следващ
предишен
елементи

Накратко за транспорта

Смяна на език
Страница Последна промяна 15-03-2023
1 min read
Транспортът играе жизненоважна роля за обществото и икономиката. Нашето качество на живот зависи от наличието на ефективна и достъпна транспортна система. Същевременно транспортът е основен източник на натиск върху околната среда в Европейския съюз (ЕС) и има роля за изменението на климата, замърсяването на въздуха и шума. Също така той заема големи ивици земя и има роля за разрастването на градовете, разпокъсването на местообитанията и запечатването на повърхността на почвите.

Транспортът използва една трета от крайната енергия в ЕС. Основната част от тази енергия се произвежда от нефт. Това означава, че транспортът е отговорен за голяма част от емисиите на парникови газове в ЕС и има значителна роля за изменението на климата. Докато повечето други икономически сектори, например производство на енергия и промишленост, са намалили емисиите си от 1990 г., емисиите от транспорта са се увеличили. Днес те представляват над една четвърт от общите емисии на парникови газове в ЕС. Понастоящем не се наблюдава обръщане на тази тенденция. Това превръща транспортния сектор в основна пречка за осъществяването на целите на ЕС за опазване на климата. Повече от 70 % от общите емисии на парникови газове от транспорта се генерират от автомобили, микробуси, камиони и автобуси. Останалата част е с произход главно от сектора на морския транспорт и въздухоплаването.

Транспортът все още е също значителен източник на замърсяване на въздуха, особено в градовете. Замърсителите на въздуха, например праховите частици (ФПЧ) и азотният диоксид (NO2), увреждат здравето на човека и околната среда. Въпреки че замърсяването на въздуха от транспорта е намаляло през последното десетилетие поради въвеждането на стандарти за качество на горивата, европейските стандарти за емисиите от превозните средства и използването на по-чисти технологии, концентрациите на замърсители на въздуха все още са твърде високи.

Шумовото замърсяване е друг основен здравен проблем във връзка с околната среда, който е свързан с транспорта. Движението по пътищата е най-разпространеният източник на шум, като над 100 милиона души са засегнати от вредни нива в държавите — членки на ЕАОС. Въздушният трафик и железопътните линии също са големи източници на шум.

Освен това транспортната инфраструктура оказва сериозно въздействие върху ландшафта,тъй като разделя природните зони на малки участъци, което има сериозни последици за животните и растенията.

Политики на ЕС

Намаляването на неблагоприятните последици от транспорта е важна цел на политиката на ЕС. Основните направления на дейност са преминаването към най-слабо замърсяващите и най-ефективните видове транспорт, като се използват по-устойчиви транспортни технологии, горива и инфраструктура и се гарантира, че цените на транспортните услуги отразяват изцяло неблагоприятните въздействия върху околната среда и здравето.

Стратегическите документи на ЕС са съсредоточени върху декарбонизацията на транспорта. Стратегията на Европейската комисия от 2018 г. „Чиста планета за всички: Европейска стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика“ има за цел да очертае пътя за преход към „нулеви нетни емисии“ на парникови газове в ЕС до 2050 г. По отношение на транспорта в нея се подчертава необходимостта от системен подход, набляга се на значението на преминаването към видове транспорт с ниски въглеродни емисии и към превозни средства с нулеви емисии, подчертава се централната роля на електрификацията и на възобновяемите енергийни източници и се настоява за подобряване на оперативната ефективност. В нея се съдържа също призив за по-добро градоустройствено планиране и за реализиране на всички ползи от обществения транспорт. По подобен начин в „Европейската стратегия за мобилност с ниски емисии“ от 2016 г. като приоритетни области на действие са определени: по-ефективна транспортна система, бързо въвеждане на горива с ниски емисии и преход към превозни средства с ниски и нулеви емисии.

В допълнение в законодателството на ЕС се разглежда пряко въздействието на транспорта върху околната среда и здравето, като се определят задължителни правила. Това включва ограничения на емисиите за автомобили, микробуси, камиони и автобуси, специфични изисквания за транспортните горива, както и карти на шума и планове за действие за управление на шума за големи транспортни инфраструктури, например летища.

Дейности на ЕАОС

В съответствие с Регламент (ЕО) № 443/2009 и Регламент (ЕС) № 510/2011 ЕАОС събира и публикува данни за всички нови леки автомобили и микробуси, регистрирани в Европа. Тези данни са необходими за оценка на ефективността на новия парк от превозни средства и включват информация за емисиите на CO2 и теглото на превозното средство. В бъдеще събирането на данни ще обхване също камиони и автобуси. ЕАОС събира от държавите членки също данни от националните инвентаризации на парниковите газове и на замърсителите на въздуха, които дават важна представа за ролята на транспорта за изменението на климата и замърсяването на въздуха в Европа. Освен това ЕАОС управлява процеса на докладване съгласно Директива 98/70/ЕО относно качеството на горивата, която налага на доставчиците на горива изисквания за намаляване на интензитета на парникови газове на горивата, доставяни за автомобилния транспорт.

Друга важна дейност на ЕАОС е свързана с механизма за докладване в областта на транспорта и околната среда (TERM). Чрез този механизъм ЕАОС проследява екологичните показатели на транспорта в Европа. При TERM се разчита на набор от показатели, използвани за измерване на напредъка към постигане на целите на политиката, свързани с транспорта. ЕАОС публикува също годишен доклад за текущите развития в областта на транспорта, който всяка година е с акцент върху различна тема. Проучването на ролята на транспорта за шумовото замърсяване е една от задачите на ЕАОС.

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Действия към документ