nākamais
iepriekšējais
temati

Transports

Mainīt valodu
Lapa Pēdējās izmaiņas 15.03.2023
4 min read
Topics:
Transportam ir būtiska loma sabiedrībā un ekonomikā. Mūsu dzīves kvalitāte ir atkarīga no efektīvas un pieejamas transporta sistēmas. Tajā pat laikā transports ir viens no galvenajiem vides problēmu avotiem Eiropas Savienībā (ES) un veicina klimata pārmaiņas, gaisa piesārņojumu un troksni. Tas arī aizņem lielas zemes platības un veicina pilsētu teritoriju izplešanos, dzīvotņu sadrumstalošanos un virsmu sablīvēšanos.

Transports patērē vienu trešdaļu no visas galaenerģijas ES. Lielāko daļu šīs enerģijas iegūst no naftas. Tas nozīmē, ka transports rada lielu daļu no ES siltumnīcefekta gāzu emisijām un lielā mērā veicina klimata pārmaiņas. Lai gan lielākā daļa citu ekonomikas nozaru, piemēram, elektroenerģijas ražošanas nozare un rūpniecības nozare, kopš 1990. gada ir samazinājušas savu emisiju apjomus, transporta emisijas ir pieaugušas. Patlaban transporta radīto emisiju īpatsvars pārsniedz vienu ceturtdaļu no kopējām siltumnīcefekta gāzu emisijām ES. Nav paredzams, ka šī tendence varētu mainīties. Šā iemesla dēļ transporta nozare ir būtisks šķērslis ES klimata aizsardzības mērķu sasniegšanai. Automobiļi, furgoni, kravas automobiļi un autobusi rada vairāk nekā 70 % no kopējām transporta radītām siltumnīcefekta gāzu emisijām. Pārējās emisijas  rada galvenokārt kuģniecības un aviācijas nozare.

Transports joprojām ir arī būtisks gaisa piesārņojuma avots, jo īpaši pilsētās. Gaisu piesārņojošas vielas, piemēram, smalkās daļiņas (PM) un slāpekļa dioksīds (NO2), kaitē cilvēku veselībai un videi. Lai gan pēdējā desmitgadē transporta radītais gaisa piesārņojums ir samazinājies, jo ir ieviesti degvielu kvalitātes standarti, transportlīdzekļu emisiju “Euro” standarti un tīrāku tehnoloģiju izmantošana, gaisu piesārņojošu vielu koncentrācijas joprojām ir pārāk augstas.

Trokšņa piesārņojums ir vēl viena būtiska vides veselības problēma saistībā ar transportu. Ceļu satiksme ir visizplatītākais trokšņa avots, un EVA dalībvalstīs kaitīgs trokšņa līmenis ietekmē vairāk nekā 100 miljonus cilvēku. Arī gaisa un dzelzceļa satiksme ir nozīmīgi trokšņa avoti.

Turklāt transporta infrastruktūrai ir būtiska ietekme uz ainavu, jo tā sadala dabiskās teritorijas mazos zemes gabalos, radot nopietnas sekas attiecībā uz dzīvnieku un augu valstij.

ES politika

Viens no svarīgiem ES politikas mērķiem ir transporta nelabvēlīgās ietekmes mazināšana. Galvenie darbības virzieni ir transporta pārorientēšana uz mazāk piesārņojošiem un pēc iespējas efektīvākiem transporta veidiem, ilgtspējīgāku transporta tehnoloģiju, degvielu un infrastruktūru ieviešana, kā arī nelabvēlīgās ietekmes uz vidi un veselību pilnīgs atspoguļojums transporta cenās.

ES stratēģijas dokumenti ir vērsti uz transporta dekarbonizāciju. Eiropas Komisijas 2018. gada stratēģijā “Tīru planētu — visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa redzējums par pārticīgu, modernu, konkurētspējīgu un klimatneitrālu ekonomiku” ir noteikts kurss pārejai uz siltumnīcefekta gāzu nulles emisiju ekonomiku ES līdz 2050. gadam. Attiecībā uz transportu stratēģijā ir izcelta vajadzība pēc sistēmiskas pieejas, uzsvērts, ka svarīgi ir pārorientēties uz mazoglekļa transporta veidiem un bezemisiju transportlīdzekļiem, uzsvērta elektrifikācijas un atjaunojamo energoresursu noteicošā loma, kā arī darbības efektivitātes uzlabošana. Stratēģijā ir arī pausts aicinājums uzlabot pilsētvides plānošanu un pilnībā izmantot priekšrocības, ko sniedz sabiedriskais transports. Arī 2016. gada “Eiropas mazemisiju mobilitātes stratēģijā” par prioritārām rīcības jomām ir atzīta efektīvāka transporta sistēma, mazemisiju degvielas veidu strauja ieviešana un pāreja uz mazemisiju un bezemisiju transportlīdzekļiem.

Turklāt ES tiesību akti ar saistošiem noteikumiem tieši ierobežo transporta ietekmi uz vidi un veselību.t Tiesību aktos ir noteikti emisiju ierobežojumi automobiļiem, furgoniem, kravas automobiļiem un autobusiem, īpašas prasības transporta degvielām, kā arī trokšņa kartes un trokšņa ierobežošanas rīcības plāni plašai transporta infrastruktūrai, piemēram, lidostām.

EVA darbības

EVA apkopo un publicē datus par visiem jauniem automobiļiem un furgoniem, ko reģistrē Eiropā, saskaņā ar ES Regulām (EK) Nr. 443/2009 un (ES) Nr. 510/2011. Šie dati ir vajadzīgi jauno transportlīdzekļu efektivitātes izvērtēšanai, un tajos ir iekļauta informācija par CO2 emisijām un transportlīdzekļu masu. Nākotnē dati tiks apkopoti arī par kravas automobiļiem un autobusiem. EVA arī apkopo savu dalībvalstu uzskaites datus par siltumnīcefekta gāzēm un gaisu piesārņojošām vielām, nodrošinot būtisku pārskatu par transporta lomu klimata pārmaiņu un gaisa piesārņojuma veicināšanā Eiropā. Turklāt EVA pārvalda ziņošanas procesu saskaņā ar Degvielas kvalitātes direktīvu 98/70/EK, kurā ir noteiktas prasības degvielas piegādātājiem samazināt autotransportam piegādātās degvielas siltumnīcefekta gāzu intensitāti.

Vēl viena svarīga EVA darbība ir Transporta un vides ziņošanas mehānisms (TERM). Ar šā mehānisma starpniecību EVA seko līdzi transporta rādītājiem vides jomā Eiropā. TERMpamatā ir rādītāju kopums, ko izmanto, lai novērtētu progresu ar transportu saistīto politikas mērķu sasniegšanā. EVA arī publicē gada ziņojumu par aktuālajām norisēm transporta jomā, kas katru gadu ir veltīts atšķirīgam tematam. Arī transporta lomas izpēte trokšņa piesārņojuma veicināšanā ir viens no EVA uzdevumiem.

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Topics:
Dokumentu darbības