dalje
prethodno
stavke
  • filtriranje, razrjeđivanje i pohrana vode
  • sprečavanje poplava
  • održavanje klimatske ravnoteže na lokalnoj i globalnoj razini
  • zaštita biološke raznolikosti

Oba ekosustava pružaju širok raspon dobara i usluga kao i prirodne resurse, načine trgovanja i prijevoza te mogućnosti za rekreaciju. Zaštita navedenih korisnih funkcija zahtijeva jednako širok pristup. Politike o slatkovodnom i morskom okolišu trebaju se integrirati s onima o prilagodbi klimatskim promjenama i biološkoj raznolikosti. Također se trebaju integrirati s politikama o različitim povezanim sektorima kao što su poljoprivreda, turizam, energetika i prijevoz.

Europski slatkovodni resursi pod sve su većim pritiskom, a priobalna područja i mora značajno su se izmijenila zbog stoljeća ljudske aktivnosti. To je uzrokovalo ekološke promjene u priobalnim i morskim ekosustavima kao što je zagađenje vode i eutrofikacija (ili obogaćivanje vode hranjivim tvarima), gubitak biološke raznolikosti, uništavanje krajolika i erozija obale.

Pritisci kao što je način uporabe zemljišta, zahvaćanje vode i klimatske promjene mogu izmijeniti prirodne režime toka vodnih tijela. Uz to, u nekim područjima potrošnja vode često premašuje njezinu raspoloživost, što uzrokuje nestašice vode. Moramo poboljšati načine na koje upotrebljavamo morske i slatkovodne resurse i njima upravljamo ako želimo nastaviti ostvarivati koristi iz važnih funkcija koje nam pruža naš vodni ekosustav.

Zaštita slatkovodnih i morskih resursa i osiguravanje njihove ekološke kvalitete temelj je okolišne politike EU-a. Okvirna direktiva o vodama (WFD) koja je donesena 2000. i Okvirna direktiva o morskoj strategiji (MSFD) iz 2008. okvir su za upravljanje cjelokupnim vodnim ekosustavima. Cilj je tih direktiva postizanje dobrog ekološkog stanja slatkovodnih i morskih resursa putem pristupa koji se temelji na poštivanju načela koja vladaju u ekosustavima ili holističkog pristupa.

Europske vode mnogo su čišće nego prije 25 godina zahvaljujući ulaganju u sustave za pročišćavanje otpadnih voda. Međutim, cilj Okvirne direktive o vodama za 2015. ostvaren je samo za 53 % površinskih voda u Europi. Ostatak površinskih voda i dalje je u lošem ekološkom stanju (Izvješće o upravljanju riječnim slivovima za 2012.).

Unatoč znatno poboljšanom pročišćavanju otpadnih voda, smanjenju prekomjernog izlova i povećanju zaštićenih morskih područja, ciljevi Okvirne direktive o morskoj strategiji do 2020. za postizanje dobrog ekološkog stanja u priobalnim i morskim okolišima još uvijek predstavljaju izazov. 

 

Politike EU-a

Zaštita zajedničkih europskog slatkovodnog i morskog okoliša, resursa i ekosustava od zagađenja, prekomjernog zahvaćanja i strukturnih promjena zahtijeva koordinirane mjere na razini EU-a.

Okvirna direktiva o vodama pruža okvir za zaštitu voda i upravljanje vodama u EU-u. Države članice EU-a 2010. objavile su 160 planova za upravljanje riječnim slivovima za razdoblje od 2009. do 2015. da bi se zaštitio i poboljšao vodeni okoliš. Drugi skup planova za upravljanje riječnim slivovima za razdoblje od 2016. do 2021. dovršen je 2016./2017.

Europska je komisija 2012. objavila Plan zaštite europskih vodnih resursa (COM(2012)673). Taj je plan usmjeren na mjere politike s ciljem poboljšanja načina na koji se postojeće zakonodavstvo u području voda primjenjuje u praksi i na integraciju ciljeva vodne politike s drugim politikama. U planu se zalaže za vodne politike koje se odnose na učinkovitu upotrebu vodnih resursa i održivo upravljanje vodama do 2050. dakle u istom vremenskom okviru kao i strategija Europa 2020.

Uz Okvirnu direktivu o vodama i Plan zaštite, još su četiri direktive objavljene u svrhu osiguranja dobrog stanja europskih voda:

Direktivom o poplavama (2007/60/EZ), kojom se potiče razvoj planova upravljanja rizicima od poplava, također se u velikoj mjeri podupiru ciljevi Okvirne direktive o vodama.

Okvirna direktiva o morskoj strategiji, koju podupire Okvirna direktiva o vodama te direktive o staništima i pticama, integriran je odgovor koji se temelji na cjelokupnim ekosustavima i kojim se želi postići dobro ekološko stanje za brojne posebne aspekte okoliša.

Kao što je utvrđeno u Okvirnoj direktivi o morskoj strategiji, tri važna koraka u provedbi napravljena su 2012.: (1) države članice podnijele su izvješća o početnoj procjeni trenutačnog ekološkog stanja morskih voda (članak 8. Okvirne direktive o morskoj strategiji); (2) države članice utvrdile su što dobro stanje okoliša (GES) znači za morske vode relevantnih morskih regija i podregija (članak 9. Okvirne direktive o morskoj strategiji); (3) države članice utvrdile su ekološke ciljeve i povezane pokazatelje da bi usmjeravale svoj napredak prema postizanju dobrog stanja okoliša do 2020. (članak 10. Okvirne direktive o pomorskoj strategiji).

Druge važne politike EU-a koje predstavljaju usklađen pristup pitanjima koja su povezana s upravljanjem morskim okolišem, a koje doprinose poboljšanoj koordinaciji među različitim politikama jesu Integrirana pomorska politika (IMP), integrirano upravljanje obalnim zonama (ICZM), Direktiva o prostornom planiranju morskog područja (2014/89/EU) i Zajednička ribarska politika (CFP).

Europske vode nisu briga samo EU-a. Već desetljećima brojne organizacije i konvencije omogućuju snažnu regionalnu i međunarodnu suradnju, poglavito:

Struktura mreže Eionet pri agenciji EEA pruža i čvrst temelj za uspostavu usklađene politike i provedbenog okvira među zemljama koje nisu članice EU-a/EGP-a i susjednim državama.

 

Aktivnosti EEA-e

Misija je agencije EEA pružati pravovremene, ciljane, relevantne i pouzdane informacije o pitanjima vezanim za upravljanje morske vodama i slatkovodnim sustavima. Ovu misiju podržava Europski tematski centar za kopnene, priobalne i morske vode (ETC/ICM).

EEA podržava provedbu i procjenu postojećih i budućih vodnih i morskih politika EU-a. Doprinosi sveobuhvatnoj bazi znanja koje se odnosi na očuvanje, otpornost i obnovu europskih vodnih i morskih ekosustava. Time se stvara čvrsta osnova za donošenje politika u obliku izvješća, podataka, pokazatelja i procjena, a svi ti oblici dostupni su na internetskim stranicama agencije EEA i na internetskim informacijskim platformama (WISE-Freshwater, WISE-Marine).

Europski informacijski sustav za vode (WISE) partnerstvo je između Europske komisije (Glavna uprava za okoliš, Zajednički istraživački centar i Eurostat) i agencije EEA. WISE je sveobuhvatni portal saznanja o slatkovodnim sustavima. Centar za podatke o vodi važan je dio sustava WISE i pruža podatke i druge informacije koje su za dionike prikupile institucije EU-a. Preglednici i interaktivne karte sustava WISE omogućuju pristup širokom rasponu informacija koje se predstavljaju u geografskom kontekstu.

WISE-Marine razvija se kao internetski portal za razmjenu informacija o morskom okolišu na razini EU-a. Usmjeren na morski okoliš na europskoj razini, on će nadopuniti slične elemente na regionalnim i nacionalnim razinama, kao što su regionalne konvencije o moru i informacijski sustavi o moru država članica. WISE-Marine pružat će podatke i informacije u skladu sa zajedničkim standardima i doprinosit će boljem donošenju odluka o očuvanju i održivoj upotrebi morskog okoliša.

Uz izvješća agencije EEA o stanju okoliša (SOER) koja se objavljuju svakih pet godina, agencija objavljuje i niz izvješća u kojima se procjenjuje stanje europskih voda i morskog okoliša: Stanje europskih mora (2015.), Kakvoća europske vode za kupanje (2016., 2017.), Morski plodovi u Europi (2016.), Rijeke i jezera u europskim gradovima (2016.), Europske vodne politike i ljudsko zdravlje (2016.), Arktički okoliš (2017.) i izvješće o cijenama vode (2017.).

Izvješća agencije EEA bave se ključnim aspektima vode za donošenje politika kao što su učinkovita upotreba i ekonomija resursa, ekološko i kemijsko stanje, hidromorfologija (ili fizičke karakteristike vodnih tijela), osjetljivost i biološka raznolikost.

ETC/ICM objavljuje i tehnička izvješća kojima se može pristupiti na internetskim stranicama centra.

Izgledi/naglasci

EEA će nastaviti pružati informacije i procjene s jačim naglaskom na pristup koji se temelji na ekološkom sustavu te na održivo upravljanje i uporabu vode europskih mora. Sustav WISE nastavit će održavati bazu znanja koja je potrebna za nadzor napretka Europe na putu prema dobrom stanju okoliša za slatkovodne i morske okoliše.

Korisne poveznice

 

Permalinks

Geographic coverage

Tags

Filed under:
Filed under: freshwater
Radnje vezane za dokument