următorul
anteriorul
articole

Transporturile

Schimba limba
Pagină Data ultimei modificări 2023-03-15
4 min read
Transporturile joacă un rol vital în societate și în economie, calitatea vieții noastre depinzând de un sistem de transport eficient și accesibil. În același timp, transporturile sunt o sursă majoră de presiune asupra mediului în Uniunea Europeană (UE) și contribuie la schimbările climatice, la poluarea atmosferică și la zgomot. De asemenea, ele implică ocuparea unor fâșii întinse de teren și contribuie la expansiunea urbană, la fragmentarea habitatelor și la impermeabilizarea suprafețelor.

În UE, o treime din cantitatea totală de energie finală se consumă în sectorul transporturilor, iar cea mai mare parte a acestei energii provine din petrol. Aceasta înseamnă că transporturile sunt răspunzătoare de o parte importantă din emisiile de gaze cu efect de seră ale UE, fiind un factor cu contribuție majoră la schimbările climatice. Majoritatea celorlalte sectoare economice, precum producerea de energie electrică și industria, și-au redus emisiile începând din 1990, în schimb emisiile provenite din transporturi au crescut. În prezent, acestea reprezintă peste un sfert din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră din UE și nu se întrevede o inversare a acestei tendințe. Din această cauză, sectorul transporturilor este un obstacol major în calea obiectivelor UE în materie de protejare a climei. Autoturismele, furgonetele, camioanele și autobuzele produc peste 70 % din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră asociate transporturilor. Restul provine, în principal, din transportul maritim și din cel aerian.

De asemenea, transporturile continuă să fie o sursă semnificativă de poluare atmosferică, în special în marile orașe. Poluanții atmosferici, precum particulele în suspensie și dioxidul de azot (NO2), dăunează sănătății umane și mediului. Deși poluarea atmosferică provocată de transporturi a scăzut în ultimul deceniu ca urmare a introducerii standardelor de calitate a carburanților, a standardelor Euro privind emisiile provenite de la vehicule și a utilizării unor tehnologii mai curate, concentrațiile de poluanți atmosferici sunt încă prea ridicate.

Poluarea fonică reprezintă o altă problemă majoră de mediu cu efecte asupra sănătății care este asociată transporturilor. Traficul rutier reprezintă cea mai răspândită sursă de zgomot, peste 100 de milioane de oameni fiind afectați de niveluri dăunătoare în țările membre ale AEM. Alte surse majore de zgomot sunt traficul aerian și căile ferate.

În plus, infrastructura de transport are un impact puternic asupra peisajului, deoarece împarte zonele naturale în porțiuni mici, cu consecințe grave pentru animale și pentru plante.

Politicile UE

Reducerea efectelor negative ale transporturilor este un obiectiv important al politicilor UE. Principalele direcții de acțiune sunt reorientarea transporturilor către mijloacele cele mai eficiente și mai puțin poluante, introducerea unor tehnologii de transport, a unor combustibili și a unor infrastructuri mai sustenabile și asigurarea unor prețuri în sectorul transporturilor care să reflecte pe deplin efectele adverse asupra mediului și asupra sănătății.

Documentele de strategie ale UE se axează pe decarbonizarea transporturilor. Strategia din 2018 a Comisiei Europene, intitulată „O planetă curată pentru toți: o viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei” caută să traseze cursul unei tranziții către „zero emisii nete” de gaze cu efect de seră în UE până în 2050. În ceea ce privește transporturile, strategia subliniază necesitatea unei abordări sistemice, accentuează importanța trecerii la moduri de transport cu emisii reduse de carbon și la vehicule cu emisii zero, subliniază rolul central al electrificării și al surselor de energie regenerabile și insistă asupra îmbunătățirii eficienței operaționale. Alte obiective evidențiate în strategie sunt o mai bună planificare urbană și valorificarea deplină a beneficiilor transportului public. În mod similar, începând din 2016 „Strategia europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon” a identificat ca domenii prioritare de acțiune un sistem de transport mai eficient, introducerea rapidă a combustibililor cu emisii scăzute și tranziția către vehicule cu emisii scăzute și cu emisii zero.

În plus, legislația UE abordează în mod direct efectele transporturilor asupra mediului și asupra sănătății prin stabilirea unor norme obligatorii. Printre acestea se numără limite de emisii pentru autoturisme, furgonete, camioane și autobuze, cerințe specifice pentru combustibilii folosiți în transporturi, precum și hărți de zgomot și planuri de acțiune pentru gestionarea zgomotului produs de marile infrastructuri de transport, cum ar fi aeroporturile.

Activitățile AEM

AEM colectează și publică date privind toate automobilele și furgonetele noi înmatriculate în Europa, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 443/2009 și Regulamentul (UE) nr. 510/2011. Aceste date sunt necesare pentru a evalua eficiența parcului de vehicule noi și includ informații privind emisiile de CO2 și greutatea vehiculelor. În viitor, colectarea datelor va fi extinsă la camioane și la autobuze. De asemenea, AEM colectează date din inventarul național al emisiilor de gaze cu efect de seră și poluanți atmosferici din țările sale membre, care oferă informații importante cu privire la contribuția transporturilor la schimbările climatice și la poluarea atmosferică în Europa. În plus, AEM gestionează procesul de raportare în temeiul Directivei 98/70/CE privind calitatea carburanților, care impune furnizorilor de combustibili să reducă intensitatea gazelor cu efect de seră generate de combustibilii furnizați pentru transportul rutier.

O altă activitate importantă a AEM este Mecanismul de raportare privind transporturile și mediul (TERM). Prin acest mecanism, AEM urmărește performanța de mediu a transporturilor din Europa. TERM se bazează pe un set de indicatori utilizați pentru măsurarea progreselor în scopul îndeplinirii obiectivelor de politică din domeniul transporturilor. AEM publică și un raport anual privind evoluțiile actuale din domeniul transporturilor, care se concentrează pe o temă diferită în fiecare an. Tot printre sarcinile AEM se numără și investigarea contribuției transporturilor la poluarea fonică.

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Acţiuni asupra documentului