seuraava
edellinen
kohdat

Artikkelit

Vaihda kieli
Artikkelit
Menu
Haastattelu – Miten Euroopasta saadaan saastuttamaton?

Euroopan unionilla on kunnianhimoisia suunnitelmia päästöjen ja saastumisen merkittävästä vähentämisestä tulevina vuosikymmeninä. Äskettäin käyttöön otettiin saasteettomuustoimintasuunnitelma, jossa keskitytään ilman, veden ja maaperän pilaantumisen vähentämiseen tasolle, jota ei pidetä haitallisena ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Keskustelimme aiheesta Euroopan ympäristökeskuksen ympäristö-, terveys- ja hyvinvointiasiantuntija Ian Marnanen kanssa. Hän valmistelee parhaillaan Euroopan ympäristökeskuksen tulevaa saasteettomuusraporttia, joka on määrä julkaista myöhemmin tänä vuonna.

Lue lisää

Eurooppa on solidaarinen sodan aikana

Venäjän sotilaallinen hyökkäys Ukrainaan muutti ukrainalaisten elämän hetkessä. Tämän oikeuttamattoman sodan vaikutukset tuntuvat vuosia paitsi Ukrainassa myös sen rajojen ulkopuolella ja ulottuvat jopa tuleviin sukupolviin.

Lue lisää

Yhteisvoimin lisää tietoa meriliikenteestä ja ympäristöstä

Euroopan ympäristökeskus (EEA) ja Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) julkaisivat äskettäin Euroopan meriliikenteen ympäristöraportin (EMTER), joka on yhteinen arviointi Euroopan meriliikenteen ympäristövaikutuksista. Haastattelimme EEA:n vesiasioita ja mereen liittyviä kysymyksiä käsittelevän ryhmän päällikköä Stéphane Isoardia, joka johti raportin laatimiseen osallistunutta EEA:n työryhmää.

Lue lisää

Kestävät kaupungit: Euroopan kaupunkiympäristön muuttaminen

EU on asettanut kunnianhimoisia ympäristö- ja ilmastotavoitteita hiilineutraaliudesta kiertotalouteen ja puhtaammasta ilmasta puhtaampaan liikenteeseen. Suurin osa eurooppalaisista asuu kaupungeissa. Siksi niillä on oltava ratkaiseva rooli EU:n kestävyystavoitteiden saavuttamisessa. Miten kaupungeista voidaan siis tehdä kestäviä?

Lue lisää

Elämää kriisien keskellä – keskiössä terveys, luonto, ilmasto, talous vai yksinkertaisesti kokonaisvaltainen kestämättömyys?

Politiikan käytäviltä aina akateemisille foorumeille keskustelua maailmanlaajuisista kriiseistä käydään ympäri maailman: aiheina ovat niin terveyskriisit, talous- ja rahoituskriisit, ilmastokriisit kuin luontokriisitkin. Viime kädessä ne ilmentävät kaikki samaa ongelmaa eli kestämätöntä tuotantoa ja kulutusta. Covid-19-kriisi on kuitenkin paljastanut maailmantalouden ja yhteiskunnan eriarvoisuudesta kumpuavan järjestelmien heikkouden.

Lue lisää

Parempaa ympäristönsuojelua organisaatioissa

Sen lisäksi, että Euroopan ympäristökeskus (EEA) tarjoaa luotettavaa tietoa ympäristöstä ja ilmastosta, se pyrkii parantamaan myös organisaationsa ympäristönsuojelun tasoa. Haastattelimme Melanie Sporeria, joka koordinoi näitä toimenpiteitä EEA:ssa. Siihen käytetään EU:n ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmää (EMAS).

Lue lisää

Kohti terveempää, puhtaampaa ja muutosjoustavaa Eurooppa vuonna 2050

Euroopassa on eletty jo vuoden ajan covid-19-pandemian ja sen vaikutusten kanssa, mutta samalla Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan sisältyvien toimenpidepakettien kunnianhimoisia tavoitteita on viety eteenpäin. On tärkeää pysyä tavoitteissa ja varmistaa, että Eurooppa on vuonna 2050 palautumiskykyinen ja solidaarinen sekä tarjoaa kansalaisilleen myös terveellisen ympäristön.

Lue lisää

Miten Euroopan kaupungeissa on edistytty ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja kestävään tulevaisuuteen siirtymisessä?

Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutuminen on Euroopan unionille ensisijaisen tärkeä tavoite. Miten kaupungit saadaan toteuttamaan tärkeitä toimenpiteitä, joilla näitä vaikutuksia lievennetään ja parannetaan kaupunkialueiden kestävyyttä ja kykyä sietää ilmastonmuutosta? Kysyimme Euroopan ympäristökeskuksen kaupunkien kestävän kehityksen asiantuntijalta Ivone Pereira Martinsilta, mitä virasto tekee auttaakseen tässä ensiarvoisessa työssä.

Lue lisää

Terveyttä ja ympäristöä sekä ilman- ja melusaastetta koskeva EEA:n työ valokeilassa

Ilmansaaste, melusaaste ja ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat keskeisiä riskejä eurooppalaisten terveydelle ja hyvinvoinnille. Selvitimme Catherine Ganzlebeniltä, Alberto Gonzálezilta ja Eulalia Perisiltä, mitä EEA tekee lisätäkseen tietämystä näistä tärkeistä aiheista. Catherine Ganzleben on ilmansaasteita, ympäristöä ja terveyttä käsittelevän ryhmän päällikkö, Alberto González ilmanlaatuasiantuntija ja Eulalia Peris melusaasteasiantuntija.

Lue lisää

Euroopan ympäristökeskuksen ja Eionetin strategia 2021–2030: Tiedon tarjoaminen Euroopan unionin ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi

Yhteinen strategiamme osoittaa kulkusuuntamme. Se esittelee uuden tavan työskennellä yhdessä ja luoda tietämystä – entistä ketterämmin, responsiivisemmin, ennakoivammin, toteuttamiskelpoisemmin – kohtaamiemme haasteiden ja tulevalla vuosikymmenellä tarvitsemamme tietämyksen mukaisesti.

Lue lisää

Kohti vuoden 2030 Eurooppaa: selviytymiskykyistä luontoa, kestävää taloutta ja terveellistä elämää

Covid-19-pandemia on osoittanut selkeästi, miten hauraita yhteiskuntamme ja taloutemme voivat olla, kun niitä kohtaa merkittävä isku. Ympäristön tilan heikkenemisen ja ilmastonmuutoksen vuoksi tällaisten iskujen odotetaan lisääntyvän ja tulevan entistä ankarammiksi. Epävarma tulevaisuus ja haasteiden moninaisuus pakottavat meidät varmistamaan, että kaikki tänä kriittisenä aikana tekemämme päätökset edistävät yhteiskuntaa ja kestävyyttä koskevien tavoitteidemme saavuttamista.

Lue lisää

Miten vihreitä ovat uudet biohajoavat, kompostoitavat ja biopohjaiset muovituotteet, joita otetaan parhaillaan käyttöön?

Muovisaasteen ja muovijätteen tiedetään olevan iso ympäristöongelma. Viime vuosina markkinoille on tullut uusia muovituotteita, joiden väitetään olevan ympäristöystävällisempiä. Äskettäin julkaistussa Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) katsauksessa niitä arvioidaan ympäristön näkökulmasta. Asian selvittämiseksi lähemmin tapasimme Almut Reichelin, joka työskentelee Euroopan ympäristökeskuksen kestävän resurssien käytön ja jätealan asiantuntijana.

Lue lisää

Yhdessä eteenpäin: kestävän planeetan rakentaminen koronasokin jälkeen

Miten voimme tehdä maailmasta nykyistä kestävämmän ja selviytymiskykyisemmän koronaviruksen aiheuttaman kriisin jälkeen? Tänä kriittisenä aikana, kun tehdään tulevaisuuttamme muovaavia tärkeitä elvytyspäätöksiä, Euroopan ympäristökeskus kokoaa yhteen koronavirukseen ja ympäristöön liittyvää tietoa ja osallistuu tietoon perustuvaan keskusteluun.

Lue lisää

Tulevaisuuteen suuntautuvia arviointeja, joilla parannetaan kestävyysnäkymiä koskevaa ymmärrystä

Euroopan ympäristökeskus (EEA) on äskettäin julkaissut raportin muutoksentekijöistä, jotka vaikuttavat Euroopan ympäristöä ja kestävyyttä koskeviin tulevaisuudennäkymiin. Haastattelimme raportin hankepäällikköä Lorenzo Beniniä, joka työskentelee ympäristövirastossa järjestelmien arvioinnin ja kestävyyden asiantuntijana.

Lue lisää

Pohdintaa Euroopan ilmastoneutraaliustavoitteista covid-19-epidemian aikana

Euroopan maissa toteutetaan äärimmäisiä toimenpiteitä, jotta rajoitettaisiin covid-19-viruksen vaikutukset eurooppalaisten terveyteen ja talouteen. Tällaisilla kriiseillä on yleensä välittömiä ja vakavia vaikutuksia koko väestöön ja talouteen. Koska koronaviruskriisi voi vaikuttaa talouden keskeisiin sektoreihin, kriisin odotetaan vähentävän myös joitakin taloudellisen toiminnan ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. Yhteiskunnalle kalliit ja odottamattomat sokit eivät kuitenkaan ole se tapa, jolla Euroopan unioni on sitoutunut muuttamaan talouttaan ja saavuttamaan ilmastoneutraaliuden vuoteen 2050 mennessä. Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa ja äskettäin ehdotetussa eurooppalaisessa ilmastolaissa vaaditaan sen sijaan vähentämään päästöjä peruuttamattomasti ja vaiheittain sekä varmistamaan oikeudenmukainen siirtymä, jossa tuetaan niitä, joihin muutos vaikuttaa.

Lue lisää

Melusaaste on merkittävä ongelma sekä ihmisten terveydelle että ympäristölle

Melusaaste on kasvava ongelma kaikkialla Euroopassa, eivätkä ihmiset ole useinkaan tietoisia sen terveysvaikutuksista. Pyysimme Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) ympäristömelun asiantuntijaa Eulalia Peristä kommentoimaan EEA:n aiemmin tässä kuussa julkaiseman raportin ”Environmental noise in Europe – 2020” keskeisiä havaintoja.

Lue lisää

Euroopan ympäristön tilaa ja näkymiä vuonna 2020 käsittelevä EEA:n raportti keskeisessä asemassa tukemassa EU:n tehostettua pyrkimystä kestävään kehitykseen

Euroopan ympäristökeskus julkaisi aiemmin tässä kuussa Euroopan ympäristön tilaa ja näkymiä vuonna 2020 käsittelevän raporttinsa (SOER 2020). Sen mukaan Eurooppa ei saavuta vuoden 2030 tavoitteitaan, jos seuraavan kymmenen vuoden aikana ei puututa ripeästi luonnon monimuotoisuuden hälyttävän nopeaan vähenemiseen, ilmastonmuutoksen kasvaviin vaikutuksiin ja luonnonvarojen ylikulutukseen. Raportissa esitettiin myös joitakin keskeisiä ratkaisuja, joiden avulla Eurooppa voisi jälleen edetä kohti tavoitteitaan. Tapasimme Euroopan ympäristökeskuksen SOER-raportin koordinoinnin ja arvioinnin asiantuntijan Tobias Lungin, ja kysyimme häneltä vuoden 2020 raportin merkityksestä.

Lue lisää

Aika ryhtyä toimiin ilmaston, luonnon ja ihmisten hyväksi

Vuosi 2019 tullaan muistamaan käännekohtana ilmasto- ja ympäristötoimissa Euroopassa. Miljoonat ihmiset Euroopassa ja ympäri maailmaa ovat osoittaneet mieltään ja kehottaneet päätöksentekijöitä ryhtymään toimiin. Näyttöön perustuvat tieteelliset arviot painottavat, kuinka laajoja edessä olevat haasteet ovat ja että toimiin on ryhdyttävä viivyttelemättä. Yksi näistä arvioista on Euroopan ympäristökeskuksen raportti ympäristön tilasta (SOER 2020). Nämä vaatimukset ollaan nyt muuttamassa uudeksi toimintasuunnitelmaksi. Euroopan komission esittämä Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on lupaava alku tulevalle kriittiselle vuosikymmenelle.

Lue lisää

EU:n uusi politiikka tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden parantaa kestävyyttä

Euroopan komission puheenjohtajaksi valittu Ursula von der Leyen on vahvistanut johtamansa komission poliittiset suuntaviivat seuraavaksi viideksi vuodeksi. Hänen ohjelmansa ydin muodostuu Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta (European Green Deal), jossa esitetään entistä kunnianhimoisempia ilmasto- ja biodiversiteettikriiseihin liittyviä toimia. EU:n politiikan avulla on torjuttu jo pitkään ympäristön tilan heikkenemistä ja ilmastonmuutosta. Osa toimista on onnistunut, osa ei. Uusi toimikausi sekä uusi Euroopan komissio ja parlamentti tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden laajentaa ja vauhdittaa ympäristöystävällistä ja oikeudenmukaista muutosta Euroopassa. Tätä tukee myös suuren yleisön vaatimukset tällaisille toimille.

Lue lisää

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on keskeistä maatalouden tulevaisuudelle Euroopassa

Viime kesän helleaallot ja äärimmäiset sääilmiöt ovat rikkoneet ennätyksiä Euroopassa ja vahvistaneet käsitystä ilmastonmuutokseen sopeutumisen merkityksestä. Tapasimme Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) ilmastonmuutoksen vaikutusten ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen asiantuntijan, Blaz Kurnikin, keskustellaksemme aikaisemmin tässä kuussa julkaistusta EEA:n raportista, jossa käsitellään ilmastonmuutoksen vaikutuksia maatalouteen Euroopassa.

Lue lisää

Permalinks

tallenna toimenpiteet