It-Trasport

Biddel il-lingwa
Page Mibdul l-aħħar 03 Jun 2016
It-trasport jagħti kont għal madwar terz tal-konsum finali kollu tal-enerġija fil-pajjiżi membri tal-EEA u għal aktar minn wieħed minn ħamsa tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra. Huwa wkoll responsabbli għal sehem kbir tat-tniġġis tal-arja urbana kif ukoll għall-istorbju. Barra minn hekk, it-trasport għandu impatt serju fuq il-pajsaġġ minħabba li jaqsam iż-żoni naturali f’roqgħoq żgħar b’konsegwenzi serji għall-annimali u għall-pjanti.

Il-konsum tal-enerġia u l-emissjonijiet ta’ ħafna sustanzi li jniġġsu, mit-trasport naqsu fl-2009, iżda dan it-tnaqqis jista' jkun biss effett temporanju tat-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku. Hija meħtieġa ċaqliqa aktar fondamentali fis-sistema Ewropea tat-trasport, sabiex ikun ipprevenut li l-impatti jiżdiedu anke fi żminijiet ta’ tkabbir ekonomiku qawwi. Għall-ewwel darba il-Kummissjoni Ewropea pproponiet mira ta’ tnaqqis fl-emmissjonijiet ta’ gassijiet serra (GHG), għat-trasport. Biex tintlaħaq il-mira tal-White Paper tal-2011 "Mappa lejn Spazju Ewropew Singolu għat-Trasport" għal tnaqqis ta’ 60 % huwa meħtieġ li dan l-istint ta’ integrazzjoni tal-politika jiġi tradott f’azzjoni tanġibbli u determinata fis-snin li ġejjin. Il-Mekkaniżmu ta' Rappurtaġġ dwar it-Trasport u l-Ambjent (TERM) 2011 ippreżenta l-bażi għal valutazzjoni annwali tal-progress lejn dawn il-miri billi introduċa s-Sett Primarju ta’ Indikaturi TERM (TERM-CSIs) u l-linja bażi ambjentali li magħha jiġi kontroverifikat il-progress. TERM-CSIs jintuża biex jivvaluta sa fejn l-UE qiegħda tistabbilixxi l-fondazzjonijiet għal trasport aktar favur l-ambjent.

It-tnaqqis fl-emissjonijiet GHG mit-trasport, għall-2008 u l-2009, l-aktar dovut għar-reċessjoni ekonomika

It-trasport, inklużi emissjonijiet relatati mat-trasport marittimu u mal-avjazzjoni internazzjonali, kien responsabbli għal 24% tal-emissjonijiet GHG kollha tal-UE fl-2009. Il-white paper il-ġdida dwar it-trasport teħtieġ li Stati Membri tal-UE jnaqqsu l-GHGs mit-trasport b’60% sal-2050, meta pparagunat mal-livelli tal-1990. Minħabba li l-emissjonijiet infatti żdiedu b’27% bejn l-1990 u l-2009, l-UE għandha tagħmel tnaqqis globali ta’ 68 % bejn l-2009 u l-2050.

Biex tintlaħaq il-mira ta’ tnaqqis tal-GHG ifisser li hemm bżonn niffukaw fuq l-aktar teknoloġija nadifa possibbli u fuq fjuwils b’karbonju baxx, iżda wkoll fuq li nużaw l-aktar mezzi effiċjenti ta’ trasport u neħilsu mill-ineffiċjenzi ekonomiċi li qegħdin jirriżultaw minn spejjeż esterni mhux koperti, fost l-oħrajn. TERM 2011 juri li saru xi gwadanni fl-effiċjenza wara l-introduzzjoni ta’ limiti obbligatorji fuq l-emissjonijiet CO2 għal vetturi għall-passiġġieri ġodda. Vetturi ġodda fl-2010 kienu bejn wieħed u ieħor parti waħda minn ħamsa aktar effiċjenti milli fl-2000. Wara li ntlaħaq ftehim dwar ir-regolament li jittratta emissjonijiet CO2 minn vetturi u vannijiet, ġiet stabblita rotta lejn flotta ta’ vetturi b’emissjonijiet baxxi. Dejta finali dwar emissjonijiet CO2 għal vetturi tal-passiġġieri ġodda (sena ta’ rappurtaġġ 2010) kienet ippubblikata f’Diċembru 2011, filwaqt li l-ewwel sett tad-dejta komplet għall-vannijiet (sena ta’ rappurtaġġ 2012) ser ikun disponibbli fl-2013. SKont id-dejta finali, vetturi ġodda qegħdin isiru aktar effiċjenti fir-rigward tal-enerġija b’mod sinifikanti kull sena u l-industrija awtomobilistika inġenerali qiegħda fit-triq it-tajba biex tilħaq il-miri tal-emissjonijiet.

Is-sehem ta’ vetturi bi fjuwil alternattiv fit-triq kiber sew, u kien jinkludi aktar minn 5% tal-flotta fl-2009. Ħafna minn dawn kienu qegħdin jużaw gass tal-petroleum likwifikat (LPG), filwaqt li l-vetturi bl-elettriku ffurmaw 0.02% tal-flotta totali.

Aqra iktar dwar It-tibdil fil-klima.

L-użu tal-enerġija fit-trasport huwa ogħla b’mod sinifikanti milli fl-1990; id-dipendenza fuq iż-żejt fis-settur tat-trasport hija insostenibbli

Il-konsum annwali tal-enerġija mit-trasport kiber b’mod kontinwu bejn l-1990 u l-2007 fil-pajjiżi membri tal-EEA. Bejn l-2007 u l-2009, id-domanda totali tal-enerġija mit-trasport naqset b’ 4%, iżda x-xejra tista’ terġa tibda tiżdied faċilment bit-tkabbir ekonomiku.

Li jintlaħaq it-tnaqqis Ewropew immirat ta’ 60% CO2 sal-2050 meta pparagunat mal-1990 ikun jeħtieġ li l-konsum taż-żejt fis-settur tat-trasport jonqos b’madwar 70%. Id-dipendenza fil-preżent ta’ 96% fuq iż-żejt, fis-settur tat-trasport, hija insostenibbli.

It-trasport mhuwiex biss l-aktar settur li jikkonsma enerġija, iżda wkoll, f’termini ta’ xejriet fil-konsum tal-enerġija, is-settur li jikber l-aktar malajr. Fis-snin li għaddew, il-konsum tal-enerġija mit-trasport naqas anqas milli f’setturi oħra, u għaldaqstant is-sehem tiegħu kompla jiżdied; laħaq it-33% fl-2009 għall-UE-27 (inkluża l-avjazzjoni internazzjonali iżda mhux marittima internazzjonali).

Il-prezzijiet tal-fjuwil mhumiex qegħdin jibagħtu sinjali b’saħħithom biex jinkoraġġixxu għażliet aktar effiċjenti fir-rigward tat-trasport. Il-prezz medju effettiv (livell tal-prezz fl-2005) tal-petrol bla ċomb kien ta’ 1.14 EUR għal kull litru f’Ġunju 2011, f'termini reali, 15% ogħla milli fl-1980.

Aqra aktar dwar l-Enerġija.

L-emissjonijiet ta’ ħafna mis-sustanzi li jniġġsu l-arja, mit-trasport, naqsu mill-1990

Sar progress sinifikanti mill-1990 fit-tnaqqis ta’ emissjonijiet minn ħafna sustanzi li jniġġsu l-arja, fis-settur tat-trasport. Madankollu, ħafna bliet u żoni urbani oħra qegħdin jiffaċċjaw sfidi biex jissodisfaw il-limiti ta’ konċentrazzjoni stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tal-UE għal sustanzi li jniġġsu l-kwalità tal-arja — it-trasport bit-triq b’mod partikolari jagħmel kontribuzzjoni kbira għall-kwalità tal-arja urbana.

Emissjonijiet mis-setturi kollha tat-trasport naqsu mill-1990 minkejja ż-żieda ġenerali fl-attività fi ħdan is-settur, minn dan iż-żmien. Tul l-EEA-32 (32 pajjiż membru tal-EEA), l-emissjonijiet mit-trasport ta’ NOX tnaqqsu bejn l-1990 u l-2009 għal NOX b’25%, PM2.5 b’ 27%, SOX b’37%, CO b’75% u NMVOCs b’77%.

L-importanza relattiva ta’ emissjonijiet mingħajr duħħan żdiedet, hekk kif l-introduzzjoni ta’ teknoloġiji għat-tnaqqis ta’ partikulati mill-vetturi naqqset l-emissjonijiet tad-duħħan. Fl-2009, emissjonijiet mingħajr duħħan tal-PM2.5 kienu jiffurmaw 25% tal-emissjonijiet mis-setturi tat-trasport bit-triq, meta pparagunat ma’ 10% biss fl-1990.

B’mod ġenerali, il-miri fil-kwalità tal-arja nqabżu f’ħafna żoni. Għad-dijossidu tan-nitroġenu (NO2), li jista’ jikkawża l-ażma u problemi oħra tan-nifs, il-valuri limiti annwali nqabżu f’41% tal-istazzjonijiet għall-monitoraġġ tat-traffiku fl-2009. Barra minn hekk, il-valur limitu kuljum għall-PM10 inqabeż fi 30% tas-siti ta’ traffiku tul l-UE-27 (total tal-pajjiżi tal-UE) fl-2009.

Għandhom jiġu enfasizzati żewġ kwistjonijiet differenti ta’ interess dejjem jiżdied biex jiġu spjegati d-differenzi bejn xejriet tal-emissjoni u valuri mistennija tal-kwalità tal-arja. L-ewwel, il-proporzjon ta' NOX rilaxxat direttament bħala NO2 minn vetturi kien qiegħed jiżdied bħala riżultat ta’ penetrazzjoni dejjem tiżdied fis-suq ta’ vetturi li jaħdmu bid-diżil f’xi pajjiżi u l-armar ta’ apparat għall-kontroll tat-tniġġis bħal filtri tal-partikulati u katalizzaturi tal-ossidazzjoni. Din iż-żieda f’emissjonijiet diretti NO2 mis-settur tat-traffiku għandha effett fuq il-konċentrazzjoni billi tikkumpensa parzjalment jew kompletament l-effett tat-tnaqqis fl-emissjonijiet NOX. It-tieni, hemm evidenza ċara li l-emissjonijiet attwali minn vetturi (ħafna drabi magħrufa bħala 'emissjonijiet tad-dinja reali') jistgħu jaqbżu l-emissjonijiet tal-approvazzjoni tat-tip għal kull tip ta’ vettura (partikolarment emissjonijiet NOX minn vetturi li jaħdmu bid-diżil). Dan huwa wkoll il-każ għal emissjonijiet CO2.

Aqra aktar dwar it-tniġġis tal-arja.

L-impatti ta’ frammentazzjoni tal-istorbju u tal-pajsaġġ, mit-trasport, għadhom sfida

Kważi 100 miljun persuna kienu esposti għal livelli medji ta’ storbju li kkawżaw danni fit-tul, minn vetturi għat-triq fuq toroq prinċipali.

Toroq, binarji u awtostradi qegħdin jaqsmu l-pajsaġġ Ewropew f’roqgħoq dejjem iżgħar, b’konsegwenzi serji għall-bijodiversità. Kważi 30% tal-art fl-UE hija fframmentata b’mod moderat, ifframmentata ħafna jew ifframmentata żżejjed, bir-restrizzjoni tal-moviment u tat-tnissil ta' ħafna speċijiet differenti. Id-dejta turi wkoll li l-frammentazzjoni dovuta għall-infrastruttura tat-trasport u għat-tifrix urban tikkostitwixxi theddiha dejjem tikber u tirriżulta wkoll f’aktar aċċessibbiltà u disturb.

Aqra aktar dwar il-Biodiversità.

Aqra aktar dwar l-Istorbju.

Geographic coverage

Dokument ta’ Azzjonijiet
Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina
 
 
 
 
 
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100