekiu ir veiksmingu vandens išteklių naudojimu siekiant užtikrinti tvarų vandens valdymą iki 2050 m., kaip numatyta ES 2020 m. strategijoje. Be VPD ir metmenų, gerą Europos vandenų būklę taip pat padeda užtikrinti keturios veiklą vandens srityje reglamentuojančios direktyvos (Miesto nuotekų direktyva (91/271/EEB), Maudyklų vandens direktyva (2006/7/EB), Nitratų direktyva (91/676/EEB) ir Geriamojo vandens direktyva (98/83/EB)). Potvynių direktyva (2007/60/EB) siekiama skatinti potvynio rizikos valdymo planus. Ja taip pat gerokai išplečiami VPD tikslai.

EAA veikla

Europos aplinkos agentūra (EAA) padeda įgyvendinti ir įvertinti esamą ir būsimą ES vandens politiką. Ji prisideda rengiant žinių bazę politikos formuotojams, sprendžiantiems Europos vandenų išsaugojimo, atsparumo ir atkūrimo klausimus. Išsami EAA informacija apie vandenį pateikiama ataskaitose, duomenyse, rodikliuose ir įvertinimuose. Visa tai galima gauti Vandens duomenų centre.

Europos vandens informacinė sistema (EVIS) – tai Europos Komisijos (Aplinkos generalinio direktorato, Jungtinio tyrimų centro ir Eurostato) ir EAA partnerystė. EVIS yra vieta, kurioje daugelis institucijų gali gauti išsamiausių žinių apie vandenį. Vandens duomenų centre (svarbi EVIS dalis) saugomi įvairiems suinteresuotiesiems subjektams skirti ES institucijų surinkti duomenys ir informacija. Pasitelkus EVIS peržiūros priemones ir interaktyviuosius žemėlapius, įsu vairia informacija galima susipažinti ir ji pateikiama savo erdviniame kontekste.

Per 2012 m. EAA parengė kelias ataskaitas, kuriose įvertinama Europos vandenų būklė. Šiose ataskaitose vertinami kritiniai politikos formavimo vandens srityje aspektai (pvz., išteklių naudojimo efektyvumas, vandens ūkis, ekologinė ir cheminė būklė, hidromorfologija, pažeidžiamumas ir biologinė įvairovė).

EAA misija – teikti savalaikę, tikslingą, aktualią ir patikimą informaciją vandens srityje. Šią misiją remia Europos sausumos, pakrančių ir jūrų vandenų teminis centras (SPJ/ETC).

Perspektyvos

EAA ir toliau teiks informaciją ir įvertinimus apie vandenį, vis daugiau dėmesio skirdama ekosisteminiam metodui ir tirs, kokį vaidmenį vaidina vandens valdymas ekologiškoje ekonomikoje. Ekosistemų vertinimai ir vandens išteklių naudojimo efektyvumas –esminiai tvaraus vandens valdymo ateityje elementai. EVIS ir toliau tvarkys žinių bazę, kuri būtina norint įvertinti Europos pažangą siekiant geros visų jos vandens telkinių būklės.

Susijusios nuorodos

Geographic coverage

Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us
 
 
 
 
 
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100