Transport

Zmień język:
Strona Ostatnio modyfikowane 2016-06-03
Transport odpowiada za około jedną trzecią całkowitego końcowegozużycia energii w państwach członkowskich EAŚ oraz za ponad jedną piątą emisji gazów cieplarnianych. Transport jest również odpowiedzialny w znacznym stopniu za zanieczyszczenie powietrza w miastach oraz za dokuczliwość hałasu. Ponadto transport ma istotny wpływ na krajobraz, ponieważ dzieli naturalne obszary na małe skrawki, co ma poważne konsekwencje dla zwierząt i roślin.

Zużycie energii oraz emisje wielu zanieczyszczeń z transportu zmniejszyły się w 2009 r., ale spadek ten może być jedynie tymczasowym skutkiem pogorszenia koniunktury gospodarczej. Potrzebna jest bardziej fundamentalna zmiana w systemie transportu w Europie, aby zapobiec nasileniu skutków nawet w okresie silnego wzrostu gospodarczego. Komisja Europejska po raz pierwszy zaproponowała cel polegający na zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych dla transportu. Spełnienie celu ograniczenia o 60%, określonego w białej księdze „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu” z 2011 r. wymaga, aby impuls integracyjny zawarty w tej polityce przełożył się na wymierne i zdecydowane działanie w najbliższych latach. Mechanizm sprawozdawczy ds. transportu i środowiska (TERM) z 2011 r. zapewnił podstawę rocznej oceny postępów w kierunku osiągnięcia tych celów poprzez wprowadzenie kluczowego zestawu wskaźników TERM (TERM-CSIs) oraz podstawę środowiskową, z którą będą porównywane postępy. Kluczowy zestaw wskaźników TERM będzie używany na potrzeby oceny stopnia tworzenia przez UE podstaw bardziej ekologicznego transportu.

Spadek emisji gazów cieplarnianych z transportu w latach 2008 i 2009 głównie ze względu na skutki recesji gospodarczej

Transport, uwzględniając emisje związane z międzynarodowym ruchem morskim i lotnictwem, był odpowiedzialny za 24% wszystkich emisji gazów cieplarnianych w UE w 2009 r. W nowej białej księdze na temat transportu nakłada się na państwa członkowskie UE wymóg ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z transportu o 60% do 2050 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r. Ponieważ w latach 1990-2009 emisje faktycznie wzrosły o 27%, UE musi je łącznie ograniczyć o 68% w latach 2009-2050.

Spełnienie celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oznacza skoncentrowanie się na jak najbardziej ekologicznych technologiach oraz na paliwach o niskiej zawartości węgla, ale także na wykorzystywaniu najefektywniejszych sposobów transportu oraz wyeliminowaniu niegospodarności wynikającej m.in. z niepokrytych kosztów zewnętrznych. Mechanizm sprawozdawczy ds. transportu i środowiska z 2011 r. wskazuje, że wprowadzenie obowiązkowych limitów emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych przyniosło pewien przyrost wydajności. Nowe samochody w 2010 r. były w przybliżeniu o jedną piątą bardziej wydajne niż w 2000 r. Uzgodnienie regulacji dotyczących emisji CO2 z samochodów i vanów oznacza rozpoczęcie działań w kierunku wprowadzenia floty pojazdów o niskiej emisji. Dane końcowe dotyczące emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych (rok sprawozdawczy 2010) opublikowano w grudniu 2011 r., natomiast pierwszy pełny zestaw danych dla vanów (rok sprawozdawczy 2012) będzie dostępny w 2013 r. Zgodnie z danymi końcowymi z roku na rok nowe samochody stają się znacznie bardziej energooszczędne, zaś przemysł samochodowy jako całość jest na dobrej drodze do spełnienia celów w zakresie emisji.

Liczba samochodów napędzanych alternatywnym paliwem na drogach stale się zwiększa i w 2009 r. stanowiła ponad 5% floty. Większość z nich była napędzana skroplonym gazem ropopochodnym (LPG), natomiast pojazdy elektryczne stanowiły 0,02% całkowitej floty.

Więcej informacji na temat zmiany klimatu.

Zużycie energii w transporcie znacznie wyższe niż w 1990 r., zbyt duże uzależnienie sektora transportu od ropy naftowej

Roczne zużycie energii w transporcie w państwach członkowskich EAŚ stale rosło w latach 1990-2007. W latach 2007-2009 całkowite zapotrzebowanie na energię w transporcie spadło o 4%, ale tendencja zwyżkowa może z łatwością powrócić wraz ze wzrostem gospodarczym.

Osiągnięcie wyznaczonego dla Europy celu redukcji emisji CO2 o 60% do 2050 w porównaniu z 1990 r. będzie wymagało spadku zużycia ropy naftowej w sektorze transportu o około 70%. Obecne uzależnienie sektora transportu od ropy naftowej na poziomie 96% jest zbyt duże.

Transport jest nie tylko najbardziej energochłonnym sektorem, ale również, pod względem tendencji w zakresie zużycia energii, najszybciej rozwijającym się sektorem. W ostatnich latach spadek zużycia energii w transporcie był mniejszy niż w innych sektorach, i dlatego jego udział w dalszym ciągu zwiększał się; w 2009 r. osiągnął 33% dla UE-27 (uwzględniając lotnictwo międzynarodowe, ale wykluczając międzynarodowy ruch morski).

Ceny paliwa nie są wystarczająco silnym sygnałem, aby zachęcić do korzystania z bardziej wydajnego transportu. Średnia rzeczywista cena (poziom cen z 2005 r.) benzyny bezołowiowej wynosiła 1,14 EUR za litr w czerwcu 2011 r., w wartościach realnych, o 15% więcej niż w 1980 r.

Więcej informacji na temat energii.

Spadek emisji większości zanieczyszczeń powietrza z transportu od 1990 r.

Od 1990 r. nastąpił znaczny postęp w redukcji emisji wielu zanieczyszczeń powietrza z sektora transportu. Wiele miast i innych obszarów miejskich ma jednak trudności w osiągnięciu limitów stężenia ustanowionych w prawodawstwie UE dla zanieczyszczeń powietrza – w szczególności transport drogowy w dużej mierze wpływa na jakość powietrza w miastach.

Emisje ze wszystkich sektorów transportu spadły od 1990 r. pomimo ogólnego wzrostu działalności w tym sektorze w tym okresie. W EAŚ-32 (32 państwach członkowskich EAŚ) emisje NOx z transportu zostały zmniejszone w latach 1990-2009 o 25% dla NOX, 27% dla PM2.5, 37% dla SOX, 75% dla CO oraz o 77% dla NMVOC.

Względne znaczenie emisji innych niż spaliny wzrosło, ponieważ wprowadzenie technologii ograniczających liczbę cząstek stałych w pojazdach ograniczyło emisje spalin. W 2009 r. emisje PM2.5 inne niż spaliny stanowiły 25% emisji z sektorów transportu drogowego w porównaniu z zaledwie 10% w 1990 r.

Ogólnie rzecz biorąc, cele w zakresie jakości powietrza zostały przekroczone w wielu obszarach. W 2009 r. w odniesieniu do dwutlenku azotu (NO2), który może powodować astmę i inne schorzenia układu oddechowego roczna dopuszczalna wielkość emisji była przekroczona o 41% w punktach monitorowania ruchu drogowego. Ponadto dzienna dopuszczalna wielkość emisji dla PM10 była przekroczona o 30% w okolicach o dużym natężeniu ruchu drogowego w całej UE-27 (wszystkie państwa UE) w 2009 r.

Należy zwrócić uwagę na dwie różne kwestie, które budzą coraz większe zainteresowanie, aby wyjaśnić różnice między tendencjami w zakresie emisji oraz oczekiwanymi wartościami jakości powietrza. Po pierwsze, proporcja NOx emitowanego bezpośrednio jako NO2 przez pojazdy wzrasta w wyniku coraz większego udziału samochodów z silnikiem Diesla w rynku niektórych państw oraz instalowania urządzeń kontrolujących zanieczyszczenie, takich jak pochłaniacze cząstek stałych i katalizatory utleniające. Ten wzrost bezpośrednich emisji NO2 z sektora ruchu ma wpływ na stężenie poprzez częściowe lub całkowite równoważenie skutku ograniczeń emisji NOx. Po drugie, istnieją wyraźne dowody na to, że faktyczne emisje z pojazdów (często określane mianem „emisji w warunkach rzeczywistych") mogą przekraczać emisje dla każdego rodzaju pojazdów zgodne z homologacją (w szczególności emisje NOx z pojazdów z silnikiem Diesla). Dotyczy to również emisji CO2.

Więcej informacji na temat zanieczyszczenia powietrza.

Wpływ hałasu i fragmentacji krajobrazu spowodowanych przez transport nadal stanowi wyzwanie

Niemalże 100 mln osób było narażonych na szkodliwe długoterminowe średnie poziomy hałasu powodowanego przez ruch pojazdów na głównych drogach.

Drogi, tory kolejowe i autostrady dzielą krajobraz Europy na bardzo małe skrawki, co ma poważne konsekwencje dla różnorodności biologicznej. Prawie 30% gruntów w UE jest rozdrobnionych w stopniu umiarkowanym, wysokim lub bardzo wysokim, co ogranicza przemieszczanie się i rozmnażanie wielu różnych gatunków. Dane wskazują również, że fragmentacja spowodowana infrastrukturą transportową oraz niekontrolowanym rozwojem miast stanowi coraz większe zagrożenie, a także prowadzi do wzrostu dostępności i zakłóceń.

Więcej informacji na temat różnorodności biologicznej.

Więcej informacji na temat hałasu.

Geographic coverage

Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100