Voda

Promijenite jezik
Page Zadnja izmjena 2016-06-03
Voda je neophodna za naš život na ovom planetu. Naši ekosustavi, društva i gospodarstva trebaju čistu i svježu vodu u dovoljnim količinama da bi napredovali. Ali, vodni su resursi pod stalnim pritiskom u velikom dijelu svijeta, a Europa nije iznimka. Moramo poboljšati način na koji koristimo i upravljamo svojim vodnim resursima ako želimo i dalje imati korist od egzistencijalnih usluga koje nam nudi naš vodeni ekosustav.

Svakodnevno nam je potrebna čista i pitka voda: za piće, kupanje, kuhanje i proizvodnju velikog broja dobara i usluga. Očuvanje vodnih resursa i briga za njihovu ekološku kakvoću je kamen temeljac politike Europske unije po pitanju okoliša. Uvedena 2010. godine, Okvirna direktiva o vodama (Water Framework Directive [WFD] 2000/60/EZ) prva je direktiva koja ima integrirani pristup ovom zadatku zasnovan na ekosustavu: očuvanje vodnih ekosustava jednako obuhvaća kakvoću voda, količinu voda i njihovu ulogu staništa.

Međutim, vjerojatno više od pola vodnih tijela u Europi neće zadovoljiti uvjete WFD cilja i ostat će u lošem ekološkom stanju do 2015. godine (EAO-ovo izvješće 08/2012.). Postoji nekoliko uzroka tome.


Prirodni ciklus kruženja dostupne vode stalno je ugrožen zbog niza različitih utjecaja. Ovi utjecaji izlažu slatkovodne ekosustave i društva nestašicama, zagađenju i višku vode koje uzrokuje čovjek te se takva situacija naziva 'ugroženost'. Upotreba zemljišta, crpljenje vode i klimatske promjene su promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem koje mijenjaju prirodni "vodni režim" vodnih tijela.

Nekoliko izvora isto tako upućuje na učestalu neravnotežu površinskih voda u Europi (vode rijeka i jezera) i podzemnih voda (vode iz podzemnih vodonosnika). Potrošnja vode često premašuje dostupnu vodu što uzrokuje vodni stres u velikom dijelu Europe (EAO-ovo izvješće 11/2012).


Vodni ekosustavi imaju veliki broj uloga: filtriranje, razrjeđivanje i skladištenje slatke vode, sprečavanje poplava, održavanje mikroklimatske ravnoteže i čuvanje bioraznolikosti. Da bismo zaštitili ove višenamjenske koristi, potrebna nam je odgovarajuća opširna prognoza. Potrebna je integracija politika o prilagodbi klimatskim promjenama i bioraznolikosti sa politikama sektora poput onih o poljoprivredienergetici i prometu.

Politike Europske unije

Zaštita zajedničkih europskih vodnih resursa i ekosustava od onečišćenja, pretjeranog iskorištavanja i promjena stanja zahtjeva usklađeno djelovanje na razini Europske unije.

WFD daje okvir za zaštitu voda i vodno gospodarstvo unutar Europske zajednice (Direktiva 2000/60/EZ). U sklopu provedbe direktive, zemlje članice prvo moraju prepoznati i analizirati europske vode, prema pojedinačnim porječjima i predjelima. Zatim moraju usvojiti planove gospodarenja i programe o mjerama za zaštitu vodnih tijela u svim europskim porječjima. Usvajanje WFD-a je upotpunjeno prijašnjim vodnim politika Europske unije koje su još uvijek važeće, primjerice politike o komunalnim otpadnim vodama ili vodama za kupanje.

Godine 2012. Komisija je objavila priopćenje Nacrt mišljenja za očuvanje europskih vodnih resursa (A Blueprint to Safeguard Europe's Water  (COM(2012)673)). Bavi se aktivnostima politike koje mogu poboljšati provedbu postojećeg zakonodavstva o vodama i o integraciji ciljeva vodne politike s drugim politikama.

Nacrt mišljenja potiče vodne politike o količini vode i učinkovitosti vodnih resursa za održivo vodno gospodarstvo unutar vremenskog okvira EU strategije 2020 (Strategy 2020) sve do 2050.godine. Skupa s WFD-om i Nacrtom mišljenja, četiri direktive o vodama pridonose mjerama koje osiguravaju dobro stanje europskih voda ( Direktiva o komunalnim otpadnim vodama (Urban Waste Directive (91/271/EEC)), Direktiva o vodama za kupanje (Bathing Water Directive (2006/7/EC)), Direktiva o nitratima (Nitrates Directive 91/676/EEZ)) i Direktiva o pitkoj vodi (Drinking Water Directive (98/83/EZ))).  Direktiva o poplavama (Floods Directive (2007/60/EZ)), čiji je cilj poticati planove upravljanja rizicima od poplava, isto tako značajno pridonosi ciljevima WFD-a.

Aktivnosti EAO-a

Europska agencija za okoliš (EAO) podržava provedbu i procjenu postojećih i nadolazećih vodnih politika Europske unije. Pridonosi opsežnoj bazi znanja o kreiranju politika koje uzimaju u obzir očuvanje, otpornost i obnovu europskih voda. Opsežne informacije EAO-a o vodama u obliku su izvješća, podataka, pokazatelja i procjena te su dostupni u Podatkovnom centru za vode (Water Data Center).

Europski informacijski sustav za vode (Water Information System for Europe, WISE) je suradnja između Europske komisije (Glavna uprava za okoliš (Directorate-General for Environment), Zajednički istraživački centar (Joint Research Centre) i Eurostat) i EAO-a. WISE je najopsežnija točka polaska od više institucija za poznavanje voda.  Podatkovni centar za vode, važan dio WISE-a, sadrži podatke i informacije koje su prikupile institucije Europske unije radi potrebe nekoliko zainteresiranih strana. Pomoću WISE razglednika i interaktivnih karata dostupan je velik broj informacija koje se mogu prezentirati u prostornom kontekstu.

Tijekom 2012. godine EAO je podnijela niz izvješća za procjenu stanja europskih voda. Ta su izvješća sadržavala procjene kritičnih aspekata vode radi donošenja politika (na primjer, učinkovitost resursa i vodnog gospodarstva, ekološko i kemijsko stanje, hidromorfologiju, ugroženost i bioraznolikost).

Zadatak EAO-a bio je pružiti pravovremene, ciljane, bitne i pouzdane informacije o pitanjima o vodi. Zadatak podupire Europski tematski centar za vodu (European Topic Centre on Inland, Coastal and Marine waters (ETC/ICM)).

Prognoze

EAO će nastaviti davati informacije i procjene o vodama i sve više će se usmjeriti na pristup koji se odnosi na ekosustav te istraživanje uloge vodnog gospodarstva u zelenom gospodarstvu. Procjene ekosustava i učinkovitost vodnih resursa ključni su za buduće održivo vodno gospodarstvo. WISE će nastaviti održavati bazu znanja koja je potrebna za napredak na europskom putu prema dobrom stanju svih svojih vodnih tijela.

Slične poveznice

Geographic coverage

Filed under:
Europska agencija za okoliš (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100