Накратко за транспорта

Смяна на език
Страница Последна промяна 03-06-2016
На транспортния сектор се дължи около една трета от крайното потребление на енергия в държавите ― членки на ЕИП и повече от една пета от емисиите на парникови газове. Той е отговорен също за голяма част от замърсяването на въздуха в градовете, както и за шумовото замърсяване. Освен това транспортът упражнява сериозно въздействие върху ландшафта, тъй като разделя естествените райони на малки участъци със сериозни последици за животните и растенията.

Потреблението на енергия и емисиите на много замърсители от транспортния сектор намаляха през 2009 г., но това намаление може да се окаже само временна последица от икономическия спад. Необходима е по-основна промяна в транспортната система на Европа, за да се предотврати засилване на въздействието дори в периоди на силен икономически растеж. За първи път Европейската комисия предложи целеви показател за намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ) от транспорта. Постигането на целевия показател на Бялата книга от 2011 г . „Пътна карта за постигането на Eдинно европейско транспортно пространство“ за намаление с 60 % изисква този импулс за интегриране на политиката да намери израз в реални и решителни действия през следващите години. Отчетният механизъм за транспорта и околната среда (TERM) 2011 предостави базата за годишна оценка на напредъка към тези целеви показатели чрез въвеждане на набор от базисни показатели  на TERM (TERM-CSIs) и изходното състояние на околната среда, спрямо което ще се определя напредъкът. TERM-CSIs ще се използва, за да се прецени до каква степен ЕС поставя основите за по-зелен транспорт.

Спад на емисиите на ПГ за 2008 и 2009 година, главно поради последиците от икономическата рецесия

На транспорта, включително на емисиите от международния морски и въздушен сектор, се дължат 24 % от всички емисии на ПГ в ЕС през 2009 г. Новата бяла книга за транспорта задължава държавите ― членки на ЕС, да намалят ПГ от транспорта с 60 % до 2050 г. спрямо нивата през 1990 г. Тъй като емисиите всъщност нараснаха с 27 % от 1990 до 2009 година, ЕС трябва да осъществи общ спад от 68 % за периода от 2009 до 2050 година.

Постигането на целевите показатели за намаляване на парниковите газове означава поставяне на ударението върху възможно най-чистите технологии и нисковъглеродните горива, но също и върху използването на най-ефикасните начини на транспорт и изоставяне на икономическата неефикасност, дължаща се наред с други неща на непокрити външни разходи. TERM 2011 показва, че е постигнато известно повишение на ефективността след въвеждането на задължителни норми за емисиите на CO2 от новите леки автомобили. Новите леки автомобили през 2010 г. бяха приблизително с една пета по-ефикасни, отколкото през 2000 г. След приемането сега на разпоредби за емисиите на CO2 от леки автомобили и фургони бе поет пътя към парк от превозни средства с ниски емисии. Окончателни данни за емисии на CO2  от нови леки автомобили (за отчетната 2010 г.) бяха публикувани през декември 2011 г., а първият пълен набор от данни за фургони (за отчетната 2012 г.) ще бъде готов през 2013 г. Съгласно окончателните данни новите автомобили стават значително по-енергийноефективни всяка година и автомобилната промишленост като цяло има всички изгледи да достигне целевите показатели за емисиите.

Делът на движещите се автомобили с алтернативни горива нараства постоянно и възлиза на над 5 % от парка през 2009 г. Повечето от тях са използвали втечнен нефтен газ (ВНГ), а електрическите превозни средства представляват 0,02 % от общия парк.

Научете повече за изменението на климата на адрес.

Потреблението на енергия в транспорта е значително по-голямо, отколкото през 1990 г.; зависимостта на транспортния сектор от нефта е неустойчива

Годишното потребление на енергия от транспорта нарастваше постоянно от 1990 до 2007 година в държавите ― членки на ЕИП. От 2007 до 2009 година общото потребление на енергия от транспорта спадна с 4 %, но възходящата тенденция може лесно да бъде подновена при настъпването на икономически растеж.

За постигането на целевото намаление с 60 % на CO2 до 2050 г. в сравнение с 1990 г. ще трябва потреблението на нефт в транспортния сектор да падне с около 70 %. Настоящата зависимост от нефт на транспортния сектор, възлизаща на 96 %, е неустойчива.

Транспортът е не само секторът с най-голямо потребление на енергия, но и ако се съди по тенденциите на развитие на потреблението на енергия ― секторът с най-бърз растеж. През последните години потреблението на енергия в транспорта спадна по-малко, отколкото в други сектори, така че неговият дял продължи да расте; той достигна до 33 % през 2009 г. за ЕС-27 (включително международния въздушен транспорт, но без международния морски транспорт).

Цените на горивото не изпращат силни сигнали за насърчаване на по-ефикасни опции за транспорт. Средната реална цена (ценово ниво 2005 г.) на безоловния бензин беше 1,14 EUR на литър през юни 2011 г. ― в реално изражение с 15 % по-висока, отколкото през 1980 г.

Научете повече за енергетиката на адрес.

Емисиите на повечето замърсители на въздуха от транспорта спадат от 1990 г. насам

Значителен напредък е постигнат от 1990 г. насам при намаляване на емисиите на много замърсители на въздуха от транспортния сектор. Въпреки това много големи градове и други градски райони имат проблеми със спазването на нормите за концентрация, установени в законодателството на ЕС за замърсителите, определящи качеството на въздуха ― автомобилният транспорт по-специално играе голяма роля за качеството на въздуха в градовете.

Емисиите от всички сектори на транспорта отбелязаха спад от 1990 г. насам въпреки общия ръст на дейността в сектора оттогава. На територията на ЕИП-32 (32 държави ― членки на ЕИП) транспортните емисиите на NOX са спаднали от 1990 до 2009 година за NOX с 25 %, ПГ2.5 с 27 %, SOX с 37 %, CO със 75 % и НМЛОС със 77 %.

Сравнителното значение на неотработените емисии се увеличи, тъй като въвеждането на технологии за намаляване на праховото замърсяване от превозните средства понижи отработените емисии. През 2009 г. неотработените емисии на PM2.5 представляваха 25 % от емисиите от секторите на автомобилния транспорт, в сравнение със само 10 % през 1990 г.

Като цяло, целевите показатели за качеството на въздуха бяха надхвърлени в много области. За азотния диоксид (NO2), който може да причини астма и други дихателни проблеми, годишните норми бяха надхвърлени при 41 % станциите за контрол на пътния трафик през 2009 г. Освен това дневната норма за PM10 бе надхвърлена при 30 % от пътните участъци на територията на EС-27 (всички държави на EС) през 2009 г.

Два различни проблема от засилен интерес следва да се разгледат, за да се обяснят разликите между тенденциите при емисиите и очакваните стойности за качество на въздуха. Първо, делът на NOX, емитиран непосредствено като NO2 от превозните средства, нараства в резултат на все по-голямото навлизане на пазара на дизелови автомобили в някои държави и монтирането на устройства за контрол на замърсяването, като прахоулавящи филтри и окисляващи катализатори. Този ръст на преки емисии на NO2 от автомобилния сектор влияе върху концентрацията, като неутрализира частично или напълно ефекта от намаляване на емисиите на NOX. Второ, налице са безспорни факти, че действителните емисии от превозните средства (често наричани „реални емисии“) може да надхвърлят одобрените емисии за всеки вид превозно средство (по-специално емисиите на NOX  от дизеловите превозни средства).  Такъв е случаят и с емисиите на CO2.

Научете повече за замърсяването на въздуха на адрес.

Въздействието на шума и раздробяването на ландшафта от транспорта остава предизвикателство

Почти 100 милиона души са били изложени редовно и трайно на увреждащи здравето нива на шум от пътните превозни средства по основните пътища.

Пътища, ж.п. линии и магистрали раздробяват ландшафта на Европа на все по-малки късове със сериозни последици за биологичното разнообразие. Почти 30 % от земята в ЕС е умерено, силно или много силно раздробена, което ограничава придвижването и размножаването на много различни видове. Данните показват също така, че раздробяването поради транспортната инфраструктура и разрастването на градовете представлява нарастваща заплаха и води освен това до повишена достъпност и различни затруднения.

Научете повече за биологичното разнообразие на адрес.

Научете повече за шума на адрес.

Geographic coverage

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100